Zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Územie európskeho významu Drienčanský kras. Text: Ing. Eva Belanová Foto: Ing. Rastislav Gális Mapy: Jana Garayová. NATURA 2000 – sieť európsky významných území SKUEV 0357 Cerová vrchovina – lesné biotopy SKUEV 0358 Soví hrad SKUEV 0359 Dechtárske vinice SKUEV 0360 Beležír

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - xandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras

Územie európskeho významu Drienčanský kras

Text: Ing. Eva Belanová

Foto: Ing. Rastislav Gális

Mapy: Jana Garayová


Zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras

NATURA 2000 – sieť európsky významných území

SKUEV 0357 Cerová vrchovina – lesné biotopy

SKUEV 0358 Soví hrad

SKUEV 0359 Dechtárske vinice

SKUEV 0360 Beležír

SKUEV 0361 Vodokáš

SKUEV 0362 Pieskovcové chrbáty

SKUEV 0363 Ťahan

SKUEV 0364 Pokoradzké jazierka

SKUEV 0365 Dálovský močiar

SKUEV 0366 Drienčanský kras

Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

SKUEV 0669 Drieňové SKUEV 0677 Smolná - Chocholná

SKUEV 0670 Studničné SKUEV 1357 Cerová vrchovina – lesné biotopy

SKUEV 0673 Bottovský les SKUEV 1362 Pieskovcové chrbáty

SKUEV 0674 Hubovo SKUEV 1364 Pokoradzké jazierka

SKUEV 0676 Meandre Ipľa SKUEV 1366 Drienčanský kras


Zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras

Základné údaje

 • Názov: SKUEV 0366 Drienčanský kras

 • Výmera: 1719, 96 ha (1398,86 ha)

 • Kraj: Banskobystrický

 • Okres: Revúca, Rimavská Sobota

 • Kat. územie: Rybník nad Turcom 24,1% Hrušovo 19,3%

  Slizké 15%

  Striežovce 13,1%

  Kyjatice 7,8%

  Potok nad Blhom 6,3%

  Ratkovská Lehota 5,1%

  Španie Pole 3,5%

  Lipovec v Gemeri 3,8%

  Drienčany 1,9%


Zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras
6210 – Suchomilné travinnobylinné a krovinné porasty na vápnitom podloží (* dôležité stanovištia pre Orchideaceae)

Vstavač pururový (Orchis purpurea)

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)


6240 subpan nske travinnobylinn porasty
6240 – Subpanónske travinnobylinné porasty vápnitom podloží (* dôležité stanovištia pre

Hlaváčik jarný (Adonis vernalis)


8310 nespr stupnen jaskynn tvary
8310 – Nesprístupnené jaskynné útvary vápnitom podloží (* dôležité stanovištia pre


9180 lipovo javorov sutinov lesy
9180 – Lipovo-javorové sutinové lesy vápnitom podloží (* dôležité stanovištia pre

Snežienka jarná (Galanthus nivalis)


Zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras

Prilbica moldavská vápnitom podloží (* dôležité stanovištia pre

(Aconitum moldavicum)

Jazyk jelení

(Phyllitis scolopendrium)


6430 vlhkomiln vysokobylinn lemov spolo enstv na porie nych niv ch od n in do alp nskeho stup a
6430 – Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa

Rybárik obyčajný

(Alcedo atthis)


8210 karbon tov skaln steny a svahy so trbinovou veget ciou
8210 – Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Slezinník červený

(Asplenium trichomanes)

Sladič obyčajný

(Polypodium vulgare)


9130 bukov a jed ov kvetnat lesy 9110 kyslomiln bukov lesy
9130 – Bukové a jedľové kvetnaté lesy vegetáciou9110 – Kyslomilné bukové lesy

Kruštík

(Epipactis sp.)

