Globalizacion e desigualdade (II) - PowerPoint PPT Presentation

wyoming-potts
globalizacion e desigualdade ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Globalizacion e desigualdade (II) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Globalizacion e desigualdade (II)

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Globalizacion e desigualdade (II)
114 Views
Download Presentation

Globalizacion e desigualdade (II)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Globalizacion e desigualdade (II)

  2. Globalización e desigualdade • Grandes diferenzas entre países ricos e pobres • Comprension de desigualdad: -P.I.B -Esperanza de vida -A educación

  3. Esperanza de vida • A esperanza de vida e a cantidade de anos de vida dunhapersoa que cambia en función o país. • O páis con mais esperanza de vida e Xapón e que menos a Republica Centroafricana. • Unha das causas da baixada da esperanza de vida son as enfermidades.

  4. A educación • Analfabetismo máis escaso. • A desigualdade nas mulleres e enorme nos países pobres.

  5. Fame e sobrealimentación • A cifra de fame segue a aumentar nos países pobres. • Pola contra no continente americano a poboación tende a sufrir unha sobrealimentación

  6. Causas da desigualdadenun mundo globalizado • A existencia de paises subdesenvolvidos débese a tres causas principais. -Desequilibro demográfico. -A descolonización. -A globalización.

  7. Desequilibros demográficos • A mortalidade diminue é a natalidade aumenta, por iso nótase un aumento na poboacion nova. • Isto conleva gastos de sanidade, educación, traballo e alimentación. • A falta de traballo fai que a poboación teña que emigrar para sobrevivir.

  8. A descolonización • Os actuais países pobres antes foron colonias dos países actuais ricos. • Estes países pobres teñen este adxetivo pola súa explotación. • A descolonización vai ligada a interminables guerras.

  9. A globalización e a débeda externa • A globalizacionbaséasena libre competencia. • Os países pobres non poden competer cos ricos en economía. • O comercio desigual endebéda os países mais pobres. • Os cartossoenseadicar para a adquisicion de armas ou a o enrriquezemento de algúns.