h ng d n vi t phi u nh gi ti u ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ - PowerPoint PPT Presentation

wyatt
166 Views
Download Presentation

HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Cục Khảo thí và KĐCLGD BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 2. PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ • Là sản phẩm cá nhân, đặc biệt quan trọng • Được viết trong quá trình nghiên cứu hồ sơ đến khi kết thúc khảo sát chính thức: - Viết lần 1 - Hoàn thiện • Phục vụ: - BC kết quả nghiên cứu hồ sơ - BC kết quả khảo sát chính thức - BC đánh giá ngoài

 3. PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Trên cơ sở bản nhận xét kết quả nghiên cứu các tiêu chí của cá nhân, sẽ viết Phiếu đánh giá tiêu chí với đầy đủ các nội dung sau:

 4. NỘI DUNG 1. Điểm mạnh:Đánh giá việc xác định điểm mạnh của nhà trường và ý kiến đề xuất 2. Điểm yếu:Đánh giá việc xác định điểm yếu của nhà trường và ý kiến đề xuất 3. Kế hoạch cải tiến CLGD:Đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường và ý kiến đề xuất 4. Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung thông tin và minh chứng 5. Đánh giá tiêu chí

 5. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ • Mô tả hiện trạng • Viết thiếu, thừa, sai nội hàm (yêu cầu) • Thiếu minh chứng hoặc minh chứng không thuyết phục hoặc mã hóa MC không đúng • Viết quá ngắn, trả lời trực tiếp các yêu cầu của chỉ số (Ví dụ: Có HT, Phó HT? Có đủ HT, PHT). Hạn chế, khó xác định được điểm mạnh, điểm yếu và KH cải tiến chất lượng • Viết quá dài, dẫn đến viết ngoài nội hàm, thiếu MC hoặc có nhiều MC không thuyết phục • Chính tả, diễn đạt

 6. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 2. Điểm mạnh • Xác định không đúng điểm mạnh • Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm mạnh ở mục Điểm mạnh (VD: Không viết HT, PHT bao nhiêu tuổi, Điểm mạnh lại viết là trẻ) • Viết quá nhiều điểm mạnh (Báo cáo thành tích)

 7. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 3. Điểm yếu • Xác định không đúng điểm yếu • Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm yếu ở mục Điểm yếu • Viết quá nhiều hoặc quá ít điểm yếu • Mâu thuẫn với điểm mạnh

 8. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 3. Điểm yếu • Xác định không đúng điểm yếu • Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm yếu ở mục Điểm mạnh • Viết quá nhiều hoặc quá ít điểm yếu • Mâu thuẫn với điểm mạnh

 9. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng • Xác định không đúng • KH không cụ thể: không có giải pháp, biện pháp cụ thể? Không rõ ai làm ? Tài chính ? Lúc nào thực hiện, khi nào kết thúc ? Có tính khả thi và thực tiễn ? • KH chỉ chú ý đến khắc phục điểm yếu, không chú ý đến củng cố, duy trì điểm mạnh • Phần lớn, các nhà trường chưa thực sự chú ý đến xây dựng KH cải tiến chất lượng

 10. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 5. Tự đánh giá: Không đánh giá đúng thường gặp nhiều

 11. BÀI TẬP THỰC HÀNH Viết Phiếu đánh giá tiêu chí

 12. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!