slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zespół Badań i Rozwoju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Zespół Badań i Rozwoju - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Zespół Badań i Rozwoju. Dzia ł anie 1.4-4.1 oraz 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”. Warszawa, lipiec 2009 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zespół Badań i Rozwoju' - xanto


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zespół Badań i Rozwoju

Działanie 1.4-4.1 oraz 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

Warszawa, lipiec 2009 r.

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie
 • Wydatki kwalifikowane
 • Terminy naboru wniosków w ramach I rundy/2009
 • Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków
 • Podsumowanie ubiegłorocznego konkursu
podstawy udzielania wsparcia
Podstawy udzielania wsparcia
 • Rozporządzenie MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68 poz. 414 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008).
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 oraz 4 2 poig
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 oraz 4.2 POIG
 • Wykluczone działalności (1)

Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

  • produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych,
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,
  • obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
  • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  • na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 oraz 4 2 poig5
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 oraz 4.2 POIG
 • Wykluczone działalności (2)
  • w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
  • produkcji podstawowej produktów rolnych,
  • związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy:

a) wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub

b) przyznanie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 oraz 4 2 poig6
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 oraz 4.2 POIG
 • Wykluczone działalności (3)
  • w sektorze górnictwa węgla,
  • w sektorach hutnictwa żelaza i stali,
  • w sektorze budownictwa okrętowego,
  • w sektorze włókien syntetycznych.
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 oraz 4 2 poig7
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 oraz 4.2 POIG
 • Wnioskodawcy:
  • Przedsiębiorcy,
  • Wykluczone podmioty (np. ustawa o PARP),
  • Ponadto pomoc finansowa nie może być udzielona:

- mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy,

- podmiotowi innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej,

- udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

zmiany w zasadach udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig w odniesieniu do 2008 r
Zmiany w zasadach udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG w odniesieniu do 2008 r.
 • Zmiana podstawy prawnej,
 • Zmiana wykluczeń,
 • Wsparcie dla całej grupy docelowej (MSP i duże firmy),
 • Progi intensywności na I etap uzależnione od wielkości firmy i rodzaju badań,
 • Możliwość rozpoczęcia realizacji projektu po złożeniu wniosku,
 • Zniesienie ograniczeń procentowych dot. wartości niematerialnych i prawnych (pozostało dla przedsiębiorców innych niż MSP) oraz zewnętrznych usług badawczych,
 • Ograniczenie procentowe wartości wydatków kwalifikowanych na budynki oraz roboty i materiały budowlane.
zmiany w zasadach udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig w odniesieniu do 2008 r c d
Zmiany w zasadach udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG w odniesieniu do 2008 r. – c.d.
 • Modyfikacje kryteriów obligatoryjnych:
  • efekt zachęty (dla dużych przedsiębiorców),
  • kryterium trwałości przeniesione do kryteriów formalnych,
 • Modyfikacje kryteriów fakultatywnych:
  • system punktowy,
  • jedno kryterium dot. polityk horyzontalnych,
  • jedno kryterium dot. certyfikatów,
  • premiowanie zapotrzebowania na rynku międzynarodowym
  • premiowanie zgłoszeń patentowych
  • premiowanie wzrostu zatrudnienia personelu badawczego.
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG

1.4

Etap I:

Prace badawcze

Efekt:

prototyp

Etap II:

Przygotowanie

do wdrożenia

oraz wdrożenie

wyników Etapu I

4.1

zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig11
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Etap I (Działanie 1.4):
 • Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu
 • Etap II (Działanie 4.1):
 • Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z inicjatyw technologicznych, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig12
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig13
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług, w szczególności:
  • tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig14
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • (cd.) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody z tego tytułu należy odjąć od kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej
 • działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig15
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Wsparcie wdrożeń projektów z inicjatyw technologicznych
  • uprawnieni przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w inicjatywach technologicznych;
  • możliwość otrzymania dofinansowania wdrożenia wyników projektu badawczego
  • umowa obejmuje tylko dofinansowanie dotyczące części 4.1 projektu na zasadach obowiązujących w 4.1
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig16
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Efekt zachęty

