Download
jogszab lyi v ltoz sok s hat suk az ellen rz si fel gyeleti munk ra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jogszabályi változások és hatásuk az ellenőrzési, felügyeleti munkára PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jogszabályi változások és hatásuk az ellenőrzési, felügyeleti munkára

Jogszabályi változások és hatásuk az ellenőrzési, felügyeleti munkára

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Jogszabályi változások és hatásuk az ellenőrzési, felügyeleti munkára

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jogszabályi változások és hatásuk az ellenőrzési, felügyeleti munkára

 2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló2004. évi CXL. törvény módosítása(Hatályba lép: 2010. január 1-jén)

 3. Hatósági ellenőrzés (94. §) • Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette, és a jogszabály vagy hatósági határozat megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával – újabb hatósági eljárás lefolytatása nélkül – orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább tizenöt munkanapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére.

 4. Eredménytelenség esetén • Ha a határidő eredménytelenül telt el, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást.

 5. Mikor nem alkalmazható ez az eljárás? (1) A felügyelőséget érintő eljárások során: • Az államháztartás javára teljesítendő, törvényben meghatározott, illetve a Közösségek költségvetésével megosztásra kerülő kötelező befizetésekkel és a központi költségvetés, valamint az elkülönített állami pénzalap terhére jogszabály alapján juttatott támogatással összefüggő eljárásokban. (Azaz VKJ fizetése.)

 6. Mikor nem alkalmazható ez az eljárás? (2) • Azt jogszabály azért zárja ki, mert a határidő biztosítása … a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát, … vagy harmadik személy alapvető jogát közvetlenül veszélyezteti vagy veszélyeztetné, • a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben a felhívás eredménytelensége miatt egy éven belül jogerősen jogkövetkezményt állapított meg, vagy • a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben ugyanazon jogszabályi vagy hatósági határozatban megállapított rendelkezés megsértése miatt egy éven belül a felhívás alapján járt el.

 7. Felhatalmazást kapnak a feladatkörrel rendelkező miniszterek, hogy rendeletben határozzák meg azon jogszabályi rendelkezések körét, amelyek megsértése esetén ez az eljárási rend nem alkalmazható.

 8. 2000. évi XLIII. törvénya hulladékgazdálkodásról A hulladék termelőjének, birtokosának kötelezettségei 13. § (1) • A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

 9. A hulladékgazdálkodás hatósági felügyeletének és ellenőrzésének eljárási szabályai • A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását a környezetvédelmi hatóság rendszeresen ellenőrzi, • tájékoztató adatot, összefoglalót, jelentést kérhet kötelezettségei teljesítéséről a hulladék termelőjétől, birtokosától, illetve a hulladékkezelőtől. • A környezetvédelmi hatóság a hulladék termelőjénél, birtokosánál, kezelőjénél rendszeres vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzést végez. • Helyszíni ellenőrzés előzetes bejelentés nélkül is végrehajtható akkor, ha azt környezetvédelmi vagy közegészségügyi veszélyhelyzet teszi szükségessé vagy a hulladék kezelésével kapcsolatos súlyos kötelezettségszegés alapos gyanúja áll fenn.

 10. Kötelezés (45. §) • (1) a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban meghatározott kötelezettségek betartására, ha az előírások megszegését vagy teljesítésük elmulasztását észleli; • b) a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására; • c) a környezet szennyeződése esetében olyan intézkedés megtételére, amely azt csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodását kizárja. • (2) A környezetvédelmi hatóság - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - korlátozza, felfüggeszti, illetőleg megtiltja a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység engedélytől eltérő vagy engedély nélküli folytatását, a környezetet károsító vagy súlyosan veszélyeztető hulladékgazdálkodási tevékenységet. A határozat - fellebbezésre tekintet nélkül - azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

 11. Elhagyott hulladék(30. §) • Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításig - az ingatlan tulajdonosát terheli. • A környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi • a hulladék tulajdonosát, • az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg, • közterületen elhagyott hulladék esetében a települési önkormányzatot, • ha a kötelezettséget önként nem teljesítik.

 12. Nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség(51. §) • A hulladék termelője, birtokosa és kezelője a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező, más birtokostól átvett vagy másnak átadott hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni.

 13. Hulladékgazdálkodási bírság(49. §) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez, c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

 14. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeleta hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 15. A hulladék termelője, birtokosa (a továbbiakban együtt: termelő) és kezelője - a szállító kivételével - telephelyenként naprakész nyilvántartást vezet a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerint kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről. A telephelyi nyilvántartás tartalmazza a külön jogszabályban az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó adatot.

