cyflwyniad i hawliau plant n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT PowerPoint Presentation
Download Presentation
CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT. Gwaith gr ŴP. agenda. Beth yw hawliau plant? Pam hawliau plant? Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn Hawliau plant yng Nghymru Hawliau plant a gweithwyr cymdeithasol Myfyrio a gwerthuso. HAWLIAU DYNOL – EGWYDDORION CRAIDD. Cyffredinol

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT' - wyatt-berry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda
agenda
 • Beth yw hawliau plant?
 • Pam hawliau plant?
 • Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
 • Hawliau plant yng Nghymru
 • Hawliau plant a gweithwyr cymdeithasol
 • Myfyrio a gwerthuso
hawliau dynol egwyddorion craidd
HAWLIAU DYNOL – EGWYDDORION CRAIDD
 • Cyffredinol
 • Diymwad
 • Annatod
 • Atebol
egwyddorion freda
EGWYDDORION FREDA
 • Tegwch a rhyddid (Fairness and freedom)
 • Parch (Respect)
 • Cydraddoldeb (Equality)
 • Urddas (Dignity)
 • Ymreolaeth (Autonomy)
pam mae angen hawliau ychwanegol ar blant
PAM MAE ANGEN HAWLIAU YCHWANEGOL AR BLANT?
 • Aeddfedrwydd
 • Heb lais ac yn anweledig
 • Eiddo
dymuniadau anghenion a hawliau
DYMUNIADAU, ANGHENION A HAWLIAU
 • Dymuno – awydd i gael rhywbeth
 • Angen – y cyflwr o fod angen cymorth, neu â phrinder hanfodion sylfaenol fel bwyd
 • Hawl – hawl foesol neu gyfreithiol i gael neu wneud rhywbeth
4 elfen hawl
4 ELFEN HAWL
 • Y sawl sydd â’r hawl (yr unigolyn)
 • Y gwrthrych (yr hyn y mae ganddynt hawl i’w gael)
 • Y rhai â dyletswydd (pobl neu sefydliad)
 • Y cyfiawnhad (mwy o urddas i’r unigolyn, datblygiad cymdeithasol, cymdeithas heddychlon)
4 hawl sylfaenol
4 HAWL SYLFAENOL

Erthygl 2 – Dim gwahaniaethu

Erthygl 3 – Lles y plentyn

Erthygl 6 – Hawl i fywyd

Erthygl 12 – Hawl i gael eich clywed

y safonau cenedlaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc
Y SAFONAU CENEDLAETHOL AR GYFER CYFRANOGIAD PLANT A PHOBL IFANC

1. Gwybodaeth – sy’n hawdd i blant a phobl ifanc ei deall

2. Eich dewis chi – digon o wybodaeth ac amser i wneud dewis gwybodus

3. Dim gwahaniaethu – mae gan bob person ifanc yr un cyfle i gymryd rhan

4. Parch – byddwn yn parchu’ch barn chi

5. Byddwch chi ar eich ennill hefyd – byddwch chi’n mwynhau’r profiad

6. Adborth - byddwch chi’n gwybod pa wahaniaeth mae’ch barn chi wedi’i wneud

7. Gwella ein ffordd o weithio – bydd oedolion yn gofyn i chi sut gallan nhw wella eu ffordd o weithio gyda chi yn y dyfodol

y broses adrodd
Y BROSES ADRODD
 • Bob 5 mlynedd
 • Adroddiadau i’r Cenhedloedd Unedig:
  • Llywodraeth y DU (gan gynnwys adran gan Lywodraeth y Cynulliad)
  • Adroddiadau Cyrff Anllywodraethol
  • Adroddiad pobl ifanc
  • Adroddiadau’r Comisiynwyr Plant (4 gwlad)
 • Sylwadau i gloi
 • Cynllun gweithredu Llywodraeth y Cynulliad
 • Grŵp monitro
sylwadau clo r cenhedloedd unedig 2008 sydd fwyaf perthnasol i weithwyr cymdeithasol 1
SYLWADAU CLO’R CENHEDLOEDD UNEDIG 2008 SYDD FWYAF PERTHNASOL I WEITHWYR cymdeithasol 1

Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad/y DU wneud y canlynol

 • Darparu hyfforddiant ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn i bob oedolyn sy’n gweithio gyda phlant, yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol
 • Defnyddio’r holl adnoddau sydd ar gael i ddiogelu hawl plentyn i fyw
 • Cyflwyno ymchwiliadau awtomatig, annbiynnol a chyhoeddus i unrhyw farwolaeth neu anaf difrifol i blentyn
 • Sicrhau bod parch i farn plant yn y teulu ac mewn sefydliadau yn cael ei hyrwyddo a’i roi ar waith
 • Hyrwyddo parch i farn plant mewn llysoedd a sefydliadau eraill sy’n effeithio ar blant
sylwadau clo r cenhedloedd unedig 2008 sydd fwyaf perthnasol i weithwyr cymdeithasol 2
SYLWADAU CLO’R CENHEDLOEDD UNEDIG 2008 SYDD FWYAF PERTHNASOL I WEITHWYR cymdeithasol 2

Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad/y DU wneud y canlynol

 • Sicrhau bod ataliad ond yn cael ei ddefnyddio fel dewis olaf, i atal niwed i’r plentyn
 • Gwahardd pob math o atal plant yn gorfforol fel ffordd o ‘ddisgyblu’
 • Gwahardd pob math o gosb gorfforol yn y teulu
 • Sicrhau bod cosb gorfforol yn cael ei gwahardd mewn sefydliadau gofal a sefydliadau eraill
 • Ei gwneud hi’n llai derbyniol taro plant trwy hyrwyddo dulliau

di-drais o’u disgyblu

11. Darparu addysg a hyfforddiant ar sut i fagu plant yn gadarnhaol i rieni ac oedolion sy’n gweithio gyda phlant

sylwadau clo r cenhedloedd unedig 2008 sydd fwyaf perthnasol i weithwyr cymdeithasol 3
SYLWADAU CLO’R CENHEDLOEDD UNEDIG 2008 SYDD FWYAF PERTHNASOL I WEITHWYR cymdeithasol 3

Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad/y DU wneud y canlynol

 • Defnyddio Astudiaeth y Cenhedloedd Unedig o Drais yn erbyn plant i sicrhau bod pob plentyn yn cael ei ddiogelu rhag pob math o drais corfforol, rhywiol a meddyliol
 • Cynnig rhagor o gymorth i rieni a gwarcheidwaid fagu eu plant
 • Sicrhau nad yw plant yn cael eu rhoi mewn gofal oherwydd nad yw eu rhieni’n ennill llawer o arian
 • Ystyried barn plant ym mhopeth sy’n ymwneud â’r teulu neu o fod mewn gofal
 • Monitro plant sy’n byw mewn gofal maeth, cartrefi gofal neu sefydliadau, a phlant sy’n derbyn gofal gan aelodau eraill o’r teulu.
sylwadau clo r cenhedloedd unedig 2008 sydd fwyaf perthnasol i weithwyr cymdeithasol 4
SYLWADAU CLO’R CENHEDLOEDD UNEDIG 2008 SYDD FWYAF PERTHNASOL I WEITHWYR cymdeithasol 4

Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad/y DU wneud y canlynol

 • Deall pam mae cymaint o blant mewn cartrefi gofal hirdymor

18. Sicrhau y gellir dechrau trefniadau cyswllt fel y gall plant sy’n byw ar wahân i’w rhieni a’u brodyr a’u chwiorydd gael cyswllt gyda nhw

19. Darparu hyfforddiant ac addysg i helpu i baratoi plant sy’n byw mewn gofal neu mewn sefydliadau ar gyfer bywyd fel oedolion