Wnioskodawca inny niż MSP, musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, iż nastąpi spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów:

a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy;

b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy;

c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy;

d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania;

e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą

zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig17
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG

* dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego

zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig18
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG

Działanie 1.4 POIG

Intensywność wsparcia na instrumenty zabezpieczające realizację umowy w przypadku zaliczki – do 80% wydatków (de minimis)

zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig19
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Intensywność wsparcia dla 4.1 PO IG

Wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

Intensywność wsparcia na doradztwo dla MSP – do 50% wydatków,

Maksymalna wartość projektu celowego wynosi 50 mln euro.

zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig21
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Wydatki kwalifikowane - etap I (1):
  • wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu badawczego oraz osób zarządzających projektem,
  • pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem,
  • pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig22
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Wydatki kwalifikowane - etap I (2):
  • zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu
  • pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów,
  • pokrycie kosztów ogólnych - do 10%całkowitych wydatków wymienionych powyżej
  • instrumenty zabezpieczające realizację umowy w przypadku gdy wsparcie jest przekazywane w formie zaliczki, a jego wartość przekracza 1 mln zł (intensywność 80%).
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig23
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Wydatki kwalifikowane – etap II (3):
  • koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych,
  • koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli,
  • cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę,
  • cena nabycia robót i materiałów budowlanych,
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig24
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Wydatki kwalifikowane – etap II (4):
  • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków lub budowli,
  • cena zakupu przez MSP usług doradczych do 10% wydatków wymienionych powyżej (intensywność 50%)
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig25
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Wydatki kwalifikowane (5):
  • limity procentowe określonych wydatków - łączna wartość wydatków kwalifikowanych na pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli oraz ceny nabycia robót i materiałów budowlanych mogą wynosić do 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla Działania 4.1;
  • wydatki na pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu;
  • wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych nie mogą przekraczać 50% wydatków kwalifikowanych dla Działania 4.1 bez usług doradczych (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP).
terminy naboru wniosk w do dzia ania 1 4 4 1 w ramach i rundy w 2009 r
Terminy naboru wniosków do działania 1.4-4.1 w ramach I rundy w 2009 r.
 • Termin rozpoczęcia naboru wniosków:

9 marca 2009 r.

 • Termin zakończenia naboru wniosków:

30 kwietnia 2009 r.

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Kryteria Formalne (1):

I. Wymogi formalne – wniosek:

- złożenie wniosku we właściwej instytucji,

- złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania,

- złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów,

- kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania,

- wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją;

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig28
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Kryteria Formalne (2):

II. Wymogi formalne – wnioskodawca:

- kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,

- wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig29
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Kryteria Formalne (3):

III. Wymogi formalne - projekt:

- projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy),

- realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG,

- wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,

- projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy),

- przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy);

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig30
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Kryteria Formalne (4):

IV. Kryteria formalne specyficzne:

- wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.),

- projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

- wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu.

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig31
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”):

- projekt ma charakter innowacyjny,

- projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdrożenie wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej Wnioskodawcy

- projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją, produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki (kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej projektu),

  • istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt/technologię/usługę będącą rezultatem projektu, wskazującą na opłacalność projektu,
  • wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy wnioskodawców innych niż MSP),

- wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub wskazał wykonawcę tych prac,

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig32
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Kryteria merytoryczne obligatoryjne cd.:

- wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia wyników części badawczej projektu,

- wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu,

  • wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów działania,

- harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,

- wskaźniki produktu i rezultatu są:

   • obiektywnie weryfikowalne,
   • odzwierciedlają założone cele projektu,
   • adekwatne dla danego rodzaju projektu.
kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig33
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Dodatkowe kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów Inicjatywy Technologicznej I:

- wnioskodawca jest stroną ważnej umowy o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I, lub był członkiem konsorcjum realizującego projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I.

