slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
?????????? ???????? ????????? PowerPoint Presentation
Download Presentation
?????????? ???????? ?????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

?????????? ???????? ????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. (ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΑΣ). Σωκράτους δὲ ἄξιον μοι δοκεῖ εἶναι μεμνῆσθαι καὶ ὡς ἐπειδὴ ἐκλήθη εἰς τὴν δίκην ἐβουλεύσατο περὶ τε τῆς ἀπολογίας καὶ τῆς τελευτῆς τοῦ βίου.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????? ???????? ?????????' - woods


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Σωκράτους δὲ ἄξιον μοι δοκεῖ εἶναι μεμνῆσθαι καὶ ὡς ἐπειδὴ ἐκλήθη εἰς τὴν δίκην ἐβουλεύσατο περὶ τε τῆς ἀπολογίας καὶ τῆς τελευτῆς τοῦ βίου.

Em pareix que cal recordar a Sòcrates i cóm va actuar en relació a la seua defensa i el final de la seua vida, quan fou cridat a juit

slide3
De fet ja altres han escrit sobre açó i tots han coincidit en seua la grandiloqüència

Γεγράφασι μὲν οὖν περὶ τούτου καὶ ἄλλοι καὶ πάντες ἔτυχον τῆς μεγαληγορίας αὐτοῦ.

slide4

Ἀλλ’ ὅτι ἤδη ἑαυτῷ ἡγεῖτο αἱρετώτερον εἶναι τοῦ βίου θάνατον, τοῦτο οὐ διεσαφήνισαν, ὥστε ἀφρονέστερα αὐτοῦ φαίνεται εἶναι ἡ μεγαληγορία αὐτοῦ.

Però que en aquell moment li semblava preferible la mort a la vida, aixó no ho deixaren clar, de manera que la seua grandiloqüència pareix prou insensata

slide5

Ἑρμογένης μέντοι ὁ Ἰππονίκου ἑταῖρος τε ἦν αὐτῷ καὶ ἐξέγγειλε περὶ αὐτοῦ τοιαῦτα ὥστε πρέπουσαν φαίνεσθαι τὴν μεγαληγορίαν αὐτοῦ τῇ διανοία.

Hermògenes, però, el fill d’Hipònic, que era company seu, va contar sobre ell coses que mostren que la seua grandiloqüència es corresponía amb la seua manera de pensar

slide6

Ἐκεῖνος γὰρ ὁρῶν αὐτὸν περὶ πάντων μᾶλλον διαλεγόμενον ἤ περὶ τῆς δίκης τῷ Σωκράτει εἶπε:“Οὐκ ἐχρῆν μέντοι σκοπεῖν, ὦ Σώκρατες, καὶ ὅ τι ἀπολογήσῃ; “

Aquell, en veure que Sòcrates paralava de tot més que del juit, li digué:

“No et convendría veure, Sòcrates, la manera de defensar-te?

slide7
I aquell li va respondre en primer lloc:“Però no et sembla que m’he passat la vida preparant la meua defensa?

Ἐκεῖνος δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἀπεκρίθη:“ Οὐ γὰρ δοκῶ σοι ἀπολογεῖσθαι μελετῶν διαβεβιωκέναι; “

slide8

Ἑρμογένης δὲ ἔφη μοι ὅτι ὁ Σωκράτης

ἐπειδὴ κατηγόρησαν αὐτοῦ οἱ ἀντίδικοι

ὡς οὕς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζοι,

ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέροι

καὶ τοὺς νέους διαφθείροι,

παρελθῶν εἶπε:

Hermògenes em va dir que Sòcrates,

quan el van acusar els seus rivals

de que no creia en els deus en que creia la ciutat,

ans al contrari introduïa noves divinitats

i corrompia els joves,

es va apropar i va dir:

slide9
“ Ἀλλ’ ἐγώ, ὦ ἄνδρες, τοῦτον μὲν πρῶτον θαυμάζω Μελήτου, ὅτῳ ποτὲ γνοὺς λέγει ὡς ἐγὼ οὕς ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζω.

De debò, jutges, que abans de tot em sorprèn un fet de Melet, i és en quina opinió es basa per dir que jo no crec en els deus que creu la ciutat

slide10
“Ἐπεῖ θύοντά γέ με ἐν ταῖς κοιναῖς ἑορταῖς καὶ ἐπὶ τῶν δημοσίων βωμῶν καὶ οἱ ἄλλοι

οἱ παρατυγχάνοντες ἑώρων

καὶ αὐτὸς Μέλητος,

εἰ ἐβούλετο.

