fyzik ln a funk n metody diagnostiky n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

FYZIKÁLNÍ a FUNKČNÍ METODY DIAGNOSTIKY. DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ. Obsah přednášky. Fyzikální metody technické diagnostiky. Funkční metody technické diagnostiky. Matematické modely diagnostických objektů. Diagnostické testy. Formy diagnostiky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wynona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fyzik ln a funk n metody diagnostiky

FYZIKÁLNÍ a FUNKČNÍ METODY DIAGNOSTIKY

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

obsah p edn ky
Obsah přednášky
 • Fyzikální metody technické diagnostiky.
 • Funkční metody technické diagnostiky.
 • Matematické modely diagnostických objektů.
 • Diagnostické testy.
 • Formy diagnostiky.
 • Periodická diagnostika.
obsah p edn ky1
Obsah přednášky
 • Průběžná diagnostika.
 • Zobrazení diagnostického testu pomocí tabulky, postup při testování.
 • Detekční testování.
 • Lokalizační testování.
fyzik ln metody diagnostiky
Fyzikální metody diagnostiky
 • Jednotlivé metody rozlišujeme podle typu fyzikálního jevu na kterém je metoda založena
 • Základní dělení fyzikálních metod:
  • využívající elastických kmitů v materiálu, které se dále dělí: kmitočtu, aktivní x pasivní
  • založené na využití magnetických a elm. polí se dále člení podle způsobu vyhodnocování a zobrazování dat
fyzik ln metody diagnostiky1
Fyzikální metody diagnostiky
 • založené na využití pronikavého záření (RTG) umožňují odhalit poruchy v materiálu mechanických součástí,
 • založené na využití kapilární elevace
 • založené na vyhodnocování teplotních polí vyhodnocování tepelného namáhání, liší se aparaturami i způsobu zobrazování
diagnostick syst my
Diagnostické systémy
 • Technický stav je souhrn kvalitativních i kvantitativních údajů o strukturních parametrech daného systému v daném časovém okamžiku.
 • Za správný považujeme takový technický stav, kdy hodnoty všech podstatných strukturních parametrů odpovídají jmenovitým hodnotám stanovených výrobcem nebo se liší v toleranci
diagnostick syst my1
Diagnostické systémy
 • Strukturní parametry
  • vnitřní vlastnosti systému,
  • vzájemné uspořádání prvků,
  • jejich vzájemné působení,
  • tvary,
  • rozměry,
  • mechanická vůle,
  • vlastnosti materiálu,
  • velikosti různých fyzikálních veličin, atd.
diagnostick syst my2
Diagnostické systémy
 • Nesprávný technický stav nastane v případě, kdy některý strukturní parametr překročí stanovenou mezní hodnotu.
 • Hovoříme pak o poruše, která může (ale nemusí) mít za následek chybu, tedy selhání funkce
diagnostick syst my3
Diagnostické systémy
 • I funkčně jednoduchý diagnostický objekt může být popsán velkým množstvím strukturních parametrů
 • Vybíráme ty nejdůležitější a vytvoříme zjednodušený model diagnostického objektu
 • Vzniká tak nebezpečí špatné diagnózy
diagnostick syst my4
Diagnostické systémy
 • Přímé určení strukturních parametrů je mnohdy nemožné, proto využíváme nepřímých metod
 • Zaměřujeme se na vnější projevy a procesy
 • Jedná se o fyzikální a chemické procesy, které označujeme jako funkční procesy.
 • Kvantitativní hodnocení probíhajících funkčních procesůprovádíme pomocí funkčních parametrů (hluk ventilů je funkční proces, kmitočet, tvar vlny, amplituda takto vznikajícího hluku jsou jeho funkční parametry)
diagnostick syst my5
Diagnostické systémy
 • V některých případech může být vztah mezi funkčním parametrem a strukturním parametrem jednoznačný - nezávislý parametr
 • V případě, kdy jsme schopni vyhodnotit strukturní parametr z několika funkčních parametrů jde o závislé parametry
 • Funkční parametry vhodné pro diagnostikování jsou diagnostické signály
diagnostick syst my6
Diagnostické systémy