- część inwestycyjna projektu dotyczy wdrożenia wyników projektu badawczego/celowego realizowanego w ramach Inicjatywy Technologicznej I.

- część inwestycyjna projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig34
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Kryteria merytoryczne fakultatywne:

- realizacja projektu prowadzi do utworzenia lub rozbudowy trwałej komórki badawczo-rozwojowej w strukturze Wnioskodawcy (liczba pkt – 10),

- wnioskodawca jest MSP (15),

- projekt należy do kluczowej grupy tematycznej (info, techno lub bio) (5),

- istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt/technologię/usługę będą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym (15),

  • rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie patentowe wynalazku (15),
  • rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie wzoru przemysłowego lub zgłoszenie wzoru użytkowego (10),
kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig35
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4-4.1 POIG
 • Kryteria merytoryczne fakultatywne:

- w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego (10),

- projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 lub na politykę horyzontalną wymienioną w art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (10),

- wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS (10).

podsumowanie konkursu pilota owego w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig dla msp w 2008 r
Podsumowanie konkursu pilotażowego w ramach działania 1.4-4.1 POIG dla MSP w 2008 r.
 • Złożono 105 wniosków na kwotę ok. 320 mln zł, w tym:
  • Wnioskowane wsparcie na I etap to ok. 100,4 mln zł,
  • Wnioskowane wsparcie na II etap to ok. 219,6 mln zł,
  • 3 wnioski zostały wycofane i ponownie złożone w terminie naboru wniosków,
  • Ocenie formalnej podlegały 102 wnioski na łączną kwotę 308,4 mln zł,
  • Ocenie merytorycznej podlegały 74 wnioski na łączną kwotę ok. 219 mln zł,
  • Ocenę merytoryczną przeszły pozytywnie 34 wnioski ma kwotę ok. 73,9 mln zł.
podsumowanie konkursu pilota owego w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig dla msp w 2008 r37
Podsumowanie konkursu pilotażowego w ramach działania 1.4-4.1 POIG dla MSP w 2008 r.
 • Okres realizacji projektu w złożonych wnioskach:
  • Średnio w I etapie to ok. 15 miesięcy (1,2 roku),
  • Średnio w II etapie to ok. 11 miesięcy (0,9 roku),
  • Średnio w całym projekcie to ok. 26 miesięcy (2,1 roku).
podsumowanie konkursu pilota owego w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig dla msp w 2008 r38
Podsumowanie konkursu pilotażowego w ramach działania 1.4-4.1 POIG dla MSP w 2008 r.

Wnioski wg województw, liczba i kwota w zł

podsumowanie konkursu pilota owego w ramach dzia ania 1 4 4 1 poig dla msp w 2008 r39
Podsumowanie konkursu pilotażowego w ramach działania 1.4-4.1 POIG dla MSP w 2008 r.

