individualni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INDIVIDUALNI SPORTOVI U PROCESIMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INDIVIDUALNI SPORTOVI U PROCESIMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

INDIVIDUALNI SPORTOVI U PROCESIMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

INDIVIDUALNI SPORTOVI U PROCESIMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA 1. SLOBODNA TEHNIKA Doc. dr Bojan MEĐEDOVIĆ Fakultet za sport i turizam. Kretanje kroz vodu. Izazov takmičarskog plivanja je pomeranje tela sa najvećom energetskom ekonomičnošću

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INDIVIDUALNI SPORTOVI U PROCESIMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA 1' - wolfe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
individualni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 1

INDIVIDUALNI SPORTOVI U PROCESIMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA 1

SLOBODNA TEHNIKA

Doc. dr Bojan MEĐEDOVIĆ

Fakultet za sport i turizam

kretanje kroz vodu
Kretanje kroz vodu
 • Izazov takmičarskog plivanja je pomeranje tela sa najvećom energetskom ekonomičnošću
 • Hidrodinamika je naučna disciplina koja se bavi ovom problematikom
 • U plivanju sila propulzije se ostvaruje pomeranjem delova tela
 • Biomehanika je disciplina koja proučava pokrete (kinematika), i propulziju (sila)
tri vrste otpora
Tri vrste otpora
 • Čeoni otpor – površina i položaja tela koja se izlaže otporu → kos položaj tela u vodi, spušteni kukovi i kolena, pomeranje tela levo-desno od uzdužne ose...
 • Pliva se na površini, zbog uzimanja vazduha...
slide4

Otpor talasa – talasi na površini utiču na efikasnost kretanja kroz vodu, tako da i dizajn bazena može uticati na promenu ovog stanja

 • Prolaskom ruke kroz vodu, molekuli sa rasipaju u svim pravcima → dublji bazen, veće rasipanje talasa
 • Plivačke staze, menjaju efekte otpora talasa na plivača
otpor trenja
Otpor trenja
 • Korekcija površine koja se kreće kroz vodu
 • Bernulijev princip → brzina strujanja molekula i razlika u pritiscima - telo se kreće u pravcu manjeg pritiska
tehniku sportskog plivanja analiziramo tako to se
Tehnikusportskogplivanjaanaliziramotakošto se:
 • odredipoložajtela,
 • rad ruku,
 • rad nogu,
 • disanje i
 • koordinacijaradaruku i nogusadisanjem.
polo aj tela
POLOŽAJ TELA...
 • Kodsvihtehnikaplivanjapotrebno je da teloštovišezauzmehorizontalan(hidrodinamičan)položajsanajmanjimmogućimnapadnimuglom.
 • Napadniugao je ugaokojizaklapauzdužnaosatelaplivača i horizontala
 • Telotreba da budeispruženo a stabilnost u tokukretanjamaksimalna.
slide12

Kodtehnikekraulatelo se ritmičkiokrećeokouzdužneose, tako da poprečnaosaramena i horizontalakodnekihplivačazaklapajuugao od 35 do 45o, štoomogućuje rad rukama u najoptimalnijimravnima i njihovracionalniprenoskrozvazduh.

 • Okretitrupomomogućujuudah s minimalnimmišićnimnaprezanjem i skoroneznatnimremećenjemhorizontalnogpoložajatela.
 • Stepenokretanjazavisi od individualnihsposobnostiplivača i tehnikeplivanja (varijante). Povećanjemtempaplivanjarukamastepenobrtanja se smanjuje.
slide13

Priplivanjudelfinom i prsnomtehnikomgornjideotelaobavljakretanjeokopoprečneose u predelukuka, tako da se ritmičkikreće gore-dole, a pri tome napadniugaomože da bude i do 20o.

