Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ PowerPoint Presentation
Download Presentation
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

187 Views Download Presentation
Download Presentation

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ДЕНОВИ НА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 2013 30-10-2013

 2. А Н А Л И З А по извршени надзори над работата на правни лица кои вршат дејност обезбедување на лица и имот односно приватно обезбедување од 01.01.2013година до 01.09.2013година М-р.Горанче Савовски Претседател на комисијата при Министерствотo за внатрешни работи за контрола и надзор за примена на одредбите на Законот за приватно обезбедување

 3. Vo R.Makedonijapra{aweto za obezbeduvawenalicaiimot za prv pat e regulirano so posebenZakon za obezbeduvawenalicaiimot (ZOLI) vo 1999 god. • Po prakti~na primena na ZOLI za vremenski period od повеќе од 10 godini vo MVR izvr{ena e detalna analiza na primenata na istiot pri шto se detektirani odredeni slabosti pri prakti~na primena na zakonskite odredbi od strana na pravnite subjekti kako i fizi~ikite lica koi se javuvaat kako subjekti koi prakti~no go primenuvaat pri vr{ewe na svoite sekojdnevni rabotni obvrski. • Со цел nadminuvawenautvrdeniteslabostiodr`ani se rabotnisostanoci so relevantniteinstituciiikakorezultatnaistititeutvrdena e потребата од донесување нов Закон за областа обезбедување на лица и имот.

 4. Законот за приватно обезбедување е донесен на 26.12.2012 год. објавен во Сл.весник на РМ бр.166/12 со одложена примена од 6 месеци • Врз основа на Законот за приватно обезбедување донесени се 8 подзаконски акти • МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ОТВОРЕНО ЈА ПОКАНИ КОМОРАТА И ВРШИТЕЛИТЕ ЗА СОРАБОТКА НА НОВАТА РЕГУЛАТИВА И КОМОРАТА БЕШЕ ВКЛУЧЕНА ВО РАБОТЕЊЕТО НА СИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ ПРИ МВР, ПРИ ШТО ПРЕДЛОЗИТЕ НА КОМОРАТА КОИ СЕ ВО ИНТЕРЕС НА ВРШИТЕЛИТЕ НА ДЕЈНОСТА БЕА ЗЕМЕНИ ВО ПРЕДВИД И ИНКОРПОРИРАНИ ВО ЗАКОНСКИТЕ И ПОДЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА

 5. I preddonesuvawenanoviotZakon za privatnoobezbeduvawe, ivotekotnapodgotvuvawetonanoviotZakon za privatnoobezbeduvaweisekakopodonesuvawenanoviotZakon, a so celsorabotkaso pravitelicakoivr{at dejnostobezbeduvaweiponatamu so celzgolemuvawenabezbednostanapodra~jetonasektorotna MVR, Ministerstvoto za vnatre{nirabotiivr{itelitenadejnostaprivatnoobezbedvuawe, sekojrabotej}isijasvojatarabotatasamostojno, a sepakizaedni~ki, kakopartneri a ne kakome|usebnakonkurencijasekojvoramkitenasvoitezakonskinadle`nostiimaatzaedni~kacelda se pridonese za zgolemenabezbednostvo RM. • Komisijata za kontrolainadzor, vosorabotka so KomoratanarepublikaMakedonija za privatnoobezbeduvawerealizira{e poveќe sredbi so vr{itelitenadejnosta, pri {to kако резултат beakreiraniзедничките елаболирани и анализирани предлози и конструктивни дискусии, koiupatuvaatnapotrebataod novo zakonsko re{enie, no inaponatamo{nakontinuiranasorabotka, so celda se prati i trendot na postojanite promeni vo pravniot poredok na RM i implementacija na evropskoto zakonodavstvo koi baraat nu`no usoglasuvawe na teorija so praksa.

 6. Комисијата за контрола и надзор над примената на Законот за обезбедување на лица и имот и подоцна новиот Закон за приватно обезбедување, ги обработи сите податоци со кои располага, а утврдени во текот на работењето за спроведени надзори над работата на правните лица кои вршат дејност обезбедување на лица и имот, т.е. приватно обезбедување, во првите девет месеци од 2013 година, т.е. за периодот јануари-септември 2013 година.

