Thaùnh Ca 767
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on

Thaùnh Ca 767. BÌNH AN TRONG JEÂSUS. “Nhöng ngöôøi naøo ñeå trí mình nöông döïa nôi Ngaøi, thì Ngaøi seõ gìn giöõ ngöôøi trong söï bình yeân troïn veïn, vì ngöôøi nhôø caäy Ngaøi.” (EÂ-sai 26:3). Hoäi Thaùnh. BÌNH AN TRONG JEÂSUS. Loøng baïn chöa töøng ñöôïc thaùi an?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tha nh ca 767

Thaùnh Ca 767

BÌNH

AN

TRONG

JEÂSUS

“Nhöng ngöôøi naøo ñeå trí mình nöông döïa nôi Ngaøi, thì Ngaøi seõ gìn giöõ ngöôøi trong söï bình yeân troïn veïn, vì ngöôøi nhôø caäy Ngaøi.”

(EÂ-sai 26:3)

Hoäi Thaùnh


Tha nh ca 767

BÌNH AN TRONG JEÂSUS

Loøng baïn chöa töøng ñöôïc thaùi an?

Gaëp gian nguy baïn nao nuùng luoân?

Gaàn nôi Cha loøng baïn yeân thoûa,

Khuùc thaùnh ca nguoàn vui taâm hoàn.


Tha nh ca 767

bình an trong Jeâsus

Bình an thay coù Jeâsus,

Nhôø Ngaøi, baïn chieán thaéng quaân thuø.

Loøng möøng vui, ngôïi khen

Chuùa, choán nöông caäy

hoaøn toaøn thaùi an.


Tha nh ca 767

BÌNH AN TRONG JEÂSUS

Loøng baïn nghi ngôø tình Chuùa chaêng?

Baïn lo aâu gaëp côn hieåm nguy?

Baøi ca khen ngôïi mau troåi tieáng.

Luùc aáy taâm baïn thaáy an bình.


Tha nh ca 767

bình an trong Jeâsus

Bình an thay coù Jeâsus,

Nhôø Ngaøi, baïn chieán thaéng quaân thuø.

Loøng möøng vui, ngôïi khen

Chuùa, choán nöông caäy

hoaøn toaøn thaùi an.


Tha nh ca 767

Thaùnh Ca 767

BÌNH

AN

TRONG

JEÂSUS

“Nhöng ngöôøi naøo ñeå trí mình nöông döïa nôi Ngaøi, thì Ngaøi seõ gìn giöõ ngöôøi trong söï bình yeân troïn veïn, vì ngöôøi nhôø caäy Ngaøi.”

(EÂ-sai 26:3)

Hoäi Thaùnh


Tha nh ca 767

BÌNH AN TRONG JEÂSUS

Loøng baïn chöa töøng ñöôïc thaùi an?

Gaëp gian nguy baïn nao nuùng luoân?

Gaàn nôi Cha loøng baïn yeân thoûa,

Khuùc thaùnh ca nguoàn vui taâm hoàn.


Tha nh ca 767

bình an trong Jeâsus

Bình an thay coù Jeâsus,

Nhôø Ngaøi, baïn chieán thaéng quaân thuø.

Loøng möøng vui, ngôïi khen

Chuùa, choán nöông caäy

hoaøn toaøn thaùi an.


Tha nh ca 767

BÌNH AN TRONG JEÂSUS

Loøng baïn nghi ngôø tình Chuùa chaêng?

Baïn lo aâu gaëp côn hieåm nguy?

Baøi ca khen ngôïi mau troåi tieáng.

Luùc aáy taâm baïn thaáy an bình.


Tha nh ca 767

bình an trong Jeâsus

Bình an thay coù Jeâsus,

Nhôø Ngaøi, baïn chieán thaéng quaân thuø.

Loøng möøng vui, ngôïi khen

Chuùa, choán nöông caäy

hoaøn toaøn thaùi an.


ad