Diagnostické signály naftových motorů:

 • výkon
 • otáčky motoru
 • otáčky turbodmychadla
 • teploty výfukových plynů
 • kouřivost
 • obsah kovových prvků v motorovém oleji
 • časový průběh spalovacího tlaku ve válci
funk n metody diagnostiky1
Funkční metody diagnostiky
 • Uplatňují se v případech, kdy jsou dominantní funkční projevy objektu, přičemž fyzikální děje v nich probíhající nejsou podstatné
 • Jsou to objekty, kde vzniklá porucha má za následek chybu funkce, takže rozborem funkce je možné lokalizovat chybu
 • Není možné diagnostikovat bez znalosti vnitřního zapojení diagnostikovaného objektu
funk n metody diagnostiky2
Funkční metody diagnostiky

Příklad: 32bitová sčítačka

 • bez znalosti vnitřní struktury musíme prověřit 264 kombinací = 1,8.1019
 • Budeme-li testovat 1s otestujeme sčítačku za půl milionu let!!!
 • Pokud je ale sčítačka realizována paralelní kombinací jednobitových úplných sčítaček, stačí 8 až 10 kombinací vstupních signálů
matematick modely diag objekt
Matematické modely diag. objektů
 • Pojem matematický model diagnostického objektu definujeme jako formální popis chování diagnostického objektu ve všech technických stavech
 • Může mít formu
  • analytického popisu vlastností objektu
  • tabulky
  • grafického popisu
matematick modely diag objekt1
Matematické modely diag. objektů
 • Matematický model diagnostického objektu popisuje vztahy mezi vstupními, vnitřními a výstupními proměnnými.
 • Zavedeme následující označení:
  • symbolem Xn-složkový vektor vstupních proměnných x1, x2, … xn
  • symbolem Ym-složkový vektor vnitřních proměnných y1, y2, … yn
  • symbolem Zk-složkový vektor výstupních proměnných z1, z2, … zn
matematick modely diag objekt2
Matematické modely diag. objektů
 • Přenosové vlastnosti diagnostického objektu můžeme vyjádřit funkcí
 • Množství poruch v diag. objektu může být značné. Množinu poruch, které budeme v uvažovat značíme symbolem S. Vyskytne-li se porucha si z uvažované množiny S, siЄS, i = 1, 2, 3 .., S, pak říkáme, že se nachází v i-tém poruchovém stavu
matematick modely diag objekt3
Matematické modely diag. objektů
 • Chování diagnostického objektu v i-tém poruchovém stavu popisujeme funkcí
 • Popis následujícími rovnicemi označujeme jako explicitní vyjádření matematického modelu diagnostikovaného objektu.
matematick modely diag objekt4
Matematické modely diag. objektů
 • Dále je možné stanovit chování diagnostického objektu v poruchovém stavu ze znalosti chování v bezporuchovém stavu a uvažovaných poruch
 • Tento popis označujeme jako implicitní vyjádření matematického modelu diagnostikovaného objektu.
diagnostick testy
Diagnostické testy
 • Diagnostický testje základem diagnostického systému
 • Je to množina dvojic vzájemně přiřazených vstupních a výstupních signálů nebo vektorů
 • Aplikace diagnostického testu je proces, který umožňuje stanovit technický stav objektu na základě rozboru chování objektu
