jak uskute nit zm nu po kter tou m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak uskutečnit změnu , po které toužím PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak uskutečnit změnu , po které toužím

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Jak uskutečnit změnu , po které toužím - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Jak uskutečnit změnu , po které toužím. Mgr. Jitka Nesnídalová – www.jnesnidalova.cz. 3 PŘÁNÍ představte si svá tři přání. POCIT. Co se za všemi přáními skrývá ? DOBRÝ POCIT! Za vším hledej pocit ! Síla pocitu – svými pocity si svá přání také přitahujeme. SVOBODA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jak uskutečnit změnu , po které toužím' - xantha-jefferson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jak uskute nit zm nu po kter tou m

Jakuskutečnitzměnu, pokterétoužím

Mgr. JitkaNesnídalová – www.jnesnidalova.cz

pocit
POCIT
 • Co se zavšemipřánímiskrývá?
 • DOBRÝ POCIT!
 • Zavšímhledejpocit!
 • Sílapocitu – svýmipocitysisvápřánítaképřitahujeme
svoboda
SVOBODA
 • O našichpocitechsirozhodujemesami
 • Cokoliv, co sidokážemepředstavit a procítit, můžeexistovat (pokud to neodporujezákonůmjako je gravitace, apod…)
imaginace kouzeln prsten
Imaginace – kouzelnýprsten
 • Zavřeteoči
 • Představtesi, žemátekouzelýprsten
 • Jak by vypadalvášideálníživot?
 • Bezhranic, bezlimitů
 • Prožijtesitakový den právěteď v myšlenkách… Jakýmátepocit? Báječný, viďte? Dělejtetutoimaginacikaždý den
nejvy mana er
NEJVYŠŠÍ MANAŽER
 • Kdo je nevyššímanažer? Záležíjennavás, jakjejpojmenujete – vesmír, příroda, zákonpřitažlivosti,….
 • Dát mu důvěru
 • Pochopení, že co nabízímuvnitř, to mi dává
 • Zkrátka: Jak se do lesavolá, tak se z lesaozývá!
 • NEJSTE NA VŠE BEZ POMOCI A SAMI!
slide7
 • Znátsvojihodnotu, cenu, jedinečnost, sílu
 • Sebeláskavoní! – všichnijsmesirovni
 • Strach a arogance a kritikasmrdí
 • Důvěřovatsi
cvi en ko
Cvičeníčko
 • Sepištesitřioblasti, v nichžsivěříte
 • Sepištesitřioblasti, v nichžsinevěříte – věci, vekterýchbystepodlesvéhonázoruměl/a býtlepšínebojiný/á, nežjste.
 • Jakbystemohl/a důvěřovatvlastnímuživotu, vztahům a úkolůmještěhloubeji?
3 kroky
3 KROKY
 • Přátsi
 • Svět (příroda, vesmír– doplňtesipodlesvého) to zařizuje
 • Nechat k soběpřijít
1 krok
1. krok
 • Přátsi
 • Neustále a přirozeněmámerůznétouhy, které se měnínazákladětoho, co zažíváme
 • Jaký je vášdominantnípocit? Jaký je vášspodní proud? Víra x nevíra? Láska x strach?
 • Vystřelujemetouhy - ikdyž se námnedaří
 • Když se námnedaří, o to vícevíme, co vlastněnecheme, tudíž co chceme!
2 krok
2. krok
 • Svět to zařizuje
 • Důvěra v životnítok
 • Pustit se klacků
 • Vnímattokjakokřišťálový, průzračný, bezpečný, zábavný a blahodárný
3 krok
3. krok
 • Nechat k soběpřijít
 • Doručovacíadresa:

“Teď, tady, důvěra, ocenění”

Naučit se nechat k soběpřicházetzáležitosti, pokterýchtoužíme, je nejtěžší a zároveňnejklíčovějšíúkol

cvi en ko1
Cvičeníčko
 • Napištesi 5 vět, kterézačínajítěmitoslůvky:

“Měl/a bych….

“Měl/a bych….

“Mě/la bych….

“Mě/la bych….

“Měl/a bych….

slide15

Každouvětičkunyníjenjednodušepřepištetak, abyzačínalatěmitoslůvky:

“Kdyžbuduopravduchtít, tak…..

“Kdyžbuduopravduchtít, tak…..

“Kdyžbuduopravduchtít, tak…..

“Kdyžbuduopravduchtít, tak…..

