slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 87

สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา. โดย นายอนุสารน์ ไกรแก้ว ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา. การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและวามช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา หมายถึง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา' - wray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

โดย นายอนุสารน์ ไกรแก้วครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา

slide2
การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการและวามช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

หมายถึง

“การให้บริการใดๆ ก็ตามที่ช่วยเหลือผู้พิการโดยตรง ในการเลือก การจัดหา การหาความรู้และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก"การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมไปถึง

1 การตรวจประเมินถึงความต้องการจำเป็นของผู้พิการแต่ละคนซึ่งรวมไปถึงการประเมินความสามารถหรือศักยภาพในการทำงานในสิ่งแวดล้อมเฉพาะของแต่ละบุคคล

2 การซื้อ การเช่าหรือการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับผู้พิการแต่ละบุคคล

slide3
การเลือกการออกแบบ การผลิตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล การปรับแต่งและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้พิการแต่ละบุคคลตลอดจนการบำรุงรักษาการซ่อมแซม และการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เหมาะสม
 • 4 การประสานงานและการหาความร่วมมือในการให้บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกกับผู้รักษานักวิชาชีพ ผู้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 5 การฝึกหรือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการแต่ละบุคคลหรือครอบครัวของผู้พิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งผู้ที่ให้บริการด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการนายจ้างหรือหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งทำหน้าที่ให้การบริการ การจ้างงานหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของผู้พิการแต่ละบุคคล
slide4
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงกำหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณ แต่ละปีมีการอุดหนุนสำหรับคนพิการตามกฎกระทรวงดังกล่าว โดยได้กำหนดให้ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IndividualizedEducation Program : IEP) เป็นตัวกำหนดและบ่งชี้ความต้องการจำเป็นพิเศษ (Special Needs) ของนักเรียนพิการเป็นเฉพาะบุคคลในการที่จะต้อง ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษาทั้งนี้ ผู้ปกครองจะต้องรับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด ความต้องการจำเป็น พิเศษของนักเรียนพิการด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนกฎกระทรวงดังกล่าว
slide5
“พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา”

โดยให้สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และให้รัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

slide6
พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกมาพัฒนาเด็กพิการไทย ซึ่งได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะหรือที่มีการดัดแปลงปรับใช้ได้ตรงกับความต้องการ และศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอิสระทำให้เด็กพิการทุกประเภทสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ หรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากประสาทสัมผัสแต่ละด้าน ที่ยังคงเหลืออยู่ได้

ในการผลิตหรือเลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนองตอบต่อการรับรู้สิ่งต่างๆ ครู บุคลากร หรือผู้เกี่ยวข้อง ควรคำนึงถึงหลักสำคัญ คือ ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบให้มีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ สะดวกต่อการนำไปใช้ และควรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความบกพร่องของเด็กพิการแต่ละประเภทที่มีข้อจำกัดด้านการรับข้อมูล ข่าวสารที่แตกต่างกันซึ่งจะทำให้เด็กพิการทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

slide7
ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงจัดทำคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมตามความต้องการจำเป็นของเด็กพิการแต่ละประเภท ( มติชน ๒๖ พค. ๒๕๕๒ )
slide8
จากคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้แบ่งรายการอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามประเภทการใช้งาน ดังนี้

๑. อุปกรณ์ช่วยในการเห็น (Visual Aids)

๒. อุปกรณ์ช่วยในการได้ยิน (HearingAids)

๓. อุปกรณ์ช่วยในการเขียน (WritingAids)

๔. อุปกรณ์ช่วยในการอ่าน (Reading Aids)

๕. อุปกรณ์ช่วยดำเนินชีวิตประจำวัน(Daily Living Aids)

๖. อุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางและที่นั่ง (Positioning and Seating)

๗. คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer and Computer Access)

๘. อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids)

๙. อุปกรณ์พละศึกษาและนันทนาการ(Physical and Recreation Aids)

slide9
ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์ช่วยในการเห็น (Visual Aids)

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น สามารถเห็นภาพต่าง ๆ ได้ดีขึ้น หรือสามารถรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ แทนการเห็น ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยในการขยาย (แว่นขยาย กล้องส่องทางไกล ฯลฯ) อุปกรณ์ที่แสดงผลเป็นอักษรเบรลล์ หรือเสียง หรือตัวอักษรขนาดใหญ่ เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับการขยายตัวอักษร / ภาพบนเอกสาร เป็นต้น

slide11
ตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยในการเห็น (Visual Aids)

๑. แว่นขยายแบบมือถือชนิดพกพาที่มีแสงไฟในตัว เป็นอุปกรณ์สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือเห็นเลือนรางใช้ เพื่อให้สามารถ มองเห็นสิ่งพิมพ์หรือ ภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจนใกล้เคียงกับคนทั่วไป

slide12
๒. กล้องส่องดูไกลแบบตาเดียวหรือแบบสองตา เป็นอุปกรณ์สำหรับคนที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือเห็นเลือนรางใช้ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพในระยะไกลได้ชัดเจนใกล้เคียงกับคนทั่วไป
slide13
๓. เลนส์ขยาย แบบที่ใช้วางทับบนวัตถุเป็นเลนส์ขยายรวมแสงที่มีกำลังขยายสูง เลนส์ทำด้วยพลาสติก ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา นำติดตัวไปในที่ต่าง ๆ ได้โดยสะดวก มีลักษณะเป็นเลนส์ขยาย ลักษณะกลมหรือสี่เหลี่ยมชนิดวางทับบนวัตถุ ช่วยขยายภาพในการมองระยะใกล้มีกำลังขยาย 2x50 มิลลิเมตร 2x65 มิลลิเมตร และ 6x65 มิลลิเมตร
slide14
ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์สำหรับช่วยผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Aids forHearing Impaired)

อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถรับฟังเสียงได้ดีขึ้นหรือสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ แทนการได้ยินเสียง ได้แก่ เครื่องช่วยฟังอุปกรณ์ช่วยการฟังที่เป็นระบบอินฟราเรด หรือระบบ FM อุปกรณ์ช่วยขยายเสียงโทรศัพท์ข้อความ ระบบสัญญาณเตือนต่างๆ ทั้งนี้เป็นระบบที่ใช้การมองเห็นหรือการสัมผัส เป็นต้น

slide15
ตัวอย่างอุปกรณ์สำหรับช่วยผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

(Aids forHearing Impaired)

๑. เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู

เป็นเครื่องช่วยฟังที่ใช้ทัดหลังหู ช่วยขยายเสียงให้ดังชัดเจน เหมาะสมกับการสูญเสียการได้ยิน

slide16
๒. เครื่องชุด FM พร้อมเครื่องช่วยฟังรายบุคคล

เป็นอุปกรณ์ภาครับ ( Receiver) สัญญาณคลื่นวิทยุระบบ FM ใช้ร่วมกับเครื่องช่วยฟัง 2 แบบ คือ แบบมีสาย และแบบไร้สาย เพื่อช่วยขยายเสียงให้ดังขึ้น ลดเสียงรบกวนสามารถได้ยินเสียงผู้พูดในระยะทางที่ไกลมากขึ้น มีตัวส่ง (Transmitter) ที่ใช้งานร่วมกันได

slide17
๓. เครื่องแปลงสัญญาณเสียงภายนอก

ประสาทหูเทียม

เป็นอุปกรณ์ภายนอกสำหรับแปลงสัญญาณเสียง เชื่อมโยงกับประสาทหูเทียม ชนิดทัดหลังหู หรือชนิดพกพา

slide18
๔. อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่ชนิดกลม

เป็นอุปกรณ์พกพาสำหรับทดสอบแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังชนิดกลม

slide19
ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)

อุปกรณ์ที่เน้นช่วยกลุ่มนักเรียนพิการที่มีความยากลำบากในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อแขนและมือทั้งสองข้าง ในการจับอุปกรณ์การเขียนปกติในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนตัวอย่างอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ช่วยจับดินสอหรือปากกากรอบบรรทัดสำหรับเขียนข้อความ เครื่องจดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยพิมพ์แทนการเขียน เป็นต้น

slide20
ตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)

๑. เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา (Slate andstylus)

 • อุปกรณ์การเขียนอักษรเบรลล์แบบพกพา มี ๓ แบบ
 • แบบที่ ๑ กระดานรองเขียนทำด้วยพลาสติก ตั้งแต่ ๒๗ ช่อง จำนวน ๔ แถว
 • แบบที่ ๒ กระดานรองเขียนทำด้วยพลาสติก ตั้งแต่ ๒๗ ช่อง จำนวน ๒๗ แถว
 • แบบที่ ๓ กระดานรองเขียนทำด้วยอลูมิเนียม ตั้งแต่ ๒๗ ช่อง จำนวน ๔ แถว
slide21
๒. กรอบสำหรับเขียนข้อความ

เป็นกรอบพลาสติก ที่กำหนดแนวบรรทัดช่องขนาด 1 เซนติเมตร ความยาวเท่ากับกระดาษ A4 ประมาณ 15 - 20 แถว

slide22
๓. ที่วางหนังสือที่ปรับระดับความเอียงได้ (Slant Board)

เป็นอุปกรณ์ทำจากไม้หรือพลาสติก มีขนาด กว้าง x ยาว อย่างน้อย 40 x 50 เซนติเมตร สามารถปรับระดับความเอียงได้หลายระดับ มีขอบกันหนังสือตกตรงกลาง ที่สามารถเลื่อนได้ มีขอบสูง 3 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร

slide23
เป็นโปรแกรมประมวลผลคำภาษาไทยที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย ช่วยให้เด็กที่มีปัญหาในด้านการอ่านหนังสือ เช่นอ่านไม่ออก ประสมคำได้ยาก ได้อ่านหนังสือผ่านไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยรับฟังจากเสียงที่โปรแกรมอ่านให้ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้ง่าย ผู้ใช้สามารถเลือกให้โปรแกรม เปล่งเสียงทีละอักขระ หรือให้อ่านเป็นคำ เป็นประโยค หรืออ่านทั้งไฟล์ข้อความที่พิมพ์ลงไปในช่องหน้าต่างเอกสารของโปรแกรมได้เป็นโปรแกรมที่สามารถอ่านเมนูบาร์ และข้อความต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าต่างเอกสารเป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้งานง่ายเหมาะกับบุคคลที่เริ่มใช้งาน มีคำสั่งพอเหมาะสำหรับการใช้งาน

๔. โปรแกรม

อักษรลิขิต

slide24
ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนพิการที่มีความยากลำบากในการอ่านที่มีทักษะพื้นฐานการอ่านคำและประโยคไม่ดีมีปัญหาในการรับรู้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผ่านการมองอาจทำให้มีความยากลำบากในการสะกดคำ การตัดคำหรือบางคนอาจเห็นตัวหนังสือหัวกลับ เป็นต้น เช่นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยการอ่าน

slide25
ตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)