 • Jeden vstupní vektor a jemu odpovídající výstupní tvoří krok testu, počet kroků = délka testu
diagnostick testy1
Diagnostické testy
 • Diagnostické testy dělíme do dvou kategorií
  • detekční
  • lokalizační
 • Kvalitu diagnostického testu určujeme pomocí ukazatele diagnostické pokrytí
 • Diagnostický test s pokrytím 100% je označován jako úplný test
diagnostick testy2
Diagnostické testy
 • Sestavíme-li test s úplným pokrytím, každý další krok již nevede ke zvýšení pokrytí – redundantní kroky testu
 • Úplných testů je možné sestavit nekonečně mnoho
 • Pokud k danému objektu lze najít řadu různých úplných testů, z nichž není možné, bez ztráty úplnosti vypustit žádný krok, označujeme tyto testy jako neredundantní
diagnostick testy3
Diagnostické testy
 • Úplný test, který má minimální délku, se nazývá minimální test
  • jde o úplný neredundantní test
  • pro jeden systém je možné najít několik minimálních testů, které se liší v jednotlivých krocích
  • Jedná se o extrémní případ, který se v praxi moc nevyskytuje – ekonomické aspekty
diagnostick testy4
Diagnostické testy
 • Opakem minimálního testu je test triviální
  • Je to test s největší možnou délkou, protože zahrnuje všechny možné kombinace vstupních proměnných
  • Triviální testy se můžou lišit pouze uspořádáním kroků
  • Triviální testy jsou vždy testy úplné
  • Jednoduchá testovací aparatura
diagnostick testy5
Diagnostické testy
 • Problém – časová náročnost
 • Příklad:
  • systém s 50 vstupy
  • potom existuje 2501015 kroků
  • při testovacím kmitočtu 1 MHz bychom potřebovali 109 s  32 let testování
lokaliza n testy
Lokalizační testy
 • Slouží k detekci všech poruch v obvodu a určení místa ve kterém se v obvodě poruchy nacházejí
 • Takové testy se nazývají lokalizační
 • Lokalizační testy jsou složitější než testy detekční
 • Mírou kvality lokalizačního testu je diagnostické rozlišení
lokaliza n testy1
Lokalizační testy
 • Diagnostické rozlišení vyjadřujeme jako nejmenší funkční jednotku, kterou jsme schopni pomocí daného testu rozlišit jako poruchovou
 • V praxi není vždy nutné a ekonomické vyžadovat maximální rozlišení
lokaliza n testy2
Lokalizační testy
 • Podle způsobu volby následujícího kroku dělíme testy na nezávislé a závislé
 • V nezávislém testuje vstupní posloupnost dat dána předem a provádí se až do konce
 • Závislý test (adaptivní, sekvenční) je charakterizován výběrem následujícího kroku v závislosti na výsledku předchozího kroku
 • Průběh závislého testu se popisuje ve tvaru vývojového diagramu (diagnostického stromu)
z visl testy
Závislé testy
 • Proměnlivá délka testu závislá na technickém stavu diagnostikovaného objektu
 • Pro detekci poruch je zbytečné sestavovat celý diagnostický strom, protože nemůže být celý využit
 • V případě bezporuchového stavu může být délka úplného závislého testu rovna délce minimálního nezávislého testu, protože i závislý test musí být úplný
shrnut
Shrnutí

