znaky st tu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Znaky státu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Znaky státu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Znaky státu - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Znaky státu. Ing. Jaroslava Syrovátková Katedra podnikové ekonomiky. Znaky státu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Znaky státu' - woody


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
znaky st tu
Znaky státu

Ing. Jaroslava Syrovátková

Katedra podnikové ekonomiky

znaky st tu1
Znaky státu
 • Stát je určitou formou organizace lidské společnosti, jejíž specifikum je adekvátní době, regionu a dalším faktorům. Je to politická forma organizace společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek.
 • Státní moc je nezávislá, neodvozená od žádné jiné (suverenita a svrchovanost státu).
 • Vnitřní i vnější záležitosti si řeší každý stát sám.
znaky st tu2
Znaky státu
 • Organizace je skupina lidé, kteří se sjednocují za účelem společných zájmů a cílů v ucelenou a semknutou jednotu.
 • Tato jednota se vyznačuje

- vnitřním řádem (stanovami, statutem a ústavou a z nich odvozeným pořádkem, formulováním společné vůle a její realizací, disciplínou a soustavou kontroly, trestů a pozitivního hodnocení)

- strukturou a jimi podmíněným systémem orgánů (institucí o různém postavení a funkcích) vybavených příslušnými prostředky, zajišťujícími jejich účelnou složku organizace.

znaky st tu3
Znaky státu
 • Orgán je zvláštním způsobem vytvořenou složkou organizace (např. volenou nebo jmenovanou), která realizuje funkce organizace dovnitř i navenek a zaujímá určité postavení vůči funkcím, jež plní a je vybavena příslušnými prostředky, vč. prostředků materiálních.
znaky st tu4
Znaky státu

Státní formou organizace společnosti je

organizace lidské společnosti, jejíž forma

zahrnuje

 • sociální a ekonomickou nerovnost,
 • orgány vytvořené k řízení společnosti,
 • donucovací aparát.
znaky st tu5
Znaky státu

Teorie vzniku státu:

 • teorie smluvní (konsensuální) – stát vznikl smlouvou mezi lidmi, na základě které lidé zrušili přirozený stav, zorganizovali se a založili stát. Každý občan se přitom zřekl části své suverenity ve pospěch celku.
 • teorie náboženská – vychází z božského původu státu, stát vznikl a existuje jako boží vůle a odráží v sobě boží dokonalost, představuje nejstarší výklad o vzniku státu.
 • teorie patriarchální - stát vznikl postupným rozšiřováním rodiny, státní moc monarchy odpovídá moci otce nad rodinou.
 • teorie mocenská – chápe stát jako vládu silnějšího nad slabšími, předpokládá, že lidé jsou od malička náchylní k vládnutí nebo ovládání.
 • teorie násilí – vysvětluje stát jako produkt uplatnění síly.
znaky st tu6
Znaky státu

Typy států

1. podle státní moci

a) centralizované,

b) decentralizované.

1a) stát je řízen z jednoho centra

1b) značnou část státní moci a správy mají samosprávné územní celky

znaky st tu7
Znaky státu

2. podle struktury

a) jednotné,

b) složené.

2a) stát má jedno řídící centrum

2b) stát je svazkem dvou nebo více státních celků, podle stupně samostatnosti svých členských států je složený stát buď federací nebo konfederací

znaky st tu8
Znaky státu

3. podle společenských tříd

a) otrokářská společnost,

b) feudální společnost,

c) kapitalistická společnost,

d) socialistická společnost,

e) komunistická společnost.

znaky st tu9
Znaky státu

3a) zajišťuje především mimoekonomické donucení pracovní síly k tvorbě a odevzdávání nadproduktu a podceňující prvky ekonomické

3b) vedle mimoekonomického donucení se počaly objevovat prvky ekonomického donucení

3c) převládají v něj prvky ekonomického donucení a rodí se prvky ekonomické stimulace

3d) až dosud zpravidla vždy podcenil prvky ekonomické stimulace, přecenil a navíc zcela nezvládl pomalu se rodící prvky morální stimulace nahrazoval je administrativním přinucením

3e) komunisté usilují o zrušení státu, politiky a práva jako nástroje ovládání tříd a o jejich nahrazení samosprávnou společností, budovanou na základě sociální rovnosti

znaky st tu10
Znaky státu

4. podle základních idejí

a) národní státy,

b) náboženské státy,

c) občanská společnost.

znaky st tu11
Znaky státu

4a) národnost, zvyky, tradice, území, společný jazyk, historický původ, podobný vzhled obyvatel

4b) např. Pákistán

4c) např. USA

znaky st tu12
Znaky státu

5. podle národnostního dělení

a) národní státy,

b) stát s národnostními menšinami,

c) státy se 2 národy,

d) občanské uspořádání – mnohonárodnostní.

znaky st tu13
Znaky státu

5a) na daném území je pouze 1 národ

5b) na daném území je 1 národ a několik menšin

5c) na daném území jsou 2 národy, které jsou si rovny, neprosazují se na úkor druhého národa

5d) daném území je mnohonárodnostní, smíchané obyvatelstvo, např. USA

znaky st tu14
Znaky státu

Znaky státu

1. zvláštní veřejná moc – státní moc,

2. územní organizace obyvatelstva,

3. suverenita a výlučnost,

4. existence daní a poplatků,

5. existence práva.

znaky st tu15
Znaky státu

1. zvláštní veřejná moc

 • Moc je definována jako schopnost jedince či kolektivu určovat chování jiných jedinců či kolektivů.
 • Státní moc je zvláštním druhem veřejné moci. Ve státě však veřejnou moc nevykonává společnost jako celek – všichni její dospělí příslušníci, ale zvláštní, od společnosti oddělená a nad společností postavená instituce – státní mechanismus.
 • Státní mechanismus se skládá z různých složek s různým postavením a je vnitřně hierarchicky uspořádán. Ne každá složka státního mechanismu disponuje mocí.
znaky st tu16
Znaky státu

