p jmy st tn ho rozpo tu da ov soustava r v daje st tn ho rozpo tu transferov platby n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Příjmy státního rozpočtu, daňová soustava ČR Výdaje státního rozpočtu, transferové platby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Příjmy státního rozpočtu, daňová soustava ČR Výdaje státního rozpočtu, transferové platby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Příjmy státního rozpočtu, daňová soustava ČR Výdaje státního rozpočtu, transferové platby - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Příjmy státního rozpočtu, daňová soustava ČR Výdaje státního rozpočtu, transferové platby. Ekonomika zdravotní a sociální sféry Ing. Eliška Pešlová. Státní rozpočet. Ústřední veřejný rozpočet státu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Příjmy státního rozpočtu, daňová soustava ČR Výdaje státního rozpočtu, transferové platby' - xannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p jmy st tn ho rozpo tu da ov soustava r v daje st tn ho rozpo tu transferov platby

Příjmy státního rozpočtu, daňová soustava ČRVýdaje státního rozpočtu, transferové platby

Ekonomika zdravotní a sociální sféry

Ing. Eliška Pešlová

st tn rozpo et
Státní rozpočet
 • Ústřední veřejný rozpočet státu
 • Finance, které v rámci jednoho roku vybere stát od subjektů dané ekonomiky a vydá na veřejné účely
 • Zákon o státním rozpočtu
st tn rozpo et1
Státní rozpočet
 • Rozpočet je
  • Bilance příjmů a výdajů
  • Finanční plán
  • Peněžní fond
  • Nástroj k řízení
 • Rozpočtové období
st tn rozpo et2
Státní rozpočet
 • Výsledek rozpočtového hospodaření
  • Státní závěrečný účet
  • Schodkový rozpočet: příjmy < výdaje
  • Vyrovnaný rozpočet: příjmy = výdaje
  • Přebytkový rozpočet: příjmy > výdaje
  • Schodek – aktivní X pasivní
  • Kumulace schodků = veřejný dluh (vnitřní X vnější)
st tn rozpo et3
Státní rozpočet
 • Fiskální nerovnováha
  • Krátkodobé nekrytí výdajů příjmy – rozpočtový deficit
  • Dlouhodobé nekrytí výdajů příjmy – veřejný dluh
 • Fiskální politika
  • Expanzivní – vede k deficitu rozpočtu
  • Restriktivní – vede k přebytku rozpočtu
p jmy st tn ho rozpo tu
Příjmy státního rozpočtu
 • Příjmy neúvěrové
 • Příjmy úvěrové
  • Účelové
  • Neúčelové
 • Příjmy běžné
 • Příjmy kapitálové
p jmy st tn ho rozpo tu1
Příjmy státního rozpočtu
 • Běžné příjmy
  • Daňové
   • Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů – DzPFO, DzPPO
   • Daně a poplatky z vybraných činností a služeb – DPH, správní poplatky, apod.
   • Daně a cla za zboží a služby v zahraničí – clo, apod.
   • Majetkové daně – daň z majetku, daň darovací, apod.
   • Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
   • Ostatní daňové příjmy
p jmy st tn ho rozpo tu2
Příjmy státního rozpočtu
 • Běžné příjmy
  • Nedaňové
   • Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem – příjmy z vlastní činnosti, soudní poplatky, apod.