Wnioski wg wielkości wnioskodawcy, w %

zmiany w zasadach udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig w odniesieniu do 2008 r
Zmiany w zasadach udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG w odniesieniu do 2008 r.
 • Zmiana podstawy prawnej,
 • Możliwość rozpoczęcia realizacji projektu po złożeniu wniosku,
 • Zmiana intensywności wsparcia na szkolenia,
 • Ograniczenie procentowe wartości wydatków kwalifikowanych na budynki oraz roboty i materiały budowlane,
 • Modyfikacja kryteriów oceny merytorycznej.
zmiany w zasadach udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig w odniesieniu do 2008 r41
Zmiany w zasadach udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG w odniesieniu do 2008 r.
 • Modyfikacje kryteriów obligatoryjnych:
  • efekt zachęty (dla dużych przedsiębiorców),
  • kryterium trwałości przeniesione do kryteriów formalnych,
  • wymóg zlecenia projektu wzorniczego lub zatrudnianie projektantów wzornictwa przemysłowego,
 • Modyfikacje kryteriów fakultatywnych:
  • jedno kryterium dot. polityk horyzontalnych,
  • jedno kryterium dot. certyfikatów,
  • premiowanie zgłoszeń do ochrony własności przemysłowej (dla projektów dot. wzornictwa),
  • premiowanie wzorów dot. struktury złożonej lub linii wzorniczej (dla projektów dot. wzornictwa),
  • premiowanie wzrostu zatrudnienia personelu badawczego (dla projektów dot. stymulowania działalności B+R).
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego:
  • z przeznaczeniem na rozwój działalności w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a w szczególności na działania mające na celu uzyskanie przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo – rozwojowego,
  • aby móc uzyskać w/w wsparcie, należy wcześniej prowadzić działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe,
  • jeżeli przedsiębiorca planuje w okresie trwałości uzyskać status CBR otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie oceny merytorycznej fakultatywnej.
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig43
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca:
  • którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy o rachunkowości,
  • którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży własnych usług badawczo – rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów określonych powyżej,
  • który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig44
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego:
  • na projekty polegające na opracowaniu i wdrożeniu do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego (dwie zasadnicze fazy projektu: faza opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz faza wdrożenia tego wzoru do produkcji),
  • warunkiem koniecznym jest wykazanie odpowiedniej kadry w zakresie wzornictwa lub skorzystanie z usług doradczych w zakresie wzornictwa,
  • warunkiem koniecznym jest także opłacalność projektu.
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig45
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG

Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa może być udzielone przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, jeżeli dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 800/2008 (tzw. efekt zachęty)

zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig46
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Efekt zachęty

Wnioskodawca inny niż MSP, musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, iż nastąpi spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów:

a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy;

b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy;

c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy;

d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania;

e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą

zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig50
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Intensywność wsparcia

Wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

- minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN,

- dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN,

- maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln EUR.

zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig51
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Intensywność wsparcia (cd.)

- intensywność wsparcia na doradztwo w części dotyczącej wydatków na doradztwo nie może przekraczać 50% tych wydatków

- intensywność wsparcia na szkolenia specjalistyczne nie może przekraczać:

1) 45 % wydatków ponoszonych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę na szkolenia;

2) 35 % wydatków ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę na szkolenia;

3) 25 % wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2 na szkolenia

zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig52
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Wydatki kwalifikowane (1):
  • koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych,
  • koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli,
  • cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych,
  • cena nabycia robót i materiałów budowlanych,
  • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig53
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Wydatki kwalifikowane (2):
  • raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków lub budowli,
  • cena zakupu analiz przygotowawczych i usług doradczych,
  • szkolenia specjalistyczne do 10% wydatków określonych powyżej.
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig54
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Limity procentowe:
  • łączna wartość wydatków kwalifikowanych na pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli oraz ceny nabycia robót i materiałów budowlanych mogą wynosić do 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych;
  • wydatki na pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu;
  • Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych nie mogą przekraczać 50% wydatków kwalifikowanych na część inwestycyjną (dotyczy dużych przedsiębiorców).
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig55
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Promotor Projektów Innowacyjnych (PPI)
 • Celem działania systemu Promotorów Projektów Innowacyjnych jest stworzenie przyjaznego przedsiębiorcom systemu wdrażania.
 • Rolą PPI jest pomoc przedsiębiorcom na etapie przygotowywania wniosku wsparciei podejmowania decyzji czy koncepcja projektu jest zgodna z zasadami działania 4.2 lub 4.4 POIG
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig56
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Usługa Promotora Projektów Innowacyjnych (PPI) polega na:
 • 1. analizie wniosku przedsiębiorcy (wnioskodawcy) czyli weryfikacji kwalifikowalności formalnej wnioskodawcy i projektu oraz wstępnej weryfikacji kwalifikowalności merytorycznej zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców do działania 4.2 i 4.4 POIG,
 • 2. bieżących kontaktach z przedsiębiorcą (wnioskodawcą) w zakresie wyjaśniania zapisów zawartych we wniosku,
 • 3. udzielaniu podstawowych wskazówek dotyczących przygotowania załączników do wniosku (w tym Biznes Planu),
 • 4. informowaniu przedsiębiorców (wnioskodawców) nt. zasad korzystania z usług PPI, w tym konsekwencji wydania poszczególnych opinii,
 • 5. wydaniu pisemnej opinii nt. kwalifikowalności formalnej wnioskodawcy i projektu oraz kwalifikowalności merytorycznej projektu.
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig57
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Opinia Promotora Projektów Innowacyjnych