Doncs tant els qui hi estaven allà,

com el propi Melet, si volía,

em podien veure quan feia sacrificis

en les festes comunals i sobre els altars públics

slide11
Καινὰ γε μὴν δαιμόνια πῶς ἄν ἐγὼ εἰσφέροιμι

λέγων ὅτι θεοῦ μοι φωνὴ

φαίνεται σημαίνουσα ὅ τι χρὴ ποιεῖν; “

Com podría doncs introduir noves divinitats

pel fet de dir que una veu divina

se m’apareix indicant-me allò que cal fer?

slide12
Ἄγε δὴ ἀκούσατε καὶ ἄλλα,

Χαιρεφῶντος γάρ ποτε ἐπερωτῶντος ἐν Δελφοῖς

περὶ ἐμοῦ πολλῶν παρόντων,

ἀνεῖλεν ὁ Ἀπόλλων μηδένα εἶναι ἀνθρώπων ἐμοῦ

μήτε ἐλευθεριώτερον μήτε δικαιότερον

μήτε σωφρονέστερον.

Però escolteu més coses,

doncs una vegada que Querofont a Delfos va preguntar

sobre mi, davant d’altres que estaven allà,

Apol·lo va respondre que no hi ha cap altre home

més lliure, més just ni més savi que jo.

slide13
Τίνα μὲν γὰρ ἐπιστασθε ἧσσον ἐμοῦ δουλεύοντα

ταῖς τοῦ σώματος ἐπιθυμίαις;

A qui coneixeu que siga menys esclau

dels desitjos corporals que jo?

Τίνα δὲ ἀνθρώπων ἐλευθεριώτερον,

ὅς παρ’ οὐδενὸς οὔτε δῶρα

οὔτε μισθὸν δέχομαι;

A qui coneixeu que siga més lliure que jo,

que no accepte de ningú

ni regals ni sou?

slide14
A qui considerarieu raonablement més just que a un home conformat amb allò que té i no necessita res dels demés?

Δικαιότερον δὲ τίνα ἄν εἰκότως νομίσαιτε

τοῦ πρὸς τὰ παρόντα συνηρμοσμένου,

ὡς τῶν ἀλλοτρίων μηδενὸς προσδεῖσθαι;

slide15

Σοφὸν δὲ πῶς οὐκ ἄν τις εἰκότως ἄνδρα φήσειεν εἶναι ὅς ἐξ ὅτουπερ ξυνιέναι τὰ λεγόμενα ἠρξάμην οὐπώποτε διέλειπον καὶ ζητῶν καὶ μανθάνων ὅ τι ἐδυνάμην ἀγαθόν;

Com es podría negar am raó

que sóc un home savi,

jo, que des que vaig començar a comprendre

tot el que es deia mai no vaig deixar

d’investigar i aprendre

tot lo bó que vaig poder?

slide16

Εἰπὼν δὲ ταῦτα μάλα ὁμολογουμένως δὴ τοῖς εἰρημένοις ἀπῄει καὶ ὄμμασι καὶ σχήματι καὶ βαδίσματι φαιδρός

Dient aquestes coses es va retirar amb semblant, actitud i pas seré, molt en acord amb les paraules que acabava de pronunciar.

slide17

Σωκράτης δὲ διὰ τὸ μεγαλύνειν ἑαυτὸν

ἐν τῷ δικαστηρίῳ φθόνον ἐπαγόμενος

μᾶλλον καταψηφίσασθαι ἑαυτοῦ

ἐποίησε τοὺς δικαστάς

Per enaltir-se a sí mateix davant del tribunal, Sòcrates va despertar l’odi dels jutjes i els va impulsar encara més a que votaren la seua condemna

Ἑμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ θεοφιλοῦς μοίρας τετυχηκέναι

A mí em sembla que ha obtingut un destí estimat pels deus

slide18

Per la meua part, quan pense en la saviessa i noblesa d’aquest home, no puc deixar de recordar-lo ni, quan m’en recorde d’ell, puc deixar d’elogiar-lo.

Ἐγὼ μὲν δὴ κατανοῶν τοῦ ἀνδρὸς

τήν τε σοφίαν καὶ τὴν γενναιότητα

οὔτε μὴ μεμνῆσθαι δύναμαι αὐτοῦ

οὔτε μεμνημένος μὴ οὐκ ἐπαινεῖν.

slide19

Ἑρμήνευσαν:Omar Sanchis: ὁ ΣωκράτηςSofía López: ὁ ΞενοφώνNazaret Inocencio: ὁ ἙρμογένηςΔιδάσκαλος: Santi CarbonellI.E.S. Sant Vicent 2005