slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronikkbransjen – Fotorådet Fotoundersøkelsen 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronikkbransjen – Fotorådet Fotoundersøkelsen 2014

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation

Elektronikkbransjen – Fotorådet Fotoundersøkelsen 2014 - PowerPoint PPT Presentation

xanto
84 Views
Download Presentation

Elektronikkbransjen – Fotorådet Fotoundersøkelsen 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elektronikkbransjen – Fotorådet Fotoundersøkelsen 2014 Prosjektleder/analytiker: Morten Island

 2. Kort om undersøkelsen • Bakgrunn • Undersøkelsen skal gi elektronikkbransjen og fotorådet innsikt i folks fotovaner, kjennskap til aktører og kjøpevaner. Resultatene brukes til innsikt, samt markedsføring, PR og informasjonsarbeid for fotobransjen generelt. • Datainnsamling • Datainnsamlingsmetode: CAWI • Tidsperiode for datafangst: Mars/april 2014 • Utvalg • Undersøkelsens univers er Norges befolkning, 16 år og eldre. • Utvalget er tilfeldig trukket fra Responspanelet, etter kriteriene kjønn, 5-delt alder og landsdel. Datagrunnlaget er vektet etter tilsvarende struktur. • Datagrunnlaget består av 1527 respondenter.

 3. Analysebeskrivelse • For alle skalaspørsmål i undersøkelsen blir resultatene presentert som gjennomsnitt. • Det anvendes som standard en skala fra 1 til 6, hvor verdien 6 er den beste/mest positive. • Spørsmålene er brutt ned på bakgrunnsvariabler når signifikante (relevante) funn er avdekket. • Alle signifikante funn er basert på en rigid statistisk test, hvor feilmarginen er på 5%. Dette er bransjestandard. For alle kategoriske spørsmål i undersøkelsen blir resultatene presentert som andeler, oppgitt i prosent. For spørsmål hvor det benyttes mulighet for å avgi flere svar per spørsmål (flersvar), vil summen av andelene overstige 100% av naturlige årsaker. Resultatene for 2014 sammenlignes med resultatene fra 2010-2013 der det er mulig.

 4. Demografiskbeskrivelse 1/2

 5. Demografisk beskrivelse 2/2

 6. Hvilke(n) type(r) kamera har du/din husstand? Det er fremdeles en svingning fra kompaktkamera over til speilreflekskamera. Fortsetter denne trenden vil norske hjem ha flere speilreflekskameraer enn kompaktkameraer om ca. 2 år. Barnefamiliene har i større grad enn andre videokamera, actionkamera og speilreflekskamera. N=1439 Tidligere benyttede betegnelser Digitalt kompaktkamera = Kompaktkamera Digitalt speilreflekskamera = Speilreflekskamera Digitalt videokamera = Videokamera

 7. Hvilke(n) type(r) kamera bruker du/din husstand? Også i bruken er det en svingning fra kompaktkamera over til speilreflekskamera. N=1439

 8. Hvilke(n) type(r) kamera har/bruker du/din husstand? Generelt er det en del som ikke benytter kameraene sine. Spesielt er det mange som ikke benytter videokamera (15 %-poeng) Barnefamiliene benytter i større grad enn andre speilreflekskamera og videokamera. N=1439

 9. Når ditt kompaktkamera skal erstattes, vil du da … Resultatene viser at forholdet kompaktkamera vs. smarttelefon vil bli ytterligere forsterket fordel mobiltelefonen i nær fremtid. Det er aldersgruppen 25-54 år som dette er mest aktuelt for. Den yngste aldersgruppen som har benyttet smarttelefon i mange år er den gruppen som i størst grad vil bytte ut kompaktkameraet med et speilreflekskamera (24%). N=1080

 10. Når kjøpte du/noen i husstanden sist nytt kamera? Andelen som har kjøpt kamera for 2 eller færre år siden er lavere i år enn i 2013 mens andelen som har kjøpt kamera for 3-10 år siden er høyere enn i 2013. Trenden vi observerte de siste årene forsterkes altså i år og vår prognose om at denne trenden forsterkes når mobiltelefonkameraene forbedres viste seg å stemme. Barnefamiliene er gruppen som i størst grad har kjøpt kamera for mindre enn 1 år siden. Også menn har i større grad enn kvinner kjøpt kamera for mindre enn 1 år siden. N=1527

 11. Hva slags kamera kjøpte du? Andelen som kjøper kompaktkamera har gått ned mens andelen som kjøper hhv. speilreflekskamera og actionkamera har gått noe opp fra 2013 til 2014. Andelen som kjøper kompaktkamera er høyere blant aldersgruppen over 55 år. Andelen som kjøper speilreflekskamera er høyere blant menn og de som har 3 eller flere barn. N=1440

 12. Hvilke tilleggsutstyr til kameraet/kameraene kjøpte du? Generelt øker salget av tilleggsutstyr og andelen som ikke kjøper tilleggsutstyr har gått ytterligere ned. Andelen som kjøper minnekort er høyere blant menn og blant barnefamiliene. N=1372

 13. Tilleggsutstyr kjøpt til kameratype kjøpt Et skifte fra kompaktkamera til Speilreflekskamera vil automatisk føre til en økt salg av tilleggsutstyr. En som har speilreflekskamera har kjøpt mer enn dobbelt så mye tilleggsutstyr enn en som har kjøpt kompaktkamera.

 14. Sist gang du kjøpte mobiltelefon, hvor viktig var kvaliteten på mobilkameraet for ditt valg av mobiltelefon? Kvaliteten på kamera er viktig for mange når de kjøper mobiltelefon. Kvaliteten på mobilkameraet er fremdeles viktigere for kvinner enn for menn (4,0 mot 3,4). Også aldersgruppen 35-44 år scorer snitt på 4,0. Snitt 2012: 3,5 Snitt 2013: 3,5 Snitt 2014: 3,7 N=1525

 15. Hva er hovedårsaken til at du ikke skal kjøpe nytt kamera i 2013/2014? 31% av de som ikke skal kjøpe nytt kamera det neste året, oppgir at de ikke skal kjøpe nytt kamera pga at kameraet de har på sin mobiltelefon dekker deres behov. Det er nå signifikant fler i den yngste aldersgruppen som oppgir at de ikke skal kjøpe nytt kamera begrunnet med at mobilkameraet dekker behovet. Hele 41% i gruppen 16-24 år oppgir at kameraet de har på sin mobiltelefon dekker deres behov. Omregnet* kan vi si at ca 27% av det potensielle markedet bortfaller i 2014/2015 grunnet mobilkameraet. Vi kan på bakgrunn av disse 3 målingene si at trenden er økende og bygger opp under funnene fra en internasjonal undersøkelse** fra 2013 som viser at det bare er 4 %-poeng flere som benytter kompaktkamera enn mobilkamera (71% mot 67%). Det er smartmobilenes enkle oppkobling som gjør at forbrukerne i stadig større grad velger mobilen som kamera. Den er alltid tilkoblet nettet og gjør deling av bilder på sosiale nettsteder svært enkelt og tilgjengelig. N=1337 * 31% av 1337 respondenter =27% av 1527 respondenter ** FuturesoureConsulting markedsundersøkelse over foto-vaner 2013

 16. Hvilke(n) type kamera planlegger du å kjøpe? Gjelder kun de som har oppgitt at de ønsker å kjøpe nytt kamera i 2014/2015. Andelen som planlegger å kjøpe kompakt systemkamera øker ytterligere med 2 %-poeng mens andelen som sier de skal kjøpe kompaktkamera igjen øker litt med 3 %-poeng. 12 %, en økning på 4 %-poeng oppgir at de skal kjøpe actionkamera. Aldersgruppen 35-44 planlegger i større grad enn andre å kjøpe actionkamera. N=185 Benevnelser benyttet tidligere Digitalt kompaktkamera = Kompaktkamera Digitalt speilreflekskamera = Speilreflekskamera Digitalt videokamera = Videokamera

 17. Når du neste gang kjøper kamera, hva vil du legge mest vekt på? Gjelder kun de som har oppgitt at de ønsker å kjøpe nytt kamera i 2014/2015. Hele 38% i den yngste aldersgruppen vil legge vekt på et kamera som er enklere i bruk. N=186

 18. Da du/dere sist skulle kjøpe kamera, hvilke informasjonskilder var viktige for ditt valg? Menn har i større grad enn kvinner søkt informasjon via produkttester/omtaler og internett. Kvinner har i større grad enn menn søkt informasjon via veiledning i butikk og samtale med venner/bekjente. N=1166

 19. Hvilke bildeprodukter har du kjøpt av egne bilder siste året? Trenden med at vi kjøper mindre papirbilder og mer fotobøker fortsetter også i år. Kvinner har i større grad enn menn kjøpt fotobok og temakort. Barnefamiliene har i større grad enn andre kjøpt alle de ulike bildeproduktene. Gruppen som kun tar bilder med mobilkamera skal i mindre grad enn andre kjøper mindre av alle produktene… N=1527

 20. Hvilke bildeprodukter har du kjøpt av egne bilder siste året? (Kun tatt bilder med mobilkamera (200 stk))

 21. Hvilke bildeprodukter tror du at du vil komme til å kjøpe i nærmeste fremtid? Kvinner planlegger i større grad enn menn å kjøpe vanlige papirbilder og dekorasjonsbilder. Barnefamiliene planlegger i større grad enn andre å kjøpe alle produktene som er nevnt. N=1520

 22. Hvilke bildeprodukter tror du at du vil komme til å kjøpe i nærmeste fremtid? (Kun tatt bilder med mobilkamera (200 stk))

 23. Bildeprodukter kjøpt vs. tror man skal kjøpe Skal man tro forbrukerne kommer salget av fotobøker og dekorasjonsbilder til å øke det neste året.