Detekční testy se vytvářejí jako nezávislé posloupnosti

Lokalizační testy lze vytvářet jako závislé posloupnosti

diagnostick testy6
Diagnostické testy
 • Pro lokalizaci poruchy slouží slovník poruch, což je soupis kroků testu, jejichž chybná odezva svědčí o přítomnosti poruchy
 • Testy, jejichž součástí je měření hodnot zvolených fyzikálních parametrů se označují jako parametrické
 • Testy, při nichž se ověřuje pouze správnost logické funkce se nazývají testy funkce
diagnostick testy7
Diagnostické testy
 • Podle času, který máme k dispozici pro testování dělíme testy na
  • statické
  • dynamické
 • Nejjednodušší je statický test funkce
 • Test, který kontroluje pouze schopnost obvodu fungovat předepsanou rychlostí označujeme jako dynamický test funkce
diagnostick testy8
Diagnostické testy
 • Jsou-li měřeny i délky určitých impulsů, strmosti čel a týlů, vzájemné posuny impulsů jde o dynamický parametrický test
 • Všechny výše uvedené testy je možné provádět za mezních podmínek (Ucc ± 10%, teplotou, kmitočtu, vibracemi)
 • Tyto mezní testy jsou často úspěšné, protože se za zhoršených podmínek projeví poruchy dříve.
diagnostick testy9
Diagnostické testy
 • Množinu diagnostických objektů, které mohou být zkoumány metodami funkční diagnostiky dělíme do skupin.
 • Podle charakteru vstupních proměnných
  • veličiny plynule proměnné (analogové)
  • proměnné v krocích (diskrétní)
  • zvláštní skupinou diskrétních veličin jsou binární
  • hybridní
diagnostick testy10
Diagnostické testy
 • Podle charakteru samotného objektu
  • kombinační
  • sekvenční (s vnitřní pamětí)
formy diagnostiky
Formy diagnostiky
 • Diagnostiku lze provádět několika způsoby:
  • v závislosti na době provádění,
  • podle vztahu mezi testovanou jednotkou a diag. řídícím zařízením (tester, zkoušeč)
 • Podle doby provádění se dělí diagnostika na:
  • periodickou a
  • průběžnou
periodick diagnostika
Periodická diagnostika
 • Název je odvozen od skutečnosti, že se diagnostika provádí v pravidelných intervalech
 • Diagnostika se provádí v přestávce během výroby, nebo je přerušení vynuceno
 • Perioda by měla být dostatečně malá, aby se minimalizovala případná škoda
 • Může být realizována jako vnitřní nebo vnější
periodick diagnostika1
Periodická diagnostika
 • Vnitřní periodické testy byly využívány především počítači, protože mohly využít jejich programové vybavení
 • Díky tomu je tento typ testování digitálních obvodů nejvíce propracován
 • Trend – distribuce testů na elementární bloky systému
pr b n diagnostika
Průběžná diagnostika
 • Průběžná diagnostika je založena na nepřetržitém sledování a vyhodnocování signálů během normální činnosti objektu
 • Nedochází tak ke ztrátám času na testování
 • Základem je použití bezpečnostního kódu a hlídače
pr b n diagnostika1
Průběžná diagnostika
 • Klasická forma průběžné diagnostiky je vnitřní, založená na vestavění hlídačů přímo do funkčního bloku
 • Možností realizace vnější průběžné diagnostiky je zdvojení funkční jednotky (RAID) – zabezpečení proti poruchám
zobrazen testu pomoc tabulky
Zobrazení testu pomocí tabulky
 • Diagnostický test obsahuje velké množství informací.
 • Existuje celá řada možností zápisu matematického modelu diagnostického objektu
 • Jednou z variant je pomocí p-tabulky
 • Symbolem pj budeme označovat vždy jednu z možných vnitřních proměnných, které přiřadíme vnitřní stav objektu
zobrazen testu pomoc tabulky1
Zobrazení testu pomocí tabulky
 • Množinu všech pj označíme symbolem p
 • Technický stav objektu označujeme symbolem ei, kde i = 0, 1, 2, …, S je pořadové číslo
 • Ke každé poruše si z množiny S přiřazujeme technický stav ei, přičemž e0 označuje nulovou poruchu
 • Odezvu objektu, který se nachází v technickém stavu ei, na kombinaci pj označíme Rji, kde i je technický stav a j značí množinu p na kterou objekt reaguje
zobrazen testu pomoc tabulky2
Zobrazení testu pomocí tabulky
 • Formálně platí vztah
 • p-tabulku sestavíme tak, že
  • každému sloupci přiřadíme technický stav ei z množiny E,
  • každému řádku tabulky jednu kombinaci pj z množiny p a
  • do každého políčka zapisujeme příslušné odezvy Rji z množiny R
zobrazen testu pomoc tabulky4
Zobrazení testu pomocí tabulky
 • p-tabulka funkčních hodnot představujezobrazení explicitního modelu diagnostického objektu
 • Protože množina p zahrnuje všechny kombinace vstupních proměnných, zobrazuje p-tabulka triviální diagnostický test
 • Užitečnost tkví v komplexním pohledu problematiku testování
zobrazen testu pomoc tabulky5
Zobrazení testu pomocí tabulky
 • p-tabulku můžeme za účelem zrychlení diagnostiky zjednodušit vypuštěním řádků a sloupců
 • Problémem je vhodný výběr testů k vypuštění
 • Počet řádků představuje počet kroků testu a počet sloupců diagnostické pokrytí
 • Zjednodušená p-tabulka se nazývá T-tabulka a zobrazuje konkrétní test
detek n testov n
Detekční testování
 • V případě detekčního testování je výstupem rozhodnutí zda je objekt bezchybný, nebo se v něm nachází chyba
 • Máme sestavený detekční test. K zahájení testování potřebujeme generátor vstupní posloupnosti testu.
 • Potom můžeme buď naměřené data zaznamenat nebo generovat posloupnost pomocí fyzikálního modelu diag. objektu
detek n testov n1
Detekční testování
 • Model je realizován formou diagnostického etalonu