Složky státního mechanismu:

a) státní orgány

 • Jsou to složky, které mají mocenské atributy a které mají pravomoc dávat závazné pokyny jiným státním orgánům, organizacím, právnickým osobám a osobám fyzickým a mohou rozhodnout o použití státní moci.

b) úřední osoby

 • Jsou to osoby, které jsou oprávněny dávat závazné pokyny pracovníkům státního aparátu, kteří nejsou státními orgány a kteří jsou jim administrativně podřízeni např. hygienik, velitel vojenského útvaru.

c) administrativní aparát státních orgánů

d) armáda apod.

znaky st tu17
Znaky státu

Pravomoc je oprávnění, popř. povinnost uskutečňovat státní moc, resp. druh činnosti, která je

přitom vykonávána, určitým způsobem a určitými metodami.

Členění pravomocí

 • normotvorná (usnášecí),
 • výkonná a nařizovací,
 • Zřizovací,
 • Schvalovací,
 • Rozhodovací,
 • kontrola, dozor a dohled.
znaky st tu18
Znaky státu

Pravomoc normotvorná (usnášecí)

– výkon státní moci je prováděn prostřednictvím vydávání právních norem

- nejvýznamnější usnášení pravomocí je pravomoc zákonodárná (ústavodárná)

znaky st tu19
Znaky státu

Pravomoc výkonná a nařizovací

- spočívá v běžné řídící činnosti, jež se také

označuje jako tzv. správa. Jsou přitom

vykonávány zákony a ostatní právní normy a

výkonné orgány mají oprávnění nařizovat

podřízeným subjektům určité činnosti, ukládat

jim operativní i dlouhodobé úkoly

znaky st tu20
Znaky státu

Pravomoc zřizovací

– spočívá v oprávnění příslušného státního

orgánu zřizovat jiné orgány nebo organizace

Pravomoc schvalovací

– spočívá v oprávnění určitého orgánu schválit

či neschválit rozhodnutí nebo postup jiné

organizace nebo orgánu

znaky st tu21
Znaky státu

Pravomoc rozhodovací

– spočívá v oprávnění rozhodovat spory mezi

jinými subjekty závazným způsobem. Tato

pravomoc přísluší soudům, orgánům státní

správy aj.

Zvláštní pravomoc

- kontrola, dozor a dohled

znaky st tu22
Znaky státu

Státní moc se realizuje:

 • jako koncentrace moci u jednoho orgánu (diktatura),
 • dělba moci ve státě mezi různé orgány, osoby, či skupiny osob s vymezenými pravomocemi (demokracie).
znaky st tu23
Znaky státu

Podle teorie o rozdělení moci ve státě se moc dělí na:

 • zákonodárnou – obecně vyjadřuje vůli státu a tvoří zákony
 • výkonnou – která vykonává tuto obecnou vůli a vykonává zákony
 • soudní – která trestá zločiny a rozhoduje spory
znaky st tu24
Znaky státu

Teorie dělby moci je založena na dvou nerozlučně spjatých

zásadách

1. na zásadě oddělenosti, samostatnosti a nezávislosti moci

 • výkon jednotlivých mocí zvláštními orgány – které nejsou navzájem ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti,
 • neslučitelnost těchto mocí v rukou jediné osoby, nebo skupiny osob,
 • nezávislost mocí na sobě navzájem.

2. na zásadě rovnováhy mocí a vzájemných brzd např. soudy odsuzují, prezident uděluje amnestii.

znaky st tu25
Znaky státu

b) Územní organizace obyvatelstva

 • Specifickým znakem státu je územní organizace obyvatelstva, tj. dělení obyvatelstva podle území (princip teritoriality).
znaky st tu26
Znaky státu

Území státu:

 • prostor suchozemský,
 • plocha vod,
 • vzdušný prostor,
 • prostor pod nimi.
znaky st tu27
Znaky státu

Obyvatelstvo státu:

 • Osoby, které obývají určité území a spadají pod státní moc. Mezi obyvateli mohou být i cizinci. Občanem státu se člověk stává narozením. Jako občan je každý podřízen příslušným mocenských orgánům svého státu. Platí daně a poplatky, vykonává vojenskou službu atd. Stát se stará o jeho bezpečnost, organizuje zdravotní péči a vzdělávací soustavu, chrání životní prostředí atd.
znaky st tu28
Znaky státu

c) Suverenita a výlučnost

 • Suverenita neboli svrchovanost státu je nezávislost státní moci na jakékoli jiné moci jak uvnitř, tak vně hranic státního území. Státní moc je nejvyšší mocí nad obyvatelstvem určitého území, je mocí neomezenou, nad ní už není žádné jiné veřejné moci.
znaky st tu29
Znaky státu

Suverenita má vnější a vnitřní stránku.

 • vnější stránka – je to vztah daného státu k dalším státům,
 • vnitřní stránka – představuje suverenitu uvnitř státu. Státní moc může fungovat nezávisle na jakýchkoli jiných politických organizacích.

Výlučnost státu znamená, že stát je jedinou organizací

svého druhu na daném území.

znaky st tu30
Znaky státu

d) Existence daní a poplatků

 • Stát vybírá od příslušníků státu k vydržování zvláštní veřejné moci (státního aparátu) daně a poplatky.
znaky st tu31
Znaky státu

e) Existence práva

 • Tj. pravidel chování, které regulují vztahy mezi lidmi, lidské chování, konání a jednání tím, že předem stanoví, jaké toto chování, jednání a konání má být.