๑. โปรแกรม TAB Player

เป็นโปรแกรมอ่านหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียระบบเดซี ที่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น และบุคคลที่มีปัญหาทางการอ่าน มีเมนูเป็นภาษาไทย แต่ต้องใช้ร่วมกับหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียระบบเดซีเท่านั้น

slide26
๒. เครื่องเปิดฟังหนังสือเสียง

สำหรับหนังสือเสียงระบบเดซี

สำหรับนักศึกษาตาบอดที่ต้องการรับรู้สื่อสิ่งพิมพ์ผ่านหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี เพื่อช่วยในการเรียนรู้ โดยการเปิดฟังเสียงอ่านจากแผ่นซีดีหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี สามารถเลือกบทหรือหน้าหนังสือ และทำเครื่องหมายคั่นหน้า (Bookmark) ได

slide27
๓. เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

เป็นเครื่องแสดงผลข้อมูลจากจอภาพคอมพิวเตอร์เป็นอักษรเบรลล์ อิเล็กทรอนิกส์ 6 หรือ 8 จุด ต่อ 1 ช่อง จำนวนเบรลล์เซล ไม่น้อยกว่า 40 เซล และใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพได้ เพื่อช่วยให้นักศึกษาตาบอดสามารถอ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เป็นอักษรเบรลล์ได้

slide28
๔. เครื่องเล่น MP3

เครื่องซึ่งทำหน้าที่อ่านหนังสือเสียงที่ใช้ระบบ MP3 เป็นแบบพกพา

slide29
๕. โปรแกรม AMIS

เป็นโปรแกรมอ่านหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียระบบเดซี ที่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น และบุคคลที่มีปัญหาทางการอ่าน มีเมนูเป็นภาษาไทย ต้องใช้ร่วมกับหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียระบบเดซีเท่านั้น

slide30
๖. เครื่องเล่น DVD

ใช้กับแผ่น VCD , DVD เป็นเครื่องเล่นที่สามารถอ่าน VCD ได้ทุกฟอร์แมต สามารถเล่นแผ่นวีซีดีผ่านโทรทัศน์ใช้เปิดฟังหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิส์ระบบเดซีได้ (ไม่เต็มฟังก์ชัน)

slide31
ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวัน

(Daily LivingAids)

เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือตนเอง ( Self help aids ) ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยในการรับประทานอาหาร การอาบน้ำ การทำอาหาร การแต่งตัว การขับถ่าย การทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น

slide32
ตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)

๑. อุปกรณ์ช่วยในการรับประทานอาหาร: จานขอบสูง

คุณสมบัติของจานขอบสูง เป็นจานแบนที่มีขอบโค้งสูงหนึ่งด้านเพื่อช่วยตักอาหารได้ง่ายและสะดวกขึ้น ไม่หกเลอะออกนอกจาน ทำจากพลาสติกเมลามีนทนความร้อนสูงจานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-11 นิ้ว

สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่มีความยากลำบากในการใช้จานแบบทั่วไปเนื่องจากมีอาการเกร็งหรือสั่นของกล้ามเนื้อแขนและมือ เป็นจานแบนที่มีขอบโค้งสูงหนึ่งด้านเพื่อช่วยตักอาหารได้ง่ายและสะดวกขึ้น ไม่หกเลอะออกนอกจานทำจากพลาสติกเมลามีนทนความร้อนสูงจานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-11 นิ้ว

slide33
๒. อุปกรณ์ช่วยในการรับประทานอาหาร: จานติดช้อน

คุณสมบัติของจานติดช้อน จานทานอาหารที่ออกแบบเป็นจานหลุมรูปวงรีที่มีความลึกเหมาะกับการใส่ข้าวและกับข้าวแบบการทานข้าวแกง บริเวณด้านหน้าของขอบจานทำเป็นช้อนเพื่อใช้สำหรับรับประทานอาหาร ภายในโค้งมนเพื่อให้การกวาดข้าวทำได้ง่ายขึ้น ไม่ติดมุมจาน สามารถทานได้หมดจาน ไม่เหลือสิ่งตกค้าง ช้อนทานข้าวที่ติดกับจานมีลักษณะของความลึกพอสำหรับทานข้าว 1 คำ ที่มีทั้งข้าวและกับ รวมทั้งสามารถอ้าปากเพื่อทานได้พอดีคำ ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปทำจากเซรามิก เพื่อให้มีความหนักไม่เลื่อนไหล ต้องใช้ร่วมกับช้อนที่ติดกับสายคาดศีรษะ เพื่อใช้สำหรับกวาดอาหารในจานมาใส่ในช้อนที่ติดกับขอบจาน

สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่ไม่มีแขนทั้งสองข้าง หรือไม่มีแขนและขาทั้งสองข้าง หรือมีอาการเกร็งหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือ หรือมีกระดูกผิดรูป ทำให้มีความยากลำบากในการใช้แขนและมือในการรับประทานอาหารแบบปกติ จึงจำเป็นต้องใช้จานติดช้อนร่วมกับช้อนที่ติดกับสายคาดศีรษะเพื่อรับประทานอาหารด้วยตนเอง

slide34
๓. ตัวช่วยยึดจับหรือเสียบอุปกรณ์ที่สามารถปรับตามขนาดมือของเด็กได้

คุณสมบัติของตัวช่วยยึดจับหรือเสียบอุปกรณ์ที่สามารถปรับตามขนาดมือของเด็กได้ ทำจากหนังหรือยางยืดที่ตัดให้มีขนาดพอเหมาะกับมือเด็ก ด้านบนมียางยืด หรือที่ติดแบบตีนตุ๊กแกใช้รัดบริเวณฝ่ามือ สามารถเสียบหรือยึดกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น แปรงสีฟัน ช้อน เป็นต้น

สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่มีความยากลำบากในการใช้มือกำหรือจับวัสดุต่างๆ เนื่องจากมีการเกร็งหรือสั่นของกล้ามเนื้อแขนและมือ

slide35
๔. แก้วน้ำแบบมีหูจับสองหู

คุณสมบัติของแก้วน้ำแบบมีหูจับสองหู เป็นแก้วน้ำแบบพิเศษที่ทำด้วยพลาสติกมีหูจับ 2 หู ขนาดใหญ่ที่สามารถสอดมือเข้าไปได้ มีฝาปิดแน่นที่มีส่วนของฝายื่นออกมาเพื่อใช้ในการดื่ม

สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่มีความยากลำบากในการใช้มือจับแก้วแบบทั่วไปในการดื่ม เนื่องจากมีการเกร็ง สั่น หรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือ จึงจำเป็นต้องใช้แก้วน้ำแบบมีหูจับสองหูเพื่อให้สามารถจับแก้วน้ำในการดื่มน้ำได้ง่ายและสะดวกสบายขึ้น

slide36
๕. อุปกรณ์ที่ช่วยในการเอื้อมจับสิ่งของ (Pick UpReacher)

คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ช่วยในการเอื้อมจับสิ่งของ (Pick Up Reacher) เป็นอุปกรณ์ด้ามยาวโดยที่มีส่วนปลายเป็นตัวหนีบหรือคีบสิ่งของต่าง ๆ ตัวเอื้อมจับทำจากแท่งอลูมีเนียม และส่วนของมือจับทำจากพลาสติก มีความยาวตั้งแต่ 26 นิ้ว

สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อลำตัว ข้อยึดติดทำให้เอื้อมหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ห่างลำตัวได้ยากลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการเอื้อมหยิบสิ่งของเพื่อช่วยหยิบสิ่งของที่อยู่ห่างลำตัวออกไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

slide37
๖. นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นจุดนูน

คุณสมบัติ เป็นนาฬิกาข้อมือบอกเวลาที่แสดงผลเป็นจุดนูนมีฝาคลุมหน้าปัดที่สามารถเปิดปิดได้

สำหรับ บุคคลพิการทางการเห็น ที่จำเป็นต้องใช้นาฬิกาข้อมือบอกเวลาแบบจุดนูน

slide38
๗. นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นเสียง

คุณสมบัติ เป็นนาฬิกาข้อมือบอกเวลาที่แสดงผลเป็นเสียง

สำหรับ บุคคลพิการทางการเห็น ที่จำเป็นต้องใช้นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นเสียง

slide39
๘. นาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นตัวเลขขยายใหญ่

คุณสมบัติ เป็นนาฬิกาข้อมือบอกเวลาที่แสดงผลเป็นตัวเลขขยายใหญ่

สำหรับ บุคคลพิการทางการเห็นที่เห็นเลือนราง ที่จำเป็นต้องใช้นาฬิกาข้อมือบอกเวลาที่แสดงผลเป็นตัวเลขยายใหญ่

slide40
ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องช่วยจัดท่าทางและที่นั่ง (Positioning andSeating)

เป็นระบบการจัดความสะดวกสบายบนรถเข็น (Wheelchair) หรือที่นั่งต่างๆ ซึ่งจัดให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นศีรษะ ลำตัว แขนขาให้อยู่ในท่าทางที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อเป็นการลดแรงกดผิวหนัง หรืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อ หรือช่วยให้ทรงท่าได้ดีขึ้น เช่นการเสริมเบาะรองนั่ง การเสริมอุปกรณ์พยุงด้านข้างลำตัวหรืออุปกรณ์ประคองศีรษะ เป็นต้น นอกจากนี้รวมถึงการจัดท่าทางอื่นๆให้เหมาะสมด้วย เช่น การยืน การนอน เป็นต้น

slide41
ตัวอย่างเครื่องช่วยจัดท่าทางและที่นั่ง (Positioning andSeating)

๑. โต๊ะวางมอนิเตอร์ที่เป็นจอภาพแบบสัมผัส

เป็นโต๊ะวางจอภาพแบบ CRT ขนาด 15 นิ้ว หรือ 17 นิ้ว ที่เป็นจอภาพแบบสัมผัส มีแผ่นกลางโต๊ะที่สามารถปรับระนาบเอียงได้ตั้งแต่ 0-60 องศา สำหรับวางจอภาพ เพื่อให้สามารถจัดท่าทางในการ เคลื่อนไหวแขนและมือมาสัมผัสจอภาพได้เหมาะสม โต๊ะมีขนาดความกว้างxยาว เท่ากับ 100x75 ซม. สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของโต๊ะด้วยแกนหมุนด้วยมือ ได้ตั้งแต่ 50-80 ซม. มีที่วางซีพียูด้านข้างของโต๊ะ ขนาด 50x20 ซม. ขอบสูงด้านข้าง 15 ซม. ทั้งชุดสามารถถอดออกจากตัวโต๊ะได้ มีปุ่มยางรองด้านล่างเพื่อรับน้ำหนักและกันไม่ให้ซีพียูวางกับพื้นโดยตรง

slide42
๒. โต๊ะเขียนหนังสือแบบปรับระดับสูงต่ำที่ปรับระนาบเอียงได้

สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่ต้องใช้โต๊ะเขียนหนังสือแบบปรับระดับสูงต่ำ ที่ปรับระนาบเอียงเพื่อช่วยในการเขียนหรืออ่านหนังสือในท่าทางที่เหมาะสมและสะดวกสบายขึ้น

slide43
๓. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ระดับ ปรับระดับสูง- ต่ำแยกระดับแบบใช้มือหมุน

คุณสมบัติ ของโต๊ะคอมพิวเตอร ์ 2 ระดับ ปรับระดับสูง - ต่ำแยกระดับแบบใช้มือหมุน โต๊ะมีขนาดความกว้าง x ยาว เท่ากับ 100x75 ซม.ที่สามารถแยกระนาบโต๊ะออกเป็น 2ส่วน คือ ส่วนวางจอภาพ และส่วนวางแป้นคีย์บอร์ด สามารถปรับระดับสูง-ต่ำของโต๊ะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวางจอภาพ และส่วนวางแป้นคีย์บอร์ด และปรับระดับสูง-ต่ำของโต๊ะ ได้ตั้งแต่ 50-80 ซม. โดยใช้แกนหมุนด้วยมือ มีที่วางซีพียูด้านข้างของโต๊ะ ขนาด 50x20 ซม. ขอบสูงด้านข้าง 15 ซม. สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่ต้องใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ระดับ ปรับระดับสูง-ต่ำแยกระดับแบบใช้มือหมุนเพื่อช่วยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในท่าทางที่เหมาะสมและสะดวกสบายขึ้น

slide44
ตัวอย่างเครื่องช่วยจัดท่าทางและที่นั่ง

(Positioning andSeating)