   • Přijaté sankční platby a vratky transferů
   • Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
   • Přijaté splátky půjčených prostředků
p jmy st tn ho rozpo tu3
Příjmy státního rozpočtu
 • Kapitálové příjmy
  • Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
  • Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
 • Přijaté dotace
  • Neinvestiční přijaté dotace – EU, Národní fond
  • Investiční přijaté dotace – EU, veřejné rozpočty
da ov soustava r
Daňová soustava ČR
 • Souhrn všech daní, které se na daném území vybírají
 • Daň
  • Povinná, nenávratná, neekvivalentní, neúčelová a obvykle pravidelná platba do veřejného rozpočtu
  • Jednostranný transfer peněz od soukromého sektoru k sektoru veřejnému
da ov soustava r1
Daňová soustava ČR
 • Principy daňového systému
  • Spravedlnost zdanění
  • Všeobecnost zdanění
  • Účinnost zdanění
  • Jednoduchost a srozumitelnost
  • Stabilita
  • Harmonizace
da ov soustava r2
Daňová soustava ČR
 • Daň
  • Proporcionální
  • Progresivní
  • Degresivní
 • Poplatník
  • Fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena
 • Plátce
  • Fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu
da ov soustava r3
Daňová soustava ČR
 • Dělení daní
  • Přímé
  • Nepřímé
  • Důchodové
  • Ze spotřeby
  • Majetkové
  • Ostatní
da ov soustava r4
Daňová soustava ČR
 • Přímé daně
  • Daně z příjmů
  • Daně majetkové
 • Nepřímé daně
  • Daně ze spotřeby
 • Ostatní daně
p m dan
Přímé daně
 • Zdanění příjmu nebo majetku poplatníka
 • Adresné
 • Vyšší negativní účinky na nabídku práce
 • Daně z příjmů
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z příjmů právnických osob
 • Daně majetkové
  • Daň z nemovitostí
  • Daně převodové
  • Daň silniční
p m dan1
Přímé daně
 • Daň z příjmů – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Daň z příjmů fyzických osob
   • Univerzální daň
   • Prostředek redistribuce důchodů od bohatších k sociálně potřebným
   • Osvobození od daně
   • Sazba daně – progresivní
  • Daň z příjmů právnických osob
   • Univerzální důchodová daň
   • Základ daně – od hospodářského výsledku firmy
   • Sazba daně – lineární – 24 %
   • Osvobození od daně
p m dan2
Přímé daně
 • Daně majetkové
  • Nerespektují zásadu schopnosti platit daň
  • Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického či uživatelského vztahu k majetku nebo v případě změny vlastníka
  • Daň silniční – zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
   • Hradí držitelé motorových vozidel
   • Sazba daně – pevná a diferencovaná podle zdvihového objemu motoru u osobních automobilů a podle celkové hmotnosti a počtu náprav u užitkových automobilů
   • Osvobození od daně
p m dan3
Přímé daně
 • Daně majetkové
  • Daně z nemovitostí – zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
   • Daň z pozemků
    • Předmět – pozemky zapsané v katastru nemovitostí
    • Osvobození od daně
    • Sazba daně – diferencovaná a podle základu daně buď relativní nebo pevná
   • Daň ze staveb
    • Předmět – stavby s kolaudačním rozhodnutím
    • Osvobození od daně
    • Sazba daně – diferencovaná podle účelu využití stavby
p m dan4
Přímé daně
 • Daně majetkové
  • Daně převodové – zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
   • Daň z převodu nemovitostí
    • Jednorázová daň, úplatný převod nemovitosti
    • Sazba – jednotná a lineární – 3 %
   • Daň dědická
    • Jednorázová daň, bezúplatný převod majetku
    • Sazba daně – progresivní a diferencovaná
   • Daň darovací
    • Jednorázová daň, bezúplatný převod majetku
    • Sazba daně – progresivní a diferencovaná
nep m dan
Nepřímé daně
 • Zdanění prodeje zboží, spotřeby
 • Přiznává je a odvádí je finančnímu úřadu plátce této daně
 • Univerzální daně
  • DPH
 • Selektivní daně
  • Daně spotřební
  • Cla
nep m dan1
Nepřímé daně
 • Univerzální daně
  • Daň z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
   • Předmět - dodání zboží, poskytování služeb, převod nemovitostí, dovoz zboží ze zahraničí
   • Sazba daně – lineární a diferencovaná
    • Základní sazba – 19 %
    • Snížená sazba – 5 %
   • Osvobození od daně
nep m dan2
Nepřímé daně
 • Selektivní daně
  • Daně spotřební – zákon č. 355/2003 Sb., o spotřebních daních
   • Předmět – výroba a dovoz vybraných výrobků
   • Sazby daně – pevné a diferencované pro příslušný výrobek
   • Daň z uhlovodíkových paliv a maziv
   • Daň z alkoholu
   • Daň z cigaret a tabákových výrobků
nep m dan3
Nepřímé daně
 • Selektivní daně
  • Cla – celní zákon
   • Výběrová daň ze spotřeby
   • Předmět – dovážené zboží
   • Cla dovozní, vývozní
  • Daň pro životní prostředí
ostatn dan
Ostatní daně
 • pojistné na sociální zabezpečení
  • pojistné na důchodové pojištění
  • pojistné na nemocenské pojištění
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
 • místní poplatky ukládané na úrovni měst a obcí mající charakter daní
  • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze psů, z provozování výherních hracích automatů, apod.