Ľalia zlatohlavá

(Lilium martagon)

Salamandra škvrnitá (Salamandra salamndra)


Zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras

3150 – Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Kunka žltobruchá

(Bombína variegata)


6510 n inn a podhorsk kosn l ky
6510 – Nížinné a podhorské kosné lúky vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu

Vstavačovec strmolistý

(Dactylorhiza incarnata)

Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)


91h0 teplomiln pan nske dubov lesy
91H0 – Teplomilné panónske dubové lesy vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu

Roháč obyčajný (Lucanus cervus)


Eur psky v znamn druhy ivo chy
Európsky významné druhy - živočíchy vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu

Cicavce: Podkovár krpatý, P. štíhlokrídly, Netopier veľkouchý, N. veľký, N. čierny, Syseľ pasienkový, Vydra riečna, Vlk dravý, Medveď hnedýVtáky: Rybárik obyčajný, Bocian čierny, Ďateľ bielochrbtý, Ď. prostredný, Tesár čierny, Muchárik bielokrký, Kuvičok vrabčí, Strakoš obyčajný, Škovránok stromový, Žlna siváPlazy a obojživelníky: Kunka žltobrucháBezchordáty: Roháč obyčajný, Fúzač alpský

Bocian čierny

(Ciconia nigra)

Strakoš obyčajný

(Lanius collrio)

Tesár čierny

(Drycopus martius)

Žlna sivá (Picus canus)


Eur psky v znamn druhy rastliny
Európsky významné druhy - rastliny vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu

Poniklec veľkokvetý (Pullsatilla grandis)

Hadinec červený (Echium russicum)


Monitoring rastlinn ch druhov
Monitoring rastlinných druhov vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu


Ciele ochrany
Ciele ochrany vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu

 • Zachovanie európsky významných typov biotopov s výskytom európsky významných druhov rastlín a živočíchov

 • Udržiavanie biodiverzity pravidelným prepásaním, kosením prípadne odstraňovaním krovinného náletu


Innosti nevyhnutn na zachovanie predmetu ochrany
Činnosti nevyhnutné na zachovanie predmetu ochrany vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu

 • Čistenie pasienkov od náletových drevín

 • Extenzívna pastva

 • Pravidelné kosenie lúk


Zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras

 • Stabilizácia strží a výmoľov vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu

 • Obnovenie pôvodného druhového zloženia lesných porastov

 • Eliminovanie zastúpenia nepôvodných druhov drevín

 • Opatrenia na zlepšenie kvality vôd


Innosti ktor nie s v rozpore so zachovan m predmetu ochrany
Činnosti, ktoré nie sú v rozpore so zachovaním predmetu ochrany

 • Pešia turistika, jazda na koni, bicyklovanie

 • Opatrenia na udržanie primeraného vodného režimu

 • Zriadenie poľovníckeho zariadenia (v území s navrhovaným II. stupňom ochrany)


Innosti ktor s v rozpore so zachovan m predmetu ochrany
Činnosti, ktoré sú v rozpore so zachovaním predmetu ochrany

 • Košarovanie (IV. a V. stupeň ochrany)

 • Prikrmovanie poľovnej zveri

 • Hnojenie

 • Rozorávanie TTP

 • Táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb

 • Zber rastlín a lesných plodov

 • Odchyt živočíchov

 • Znečisťovanie odpadkami


Zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras

 • Ťažba a úprava kameňa ochrany

 • Pestovanie nepôvodných druhov rastlín

 • Rušenie pokoja a ticha

 • Vysušovanie mokradí

 • Zriadenie poľovníckeho zariadenia (v území s navrhovaným V. a IV. stupňom ochrany)Kosenie aluvi lnych l k
Kosenie aluviálnych lúk ochrany

Rosnička zelená (Hyla arborea)

Navrhovaná PR Dolina Drienku


In v znamn rastlinn druhy chr nen pod a z kona 543 2002 z z
Iné významné rastlinné druhy, chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Vtáčia prilba dlholistá (Cephalanthera longifolia)

Zimozeleň menšia (Vinca minor)

Hrachor sedmohradský

(Lathyrus transsilvanicus)

Ľan žltý (Linum flavum)


In v znamn rastlinn druhy chr nen pod a z kona 543 2002 z z1
Iné významné rastlinné druhy, chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Vstavač obyčajný (Orchis morio)
Existuj ce chr nen zemia
Existujúce chránené územia zákona č. 543/2002 Z.z.

 • Chránený areál Alúvium Blhu

Perovník pštrosí

(Matteucia struthiopteris)


Obmedzenia hospod renia v lesoch
Obmedzenia hospodárenia v lesoch zákona č. 543/2002 Z.z.

5. stupeň ochrany

 • Zákaz zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť pôdny a vegetačný kryt

  4. Stupeň ochrany

 • Zákaz ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom

  - Zákaz rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchovZemie eur pskeho v znamu drien ansk kras

Štátna ochrana prírody SR zákona č. 543/2002 Z.z.

Správa CHKO Cerová vrchovina

Železničná 31

979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 047/56 34 947