๔. เก้าอี้ดัดแปลง

คุณสมบัติของเก้าอี้ดัดแปลง มีอุปกรณ์เสริมในการจัดท่านั่ง ได้แก่ อุปกรณ์ประคอง ศีรษะ หน้าอก ลำตัว สะโพก ขา และที่วางเท้าสามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของที่วางเท้า ที่นั่ง พนักพิงหลัง และที่ประคองศีรษะได้

สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพที่มีอาการเกร็งหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ทำให้มีความยากลำบากในการนั่งทรงตัวในเก้าอี้ปกติ จำเป็นต้องใช้เก้าอี้ดัดแปลง เพื่อให้นั่งทรงตัวในการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้น

slide45
๕. ที่ยืนมีล้อ (Prone stander)

คุณสมบัติของที่ยืนมีล้อ (Prone stander) เป็นอุปกรณ์ช่วยจัดท่ายืนโดยจัดจากท่านอนคว่ำ ทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม พ่นสี ที่ฐานมี 4 ล้อ มีอุปกรณ์ประคองหน้าอก ลำตัว สะโพก เข่า ที่ดันก้น และมีที่วางเท้า

สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่มีความจำเป็นต้องกระตุ้นการลงน้ำหนักที่ขาและเท้า เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของข้อต่อ หรือเพื่อยืดกล้ามเนื้อของขา

slide46
๖. เบาะนั่ง

แบบสูบลม (ROHO)

คุณสมบัติของเบาะนั่งแบบสูบลม (ROHO) สามารถปรับลมในแต่ละลูกเซลล์เพื่อให้มีการกระจายน้ำหนัก ที่กดลงบนเบาะได้อย่างเหมาะสมแต่ละส่วนสามารถปรับแยกเป็นอิสระต่อกัน เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจัดท่าทาง

สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่มีอาการสูญเสียการทำงานของระบบรับความรู้สึกของลำตัวและขาทั้งสองข้างและที่สามารถ

slide47
ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์ช่วยในการการเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์

(Computer andComputer Access)

เป็นอุปกรณ์ / โปรแกรมต่างๆ ที่ดัดแปลง ปรับปรุง หรือพัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งการป้อนข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล เช่น เมาส์และคีย์บอร์ดแบบพิเศษแป้นคีย์บอร์ดที่แสดงผลเป็นอักษรเบรลล์ โปรแกรมสังเคราะห์เสียง เป็นต้น

slide48
ตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยในการการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ (Computer andComputer Access)
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพบนวินโดวส์
 • (Screen Readerfor Windows)

คุณสมบัติเป็นซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ รวมทั้งอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ โดยโปรแกรมสังเคราะห์เสียงที่ติดตั้งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์นั้น จะทำหน้าที่อ่านเมนูคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์นั้น ๆ รวมทั้งอ่านไฟล์ข้อมูลของโปรแกรมนั้น เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ เป็นต้น - บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น เป็นกลุ่มหลัก ที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมนี้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน โดยใช้อ่านและเขียน รวมถึงการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

slide49
๒. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพและอักษร

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพและอักษรบนจอภาพ มีโปรแกรมอ่านจอภาพที่มีเสียงสังเคราะห์ และขยายได้ไม่น้อยกว่า 16 เท่า สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนรางที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมขยายอักษรเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์

slide50
๓. เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ที่มีแป้นแสดงผลอักษรเบรลล์และเสียงสังเคราะห์

เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลที่สามารถอ่านออกเสียงได้ และมีอักษรเบรลล์ปรากฏอยู่บนเครื่อง ใช้ได้กับภาษาอังกฤษเท่านั้น สามารถพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องและเก็บบันทึกได้ พร้อมทั้งอ่านออกเสียง และนำไปต่อกับเครื่อง Braille Printer เพื่อสั่งพิมพ์เป็นเอกสารอักษรเบรลล์ได้ สำหรับบุคคลที่มีความ

slide51
๔. ลูกบอลควบคุม Big Track

คุณสมบัติลูกบอลควบคุม Big Track เป็นแทร็กบอลใช้แทนเมาส์ปกติมีลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3นิ้วอยู่ด้านบนเพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพ มีปุ่มสวิตช์ที่ใช้ในการกดคลิกซ้าย คลิกขวา หรือมากกว่า มีขนาดและความลาดเอียงของฐานภายนอกที่เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถต่อเชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์ทาง USB และ PS2 port ได้

สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่มีความต้องการจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่ไม่สามารถใช้มือในการควบคุมการใช้เมาส์ปกติได้ เช่นมีอาการเกร็ง อ่อนแรง แต่สามารถใช้นิ้วมือหลายนิ้วหรือฝ่ามือได้คล่องในการปัดลูกบอลขนาดใหญ่ได้