opinia pozytywna – potwierdza zgodność Wnioskodawcy i projektu z zasadami działania 4.2 lub 4.4 POIG

 • Zakłada się, że dzień po otrzymaniu potwierdzenia przedsiębiorca będzie miał możliwość rozpoczęcia ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.
 • opinia negatywna rokująca – przekazanie zaleceń i oczekiwanych uzupełnień, możliwość ponownego złożenia wniosku do opinii (tylko dwukrotna opinia tego samego wniosku tj. jeden wniosek może być opiniowany przez PPI maksymalnie 2 razy, co oznacza, że tylko 1 raz może on uzyskać opinię negatywną rokującą)
 • opinia negatywna – nie potwierdza zgodności Wnioskodawcy i/lub projektu z zasadami działania 4.2 lub 4.4 POIG
zasady udzielania wsparcia w ramach dzia ania 4 2 poig58
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
 • Zasady działania PPI
 • 1. PPI działają przy Regionalnych Instytucjach Finansujących
 • 2. Przedsiębiorca po wypełnieniu wniosku w Generatorze Wniosków ma możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi PPI:
 • a) zaznaczając opcję „Przekaż wniosek do weryfikacji przez promotora” oraz
 • b) dokonując wyboru osoby promotora z dostępnej listy
 • 3. Po dokonaniu wyboru promotora wniosek w wersji elektronicznej zostaje automatycznie wysłany do weryfikacji na konto tegoż promotora.
 • 4. Po otrzymaniu wniosku na swoje konto, promotor w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wpływu wniosku na konto, informuje, że przyjmuje wniosek do opiniowania lub, że nie podejmuje się wydania opinii
 • 5. W ciągu 10 dni kalendarzowych od daty przyjęcia wniosku do opiniowania sporządza i podpisuje opinię oraz powiadamia telefonicznie lub drogą elektroniczną przedsiębiorcę o uzyskanej opinii
terminy naboru wniosk w do dzia ania 4 2 w ramach i rundy w 2009 r
Terminy naboru wniosków do działania 4.2 w ramach I rundy w 2009 r.
 • Termin rozpoczęcia naboru wniosków:

16 lutego 2009 r.

 • Termin zakończenia naboru wniosków:

31 marca 2009 r.

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 4 2 poig
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 4.2 POIG
 • Kryteria formalne (1):

I. Wymogi formalne – wniosek:

- złożenie wniosku we właściwej instytucji,

- złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania,

- złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów,

- kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania,

- wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 4 2 poig61
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 4.2 POIG
 • Kryteria formalne (2):

II. Wymogi formalne – wnioskodawca:

- kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,

- wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 4 2 poig62
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 4.2 POIG
 • Kryteria formalne (3):

III. Wymogi formalne - projekt:

- projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy),

- realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG,

- wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,

- projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy),

- przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy)

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 4 2 poig63
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 4.2 POIG
 • Kryteria formalne (4):

IV. Kryteria formalne specyficzne:

- wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.),

- w przypadku pomocy udzielonej dużemu przedsiębiorcy, udzielana pomoc nie będzie wykorzystana na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej,

- biznes plan jest spójny z wnioskiem o dofinansowanie zaakceptowanym przez promotora (jeśli dotyczy),

- projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

- wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 4 2 poig64
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 4.2 POIG
 • Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja „0-1”) dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R:

- wnioskodawca lub podmiot powiązany z nim kapitałowo prowadził prace lub poniósł wydatki w zakresie B+R w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

- projekt dotyczy wyposażenia przedsiębiorstwa w aktywa materialne oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do rozwoju działalności B+R,

- projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki,

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 4 2 poig65
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 4.2 POIG
 • Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R cd.:

- wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP),

- wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną zapewniającą wykonalność i stabilne zarządzanie projektem,

- planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów działania,

- informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

- wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu.