“Kdyžbuduopravduchtít, tak…..

slide16

Kekaždévětičcesinynínapištedůvodproč to neuděláte:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

Zajímavázjištění, viďte?

jak umo nit 3 krok
Jakumožnit 3.krok?
 • Rozhodnout se – vizcvičeníčko
 • Osvoboditse od nefunkčníchpřesvědčení, kteréjsmezískali od rodičů, učitelů – vizcvičeníčko
 • Odpustitsoběidruhým– vizcvičeníčko
 • Přijetí – přestaňtebojovatProtičemubojujete, to přetrvává, protožetomudáváteenergii!
 • Důvěrasobě a životnímuproudu
rozhodnout se cvi en ko
Rozhodnout se - cvičeníčko

Zkuste se zamysletnadnásledujícímiotázkami a odpovědisizapište:

 • Co je vevašemživotěpořádstejné?
 • Co se změnilo?
 • Jakvás to naučilovozit se navlnáchzměny?
rozhodnout se cvi en ko pokr
Rozhodnoutse – cvičeníčkopokr.
 • Napištesi 2 významnározhodnutí, kterávásdovedla tam, kdezrovnajste.
 • Napištesi 2 rozhodnutí, ježmusíteudělat v dohlednébudoucnosti.
 • U každéhorozhodnutísivybertejedensměr, kterým se můžetevydat, a pakzkustezvolitjinýsměr. V případěkaždého z těchtosměrůsipředstavujte, jakbysteasivypadal/a a co bysteasidělal/a v budoucnosti. Nabízívám to nějakouperspektivu?
osvobozen se
Osvobození se
 • Říkejtesipředzrcadlem s pocitem, ženefunkčnípřesvědčenínecháváteplavat: “Právěteďjsemochotný/áosvoboditse od potřebystrachu z….. (napříkladstrachu z kritikydruhých, apod…)
 • Cvičeníčkozakončetevětou: “Důvěřujiprocesuživota. Děkuji!” VDĚČNOST je pocit, kterýotevírávašesrdcelásce, proto buďtezkrátkavděčníza co jenmůžete
odpu t n
Odpuštění
 • Napištesinapapírjméno, komupotřebujeteodpoustit a co…
 • Pak se posaďtepředzrcadlo a dívejte se sobě do očí a říkejtesiněkolikrátzasebou: “Odpouštímti…. (jméno) za to, žejsi….
 • A nezapomeňtetakéodpustitsamisobě
c vi en ko v as
Cvičeníčko – váščas
 • Sepištesiběžnéúkoly, kteréběhemdnezpravidlamusíteplnit.
 • Nynísisepištevěci, jímž se věnujete a jimižrozptylujetesvoupozornost, čas a energii.
 • Sepištesi 3 praktickézpůsobyvedoucíkezjednodušeníživota – vymysletetakové, abyste s nimimohl/a začíthneddneska, tentotýdenčiještěletos
 • Jakřekljedenmudrc: “To, co dnesdělám, je důležité, protožejsem to vyměnilzajeden den svéhoživota.”
t lo jako chr m
Tělojakochrám
 • Nakreslitnapapírsvojetělo a tělesnépocity
zdrav
Zdraví
 • Cvičeníčko:
 • Napištesi, jakénemocinebobolestitělavás “sužují”. Kekaždénemocisinapište, s čím by mohlasouviset – svůjmomentálnínápad. Co vámtato “nemoc” “přináší”? I nemocesivesvémživotěčasto “udržujem” z nějakéhodůvodu, ikdyžtřebanegativního….
vztahy
Vztahy

“POKUD LIDI SOUDÍŠ, NEMÁŠ ČAS JE MILOVAT.”

MatkaTereza

prosperita
Prosperita
 • Imaginace – představtesi, žestojítepředoceánem a rozpřahujetepaže. Kolik prosperity dokážetepřijmout? Lžičku? Džbáneknebonekonečnémnožství?
 • Cvičenínaprosperitu: Napištesinapapírčeho se ohledně prosperity bojíte.A pak se zkustezamysletnadtím, co vámtotopřesvědčení “přináší”…I negativnívěcivesvémživotěopakujemečipodporujeme a potvrzujeme z nějakéhodůvodu…
cvi en ko pomoc
Cvičeníčko - pomoc
 • Sepištesitřikonkrétnívěci, kteréjstev posledníchtýdnechčiměsícíchpodnikl/a, abystesinějakpomohl/a.
 • Sepištesi 3 úspěchy, naněžjste v životěnejvícepyšný/á.
 • Jeden z těchtoúspěchůsivyberte a sepištesiseznam5ti lidí, kteřívám k jehodosaženípomohli.
 • Sepištesichvíle, kdyjstespoléhal/a na “životní proud”
 • Dostalo se vámněkdypomocipoté, co jstezasel/a nezbytnásemínka?
cvi en ko intuice
Cvičeníčko - intuice
 • Představujtesi v soběvševědoucíhomoudréhomistra a očekávejte od něj, ževámzodpovívšechnydotazy. Položte mu otázkuzesrdce a odpověďsizapište.
z v rn cvi en
Závěrnécvičení
 • Sepištesi 3 věci, kterébysterád/a začlenil/a do svéhokaždodenníhoživota. 
slide30

Děkujizapozornost a přeji, ať se vámbrzypodařízměnit to, co změnitchcete

S láskou a úctouJitka N.