slide52
๕. อุปกรณ์ปรับคีย์บอร์ดให้ใช้งานร่วมกับสวิตช์

แบบ Symbi-key computer Interface

คุณสมบัติของอุปกรณ์ปรับคีย์บอร์ดให้ใช้งานร่วมกับสวิตช์ แบบ Symbi-keycomputer Interface เป็นอุปกรณ์ที่จะปรับคีย์บอร์ดให้ใช้งานร่วมกับสวิตซ์สำหรับบุคคลที่ ไม่สามารถใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ดปกติได้สามารถตั้งโปรแกรม ให้ใช้งานสวิตช์ร่วมกับแป้นคีย์อักษรหรือฟังก์ชันคีย์ได้มีสวิตช์ต่อพ่วงได้ อย่างน้อย 9 สวิตช์ ที่สามารถปรับระดับการทำงานได้ อย่างน้อย 3 ระดับ รวมทั้งตั้งค่าการทำงานได้ทั้งหมดอย่างน้อย 27โปรแกรม สามารถนำสวิตช์ไปติดตั้งตามตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่สามารถควบคุมการทำงานในการกดสวิตช์ได้ดี เช่น ศีรษะ หัวไหล่ หรือ หัวเข่า เป็นต้น สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่มีอาการเกร็ง สั่น หรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ทำให้มีความยากลำบาก หรือไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดปกติได้ แต่สามารถใช้งานแป้นคีย์ตัวอักษรหรือแป้นคีย์ คำสั่งต่าง ๆ บนคีย์บอร์ด โดยการกดสวิตช์เดี่ยวที่ต่อพ่วงกับ Symbi-key computerInterface

slide53
๖. สวิตช์เดี่ยว แบบกดติดกดดับ

คุณสมบัติ ของสวิตช์เดี่ยว แบบกดติดกดดับ เป็นสวิตช์เดี่ยวกดติดกดดับรูปทรงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว และ 4.5 นิ้ว สำหรับรองรับการเลือกใช้ขนาดหน้าสัมผัสสวิตช์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้พิการ กดสวิทช์ได้ทุกพื้นผิวสัมผัสของหน้าสวิตช์ ใช้เชื่อมต่อกับเมาส์ดัดแปลง แทนการกดปุ่มป้อนข้อมูลของเมาส์ เช่น การกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้สำหรับใช้ในกรณีลากแถบสีบนข้อความ หรือการย่อขยายรูปภาพ เป็นต้น สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ เช่น บุคคลที่มีอาการเกร็ง สั่น หรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ที่สามารถใช้นิ้วมือ มือ หรือส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ศีรษะ หัวไหล่ หัวเข่า ในการกดสวิตช์เดี่ยวแบบกดติดกดดับที่ไม่ต้องกดสวิตช์ค้างไว้ เพื่อป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ หรือควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในห้องเรียน บุคคลที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว เช่น กระดูกผิดรูป แขนหรือขาขาดบางส่วนหรือทั้งหมด แต่สามารถใช้ตอแขนตอขา หรือส่วนอื่นของร่างกายในการกดสวิตช์เดี่ยวแบบกดติดกดดับที่ไม่ต้องกดสวิตช์ค้างไว้ เพื่อป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ หรือควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลออทิสติก ที่จำเป็นต้องใช้สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดกดดับ

slide54
ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids)

อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นระบบที่ใช้และไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำหรือพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้สำหรับเสริมหรือทดแทนการติดต่อสื่อสารด้วยการพูด ทั้งในด้าน การแสดงออก และการรับข้อมูลสำหรับบุคคลต่าง ๆที่มีความบกพร่องในการสื่อสาร

slide55
ตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids)

๑. สวิตช์พูดได้ (Talking Switch)

 • คุณสมบัติ เป็นอุปกรณ์เสริมและทางเลือกอื่นสำหรับการสื่อสาร เพื่อช่วยให้บุคคลที่มึควาบกพร่องทางการพูด และภาษาที่มีความยากลำบากในการเปล่งเสียงพูด หรือพูดไม่ได้ แต่สามารถรับรู้และเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นสนทนาด้วยสวิตช์พูดได้ ช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่อง ทางการพูดและภาษา ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการบอกความต้องการ ซักถาม สนทนา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน การถาม และตอบในชั้นเรียน การอ่านหนังสือหรือการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เป็นต้น สามารถบันทึกข้อความซ้ำลงไปใหม่ได้ตลอดเวลา มี ๒ รูปแบบคือ
 • ๑. สวิตช์พูดได้แบบข้อความเดียว
 • ๒. สวิตช์พูดได้แบบหลายข้อความ
 • สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่มีความยากลำบากในการเปล่งเสียงพูด หรือพูดไม่ได้ จำเป็นต้องใช้การสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น เพื่อทดแทนภาษาพูด
slide56
๒. อุปกรณ์ช่วยสื่อสาร : โอภา
 • คุณสมบัติ โอภาเป็นอุปกรณ์ช่วยสื่อสาร โดยมีชิปอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการบันทึกและการเล่นเสียงข้อความที่บันทึกในหน่วยความจำได้ ๔ ระดับ มีทั้งหมด ๓ รุ่น คือ
 • ๑. รุ่นที่บันทึกได้ ๑๖ ข้อความ
 • ๒. รุ่นที่บันทึกได้ ๓๒ ข้อความ
 • ๓. รุ่นที่บันทึกได้ ๔๘ ข้อความ
 • มีฟังก์ชันสแกนปุ่มซึ่งมีสัญญาณไฟวิ่งไปตามปุ่มกดสัญลักษณ์รูปบนหน้าเครื่องโอภา เพื่อใช้ร่วมกับ Single Switch สำหรับผู้ที่มีความยากลำบากในการใช้นิ้วมือกดปุ่มสัญลักษณ์รูปที่อยู่บนหน้าเครื่องโอภา
 • สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพที่เป็นบุคคลสมองพิการ และบุคคลออทิสติก ที่จำเป็นต้องใช้การสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นทดแทนการพูด
slide57
คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร เป็นอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อหรือการฝึก ตามแนวคิดด้าน Augmentative and Alternative Communication , Picture ExchangeCommunication และ Visual Strategies เพื่อช่วยเด็กในการสื่อสาร การใช้ภาพปรับพฤติกรรม และเรียนรู้ ประกอบด้วย บัตรคำ บัตรสัญรูป รูปภาพแสดงขั้นตอนการทำกิจกรรม กระดานสื่อสาร เป็นต้น

สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีความต้องการจำเป็นได้ใช้บัตรภาพและบัตรคำเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสติกที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร จำเป็นต้องใช้บัตรภาพและบัตรคำเพื่อช่วยในการสื่อสาร

๓. บัตรภาพ /

บัตรคำ

๓. บัตรภาพ / บัตรคำ

slide58
ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์พละศึกษาและนันทนาการ

(Physical and RecreationAids)

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้พิการในการทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นของเล่นของเด็กพิการ เป็นต้น

slide59
ตัวอย่างอุปกรณ์พละศึกษาและนันทนาการ(Physical and RecreationAids)

๑. อุปกรณ์พละศึกษา : บ็อกชี Bocce

 • คุณสมบัติ เป็นอุปกรณ์พลศึกษาประกอบไปด้วยลูกบอลหนัง เรียกว่า บ็อกเชีย (Boccia) ประกอบด้วยลูกสีแดง ๖ ลูก สีน้ำเงิน ๖ ลูก สีขาว ๑ ลูก รวมจำนวน ๑๓ ลูก ทำจากหนังบรรจุเม็ดพลาสติกภายใน น้ำหนักลูกละ ๒๗๕ กรัม เส้นรอบวง ๒๗๐ มิลลิเมตร มี ๒ รูปแบบ คือ
 • ๑. สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้มือโยนลูกได้ ( มีรางพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้มือโยนลูกได้)
 • ๒. สำหรับผู้ที่ใช้มือโยนลูกได้
 • สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่มีความยากลำยากในการเคลื่อนไหวแขนและขา ที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกพลศึกษาโดยใช้อุปกรณ์พิเศษตามสภาพของร่างกาย
slide60
๒. เครื่องดนตรี :

เมโลเดียน

อังกะลุงราว

ขิม

 • คุณสมบัติ ใช้ประกอบในกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟัง ใช้เป็นเครื่องประกอบจังหวะในกิจกรรมดนตรีบำบัด
 • สำหรับ
 • ๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดเพื่อพัฒนาสมาธิ อารมณ์ และสังคม ลดการกระตุ้นตัวเอง
 • ๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง
 • ๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดด้วยดนตรีเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
 • ๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก ที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดด้วยดนตรี
slide61
กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก

สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

slide62
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่คนพิการอยู่ด้วยเป็นประจำ

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาที่คนพิการสมัครเข้าศึกษาและได้ลงทะเบียนแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔/ตอน ๗๑ก/หน้า ๑/๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

slide63
“แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความว่า แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

ข้อ ๓ คนพิการที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา และขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

slide64
(๑) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(๒) มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

(๓) ลงทะเบียนและเข้าศึกษาในสถานศึกษา

ข้อ ๔ ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้

(๑) ขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา ให้เป็นไปตามรายการในบัญชี ก.

(๒) ขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา ให้เป็นไปตามรายการในบัญชี ก. และบัญชี ค.

(๓) ขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เป็นไปตามรายการในบัญชี ข. และบัญชี ค.

slide65
หมวด ๑

คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมบุคคลออทิซึม (ไทย) ผู้แทนสมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ

slide66
ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของคนพิการ และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

(๒) พิจารณาปรับปรุงรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการหรือผู้ปกครองยื่นคำขอ

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

(๔) อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

(๕) อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินยืมสำหรับคนพิการเพื่อให้นำไปจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ยืม

slide67
(๖) กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติตัดหนี้สูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(๗) เห็นชอบหนี้สูญเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา

(๘) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ ๗ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ให้นำความในข้อ ๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม

slide68
หมวด ๒

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

ข้อ ๙ ให้คนพิการหรือผู้ปกครองที่ประสงค์จะใช้สิทธิขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษายื่นคำขอต่อสถานศึกษาที่เข้าศึกษาตามระเบียบและแบบที่คณะกรรมการกำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษา

(๒) จำนวนเงินอุดหนุนทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอรับ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

slide69
หมวด ๓

การขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา

ข้อ ๑๐ การขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา ให้คนพิการหรือผู้ปกครองยื่นคำขอตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดต่อสถานศึกษาที่เข้าศึกษาพร้อมกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษาและรายการสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอยืมตามรายการในบัญชี ก.

ข้อ ๑๑ เมื่อสถานศึกษาได้รับคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและส่งคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๒ เมื่อคนพิการหรือผู้ปกครองได้รับแจ้งการอนุมัติการขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาแล้ว ให้คนพิการหรือผู้ปกครองทำสัญญายืม และสัญญาคํ้าประกัน สัญญายืม สัญญาค้ำประกัน และการคืนสิ่งของที่ยืมตามข้อ ๑๐ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

slide70
หมวด ๔

การขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก

สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

ข้อ ๑๓ ให้คนพิการหรือผู้ปกครองที่ประสงค์จะใช้สิทธิขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ยื่นคำขอต่อสถานศึกษาที่เข้าศึกษา ตามระเบียบและแบบที่คณะกรรมการกำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทำโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษา

(๒) จำนวนเงินที่ขอยืมเพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา

slide71
(๓) รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อตามบัญชี ก. และบัญชี ค.

(๔) รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ หรือความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอรับตามบัญชี ข. และบัญชี ค.