da ov ur en
Daňové určení
 • Jaký rozpočet nebo veřejný fond z jednotlivých daní profituje
 • Sdílené daně
  • Výnos je podle určitého klíče rozdělen mezi jednotlivé úrovně státní správy
  • Daň z příjmů fyzických a právnických osob
 • Svěřené daně
  • Výnos patří těm územně správním celkům, které daň vybraly
  • Daň z nemovitostí
da ov ur en1
Daňové určení
 • Státní rozpočet
  • Pojistné na soc. zabezpečení, cla, převodové daně
 • Obecní rozpočet
  • Daň z nemovitostí
 • Státní rozpočet i obecní rozpočet
  • Daň z příjmů, daň z přidané hodnoty
 • Rozpočet zdravotních pojišťoven
  • Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 • Státní fond dopravní infrastruktury
  • Silniční daň, daň z uhlovodíkových paliv a maziv
dan a efektivnost
Daně a efektivnost
 • Lafferova křivka
reforma ve ejn ch financ 1 1 2008
Reforma veřejných financí 1. 1. 2008
 • Daň z příjmu fyzických osob
  • 15 %
 • Daň z příjmu právnických osob
  • 21 %
 • DPH – snížená sazba daně
  • 9 %
 • Majetkové daně
 • Spotřební daně
  • Zvýšení daňových sazeb z cigaret
v daje st tn ho rozpo tu
Výdaje státního rozpočtu
 • Ovlivněny hospodářskou politikou vlády
 • V zásadě 2 skupiny výdajů
  • Transferové platby
   • Významná role státu v procesu přerozdělování
   • Vládní platby jednotlivým občanům, které nejsou podmíněny žádnými protisměrnými službami
   • Forma - sociální dávky, důchody, podpory v nezaměstnanosti, apod.
  • Vládní výdaje
   • Forma - peníze na chod státních institucí, veřejného školství, zdravotnictví, obrany státu, vládní investice, vládní dotační programy
v daje st tn ho rozpo tu1
Výdaje státního rozpočtu
 • Jiný pohled členění výdajů
  • Mandatorní
   • Stát je musí uhradit bez ohledu na skutečnou výši svých příjmů
   • Dávky sociálního zabezpečení, státní příspěvek na penzijní připojištění a stavební spoření, apod.
  • Ostatní mandatorní
   • Hypotéční úrokové podpory, kurzové ztráty při správě státního dluhu, transfery mezinárodním organizacím
  • Kvazimandatorní
   • Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, armádu, mzdy
  • Nemandatorní
   • Stát nemusí, ale chce realizovat - splnění vlád. programu
v daje st tn ho rozpo tu2
Výdaje státního rozpočtu
 • Běžné výdaje
  • Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné – platy zaměstnanců, odstupné, povinné pojistné placené zaměstnavatelem
  • Neinvestiční nákupy a související výdaje – nákup materiálu a služeb, poskytnuté zálohy
  • Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím – dotace, nedotační transfery, apod.
  • Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům – neinvestiční dotace fondům veřejného zdravotního pojištění, obcím, krajům apod.
v daje st tn ho rozpo tu3
Výdaje státního rozpočtu
 • Běžné výdaje
  • Neinvestiční transfery obyvatelstvu – sociální dávky
  • Neinvestiční transfery do zahraničí – ES, cizím státům
  • Neinvestiční půjčené prostředky – podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, obyvatelstvu, apod.
  • Neinvestiční prostředky Národnímu fondu – na spolufinancování PHARE, SAPARD, apod.
  • Ostatní neinvestiční výdaje
v daje st tn ho rozpo tu4
Výdaje státního rozpočtu
 • Kapitálové výdaje
  • Investiční nákupy a související výdaje – pořízení DNM, DHM, pozemků
  • Nákup akcií a majetkových podílů
  • Investiční transfery – investiční dotace podnikatelským subjektům, obcím, krajům, obyvatelstvu
  • Investiční půjčené prostředky – podnikatelským subjektům, NO, rozpočtům územní samosprávy, obyvatelstvu
  • Investiční převody Národnímu fondu
  • Ostatní kapitálové výdaje
st tn rozpo et pro rok 2007
Státní rozpočet pro rok 2007
 • Webové stránky ministerstva financí
  • www.mfcr.cz