Řídící generátor

Paměť vstupní posloupnosti

Řídící generátor

Diagnostický etalon

Zkoušený objekt

Paměť testu

Zkoušený objekt

Komparátor

Komparátor

lokaliza n testov n
Lokalizační testování
 • U lokalizačního testování není možné zkoušení ukončit v momentě detekce neshodných hodnot v testovacím kroku jako u detekčního
 • Většinou je zapotřebí více kroků
 • Pro lepší pochopení - sestavíme triviální test pro kombinační obvod
lokaliza n testov n1
Lokalizační testování
 • U lokalizačního testování není možné zkoušení ukončit v momentě detekce neshodných hodnot v testovacím kroku jako u detekčního
 • Většinou je zapotřebí více kroků
 • Pro lepší pochopení - sestavíme triviální test pro kombinační obvod
lokaliza n testov n2
Lokalizační testování
 • Protože má objekt 3 vstupy, máme triviální test osm kroků (23=8)
 • Dále stanovíme seznam poruch, které chceme testem detekovat (v tomto případě to budou poruchy typu t0 a t1)
lokaliza n testov n3
Lokalizační testování
 • Nejprve definujeme množinu poruchových stavů objektu a k ní množinu technických stavů.
 • Některé poruchy mají stejný vliv na vyhodnotitelnou funkci.
 • Takové zahrneme pod jeden technický stav ei:
lokaliza n testov n4
Lokalizační testování

e0 - bezporuchový stav

Poruchové stavy jednotlivých funkčních bloků:

Invertor I:

e1 – zahrnuje poruchy: t1 na vstupu, t0 na výstupu

e2 – zahrnuje poruchy: t0 na vstupu, t1 na výstupu

II

IV

I

III

lokaliza n testov n5
Lokalizační testování

Hradlo II:

e3 – zahrnuje poruchy: t1 na prvním vstupu

e4 – zahrnuje poruchy: t0 na prvním vstupu, t0 na druhém vstupu a t1 na výstupu

e5 – zahrnuje poruchy: t1 na druhém vstupu

e6 – zahrnuje poruchy: t0 na výstupu

II

IV

I

III

lokaliza n testov n6
Lokalizační testování

Hradlo III:

e7 – zahrnuje poruchy: t1 na prvním vstupu

e8 – zahrnuje poruchy: t0 na prvním vstupu, t0 na druhém vstupu a t1 na výstupu

e9 – zahrnuje poruchy: t1 na druhém vstupu

e10 – zahrnuje poruchy: t0 na výstupu

II

IV

I

III

lokaliza n testov n7
Lokalizační testování

Hradlo IV:

e11 – zahrnuje poruchy: t1 na prvním vstupu

e12 – zahrnuje poruchy: t0 na prvním vstupu, t0 na druhém vstupu a t1 na výstupu

e13 – zahrnuje poruchy: t1 na druhém vstupu

e14 – zahrnuje poruchy: t0 na výstupu

II

IV

I

III

lokaliza n testov n8
Lokalizační testování
 • V předchozím seznamu nejsou uvedeny vícenásobné poruchy
 • Vytvoříme matematický model – pro každý technický stav z množiny E popíšeme chování objektu. Budeme sledovat i signály D, E a G (i když to jsou vnitřní proměnné