 16. Az adatszolgáltatás szabályai(7. §) • Rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kötelezett, amely esetében a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett (birtokolt) hulladékok összes mennyisége meghaladja • veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy • nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy • nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot. • Ha a tárgyévben nem keletkezett hulladék, akkor csak a Borítólapot kell beküldeni.

 17. Leggyakrabban előforduló hibák • Nem érkezik meg a bejelentőlap március 1-jére. • Az adtok pontatlanok, de javíthatók. • Veszélyes hulladékok esetén 1 éven túli gyűjtés tapasztalható a bevallás alapján. • A kötelezettség keletkezésétől számított 60 napon belül a HIR-be történő bejelentkezés nem valósul meg. • A tevékenység megváltozása következtében az adatszolgáltatási kötelezettség megváltozik, az írásban történő bejelentés elmarad. (Csak borító küldése.) • A nyilvántartás hiánya, hiányossága.

 18. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeleta veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Veszélyhelyzet esetén a felügyelőség (23. §): • környezeti veszélyhelyzet és következményeinek elhárítására kötelezettségeket ír elő; • elrendeli a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység, valamint azon létesítmények üzemeltetésének korlátozását vagy felfüggesztését, amelyek tevékenysége következtében a veszélyhelyzet kialakult, akár azonnal végrehajtható határozatban; • szükség esetén a vh. kezelési az engedély is visszavonható.

 19. Kötelezés(33. §) • Amennyiben a veszélyes hulladék birtokosa jogszabályokban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor - a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

 20. 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeleta hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

 21. 1. § • A hulladékok kezelésével kapcsolatos, jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt besorolási kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése, a rendelkezések egyéb megsértése esetén kilencezer forint; • a külön jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott hulladékkezelési feladatok, továbbá az egyes hulladékfajtákra, elhagyott gépjármű hulladékra, illetőleg kezelésükre vonatkozó, jogszabályban előírt kötelezettségek, műszaki szabályok nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén tizenötezer forint; • hulladékkezelő létesítmény jogellenes létesítése; hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes folytatása, valamint települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes végzése esetén tizennyolcezer forint;

 22. 1. § • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti • környezetveszélyeztetés esetén huszonnégyezer forint, • környezetkárosítás esetén negyvennyolcezer forint; • nem veszélyes hulladék országhatárt átlépő jogellenes szállítása esetén kétszázezer forint; • veszélyes hulladék országhatárt átlépő jogellenes szállítása esetén egymillió forint; • az említetteken kívül környezetveszélyeztetéssel, illetőleg környezetkárosítással nem járó egyéb jogsértés esetén az alapbírság hatezer forint.

 23. 1. § (5) A megállapított alapbírság összege 25 és 100%-a között állapítható meg – kivéve, ha környezet veszélyeztetés vagy károsítás valósult meg -, ha az elkövető a következményeket felszámolta és a jogellenes állapotot megszüntette a bírságot megállapító határozat kiadásáig.

 24. 2. § (5) • A hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentési kötelezettségek, továbbá az egyedi hulladékgazdálkodási terv készítése kötelezettségének elmulasztása esetén alapbírság, szorzószám megállapítása nélkül az illetékes környezetvédelmi hatóság a bírságot 200 000 Ft-ban állapítja meg. • A hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentési kötelezettségeknek a jogszabályokban meghatározottaknak nem megfelelő teljesítése esetén a bírságot az illetékes környezetvédelmi hatóság legfeljebb 200 000 Ft-ban állapíthatja meg.

 25. 3. § (6) • Amennyiben a bírság kiszabására e rendeletben foglalt több tényállás alapján is sor kerülhet, a legsúlyosabban minősülő tényállás alapján kiszabható legmagasabb bírságösszeget legfeljebb a felével emelten kell kiszabni.

 26. Eljárási szabályok 4. § (1) Ha a bírság megfizetésére kötelezett a kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt az eredeti állapotot helyreállítja, illetőleg a szabálytalanságot megszünteti a környezetvédelmi hatóság - a 3. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a bírságot kérelemre az 1. § (5) bekezdése szerint csökkentheti. Egyéb esetekben a kiszabott bírság nem mérsékelhető. 1. § (5) A megállapított alapbírság összege 25 és 100%-a között állapítható meg – kivéve, ha környezet veszélyeztetés vagy károsítás valósult meg -, ha az elkövető a következményeket felszámolta és a jogellenes állapotot megszüntette a bírságot megállapító határozat kiadásáig. 3. §(2) A legmagasabb mértékben kell megállapítani az alapbírságot, ha • visszafordíthatatlan környezetkárosítás, vagy • ugyanazon jogsértés ismétlődése, illetőleg egyéb súlyosbító körülmény felmerülése, vagy • a hulladékkezelési tevékenységet ellenőrző környezetvédelmi hatóság szándékolt félrevezetése, ellenőrzésének akadályozása valósult meg.

