tov n obchodn ch spole nost zvl tn etn p pady n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Účtování obchodních společností - zvláštní účetní případy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Účtování obchodních společností - zvláštní účetní případy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Účtování obchodních společností - zvláštní účetní případy - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Účtování obchodních společností - zvláštní účetní případy. 1) Leasing 2) Kursové rozdíly 3) Podrozvahové účty. LEASING - finanční - operativní. Rozdíl: rozsah přenosu vlastnických práv a uživatelských rizik. Finanční leasing.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Účtování obchodních společností - zvláštní účetní případy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
1) Leasing
 • 2) Kursové rozdíly
 • 3) Podrozvahové účty
leasing finan n operativn

LEASING - finanční - operativní

Rozdíl: rozsah přenosu vlastnických

práv a uživatelských rizik

finan n leasing
Finanční leasing

- Na nájemce je přenesena odpovědnost za předmět leasingu

- Doba leasingu se blíží době odpisu

- Existuje kupní opce na najatý předmět

operativn leasing
Operativní leasing

- Na nájemce není přenesena odpovědnost za předmět leasingu

- Uzavírá se na kratší časové úseky (většinou)

- Předmět je po ukončení leasingu vrácen pronajímateli

modifikovan formy leasingu

Modifikované formy leasingu

1) Modifikovaný finanční leasing

2) Zpětný leasing

3) Konsorciální leasing

4) Subleasing

5) Přeshraniční leasing

modifikovan finan n leasing
Modifikovaný finanční leasing

Jde o podstatu finančního leasingu s určitými úpravami

Např. rizika nenese pouze nájemce, ale dělí se mezi nájemce a pronajímatele,

Nebo leasing bez kupní opce na konci leasingového vztahu atd….

zp tn leasing
Zpětný leasing

LS si od klienta koupí předmět a následně ho původnímu majiteli poskytuje do finančního nájmu

Smysl:

Obstarání si peněžních prostředků

Optimalizace kapitálové struktury

Daňový motiv – při dosažení ztráty nelze odpisovat

Tento leasing může být finanční i operativní

konsorci ln leasing
Konsorciální leasing

Zapojeno více investorů a LS se na pořízení podílí pouze zčásti.

Jedná se o složitý vztah (audity, dokumentace),

Je používán při financování nákladných majetkových složek

subleasing
Subleasing

Tzv. leasingový podnájem

Nájemce předmětu leasingu přenáší prospěch z užívání předmětu na 3. osobu a zaručuje jí nerušenou držbu

Původní vztah zůstává nezměněn

Při dočasné nevyužitelnosti předmětu

zahrani n leasing
Zahraniční leasing

LS a nájemce mají sídlo na území různých států

Leasing s vyššími riziky (několikeré jištění)

Je využíváno při poskytování exportních podpor..

pr vn p edpisy a leasing

Právní předpisy a leasing

- leasing není řešen samostatným právním

předpisem,

- ustanovení jsou upravena:

1. Obchodním zákoníkem

- smlouva o koupi najaté věci

- smlouva kupní

slide13

2. Občanským zákoníkem

- nájemní smlouva

3. Zákonem o daních z příjmů

- odpisování pronajatého majetku

- uznání nájemného jako daň. náklad

slide14
4. Zákonem o dani z přidané hodnoty

- u operativního leasingu

= 20 %

= základem je celá částka nájemného

= lze uplatnit nárok na odpočet

OL je vnímán jako převod a využití práv.

slide15
- u finančního leasingu

= základem je PC + marže

= 20%

= nárok na odpočet s výjimkami(nájem pozemků, staveb, bytů..)

5. Zákonem o účetnictví

- účtování účetních případů z leasingu

slide16

Odpisování při leasingu

- odpisují vlastníci či osoby s právem

hospodaření

- výjimečné případy:

a) pronájem podniku

b) technické zhodnocení

slide17
Operativní leasing

obdoba odpisování majetku k podnikání

Finanční leasing

 • Odepisuje leasingová společnost
 • Na základě přínosů z majetku
 • Dle odpisového plánu
 • Mimořádné odpisy 1.1.09-30.6.10
slide18
Minimální doba leasingu od 1.4.2009 §24 odst. 4

Movitý majetek 1 = 36 m

Movitý majetek 2 = 54 m

Movitý majetek 3 = 114 m

Movitý majetek 4 = 240 m

Nemovitý majetek 4,5,6 = 30 let

Počátek odpisování = předání k užívání

slide19
Podmínky pro zahrnutí

nájemného do daň. základu nájemce

a) Minimální doba leasingu

 • Převod vlastnicích práv po ukončení doby nájmu mezi vlastníkem a nájemcem
 • Kupní cena < ZC vypočtená ze vstupní ceny při použití rovnoměrného odpisování
slide20
Účtování leasingu