 7. Анализата е во однос на констатираните недоследности при примена на одредбите од Законот за обезбедување на лица и имот од страна на правните лица кои дејноста обезбедување на лица и имот ја вршат во вид на давање на услуги - Агенциите за обезбедување • Како и констатирани недоследности при примена на одредбите од Законот за обезбедување на лица и имот од страна на правните лица кои дејноста обезбедување на лица и имот ја вршат за сопствени потреби

 8. Анализа за извршени надзори над работата на правните лица кои вршат дејност обезбедување за период од 01.01.2013година до 01.09.2013 година • Во првите девет месеци од 2013 година спроведени се • Вкупно 785 надзори • во вкупно 101 правни лица кои вршат обезбедување во вид на давање услуги (Агенции за обезбедување на лица и имот) • и 137 правни лица за вршење дејност обезбедување на лица и имот за сопствени потреби

 9. Притоа кај 44 правни лица • од кои 7 агенции и 37 фирми со сопствено обезбедување се констатирани 88 прекршоци • од кои 46 прекршоци„не обезбедување униформа со соодветни ознаки“, • потоа 37 прекршоци„не поднесување барање до Комората за издавање на службена легитимација во законски предвидениот рок„ • и 5 прекршоци„не поседување дозвола за работа“.

 10. Исто така, во рамки на спроведените надзори кај 24 физички лица се констатирани 24 прекршоци: • 21 прекршок - „нема лиценца за работа“, • 1 прекршок - „врши обезбедување без работна униформа со соодветни ознаки“, • 1 прекршок - „не давање на увид легитимација на барање на службено лице“ • 1 прекршок - „незаконска употреба на физичка сила“

 11. Најголем дел од надзорите се спроведени на подрачје на • СВР Штип - 321, • СВР Битола - 70, • СВР Куманово- 241, • СВР Велес - 61, • СВР Тетово - 65, • СВР Охрид - 16, • СВР Струмица- 11, • СВР Скопје - 0

 12. Состојби по Секторите за внатрешни работи • На подрачјето на СВР Штипсе спроведени 321 надзори • над 13правни лица за вршење дејност за обезбедување на лица и имот во вид на давање услуги – Агенции за обезбедување лица и имот • и 27правни лица за вршење на дејност за обезбедување на лица и имот за сопствени потреби. • Притоа, кај 12правни лица (3 Агенции и 9 фирми) се утврдени 12прекршоци • од кои најаголемиот број – 8прекршоци „не поднесување барање до Комората за издавање службена легитимација во законски предвидениот рок“ и • 4 прекршоци „не обезбедување униформа со соодветни ознаки“.

 13. Исто така, во рамки на овие надзори кај физички лицасе утврдени 3 прекршоци • „врши работа без лиценца за работа“, • „не давање на увид легитимација на барање на службено лице“, • „врши обезбедување без работна униформа со соодветни ознаки“,

 14. На подрачјето на СВР Кумановосе спроведени 241 надзори • над 19 правни лица за вршење дејност за обезбедување на лица и имот во вид на давање услуги – Агенции за обезбедување и • 22 правни лица за вршење на дејност за обезбедување на лица и имот за сопствени потреби, • при што кај 1 правно лице за вршење на дејност за обезбедување на лица и имот за сопствени потреби е утврден 1 прекршок „не поднесување барање до Комората за издавање службена легитимација во законски предвидениот рок“ и • Кај 4 лица вработени во агенција за обезбедување се утврдени 4 прекршоци „врши обезбедување без лиценца за работа“