 27. 4. § (2) Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés következményeire tekintettel annyira csekély, hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása szükségtelen, a bírság kiszabása mellőzhető. • 5. § (1)A bírság megfizetésére az eljáró környezetvédelmi hatóság - kérelemre - legfeljebb 2 évig terjedő részletfizetést engedélyezhet. • (2) A kérelmet a környezetvédelmi hatóság 22 munkanapon belül köteles elbírálni.

 28. 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeleta levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

 29. 7. § • A környezetvédelmi hatóság a légszennyezőt légszennyezettségi mérések elvégzésére kötelezheti a légszennyezettségi határértékek megtartásának ellenőrzése érdekében. • A méréseket … a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott mérési terv alapján kell végezni. • A mérések eredményeit a környezetvédelmi hatósággal közölni kell a mérésre kötelező határozatban előírt határidőre és módon.

 30. A légszennyező anyagok kibocsátásának szabályozása (8. §) • A kibocsátási határértékek túllépése vagy a levegővédelmi követelmények környezet állapotát veszélyeztető be nem tartása esetén a környezetvédelmi hatóság a légszennyezőt szakértő által is elkészíthető intézkedési terv kidolgozására és végrehajtására kötelezi, amelynek mulasztása esetén a légszennyező forrás működését korlátozhatja, felfüggesztheti vagy betilthatja; határozatát a települési önkormányzat jegyzőjével is közli.

 31. Helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó szabályok (9. §) • A környezetvédelmi hatóság a helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetőjét a kibocsátások ellenőrzésére határozatban kötelezheti, amelyben előírja az ellenőrzések gyakoriságát, módszerét, valamint a kötelező adatszolgáltatás tartalmát, módját.

 32. Helyhez kötött diffúz légszennyező forrásra vonatkozó szabályok (10. §) • A környezetvédelmi hatóság azon diffúz légszennyező forrás üzemeltetőjét, amellyel kapcsolatosan hatósági intézkedés (engedélyezés, kötelezés, bírságkivetés) szükséges, kötelezi a forrás bejelentésére. • A helyhez kötött diffúz légszennyező forrás által okozott levegőterhelés megelőzése, illetőleg csökkentése érdekében a környezetvédelmi hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtását írhatja elő a forrás létesítője vagy működtetője részére. A környezetvédelmi hatóság az előírt kötelezések mulasztása esetén a diffúz légszennyező forrás működését korlátozhatja, illetőleg leállíthatja.

 33. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles - a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében - az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.Mulasztás esetén a környezetvédelmi hatóság kötelezést ad ki és a határozatban előírt kötelezettség megszegése esetén bírságot szab ki. (100.000 – 300.000 Ft) Utak porzása nyáron.

 34. Bűzzel járó tevékenységre vonatkozó szabályok (14. §) Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. Az elérhető legjobb technika alkalmazását, az egyedi határértéket, illetőleg a lakosságot zavaró bűzzel járó tevékenység korlátozását vagy betiltását a környezetvédelmi hatóság írja elő.

 35. Légszennyezési bírság és egyéb jogkövetkezmények (18. §) • Az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely légszennyező forrását úgy üzemelteti, hogy a kibocsátási határértéket túllépi vagy a levegővédelmi követelményeket nem teljesíti, légszennyezésibírságot köteles fizetni. • Légszennyezési bírságot nem kell kivetni, ha a bírság egy telephelyre számítva kevesebb mint 50 000 Ft.

 36. Levegővédelmi követelmények megszegése (22. §) Levegővédelmi bírság megfizetésére köteles az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a levegővédelmi követelményeket nem tartja be.

 37. A bírságot a környezetvédelmi hatóság a 8. számú mellékletben meghatározott esetekben, a megjelölt összegek 25-100%-a között a mulasztás • körülményeinek, • súlyosságának, • időtartamának és • ismétlődésének • egyedi mérlegelésével, kötelezettségszegésenként külön-külön állapítja meg, és veti ki.

 38. A bírságot megállapító határozattal egy időben a kötelezettségszegés megszüntetésére kötelező határozatot kell kiadni. • A kötelezettséget megállapító határozatban megállapított teljesítési határidő elmulasztása esetén az eseti bírság ismételten kivethető.

