prosedur keselamatan lift hospital p enawar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prosedur Keselamatan Lift Hospital P enawar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Prosedur Keselamatan Lift Hospital P enawar - PowerPoint PPT Presentation


  • 276 Views
  • Uploaded on

Prosedur Keselamatan Lift Hospital P enawar. Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar. 1. Pendahuluan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosedur Keselamatan Lift Hospital P enawar' - wyman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prosedur keselamatan lif hospital penawar

ProsedurKeselamatanLif Hospital penawar.

1. Pendahuluan

1.1 Keselamatanlif (pemasangan, penggunaan, pemeriksaan,penyelenggaraan/servisdanseumpamanya) adalahdibawahkawalanAktaKilangdanJentera 1967 (Factories And Machinery Act 1967), terutamanyaperaturan-peraturan;

(i) Factories And Machinery (Electric Passenger and Good Lift) Regulations, 1970

(ii) Factories And Machinery (Notification of Fitnesand Inspections) Regulations, 1970

1.2 PematuhanAktadanPeraturan- Peraturaninidikawalseliaoleh

JabatanKeselamatandanKesihatanPekerjaanMalaysia (JKKPM)

prosedur keselamatan lif hospital penawar1

ProsedurKeselamatanLif Hospital penawar.

2. PeranandanTanggungjawab

Bagimemastikankeselamatanlif yang dipasangkandibangunan- bangunan HP memenuhikehendakAktaKilangdanJentera 1967 tersebut, makadiperjelaskantanggungjawabdanperananberikut;

2.1 Jabatan Maintenance

(i) Memastikanlif-lif yang dipasangkandibangunan-bangunan HP adalahmendapatkelulusanpendaftarandenganJabatanKeselamatandanKesihatanPekerjaan Malaysia (JKKPM). Bagitujuantersebut, sijilpendaftaranlif (certificate of registration) hendaklahdipamerkandalamlif (lift car) ataupadaarasbawahpendaratanlifdisesebuahbangunan (adjacent to the bottom terminal landing)

(ii) Melantikdanmemastikanlif-lifdiperiksadandiselenggara/servissecaraberkalaolehOrang Yang Berkompeten (OYK) dengan JKKPM.

(iii) Mengurusdanmemastikanlif-lifdiperiksaoleh JKKPM padasetiap15 bulansekalibagimendapatkanPerakuanKelayakan (Certificate of Fitnesss) penggunaanlif. Bagitujuantersebut, salinanPerakuanKelayakan yang diperolehidaripada JKKPM tersebutdansahpenggunaannyahendaklahdipamerkandalamlif (lift car).

(iv) Mengambiltindakanpembaikankeatassebarangkerosakanatausalahfungsilif yang dilaporkanataudikenalpasti.

prosedur keselamatan lif hospital penawar2

ProsedurKeselamatanLif Hospital penawar.

2.2 Unit KeselamatandanKesihatanPekerjaan (UKKP)

Memasangnotisamaran “penumpang yang tidakberkenaandilarangmenggunakanlifbarang” dalamlif (lift car) barangdanpadaarasbawahpendaratanlifdisesebuahbangunan (adjacent to the bottom terminal landing)

(ii) Mengemaskinidanmempamerkannamadan no. telefonmereka yang perludihubungisewaktupenumpangterperangkapdalamlifpadaarasbawahpendaratanlifdisesebuahbangunan.

(iii) Mempamerkanarahankepadapenumpanglifuntukmembunyikan‘alarm’ sewaktuterperangkapdalamlifdantindakanyang perludiambil, termasukno. telefonmerekayang perludihubungi

prosedur keselamatan lif hospital penawar3

ProsedurKeselamatanLif Hospital penawar.

2.3 Jabatan Maintenance/ERT

Mewujuddanmenyelarassistemkomunikasi/perhubungan yang berkesansewaktuterperangkapdalam lift bagimengambiltindakanmenyelamatdanmengeluarkanmangsa yang terperangkapmengikutProsedurKecemasanSewaktuTerperangkapDalamLif.