II

IV

I

III

lokaliza n testov n9
Lokalizační testování

T-tabulka triviálního testu obvodu

lokaliza n testov n10
Lokalizační testování
 • Triviální test je vždy úplný, má tedy 100% diagnostické pokrytí.
 • To, že zkonstruovaná T-tabulka obsahuje úplný test dokážeme tak, že ke každému z poruchových stavů ei kde i = 1,2,3 … 14, najdeme alespoň jednu vstupní kombinaci pj, pro kterou platí Rj0 ≠Rji
 • Hledáme tedy rozšiřující kroky pro všechny dvojice technických stavů e0 – ei, i =1,2 .. 14
lokaliza n testov n11
Lokalizační testování

e0 – e1→ p1 e0 – e6→ p1 e0 – e11→ p5

e0 – e2→ p3 e0 – e7→ p2 e0 – e12→ p1

e0 – e3→ p1 e0 – e8→ p4 e0 – e13→ p4

e0 – e4→ p5 e0 – e9→ p3 e0 – e14→ p4

e0 – e5→ p7 e0 – e10→ p1

Pro sestavení úplného testu stačí jen 6 kombinací p1 - p5 a p7

grafick zobrazen pomoc stromu
Grafické zobrazení pomocí stromu
 • Názornější představu o vlastnostech testu nám může dát jeho grafické zobrazení – strom diagnostického testu, zkráceně diagnostický strom.
 • Diagnostický test se skládá z uzlů a větví.
 • Rozlišujeme tři typy uzlů:
  • základní uzel stromu
  • vnitřní uzly
  • koncové uzly
grafick zobrazen pomoc stromu1
Grafické zobrazení pomocí stromu
 • Základní uzel stromu zobrazuje množinu E všech technických stavů objektu
 • Každá větev, která vystupuje ze základního uzlu, představuje jednu z možných odezev R1i objektu na první vstupní kombinaci p1 ze vstupní posloupnosti testu.
 • První kombinace p1 ze vstupní posloupnosti nám rozdělí množinu E do několika podmnožin.
grafick zobrazen pomoc stromu2
Grafické zobrazení pomocí stromu
 • Skutečný stav je zahrnut v některé z podmnožin.
 • Každé z těchto podmnožin přísluší jeden uzel stromu.
 • Počet prvků podmnožiny je vždy menší než E, minimálně jedna.
grafick zobrazen pomoc stromu3
Grafické zobrazení pomocí stromu
 • pro tento obvod vytvoříme diagnostický strom úplného testu

II

IV

I

III

grafick zobrazen pomoc stromu4
Grafické zobrazení pomocí stromu
 • výstupní kombinace 1011 může nastat při technických stavech e3 a e6
 • proto se značí násobným koncovým uzlem
grafick zobrazen pomoc stromu5
Grafické zobrazení pomocí stromu

T-tabulka triviálního testu obvodu

grafick zobrazen pomoc stromu6
Grafické zobrazení pomocí stromu
 • výstupní kombinace 0101 může nastat pouze při technickém stavu e1
 • proto se značí jednoduchým koncovým uzlem
grafick zobrazen pomoc stromu7
Grafické zobrazení pomocí stromu

T-tabulka triviálního testu obvodu

grafick zobrazen pomoc stromu8
Grafické zobrazení pomocí stromu
 • V dalším testovacím kroku nastává výstupní kombinace 1011 opět při technických stavech e3 a e6
 • proto musí testování pokračovat
grafick zobrazen pomoc stromu9
Grafické zobrazení pomocí stromu

T-tabulka triviálního testu obvodu

grafick zobrazen pomoc stromu10
Grafické zobrazení pomocí stromu
 • v tomto kroku se již výsledky dělí dle jednotlivých technických stavů
 • celkový počet koncových uzlů je 15, takže je test úplný a má i maximální hloubku
grafick zobrazen pomoc stromu11
Grafické zobrazení pomocí stromu
 • Zobrazený test se vstupní posloupností 000,001,010,100, 101,110 je testem s pokrytím 100% protože stav e0 je tímto testem odlišen od ostatních
slide75

Díky za pozornost

Konec!

 • DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ
ad