Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Studium Wykonalności Katowice, listopad/grudzień 2007 r. Informacje ogólne. Studium Wykonalności: Stanowi kompendium wiedzy na temat projektu oraz jego otoczenia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - xantha-dennis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Studium Wykonalności

Katowice, listopad/grudzień 2007 r.


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Informacje ogólne lata 2007 – 2013

 • Studium Wykonalności:

 • Stanowi kompendium wiedzy na temat projektu oraz jego otoczenia

 • Stanowi rozwinięcie i uzupełnienie standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania

 • Informacje prezentowane we wniosku i SW muszą być tożsame

 • Studium Wykonalności musi być aktualne na dzień składania wniosku


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Informacje ogólne lata 2007 – 2013

 • Studium Wykonalności:

 • Jest podstawą oceny merytoryczno-technicznej projektu dokonywanej przez ekspertów

 • W efekcie przeprowadzonego Studium Wykonalności uzyskuje się całościową wiedzę na temat wykonalności projektu, co pozwala na zweryfikowanie czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Informacje ogólne lata 2007 – 2013

 • Studium Wykonalności:

 • Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu) oraz okres technicznego cyklu życia projektu

 • Dla działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa okres odniesienia to 30 lat

 • Dla działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych okres odniesienia to dla projektów z zakresu zakupu sprzętu i wyposażenia – 5 lat, dla innych - 15 lat


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, definicje:

Wykorzystane materiały, dokumenty, decyzje, definicje podstawowych pojęć


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie

Kompendium wiedzy na temat projektu

Napisany w języku niespecjalistycznym

 • Definicja projektu

 • Przedmiot i zakres projektu

  - działania realizowane w ramach projektu


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Charakterystyka projektu

4.1 Tytuł projektu

4.2 Lokalizacja projektu

Polityka rządowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne (ochrony środowiska, równych szans, efektywność energetyczna)


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego projektu

Powinna określać kluczowe cechy terenu objętego oddziaływaniem projektu, żeby zrozumieć jakie problemy ma rozwiązać realizacja inwestycji


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Zidentyfikowane problemy

Opis i analiza problemów powinny wynikać z analizy otoczenia i analizy stanu aktualnego

Zalecane jest przeprowadzenie analizy za pomocą „drzewa problemów”


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Matryca logiczna projektu

Drzewo problemów

Cele projektu


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Matryca logiczna projektu lata 2007 – 2013


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Logika interwencji

8.1 Cele projektu – oddziaływanie

Rekomendowanym narzędziem jest matryca logiczna

8.2. Wskaźniki

Zaprezentowane w postaci tabelarycznej

Katalog zamknięty wg URPO WŚ


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Wskaźniki produktu

Przedstawione narastająco

Prezentowane w odniesieniu do roku bazowego – rok bazowy to ostatni pełny rok kalendarzowy przed rozpoczęciem zadań inwestycyjnych

Podane dla lat realizacji działań inwestycyjnych założonych w harmonogramie projektu


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Wskaźniki rezultatu

Przedstawione narastająco

Prezentowane w odniesieniu do roku bazowego – rok bazowy to ostatni pełny rok kalendarzowy przed oddaniem infrastruktury lub rozpoczęciem realizacji projektu nie inwestycyjnego

Podane dla pierwszego pełnego roku kalendarzowego funkcjonowania infrastruktury

Dla projektu nie inwestycyjnego podane dla wszystkich lat realizacji projektuRegionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Komplementarność projektu z innymi działaniami

Projekty realizowane ze środków unijnych, krajowych, innych zagranicznych


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Analiza instytucjonalna

10.1 Beneficjenci projektu

beneficjenci, beneficjenci bezpośredni, właściciel majątku powstałego w wyniku projektu i kto będzie nim zarządzał

10.2 Wykonalność instytucjonalna projektu

czy beneficjent zapewni wdrożenie projektu pod względem organizacyjnym


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

10.3 Trwałość projektu

w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia projektu

10.4 Analiza prawna wykonalności projektu

decyzje/ pozwolenia/ opinie konieczne do uzyskania

10.5 Promocja projektu

krótki opis sposobu promocji UE w finansowaniu projektu zgodny z wytycznymi


10 6 plan wdro enia przedsi wzi cia wykres gantt a

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

10.6 Plan wdrożenia przedsięwzięcia

Wykres Gantt’a


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Harmonogram obejmujący:

Prace przygotowawcze, projektowe,

Otrzymanie zatwierdzeń i zezwoleń,

Procedura przetargowa,

Realizacja projektu

Z uwzględnieniem zasady n+3 (n+2 po roku 2010)

10.7 Pomoc publiczna


Analiza techniczna opis wybranego najbardziej op acalnego wariantu technicznego technologii

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

Analiza techniczna

Opis wybranego najbardziej opłacalnego wariantu technicznego/ technologii

 • Analizy specyficzne dla danego sektora

  • Analizy zaproponowane w wytycznych szczegółowych z zakresu, którego dotyczy projekt


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

13. Analiza finansowa

Sprawdza czy inwestycja jest finansowo wykonalna

Sprawdza czy beneficjent nie otrzymuje zbyt wiele środków dotacyjnych (luka w finansowaniu)

Sprawdza czy inwestycja jest finansowo trwała


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Analiza finansowa lata 2007 – 2013

Przy sporządzaniu analizy finansowej należy posługiwać się metodą zdyskontowanych środków pieniężnych (DCF)

Analiza finansowa powinna być prowadzona w cenach stałych

Stopa dyskontowa dla modelu w cenach stałych wynosi 5%

Analizę finansową należy prowadzić w PLN


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Analiza finansowa lata 2007 – 2013

Należy przedstawić m.in.:

Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

Program sprzedaży. Kalkulacje przychodów ze sprzedaży

Kalkulację kosztów operacyjnych

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Źródła finansowania projektu

Wskaźniki rentowności

Lukę w finansowaniu


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Luka w finansowaniu lata 2007 – 2013

Metoda luki w finansowaniu pozwala oszacować wysokości dofinansowania dla projektów generujących dochód.

Projekt generujący dochód:

wszelkie operacje obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług.


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Luka w finansowaniu lata 2007 – 2013

 • Luka w finansowaniu nie dotyczy projektów:

 • podlegających zasadom pomocy publicznej;

 • które nie generują dochodu (np. drogi za korzystanie z których nie trzeba płacić);

 • których przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych (np. niektóre koleje).


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Luka w finansowaniu lata 2007 – 2013


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Luka w dofinansowaniu lata 2007 – 2013

 • Elementy niezbędne do obliczenia luki:

  • Koszty kwalifikowane

  • Poziom współfinansowania priorytetu

  • Okres odniesienia

  • Stopa dyskontowa

  • Zdyskontowane nakłady inwestycyjne projektu

  • Zdyskontowane przychody projektu

  • Zdyskontowane koszty operacyjne projektu

  • Zdyskontowana wartość rezydualna


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

 • 14. Analiza ekonomiczna

 • Celem analizy ekonomicznej jest:

 • Określenie (za pomocą wskaźników efektywności ekonomicznej) czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia

 • Dokonanie oceny wkładu projektu we wzrost ekonomicznego dobrobytu regionu, kraju


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Analiza ekonomiczna lata 2007 – 2013

 • Do przeprowadzenia analizy

 • ekonomicznej można wykorzystać

 • metody:

 • Analiza efektywności kosztowej – dla wszystkich projektów

 • Analiza kosztów i korzyści – dla dużych projektów

 • Analiza metodą uproszczoną – dla projektów nie będących dużymi projektami

 • Analiza wielokryterialna – metoda opcjonalna (uzupełniająca)


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

15. Analiza wrażliwości i ryzyka

Ma na celu oszacowanie trwałości finansowej inwestycji finansowanej z dotacji

Analiza wrażliwości – wymagana dla projektów realizowanych w wybranych działaniach (poddziałaniach)

Analiza ryzyka – obligatoryjna tylko dla dużych projektów


Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 studium wykonalno ci

Struktura Studium Wykonalności lata 2007 – 2013

 • Ocena oddziaływania na środowisko

 • Wymagana dla projektów inwestycyjnych

 • Dla projektów, dla których wymagana jest polskim prawem – streszczenie dokumentu

 • Dla projektów, dla których nie jest wymagana polskim prawem – krótka analiza w aspekcie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska naturalnego

 • W każdym przypadku (dla projektów inwestycyjnych) należy określić wpływ projektu na obszary Natura 2000


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę lata 2007 – 2013

Bożena Ginter

Wydział Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

tel. +48 32 20 78 368

fundusze@silesia-region.pl

www.rpo.silesia-region.pl