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 4 2 poig66
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 4.2 POIG
 • Kryteria merytoryczne fakultatywne dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R:

- wnioskodawca jest MSP (liczba pkt – 15),

- projekt zakłada uzyskanie przez Wnioskodawcę statusu CBR (25),

- projekt przewiduje współpracę z jednostką naukową (15),

- w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego (25),

- projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub w art. 17 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 (10),

- wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS (10).

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 4 2 poig67
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 4.2 POIG
 • Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących
 • wzornictwa:

- projekt dotyczy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego i zakończy się wdrożeniem tego wzoru do produkcji,

- projekt obejmuje zlecenie wykonania projektu wzorniczego lub wnioskodawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów w dziedzinie wzornictwa,

- projekt jest opłacalny,

- projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją, produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki,

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 4 2 poig68
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 4.2 POIG
 • Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących
 • wzornictwa cd.:

- wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP),

- wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną zapewniającą wykonalność i stabilne zarządzanie projektem,

- planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów działania,

- informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

- wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, są adekwatne dla danego rodzaju projektu.

kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach dzia ania 4 2 poig69
Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 4.2 POIG
 • Kryteria merytoryczne fakultatywne dla projektów dotyczących wzornictwa:
 • - istnieje zapotrzebowanie na wyrób/usługę będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym (liczba pkt - 15),
 • - wnioskodawca jest MSP (15),
 • - projekt dotyczy opracowania i wdrożenia wzoru użytkowego (15),
 • - wzór użytkowy opracowany w ramach projektu zostanie zgłoszony do ochrony własności przemysłowej (15),
 • - wzór opracowany w ramach projektu dotyczy struktury złożonej lub linii wzorniczej (20),
 • - projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub w art. 17 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 (10),
 • - wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N- 18001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS (10).
podsumowanie pierwszego naboru wniosk w do dzia ania 4 2 w 2008 r
Podsumowanie pierwszego naboru wniosków do działania 4.2 w 2008 r.
 • Złożono 94 wnioski na kwotę ok. 261 mln zł, w tym:

średnio ok. 1,3 mln zł

średnio ok. 4,1 mln zł

podsumowanie pierwszego naboru wniosk w do dzia ania 4 2 w 2008 r71
Podsumowanie pierwszego naboru wniosków do działania 4.2 w 2008 r.
 • Wyniki oceny:
  • 85 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną, na kwotę ok. 231,2 mln zł (3 rezygnacje, 6 negatywnych ocen formalnych),
  • 55 wniosków uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną, na kwotę ok. 146,8 mln zł,
  • Średni czas realizacji projektu 20 miesięcy (1,7 roku),
  • Podpisano 50 umów o dofinansowanie na kwotę 143 566 722,67 zł.
podsumowanie pierwszego naboru wniosk w do dzia ania 4 2 w 2008 r72
Podsumowanie pierwszego naboru wniosków do działania 4.2 w 2008 r.

Wnioski wg województw, liczba i kwota w zł

podsumowanie pierwszego naboru wniosk w do dzia ania 4 2 w 2008 r73
Podsumowanie pierwszego naboru wniosków do działania 4.2 w 2008 r.

Wnioski wg wielkości wnioskodawcy, w %

slide74
Dziękuję za uwagę
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • ul. Pańska 81/83
 • 00-834 Warszawa
 • Telefony informatorium
 • 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93,
 • 0 801 33 22 02
 • www.parp.gov.pl