ข้อ ๑๔ เมื่อสถานศึกษาได้รับคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและส่งคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

slide72
ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง แล้วแต่กรณี ส่งคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้อง ไปยังคณะกรรมการภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคมของทุกปี

ข้อ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย แล้วแต่กรณีได้รับคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้พิจารณาคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าวโดยเร็ว และให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาและแจ้งผลไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง แล้วแต่กรณี และให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางแจ้งไปยังสถานศึกษา เพื่อดำเนินการแจ้งให้คนพิการหรือผู้ปกครองทราบโดยเร็ว

slide73
ข้อ ๑๖ เมื่อคนพิการหรือผู้ปกครองได้รับแจ้งการอนุมัติเงินยืมเพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ หรือบริการทางการศึกษา จากสถานศึกษาแล้ว ให้คนพิการหรือผู้ปกครองทำสัญญายืมเงินและสัญญาค้ำประกัน

สัญญายืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และการใช้คืนเงินยืม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๗ ให้คนพิการหรือผู้ปกครองจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาตามที่คณะกรรมการอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ

เมื่อได้จ่ายเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาตามวรรคหนึ่งแล้วให้คนพิการหรือผู้ปกครองส่งใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินให้สถานศึกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่จ่ายเงิน

slide74
ในกรณีที่คนพิการหรือผู้ปกครองจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นรายการที่สุดแล้ว ยังคงมีเงินยืมเหลืออยู่ ให้คืนเงินจำนวนที่เหลืออยู่นั้นแก่สถานศึกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่จัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาเป็นรายการที่สุด

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

วิจิตร ศรีสอ้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

slide79
บัญชี ข.

ลำดับที่ รายการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

๑ ไม้เท้าขาว

๒ แว่นขยายสำหรับบุคคลสายตาเลือนลาง

๓ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ดหรือเมาส์ชนิดพิเศษและที่วางแขน

๔ กายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยคนพิการเฉพาะบุคคล เช่น แขนเทียม ขาเทียม ไม้ค้ำยัน เก้าอี้ล้อเลื่อน เบาะรองนั่ง และอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกศีรษะ

๕ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสื่อสารสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการพูด

slide80
๖ เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการพูด

สื่อ

๗ หนังสือเสียง ได้แก่ แถบเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี และที่จัดเก็บในวัสดุอื่น

๘ หนังสืออักษรเบรลล์ ได้แก่ หนังสืออักษรเบรลล์ที่พิมพ์ลงในกระดาษธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพ์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในวัสดุอื่น

๙ หนังสือหรือภาพขยายใหญ่ ได้แก่ สิ่งพิมพ์หรือภาพขยายใหญ่ที่พิมพ์ลงในกระดาษธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพ์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในวัสดุอื่น

๑๐ วัสดุที่ใช้ในการจัดทำสื่อตามลำดับที่ ๗ ถึงลำดับที่ ๙ เช่น กระดาษพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์ แผ่นซีดี และแผ่นดิสก์เก็ต

slide81
๑๑ เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา (slate and stylus)

๑๒ เครื่องคำนวณที่แสดงผลโดยอักษรเบรลล์และอักษรตัวใหญ่ หรือเสียง

๑๓ ชุดเครื่องมือเรขาคณิตและอุปกรณ์เขียนเส้นและภาพนูน

๑๔ กรอบหรืออุปกรณ์ที่ใช้กำหนดบรรทัดหรือพื้นที่

๑๕ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นเช่น กระดานกราฟ และลูกคิด

slide82
๑๖ นาฬิกาบอกเวลาชนิดแสดงผลเป็นอักษรเบรลล์และอักษรตัวใหญ่ หรือเสียง

๑๗ ปากกาเส้นหนาหรือสีเข้มเป็นพิเศษ

๑๘ ปทานุกรมภาษามือไทย

๑๙ อุปกรณ์พัฒนาทักษะการสื่อสาร เช่น กระดานสื่อสาร บัตรคำ และบัตรภาพ

๒๐ หนังสือเรียนที่มีขนาด น้ำหนัก และวัสดุพิเศษ

๒๑ สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ เช่น อุปกรณ์ช่วยเขียน และที่เปิดหนังสือสำหรับคนพิการ

๒๒ วิดีทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการและครอบครัว

๒๓ ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ์

slide83
ลำดับที่ รายการ

๒๔ ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร

๒๕ ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้

๒๖ ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านลักษณะนิสัย

๒๗ ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านพัฒนาการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

๒๘ ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

๒๙ การปรับเนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน และการประเมินผลสำหรับคนพิการแต่ละบุคคล

๓๐ การจัดอาสาสมัคร

๓๑ การแนะแนวครอบครัว

๓๒ การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ

slide84
บัญชี ค.

ลำดับที่ รายการ

บริการ

๑ การสอนเสริม

๒ การอ่านหนังสือ เอกสาร และข้อสอบ

๓ การนำทาง

๔ การผลิตสื่อ

๕ การจดคำบรรยาย

๖ การซ่อมสื่อ

slide85
๗ กายภาพบำบัด

๘ การแก้ไขการพูดและทักษะการสื่อสาร

๙ กิจกรรมบำบัด

๑๐ ล่ามภาษามือ

๑๑ การอบรมทักษะพื้นฐาน เช่น ทักษะทางการเดินด้วยไม้เท้าขาว ทักษะทางการเขียนอ่านอักษรเบรลล์ ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทักษะชีวิตประจำวัน และทักษะทางสังคม

๑๒ การแนะแนวการศึกษา

slide86
๑๓ พี่เลี้ยงและผู้ช่วยเหลือ

๑๔ ดนตรีบำบัด และดนตรีเพื่อพัฒนา

๑๕ การพยาบาล เช่น บริการฉีดอินซูลีน บริการล้างแผลกดทับ บริการให้ยาตามคำสั่งแพทย์และบริการสวนปัสสาวะ

๑๖ การซ่อมและปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวก

๑๗ พฤติกรรมบำบัดและการแก้ไขพฤติกรรม

๑๘ ศิลปะบำบัดและศิลปะเพื่อการพัฒนา

๑๙ การประเมินพัฒนาการ การประเมินทางจิตวิทยาและทักษะด้านต่างๆ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเนื่องจากมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ad