 15. На подрачјето на СВР Битола се спроведени 70 надзори • над 18правни лица за вршење дејност за обезбедување на лица и имот во вид на давање услуги • и 52правни лица за вршење на дејност за обезбедување на лица и имот за сопствени потреби. • Кај 32 правни лица и 2 агенции за обезбедување се утврдени 73 прекршоци • 41 прекршоци „не обезбедување униформа со соодветни ознаки“ • 28 прекршоци „не поднесување барање до Комората за издавање службена легитимација во законски предвидениот рок“ и • 4 прекршоци „врши дејност без дозвола за работа“. • Кај 17 физички лица се утврдени 17 прекршоци (16 „врши обезбедување без лиценца за работа“ и 1 „незаконска употреба на физичка сила“ )

 16. На подрачјето на СВР Тетово се спроведени вкупно 65 надзори над • 13правни лица за вршење дејност за обезбедување на лица и имот во вид на давање услуги – Агенција за обезбедување лица и имот. • 2 правни лица за вршење на дејност за обезбедување на лица и имот за сопствени потреби • НЕ СЕ УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ВО РАБОТЕЊЕТО

 17. На подрачјето на СВР ВЕЛЕС се спроведени вкупно 61 надзоринад • 10правни лица за вршење дејност за обезбедување на лица и имот во вид на давање услуги – Агенции за обезбедување лица и имот и • 28правни лица за вршење на дејност за обезбедување на лица и имот за сопствени потреби, • а притоа кај една Агенција за обезбедување имот и лица е утврден прекршоК - „врши дејност без дозвола за работа“.

 18. На подрачјето на СВР ОХРИД се спроведени вкупно 16 надзоринад • над 12правни лица за вршење дејност за обезбедување на лица и имот во вид на давање услуги – Агенции за обезбедување лица и имот и • 6 правни лица за вршење на дејност за обезбедување на лица и имот за сопствени потреби. • НЕ СЕ УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ВО РАБОТЕЊЕТО

 19. На подрачјето на СВР СТРУМИЦА се спроведени вкупно 11 надзоринад • правни лица за вршење дејност за обезбедување на лица и имот во вид на давање услуги – Агенција за обезбедување лица и имот. • Притоа, во 1 Агенција за обезбедување лица и имот е регистриран еден прекршок - „не обезбедување униформа со соодветни ознаки“

 20. П Р Е З Е М Е Н И М Е Р К И • првите девет месеци од 2013 година, од страна на Секторите за внатрешни работи – ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ поднесени се вкупно15 барања за поведување прекршочна постапка • И тоа 8против физички лица, • 8барања за поведување прекршочна постапка за правни субјекти и • 8барања за поведување прекршочна постапка за одговорни лица во правни лица за сторени • вкупно 29 прекршоци од кои • најголем број се за сторен прекршок „врши дејност обезбедување лица и имот без дозвола за работа“ – вкупно 9

 21. потоа по7 прекршоци„не поднесување барање до Комората за издавање службена легитимација во законски предвидениот рок, и „не обезбедување униформа со соодветни ознаки“, • 2 прекршоци„не давање на увид легитимација на барање на службено лице“ • и по 2 прекршоци„примена на физичка сила спротивно на закон“, „неизвестување на МВР за употреба на средства за присилба во рок од 24 часа од употребата “, и • и по 1 прекршок„при обезбедување не носи легитимација“ и„врши обезбедување без лиценца“

 22. од страна на Секторите за внатрешни работи – ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ поднесени се вкупно8 барања за поведување прекршочна постапка против 1 физичко лице, за 8правни субјекти и за 1 одговорно лице во правно лице за сторени вкупно 9 прекршоци од кои 7 прекршоци за - „врши дејност обезбедување лица и имот без дозвола за работа“ По 1 прекршок за „употреба на средства за присилба спротивно на закон“ и „надминување на овластувањето за вршење на приватно обезбедување“.

 23. Почитувани колеги, преставници на Комората, како и сите присутни се надевам дека денес изнесените резултати од оваа анализа ќе бидат мотив плус за нашето работење и истите ќе дадат резултат доколку сите ние превземеме активности за доследна примена на законските одредби и на нашата наредна заедничка средба ке имаме чест и задоволство да ги дискутираме само позитивните резултати од практичната примена на законските одредби, ќе можеме да дискутираме за успесите во заедничкото работење како партнери во зголемување на безбедноста на Република Македонија.

 24. БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО