slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
– soutěž

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

– soutěž - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

prosinec 2012 VY_32_INOVACE_EKO_060119. – soutěž. PODNIKOVÉ ČINNOSTI. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing . Romana Venclíková. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '– soutěž' - xaviera-bowers


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

prosinec 2012VY_32_INOVACE_EKO_060119

– soutěž

PODNIKOVÉ ČINNOSTI

Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou

Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.

majetek podniku a podnikov innosti
Majetek podniku a podnikové činnosti

Majetek

Zdroje financování

Zásobování

Investičníčinnost

Personálníčinnost

vstupn cena dlouhodob ho nehmotn ho majetku
Vstupní cena dlouhodobého nehmotného majetku:

je vyšší než 40.000 Kč

je vyšší než 60.000 Kč

není stanovena

vyberte polo ku kter nepat do ob n ho majetku
Vyberte položku, která nepatřído oběžného majetku.

akcie s nominální hodnotou 100 Kč

směnka na 60.100 Kč

peníze v pokladně

vyberte druh majetku kter se eodepisuje
Vyberte druh majetku, který se eodepisuje.

automobil s pořizovací cenou 195.000 Kč

SW v hotelu s pořizovací cenou 150.000 Kč

pozemek pod venkovským penzionem s pořizovací cenou 54.000 Kč

v restauraci vyrobili t sto na cukrov z hlediska z sob se jedn
V restauraci vyrobili těsto na cukroví,z hlediska zásob se jedná:

o hotový výrobek

o nedokončenou výrobu

o polotovar vlastní výroby

dodavatel nevy aduje platbu okam it ale do 14 dn t ak vznikne
Dodavatel nevyžaduje platbu okamžitě,ale do 14 dnů. Tak vznikne:

dlouhodobý cizí zdroj financování

krátkodobý cizí zdroj financování

bankovní úvěr

p ehled o p vodu ze kter ho byl po zen majetek se naz v
Přehled o původu, ze kterého byl pořízen majetek, se nazývá:

rozvaha

vlastní kapitál

finanční struktura

co nepat mezi kr tkodob ciz zdroje
Co nepatří mezi krátkodobé cizí zdroje?

bankovní úvěr

závazky vůči státu

závazky vůči zaměstnancům

do kter skupiny pasiv pat emitovan obligace
Do které skupiny pasiv patří emitované obligace?

dlouhodobý bankovní úvěr

vlastní kapitál

dlouhodobé cizí zdroje

v jak lh t mus dodavatel odpov d t na reklamaci
V jaké lhůtě musí dodavatel odpovědětna reklamaci?

bez zbytečného odkladu

do 30 dnů

do 14 dnů

ist prost radla se v hotelu skladuj
Čistá prostěradla se v hotelu skladují:

v technickém skladu

v suchém skladu

v příručním skladu

co stanov norma z sob
Co stanoví norma zásob?

minimální výši zásob

průměrnou výši zásob

maximální výši zásob

vyberte spr vnou verzi rovnice z sob
Vyberte správnou verzi rovnice zásob:

N = S + KZ - PZ

PZ + KZ = N + S

PZ + S = KZ + N

z sah do majetku p i kter m se nem n funkce ale m n se parametry se naz v
Zásah do majetku, při kterém se nemění funkce, ale mění se parametry, se nazývá:

obnova

rekonstrukce

modernizace

pron jem s c lem z skat najat majetek do vlastnictv jeho d lka se bl d lce ivotnosti se naz v
Pronájem s cílem získat najatý majetekdo vlastnictví, jehož délka se blíží délce životnosti, se nazývá:

provozní leasing

finanční leasing

operativní leasing

pen n stka kter mus b t zaplacena p i podpisu smlouvy se naz v
Peněžní částka, která musí být zaplacena při podpisu smlouvy, se nazývá:

koeficient navýšení

první splátka

akontace

smlouva o dlouhodob m pron jmu vych z obvykle z pr vn pravy v obchodn m z kon ku
Smlouva o dlouhodobém pronájmu vychází obvykle z právní úpravy v obchodním zákoníku:

o kupní smlouvě

o leasingové smlouvě

o nájemní smlouvě

co pat mezi podstatn n le itosti pracovn smlouvy
Co patří mezi podstatné náležitosti pracovní smlouvy?

výše mzdy

místo výkonu práce

doba, na kterou se poměr sjednává

v pov dn lh ta b od prvn ho dne
Výpovědní lhůta běží od prvního dne:

následujícího po datu uvedenémna výpovědi

následujícího po doručení výpovědi

měsíce následujícího po doručení výpovědi

ve kter m z n sleduj c ch p pad nemus b t uveden d vod ukon en pracovn ho pom ru
Ve kterém z následujících případů nemusí být uveden důvod ukončení pracovního poměru?

PP je ukončen dohodou

PP je ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele

PP je ukončen okamžitým zrušenímze strany zaměstnance

pracovn pom r kon pr vn m konem
Pracovní poměr končí „právním úkonem“:

když uplyne doba, na kterou byl pracovní poměr sjednán

když zanikne organizace, která je zaměstnavatelem

když je zrušen ve zkušební době