korespondencja w sprawach osobowych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Korespondencja w sprawach osobowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Korespondencja w sprawach osobowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Korespondencja w sprawach osobowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 868 Views
 • Uploaded on

Korespondencja w sprawach osobowych. Korespondencja w sprawach osobowych ma miejsce w trakcie trwania stosunku pracy, w trakcie jej poszukiwania oraz rozwiązania stosunku pracy Korespondencję można więc podzielić na 3 fazy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Korespondencja w sprawach osobowych' - woodrow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
korespondencja w sprawach osobowych

Korespondencja w sprawach osobowych

Korespondencja w sprawach osobowych ma miejsce w trakcie trwania stosunku pracy, w trakcie jej poszukiwania oraz rozwiązania stosunku pracy

Korespondencję można więc podzielić na 3 fazy:

Faza I – pisma związane z poszukiwaniem pracy i nawiązywaniem stosunku pracy

Faza II – pisma w fazie zatrudnienia

Faza III – pisma w fazie rozwiązania stosunku pracy

korespondencja w sprawach osobowych1
Korespondencja w sprawach osobowych

Pisma związane z poszukiwaniem pracy

i nawiązaniem stosunku pracy

Pracodawca może wymagać od kandydata do pracy złożenia:

 • Kwestionariusza osobowego z fotografiami
 • Podania o pracę lub listu motywacyjnego
 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy
 • Orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy
 • Świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Życiorysu lub curriculum vitae
korespondencja w sprawach osobowych2
Korespondencja w sprawach osobowych

Przed napisaniem pism pierwszego kontaktu należy:

 • Wypisać na kartce wszystkie dane o sobie

i pracy

 • Ustalić imiona, nazwiska, tytuły i stanowisko szefa firmy
 • Sprawdzić jakie są wymagania danej firmy

w kwestii sposobu sporządzenia listu motywacyjnego i curriculum vitae

 • Odpowiednio nastawić się psychicznie
korespondencja w sprawach osobowych3
Korespondencja w sprawach osobowych

Kwestionariusz osobowy - to podstawowy dokument, którego wymaga pracodawca. Zawiera pytania dotyczące kandydata do pracy.

W sytuacji braku formularza można sporządzić go samodzielnie w oparciu o wzór, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 17 grudnia 2003 roku. /DzU nr 230, poz. 2293/

korespondencja w sprawach osobowych4
Korespondencja w sprawach osobowych

Podanie o pracę i list motywacyjny

podanie o pracę można przesłać z własnej inicjatywy, list motywacyjny tylko jako odpowiedź na ofertę pracy

podanie można zaadresować do firmy, list powinien być zaadresowany do konkretnej osoby, która będzie go oceniała

w podaniu umieszcza się określenie sprawy

w liście zwrot grzecznościowy /Szanowny Panie Prezesie – najlepiej odręcznie!!!/

treść listu motywacyjnego jest bardziej rozbudowana od treści podania o pracę

list koniecznie kończymy prośbą o przesłanie aktualnej oferty

w podaniu o załącznikach informujemy zwrotem „Do podania załączam”, w liście „W załączeniu przesyłam”

korespondencja w sprawach osobowych5
Korespondencja w sprawach osobowych

Curriculum vitae – jest nową formą życiorysu

 • Klasyczny życiorys zawiera informacje

o kandydacie do pracy i członkach rodziny, CV tylko informacje o kandydacie

 • Klasyczny życiorys sporządza się w formie opisowej, CV w formie wypunktowanej
 • Wszystkie zdarzenia powinny być podane

w odwrotnej chronologii

korespondencja w sprawach osobowych6
Korespondencja w sprawach osobowych

Curriculum vitae składa się z:

 • Danych osobowych
 • Wykształcenia /przy wymaganym wykształceniu wyższym ograniczamy się do studiów i szkół średnich/
 • Doświadczenia zawodowe lub praktyczne /przebieg pracy, stanowiska, prace, publikacje, pełnione funkcje, obowiązki, udział w olimpiadach, stypendiach/
 • Dodatkowych umiejętności
 • Zainteresowań
 • Referencji /fakultatywnie/
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
korespondencja w sprawach osobowych7
Korespondencja w sprawach osobowych