2.4 Juruteknik

Mel aporkankepadaJabatanMaintenancesebarangkerosakanatausalahfungsilif yang dikenalpastidanmeletakkanpapantanda/notisyang menerangkanliftersebutrosak/sedangdibaikiatauseumpamanyapadasetiappintumasuklifsehinggaliftersebuttelahdipastikanselamatoleh OYK untukdigunakan.

prosedur keselamatan lif hospital penawar4

ProsedurKeselamatanLif Hospital penawar.

2.5 Pengguna/Penumpang

 (i) Tidakmenyalahgunakanlifataumerosakkan

sebarangperalatandankelengkapan yang disediakan/dipasangkanbagitujuankeselamatanpengguna-pengguna.

(ii) MengikutiProsedurKecemasanSewaktuTerperangkapDalam

Lif.

(iii) MelaporkansebarangkerosakanatausalahfungsilifkepadapihakpengurusanHP.

(iv) Janganmenggunakanlifmelebihikapasiti/bebanyang ditetapkan. (v) Mematuhiarahankeselamatanpenggunaanlifdarimasakemasa

prosedur keselamatan lif hospital penawar5

ProsedurKeselamatanLif Hospital penawar.

2.6 Orang Yang Kompeten (Syarikat Pembekallif)

HP(melaluiJabatan Maintenance) melantikSyarikat PembekalLifsebagaiOYK dengan JKKPM bagimenjalankanpemeriksaandanpenyelenggaraankeataslif-lif yang terdapatdi HP,

termasukuntukmengambiltindakanmengeluarkanmangsa

yang terperangkapdalamlif.Senarai Syarikat Liftersebut

sepertiyang dilampirkanpadalampiran1. Merekamempunyai

tanggungjawabperundangandanperjanjian/ kontrak yang

dimeterainyadengan HP.

prosedur keselamatan lif hospital penawar6

ProsedurKeselamatanLif Hospital penawar.

3. ProsedurKecemasanSewaktuTerperangkapDalamLif

3.1 TindakanPengguna Yang Terperangkap

(i) Silatekanbutangkecemasan (alarm) berulang- ulangkali untukmenarikperhatianorangdiluar/ruanglegarataupenyelamat

Jikaandamempunyaitelefonbimbit, silahubungitalianterus

JabatanMaintenance (*)

Sekiranyataliandiatasgagaldihubungi, silahubungiterussyarikatlif (*)

(iii) Janganmembukapintulifdengankekerasankeranaakanmenyebabkankesulitan yang melampau.

(iv) Janganpanikdanbertenang. Bantuanakantibasebentarlagi.

prosedur keselamatan lif hospital penawar7

ProsedurKeselamatanLif Hospital penawar.

3.2. TindakanMereka Yang MengetahuiOrangYang TerperangkapDalam

Lif:-

(i) HubungiJabatan Maintenance/ERT (*)

(ii) Sekiranyataliandiatasgagaldihubungi, silahubungiterussyarikatlif (*)

prosedur keselamatan lif hospital penawar8

ProsedurKeselamatanLif Hospital penawar.

3.3. TindakanJabatan Maintenance/ERT

HubungiSyarikat LifberkenaandanJabatan Pembangunan. (ii) HubungiJabatanBombasekiranyakeadaanberikutberlaku:-

(a) Syarikat liftidakdapatdihubungi

(b) Mangsaberadadalamkeadaankritikalsepertisesaknafas, pitamdanseumpamanya yang memerlukantindakansegera.

(c) Pekerja Syarikat liftidaktibaselepas45 minitdihubungi.

prosedur keselamatan lif hospital penawar9

ProsedurKeselamatanLif Hospital penawar.

Penutup

Secarakeseluruhanya UKKP bagipihak JKKP akanmemantaudanmengemaskiniprosedurinidarimasakemasabagimemastikanperlaksanaan yang sewajarnya.