 39. A környezetvédelmi felügyelőség, mint eljáró hatóság lehetőségei (23. §) • Kötelezheti a helyhez kötött légszennyező forrás üzemeltetőjét • mérés végzésére; • a légszennyezés és a lakosságot zavaró bűzzel való terhelés megszüntetése érdekében a technológia korszerűsítésére, légszennyezést csökkentő berendezés létesítésére, intézkedési terv készítésére, annak megvalósítására, illetve egyéb műszaki intézkedésre; • a forrás működésének korlátozására, felfüggesztésére. • A forrás működését megtilthatja.

 40. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeleta környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

 41. Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok (10. §) • Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. • Ha az üzemeltető a kötelezettségét elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság - megfelelő határidő tűzése mellett - felhívja annak teljesítésére.

 42. 11. § • Ha a környezetvédelmi hatóság olyan tények birtokába jut, amely a kibocsátási határérték megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében megállapítja a kibocsátási határértéket, és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.

 43. Intézkedési terv (17. §) • Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi. • Ha a környezetvédelmi hatóság az intézkedési tervet jóváhagyja, az üzemeltetőt határidő kitűzésével a benne szereplő intézkedések megvalósítására kötelezi. • Az intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság abban az esetben hagyja jóvá, ha az üzemeltető bemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátás határértékre való csökkentését.

 44. 18. § • Ha az üzemeltető az intézkedési tervet kijelölt határidőre nem vagy csak részben hajtja végre, illetve a zaj az intézkedések ellenére is túllépi az előírt határértéket - a közüzemi létesítmények, valamint a közlekedési vonalas létesítmények kivételével - a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet: • 1-6 dB túllépés között korlátozza, • 7-10 dB túllépés között felfüggeszti, • 10 dB túllépés felett megtiltja.

 45. Zaj- és rezgésbírság (26. §) • A környezetvédelmi hatóság bírság fizetésére kötelezi az üzemeltetőt, ha: • az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a kibocsátási határértéket - a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően - túllépi, • a rezgésterhelési határértéket túllépi, • a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, • a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás bejelentési kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti. • a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek - ide nem értve a zajkibocsátási határérték betartására irányuló kötelezettséget - nem tesz eleget: 100 000 Ft, • a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változásbejelentési kötelezettségét nem vagy a hatóság hiánypótlási felhívása ellenére sem megfelelően teljesíti: 50 000 Ft.

 46. Zaj- és rezgésbírság (26. §) • A környezetvédelmi hatóság bírság fizetésére kötelezi az üzemeltetőt, ha: • az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a kibocsátási határértéket - a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően - túllépi, • a rezgésterhelési határértéket túllépi, • a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, • a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás bejelentési kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti. • A bírság az intézkedési terv végrehajtásának ideje alatt nem szabható ki, kivétel az adminisztrációs kötelezettség, illetve a hatósági határozatban megállapított kötelezettség.

 47. A környezetvédelmi hatóság a bírságolandó magatartásról való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl, illetve a bírságolandó magatartás tanúsításától számított öt éven túl nem szabhat ki bírságot. Ha azonban a magatartás jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg, a bírságolás elévülése mindaddig nem kezdődik meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll. • A zajbírság megállapításához a környezetvédelmi hatóságnak zajvizsgálatot kell végezni. • Ismételt zajbírság kiszabásához nem szükséges vizsgálatot végezni, ha a zajforrás működésében, illetve zajkibocsátásában az előző vizsgálat óta nem történt változás. • A zajbírság 6 havonta ismételhető

 48. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeleta felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

 49. A szennyvizek kibocsátására vonatkozó általános szabályok (14. §) • Amennyiben a kibocsátott szennyvíz veszélyezteti vagy korlátozza a felszíni vízből kivett víz használatát, vagy károsan szennyezi a közcsatornát, illetőleg veszélyezteti a szennyvíztisztító működését, illetve tisztítási hatékonyságát, a felügyelőség - a települési szennyvíztisztító telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, közegészségügyi, közoktatási és tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intézmények kivételével - a kibocsátót a veszélyeztetés vagy károsodás mértékétől függően határozatban kötelezi a szennyvízkibocsátás korlátozására vagy leállítására.

 50. A közös szennyvízelvezetésre és -tisztításra vonatkozó különös szabályok közvetett bevezetés esetében • Szennyvíz (használt víz) közcsatornába vagy közös üzemi szennyvíztisztítóra vezetése esetén a szolgáltató, illetve a közös üzemi szennyvíztisztító üzemeltetője a szennyezett víz tisztítását szerződés keretében vállalja. • Szerződés hiányában a közcsatornába bocsátó 100 000 Ft/nap vízvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.