 24. Hvordan har du vist frem dine bilder det siste året? Menn har i større grad enn kvinner vist frem bilder på TV skjerm, PC og iPad. Kvinner har i større grad enn menn vist frem bilder i fotobok, på mobiltelefonen og i tradisjonelle fotoalbum. Familier med barn i alderen 0-5 år har i større grad enn andre vist frem bilder på alle plattformer. N=1527

 25. På hvilken måte har du laget vanlige papirbilder av dine digitale bilder det siste året? Totalt har man i snitt laget ca 170 vanlige papirbilder det siste året, dette er det samme antallet som i 2013. 45% av disse er i 2014 bestilt via Internett mot 60% i 2013. Jo eldre man er jo flere bilder har man laget siste året. De over 55 år har i nitt laget 300 bilder mens de under 25 år bare har laget 100. N=619

 26. Hvor mange bilder tar du per år med kamera? Gruppen med over 1 million i inntekt tar flere bilder med kamera per år enn gruppen med under 400.000 i inntekt Også gruppen med barn i alderen 0-5 år tar flere bilder enn andre. Snitt 2011: 1114 Snitt 2012: 924 Snitt 2013: 908 Snitt 2014: 905 Median 2011: 400 Median 2012: 300 Median 2013: 300 Median 2014: 200 N=1527

 27. Hvor mange bilder tar du per år med mobilkamera? Aldersgruppene under 45 år tar i snitt flere bilder med mobilkamera per år enn aldersgruppen over 45 år. Barnefamiliene tar i snitt flere bilder med mobilkamera enn andre. Snitt 2011: 154 Snitt 2012: 205 Snitt 2013: 336 Snitt 2014: 434 Median 2011: 50 Median 2012: 50 Median 2013: 100 Median 2014: 200 N=1527

 28. Antall bilder tatt med kamera er stabilt mens bilder tatt med mobilkamera er fremdeles økende

 29. Hovedfunn Kamera Sist man kjøpte kamera kjøpte 47% kompaktkamera (nedgang på 6 prosentpoeng) mens 37% kjøpte speilreflekskamera (fremgang på 3 prosentpoeng). Hhv. 73% og 58% oppgir nå at de har kompaktkamera og speilreflekskamera. Dette er en liten nedgang for kompaktkamera (fra 75 % til 73 %) og en klar oppgang for speilreflekskamera (fra 51 % til 58%). Disse tallene bekrefter endringen vi forutså i forrige års rapport. Andelen som har kjøpt kamera for 2 eller færre år siden er lavere i år enn i 2013. Denne trenden kan, i visse segmenter (kvinner), forsterkes når mobiltelefonkameraene forbedres ytterligere. Dette underbygges av at Kvaliteten på mobilkamera er viktig (snitt: 3,7) for mange når de kjøper mobiltelefon. Ingen store endringer fra 2013 til 2014 når det gjelder andelen som har planer om å kjøpe nytt kamera det neste året. Volumet vil mao. bli omtrent som i 2013 mens totalverdien nok vil stige noe.

 30. Hovedfunn bilder • 25% har kjøpt vanlige papirbilder og 21% har kjøpt en form for fotohefte. 50% har ikke kjøpt bildeprodukter av egne bilder, en nedgang på 2 prosentpoeng. • Andelen som bestiller bildeprodukter i butikk har sunket fra 31% til 27% mens andelen som bestiller via nett har gått opp fra 75% til 80%. 91% av de som bestilte i butikk hentet i butikk. • 37% (som i 2013) av de som har bestilt over nett har bestilt hos FotoKnudsen fulgt av Japan photo med 28% (oppgang på 4 prosentpoeng). • Selv om folk i stor grad viser frem bildene sine på PC-skjerm/mobil og sosiale medier har man i snitt laget ca 170 vanlige papirbilder det siste året, omtrent det samme antall som i 2013. 46% (en nedgang på hele 14 prosentpoeng) av disse er bestilt via Internett. • Det tas omtrent like mange bilder med kamera mens bruken av mobiltelefonkameraer fortsetter å øke. Antall bilder tatt med kamera i snitt har gått fra 908 i 2013 til 905 i 2014 mens antall bilder tatt med mobilkamera har økt fra 336til 434. • Trend: Sterk økning i bilder tatt med mobil vil bidra til økt antall bilder tatt totalt.

 31. Fotorådet– Fotoundersøkelsen 2014 Morten Island morten.island@responsanalyse.no 410 40 145