Umowa o pracę – jest zgodnym oświadczeniem woli pracownika

i pracodawcy, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonego rodzaju pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy a pracodawca do wynagradzania tej pracy.

korespondencja w sprawach osobowych8
Korespondencja w sprawach osobowych

Wyróżnia się:

 • Umowy na czas określony
 • Umowy na czas nieokreślony
 • Umowy na okres próbny /max 3 miesiące/
 • Umowy o pracę w zastępstwie /terminowa, bez określonego terminu jej rozwiązania, nie jest automatycznie przedłużana do dnia porodu/
korespondencja w sprawach osobowych9
Korespondencja w sprawach osobowych

Od 2004 roku Kodeks Pracy nakłada obowiązek zawierania umów o pracę

w formie pisemnej

Kodeks określa liczbę informacji, jaką minimalnie musi zawierać umowa o pracę:

 • Rodzaj umowy
 • Datę jej zawarcia
 • Warunki pracy i płacy /rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, składniki wynagrodzenia

i jej wysokość, wymiar czasu pracy, termin jej rozpoczęcia/

korespondencja w sprawach osobowych10
Korespondencja w sprawach osobowych

Pisma w fazie zatrudnienia

Zakres czynności i obowiązków – to pismo

w którym podaje się czynności, których wykonywanie należy do pracownika, obowiązki, jakie na nim spoczywają, czasem kompetencje pracownika na danym stanowisku

Przeszeregowanie – to pismo dotyczące podwyższenia wynagrodzenia lub awansowania na wyższe stanowisko

korespondencja w sprawach osobowych11
Korespondencja w sprawach osobowych

Pisma w fazie zatrudnienia

Zmiana warunków umowy o pracę może być dokonana na zasadzie:

 • Porozumienia stron
 • Wypowiedzenia warunków umowy o pracę /wypowiedzenie zmieniające/, wypowiedzenie to powinno zawierać warunki umowy, które ulegają wypowiedzeniu, nowe warunki pracy, długość okresu wypowiedzenia, pouczenie o konsekwencji odmowy przyjęcia nowych warunków, pouczenie o możliwości i terminie odwołania się do sadu pracy, pouczenie o możliwości złożenia wniosku o wszczęcie postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą
korespondencja w sprawach osobowych12
Korespondencja w sprawach osobowych

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia

korespondencja w sprawach osobowych13
Korespondencja w sprawach osobowych

Wnioski o urlop

Wniosek o urlop powinien zawierać:

 • Określenie wymiaru urlopu
 • Określenie rodzaju urlopu
 • Podanie terminu urlopu
 • W wypadku gdy jest to wniosek o urlop bezpłatny, okolicznościowy lub szkoleniowy uzasadnienie – przyczynę

Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikom urlopu we wskazanym terminie więc pismo powinno kończyć się prośbą

o pozytywne rozpatrzenie wniosku

korespondencja w sprawach osobowych14
Korespondencja w sprawach osobowych

Kodeks pracy wprowadził tryb udzielania części urlopu wypoczynkowego jako tzw. Urlopu na żądanie, krótką niedyspozycję /art. 1672 kodeksu pracy/. Pracodawca jest zobowiązany udzielić do 4 dni takiego urlopu. Pracownik może wziąć urlop w dowolnym czasie i formie, wniosek może złożyć po powrocie

Wniosek o ten urlop powinien zawierać dodatkowo:

 • Powołanie na podstawę prawną /art. 1672 kodeksu pracy/
 • Określenie wymiaru urlopu, rodzaju, okresu
 • Oświadczenie dotyczące liczby dni urlopu, które pracownik wykorzystał w danym roku w tym trybie
korespondencja w sprawach osobowych15
Korespondencja w sprawach osobowych

Karta urlopowa – jest odpowiedzią pracodawcy na wniosek o urlop. Informuje,

w jakim okresie i wymiarze oraz jakiego urlopu udzielono pracownikowi.

