Statsstøtte og udbudsreglerne - PowerPoint PPT Presentation

wylie
statsst tte og udbudsreglerne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statsstøtte og udbudsreglerne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statsstøtte og udbudsreglerne

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Presentation Description
99 Views
Download Presentation

Statsstøtte og udbudsreglerne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Statsstøtte og udbudsreglerne Medfører afholdelse af udbud at Traktatens statsstøtteregler overholdes ?

 2. Udbudsregler og statsstøtteregler • Formodning og hypotese om forholdet mellem udbud og statsstøttereglerne • Hvordan er udbudsreglerne indskrevet i regler og retspraksis på statsstøtteområdet? • Hvilke variationer er der mellem udbudstyper? • Usikkerhed? • Hvad mangler vi at få svar på?

 3. UDBUD og STATSSTØTTE • UDBUD: Det åbne, transparente og betingelsesløse udbud, der medfører valg af leverandør på åbne, lige, objektive, transparente og ikke diskriminerende (markeds) vilkår. • STATSSTØTTE: TEF Art. 87, stk. 1: • Statsmidler, • Fordel, • Selektivitet, • Konkurrencefordrejning og samhandelseffekt.

 4. Hypotese Afholdelse af udbud kan medføre, at indgåelse af en offentlig kontrakt om betaling for varer og tjenesteydelser • ikke indebærer statsstøtte (TEF art. 87, stk.1) Og/eller • kan bidrage til, at opnå forenelighed med statsstøttereglerne (TEF art. 87)

 5. Udfordringen • Retspraksis er ikke klar og entydig • Hvad er retspraksis egentligt? • Særligt for så vidt angår Tjenesteydelser af Almindelig Økonomisk Interesse SGEI • Er der forskel på effekten af forskellige udbudsprocedurer: generelt udbud, begrænset udbud, konkurrencepræget dialog, udbud efter forhandling, projektkonkurrencer, E-auktioner, dynamiske indkøbssystemer? • Og på tildelingskriterierne laveste pris og økonomisk mest fordelagtige bud?

 6. Altmark - Trans kriterierneEF - dom af 23. juli 2003(KOM 2005/842/EF ogKom 2005/C 297/04) • Virksomhed pålagt forpligtelse til offentlig tjeneste – klart defineret • Kriterier for kompensation fastlagt på forhånd på objektiv og transparent måde • Kompensationen må ikke overstige, hvad der helt/delvist skal til for at dække omkostningerne ved tjenesten, under hensyn til indtjening og rimelig fortjeneste

 7. Altmark - Trans kriterierne 4. Størrelsen af kompensationen kan fastlægges på grundlag af analyse, af de omkostninger en gennemsnits virksomhed, veldrevet og tilstrækkelig udstyret med aktiver, ville have ved at opfylde forpligtelsen – under hensyn til indtægter og fortjeneste • Gælder ikke, hvis virksomheden, der overdrages tjenesten udvælges på grundlag af procedure, der giver mulighed for at udvælge den ansøger, der kan levere tjenesten til de laveste udgifter for samfundet – typisk ved udbud • Praksis ?

 8. Udbud vs. Statsstøtte på konkrete sagsområder? • Salg af jord, bygninger • Offentlige virksomheder • Køb af varer og tjenesteydelser • Kompensation for forpligtelse til offentlig tjeneste Variationer og fællesstræk

 9. Salg af jord og bygninger Salg af jord og bygninger: • Kommissionens meddelelse 97/C 209/03 Ikke statsstøtte, men salg til markedsværdi hvis: • Udbud / Auktion ved åben og ubetinget procedure, efter passende bred annoncering og salg til højeste bud (eller uafhængig ekspert vurdering) • Tilstrækkeligt publiceret • Betingelsesløst for alle på lige objektive vilkår

 10. Salg af offentlige virksomheder Kommissionens tilgang til salg af offentlige virksomheder: • Offentlig licitation, åben for alle, ikke betinget af anden aktivitet, • Virksomheden skal sælges til højestbydende, • De der byder skal have tilstrækkelig tid og oplysninger til grundigt at vurdere aktiv • Kommissionens 21 beretning om Konkurrencepolitikken 1991, pkt. 248 Privatisering ved åbne, transparente og betingelsesløse udbud, med salg til højestbydende Ikke statsstøtteelementer i salgsprisen og ikke krav om notifikation jf. TEF art. 88, stk. 3.

 11. Salg af offentlige virksomhederTyskland mod Kommissionen - C-334/99 • UDBUD & • Det markedsøkonomiske investorprincip • Ellers statsstøtteelement • Negativ købspris på 340 DEM • EF-domstolen, en privatøkonomisk investor ville ikke sælge til en negativ pris • Uafhængigt af åbent, transparent og betingelsesløst udbud

 12. Køb af varer og tjenesteydelser • Kommissionens praksis: En medlemsstats køb af varer og tjenesteydelser på baggrund af et åbent udbud, der er tilstrækkeligt publiceret vil normalt udelukke statsstøtte. • Vizcaya - sagen (T-116/01, T-118/01), 2003 • Åbent, transparent og betingelsesløst udbud • FUI, køb på markedsvilkår, brug af udbudsprocedure (2006/C323/01)

 13. DelkonklusionStatsstøtte og udbudsregler • Det åbne, transparente og betingelsesløse Udbud • Salg af jord og bygninger: Ikke statsstøtte hvis: Auktion ved åben og ubetinget procedure, passende annoncering og salg til højeste bud • Salg af offentlig virksomhed – privatisering: Formodning om ikke statsstøtte hvis: salg via offentlig licitation, åben, transparent og ubetinget, salg til højest bydende, tilstrækkelig tid og oplysninger til vurdering. Problem ved negativ salgspris • Køb af varer og tjenesteydelser (fx FUI) – udbudsregler, så ikke statsstøtte • Altså ok klarhed so far, men • Kompensation for offentlige tjeneste (SGEI): Udbudsregler ikke garanti, spørgsmålet er mere komplekst, her må en konkret sag vurderes mht. overensstemmelse med Altmark Trans kriterierne, og hvordan det ? • Udbudsdirektivernes regler?

 14. Spørgsmål ? Over til Kim og Jacob