 • Sefydlu ffyrdd o wirio faint o achosion o gam-drin sy’n digwydd mewn teuluoedd, ysgolion, sefydliadau a phob math o ofal

21. Sicrhau bod gweithwyr cymdeithasol yn gwybod am eu dyletswydd i adrodd am achosion lle yr amheuir trais domestig sy’n effeithio ar blant a’u bod yn mynd i’r afael â’r achosion hyn

sylwadau clo r cenhedloedd unedig 2008 sydd fwyaf perthnasol i weithwyr cymdeithasol 5
SYLWADAU CLO’R CENHEDLOEDD UNEDIG 2008 SYDD FWYAF PERTHNASOL I WEITHWYR cymdeithasol 5

Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad/y DU wneud y canlynol

 • Sicrhau bod yna wasanaethau da i helpu plant sydd wedi’u cam-drin
 • Darparu hyfforddiant i weithwyr cymdeithasol sy’n gweithio gyda phlant anabl ar hawliau plant
 • Sicrhau bod gweithwyr cymdeithasol ar gael mewn ysgolion i blant sy’n cael problemau yn yr ysgol
 • Sicrhau bod gan blant sy’n byw mewn gofal rywun i gynrychioli ac amddiffyn eu buddiannau
 • Sicrhau bod rheolau amddiffyn plant ar gyfer plant sy’n cael eu masnachu yn bodloni safonau rhyngwladol
deddfwriaeth a pholis au hawliau plant yng nghymru
DEDDFWRIAETH A PHOLISÏAU HAWLIAU PLANT YNG NGHYMRU
 • Deddf Plant 2004 – mabwysiadodd Llywodraeth y Cynulliad Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn fel sail i bob polisi plant
 • Saith nod craidd – yn seiliedig ar y Confensiwn
 • Cynllun Gweithredu Cenedlaethol – Gwneud Pethau’n Iawn 2009 – yn mynd i’r afael ag 16 blaenoriaeth ar gyfer Cymru
 • Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) – pasiwyd yn 2010
 • Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) – bydd Gweinidogion yn gorfod ystyried y Confensiwn wrth wneud eu holl benderfyniadau
yr erthyglau mwyaf perthnasol i weithwyr cymdeithasol 1
Yr ERTHYGLAU MWYAF PERTHNASOL I WEITHWYR CYMDEITHASOL 1
 • Erthygl 5 – parchu hawliau a chyfrifoldebau teuluoedd i gyfeirio ac arwain eu plant
 • Erthygl 6 – hawl i fyw a goroesi a datblygu’n iach
 • Erthygl 9 – hawl i beidio â chael eu gwahanu oddi wrth eu rhieni onid yw hynny er eu lles eu hunain a chadw mewn cysylltiad â’r ddau riant
 • Erthygl 12 – hawl i gael eu clywed a chael llais mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw
 • Erthygl 13 – hawl i gael a rhannu gwybodaeth
 • Erthygl 16 – hawl i breifatrwydd
yr erthyglau mwyaf perthnasol i weithwyr cymdeithasol 2
Yr ERTHYGLAU MWYAF PERTHNASOL I WEITHWYR CYMDEITHASOL 2
 • Erthygl 19 – amddiffyn rhag cam-drin corfforol ac esgeulustod
 • Erthygl 20 – os na all dy deulu dy hun ofalu amdanat, rhaid i ti dderbyn gofal priodol
 • Erthygl 25 – dylid adolygu sefyllfa plant sydd mewn gofal yn rheolaidd
 • Erthygl 28 – hawl i addysg
 • Erthygl 34 – amddiffyn rhag cam-drin corfforol
 • Erthygl 36 – amddiffyn rhag gweithgareddau a allai niweidio plentyn
 • Erthygl 39 – os yw plentyn wedi’i gam-drin, dylai dderbyn cymorth arbennig i adfer hunan-barch