Urlop udzielany jest niezależnie od jego rodzaju na wniosek pracownia dlatego karta rozpoczyna się zwykle od słów:

Stosownie do wniosku udzielam Pani….

korespondencja w sprawach osobowych16
Korespondencja w sprawach osobowych

Pisma z zakresu dyscypliny pracy mają na celu wdrożenie pracowników do przestrzegania dyscypliny pracy, ładu i porządku

Sporządza się je w przypadku naruszenia przez pracownika przepisów dyscyplinarnych lub z zakresu bhp czy ochrony przeciwpożarowej

Są to głównie kary wynikające z kodeksu pracy:

kary upomnienia, nagany, kary pieniężne

Kary porządkowe zawsze musza być poprzedzone wysłuchaniem pracownika, nie mogą być stosowane po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia

korespondencja w sprawach osobowych17
Korespondencja w sprawach osobowych

Pisma w fazie rozwiązania stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić:

 • Na mocy porozumienia stron
 • Przez oświadczenie jednej ze stron

z zachowaniem okresu wypowiedzenia

 • Przez oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • Z upływem czasu, na który została zawarta
 • Z dniem zakończenia pracy, dla której została zawarta

/W ostatnich dwóch przypadkach nie ma potrzeby prowadzenia korespondencji/

korespondencja w sprawach osobowych18
Korespondencja w sprawach osobowych

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Pismo to może być zainicjowane zarówno przez pracodawcę jak i pracownika

Zawsze w piśmie takim musi znaleźć się:

Wskazanie daty, z którą umowa ma być rozwiązana

Wskazanie umowy, która ma ulec rozwiązaniu

Wskazanie, że rozwiązanie stosunku pracy ma nastąpić za porozumieniem stron

Należy pamiętać, że raz złożone oświadczenie może być wycofane jedynie po uzyskaniu na to zgody drugiej strony

korespondencja w sprawach osobowych19
Korespondencja w sprawach osobowych

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie takie następuje w przypadkach przewidzianych

w art. 52 kodeksu pracy

Takie rozwiązanie musi być poprzedzone konsultacją ze związkami zawodowymi /termin odpowiedzi 3 dni/

Pod rygorem nieważności pismo to musi zawierać:

 • Datę rozwiązania umowy oraz datę umowy, która ulega rozwiązaniu
 • Przyczynę i podstawę prawną rozwiązania umowy
 • Informację o możliwości i terminie odwołania się do sądu pracy
 • Informację o możliwości złożenia wniosku o wszczęcie postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą
korespondencja w sprawach osobowych20
Korespondencja w sprawach osobowych

Rozwiązanie umowy o pracę

z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie takie może dotyczyć:

umów na czas określony /2 tyg. – gdy czas określony jest dłuższy od 6 miesięcy/

umów na okres próbny /3 dni-gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień – gdy jest dłuższy od 2 tygodni/

umów na zastępstwo /niezależnie od czasu 3 dni/

umów na czas nieokreślony /2 tygodnie – przy zatrudnieniu do 6 miesięcy, 1 miesiąc – przy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące – przy zatrudnieniu co najmniej 3 lata/

Okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca

korespondencja w sprawach osobowych21
Korespondencja w sprawach osobowych

Świadectwo pracy

Treść świadectwa pracy jest ustalona w art. 97 kodeksu pracy i w rozporządzeniu MPiPS z 1996 roku.

Wystawienie świadectwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy

Świadectwo powinno być wystawione i doręczone pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy, automatycznie i bez wniosku pracownika

Niedopuszczalne jest uzależnienie wystawienia świadectwa pracy od rozliczenia się pracownika z np. odzieży lub narzędzi

Wzór świadectwa jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 roku.

korespondencja w sprawach osobowych22
Korespondencja w sprawach osobowych

Referencje

Referencje są pismem polecającym kandydata na pracownika, sporządzone przez osobę powszechnie znaną oraz cieszącą się szacunkiem i zaufaniem społecznym

Referencje może wystawić zarówno aktualny jak i były pracodawca oraz inna osoba dobrze znająca kandydata, np. członek rodziny, sąsiad…

Referencje powinny zawierać okres znajomości kandydata, okoliczności poznania, opis cech kandydata, opis kwalifikacji oraz umiejętności kandydata i jego osiągnięcia