- dle faktur či splátkového kalendáře

(s náležitostmi daňového dokladu)

Zvláštnosti účtování leasingu

1) první mimořádná – navýšená splátka

2) záloha

prvn mimo dn nav en spl tka

První mimořádná – navýšená splátka

- stanovena jako % leasingové ceny

- odvíjí se od bonity klienta

- podléhá dani z přidané hodnoty

- vždy musí být časově rozlišena

u pronajímatele : 384 Výnosy př. období

u nájemce : 381 Náklady př. období

z loha
Záloha

- požaduje výrobce prostřednictvím pronajímatele

- před 1.5.2004 nebyla zdaňována DPH, v současnosti podléhá DPH

- není časově rozlišena

pravideln leasingov spl tky
Pravidelné leasingové splátky

Mohou být:

- měsíční

- čtvrtletní

- pololetní, roční

Účtování řádných splátek ve stejné výši:

- u nájemce 518/321(379), 343/321(379)

- u pronajímatele 311(378)/602, 311(378)/343

slide24
Splátky v nerovnoměrné výši

- musí být časově rozlišeny

- u nájemce:

leasingová cena: 381/379

nerovnoměrná splátka: 518/381

379/221

- u pronajímatele:

leasingová cena : 378/384

nerovnoměrná splátka: 384/602

221/378

dn ukon en leasingu
Řádné ukončení leasingu

a) předmět je zcela odepsán:

- pronajímatel vyřadí majetek z

účetnictví ve výši pořizovací ceny,

- nájemce zahrne majetek do svého

účetnictví v reprodukční pořizovací

ceně.

slide26
b) předmět není zcela odepsán

- u pronajímatele: obvyklý způsob

jako při vyřazení majetku

ZC:541/08x,PC:08x/02x,Pr.C:378,311/641

- u nájemce: účtování jako při pořízení

Pr.C:042/321 (379), 343/321, 551(08x)

leasing dle ias 17
Leasing dle IAS 17
 • předmět je evidován v rozvaze nájemce
 • nájemce má v aktivech majetek, v pasivech závazek vůči pronajímateli
 • nájemce předmět leasingu odepisuje
 • pronajímatel má v rozvaze pouze pohledávku vůči nájemci a závazek vůči dodavateli (výrobci předmětu)
kursov rozd ly
Kursové rozdíly
 • Účtují se na vrub finančních nákladů či ve prospěch finančních výnosů (563,663)
 • Výjimku tvoří cenné papíry a podíly

- přeceňované na reálnou hodnotu

- oceňované ekvivalencí a další výjimky

kursov rozd ly u cp a pod l
Kursové rozdíly u CP a podílů

a) CP k obchodování – majetkové

zvýšení 251/664 snížení 564/251

b) CP k obchodování – dluhové

zvýšení 253/666 snížení 566/253

c) Ostatní CP (realizovatelné)

zvýšení 257,063/414 snížení 414/257,063

d) CP oceněné ekvivalencí

zvýšení 061,062/414 snížení 414/061,062

kursov rozd ly se zji uj k okam iku
Kursové rozdíly se zjišťují k okamžiku:

a) uskutečnění účetního případu

b) ke konci rozvahového dne

slide31
K okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka přepočte aktiva a závazky na českou měnu:

a) devizovým kursem ČNB pro daný den,

b) pevným kursem – dle směrnice, jde o

kurs k 1. dni zvoleného intervalu

 • Ke konci rozvahového dne je třeba přepočítat všechen majetek a závazky v cizích měnách podle platného kursu ČNB.
podrozvahov ty
Podrozvahové účty
 • Slouží k evidenci majetku bez vlastnického práva či práva hospodaření
 • Slouží k evidenci práv, o kterých se neúčtuje, nebo specifického materiálu (materiál civilní obrany)
 • Podrozvahové účty nejsou směrnou účtovou osnovou předepsány
na podrozvahov ch tech se sleduj
Na podrozvahových účtech se sledují:
 • Přijaté hypotéky,
 • Najatý majetek,
 • Majetek přijatý do úschovy,
 • Materiál ve skladech civilní obrany,
 • Odepsané pohledávky,
 • Poskytnutá zástavní práva a věcná břemena,
 • Pohledávky či závazky z leasingu, …….