Tr n tro ng ki nh cha o qui kha ch
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ KHÁCH. CÔNG TY TRIVINIVINAMI. VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM. ĐƯỜNG HƯ CỐNG NGHẸT DÂN KHỐN KHỔ VÌ CÔNG TRÌNH NGẦM !!!. Để giải quyết : Cần phải có những người thợ sửa đường cống ngầm năng động.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wylie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tr n tro ng ki nh cha o qui kha ch

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ KHÁCH

CÔNG TY TRIVINIVINAMI


V n a ng quan t m
VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM

ĐƯỜNG HƯ CỐNG NGHẸT DÂN KHỐN KHỔ

VÌ CÔNG TRÌNH NGẦM !!!


Gia i quy t c n pha i co nh ng ng i th s a ng c ng ng m n ng ng
Để giải quyết : Cần phải có những người thợ sửa đường cống ngầm năng động


Th c hi n t t c ng vi c na y c n pha i co m t cu a sa n ph m sa n xu t t c ng ty chu ng t i
Để thực hiện tốt công việc này , cần phải có mặt của sản phẩm sản xuất từ công ty chúng tôi

Sản phẩm này được ứng dụng

trên nguyên tắc nào ?

SỰ DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT


Ta i sao chu ng la i n o i tre n ma t n c
TAÏI SAO CHUÙNG LAÏI N phải có mặt của sản phẩm sản xuất từ công ty chúng tôiOÅI TREÂN MAËT NÖÔÙC ?


S d nh t kho ng d nh t
Söï dính öôùt & khoâng dính öôùt phải có mặt của sản phẩm sản xuất từ công ty chúng tôi

a) Thí nghieäm:

Nhoû 1 gioït nöôùc leân thuyû tinh saïch thì nöôùc chaûy lan ra treân maët thuyû tinh thaønh 1 lôùp moûng.Traùi laïi nhoû 1 gioït nöôùc treân laù sen thí gioït nöôùc khoâng chaûy lan ra maø coù daïng hình caàu hôi beïp do taùc duïng cuûa troïng löïc.Ta noùi nöôùc laøm dính öôùt thuyû tinh & khoâng laøm dính öôùt laù sen.


Tr n tro ng ki nh cha o qui kha ch

 • b) Giaûi thích: phải có mặt của sản phẩm sản xuất từ công ty chúng tôi

 • Söï dính öôùt & khoâng dính öôùt laø do söï khaùc nhau veà löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû chaát raén vôùi caùc phaân töû chaát loûng.

 • Khi löïc huùt giöõa caùc phaân töû chaát raén & caùc phaân töû chaát loûng maïnh hôn löïc huùt giöõa caùc phaân töû chaát loûng vôùi nhau thì coù söï dính öôùt. Ngöôïc laïi, thì xaûy ra söï khoâng dính öôùt.

 • c) ÖÙng duïng :

 • Duøng ñeå giaûi thích nhieàu hieän töôïng töï nhieân & öùng duïng thöïc teá, ví duï : tuyeån quaëng ; sản xuất quần áo không thấm nước


Ca ch x ly th ng minh n ng ng cho v n na n ng p ng va o mu a m a trong ca c tha nh ph l n
CÁCH XỬ LÝ THÔNG MINH NĂNG ĐỘNG CHO VẤN NẠN NGẬP ĐƯỜNG VÀO MÙA MƯA TRONG CÁC THÀNH PHỐ LỚN? 

Thông

cầu,cống nghẹt

bằng

máy chuyên dụng

không cần đục gạch.

Có kế hoạch bảo trì hệ thống

thoát nước

cho các

công ty,xí nghiệp

nhà hàng ,khách sạn...

Nạo vét hố ga,đường cống

thoát nước thải.

Đào hầm mới.

Lắp đặt và sửa chữa

hệ thống thoát

nước thải.


Nh ng ng i th s a c ng ng m n ng ng cu a tha nh ph th n m n
Những người thợ sửa cống ngầm năng động của thành phố thân mến!

HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI :

CÔNG TY TRIVINIVINAMI


Sa n ph m ca c loa i
Sản phẩm các loại động của thành phố thân mến!Ban la nh a o c ng ty
Ban lãnh đạo công ty nơi

 • Giám đốc điều hành :Trần Thị Nghĩa

  tranthinghia2@gmail.com

 • Giám đốc kinh doanh :Đinh Thị Như Vị

  dinhthinhuvi@gmail.com

 • Giám đốc marketing :Đào Mạnh Trinh

  daomanhtrinh67@gmail.com


I a chi li n la c 20 tr n phu a la t
Địa chỉ liên lạc : nơi20 Trần Phú Đà lạtad