 • Ovitzv. dodatnipokretitrupomsuneophodni da bi se pravilnorealizovalatehnikaplivanja, ali se zatostvarajuvećesileotporanegošto je to slučajkodleđnog i prsnogkraula, kojinemajutepokrete.
rad ruku
RAD RUKU...
 • U sportskomplivanju rad rukuuglavnomproizvodisiluvuče, jedinokodprsnogplivanja i ruke i nogesvojimkretanjempribližnopodjednakostvarajusiluvuče.
 • Tehnikaradarukamanajvišeutičenaopštukoordinaciju, određuje tempo , ritam i brzinuplivanja.
 • Rad ruku je povezansadisanjem.
slide15

Siluvučeprodukujušaka i podlaktica, koje se svojimzaveslajnimpovršinamaodupiru o vodenumasu, odguruju se od nje u osnovnojfazizaveslaja.

 • Rukazavremezaveslaja (osnovnafaza) treba da se krećemaksimalnombrzinom i u ravnimagde se stvarajunajvećiotpori.
slide16

U momentuulaskaruke u vodu, u tzv. fazipripremezazaveslaj, šake i prstizauzimajutakavpoložajkako bi se otporuvodeizložilanjihovanajmanjapovršina.

 • Običnose prvouronjavajuprsti, pa šake, itd.
 • U završnojfazi (u faziizlaskaizvode) ponovo se vodiračuna da se otporuvode, odnosnosilipritiska, izložinajmanjapovršinaruku i da se rukenajboljepripremezaracionalanretropulzivanpokret.
 • Npr, priplivanjukraulom, delfinom i leđnimkraulompriizlaskuizvodedlanovi se okrećubutinama u ciljuminimiziranjasilepritiska i dobrepripremezapravilanprenosrukukrozvazduh.
slide17

Zaveslaj se započinjesaskoropotpunoispruženomrukom u zglobulakta.

 • Međutim, osnovnideozaveslajamora da se obaviuzodređenosavijanjezglobalakta.
 • Stepensavijanjazavisi od morfološkihosobina, snagemišićatrupa, ramena i ruku i varijanteplivanja.
 • Plivačisaboljimrezultatimaimajuvećistepensavijanjaruke u laktu.
slide18

Kodsvihtehnikaplivanjaprvapolovinaosnovnogdelazaveslajarealizuje se satzv. "visokim" položajemlakta.

 • Da bi zaveslaj bio dovoljnoefikasanšakamora da se krećeznatnobrže od lakta ("šakapretičelakat"). U tom deluzaveslajalakat ne sme da ide dole niti da zaostaje u kretanju, već da se kreće u stranu, dok se nadlaktica i podlakticaumerenoobrćuunutra. Na tajnačin se stvarajuuslovi da se otporuvodeizloženajvećepovršinešaka i podlaktica.
 • "Visok" položajlaktatrebaimati i prikretanjurukekrozvazduh u fazipovratnogpokreta, štotakođedoprinosiracionalnostizaveslaja
rad nogama
RAD NOGAMA...
 • Radom nogu, uglavnom, kodsvečetiritehnike se obezbeđujehorizontalanpoložajtela, kako ne bi došlo do propadanjazadnjegdelatela u dubljeslojevevode.
 • Služekaostabilizatortela da bi se obezbedioštopovoljnijihidrodinamičkipoložajtelanavodi.
slide26

Na tajnačin se održavaoptimalnaveličinanapadnogugla.

 • Kodkraula, leđnogkraula i delfina rad nogu, pored toga štoobezbeđujestabilanpoložajtela, imaizvesnogmanjegudela i u stvaranjusilevuče, kao i u održavanjuravnomernebrzinepriplivanju.
 • Međutim, kodprsnogplivanjaradomnogu se mnogoznačajnijeutičenastvaranjesilevuče, štoćebitidetaljnoobjašnjenokasnije.
biomehani ka analiza kraul tehnike
Biomehanička analiza kraul tehnike
 • 5 faza zaveslaja:
 • PRVA FAZA - Ulaz i opružanje ruke u vodi – ispred glave, prvo prsti, u prostoru između središta sagitalne ravni i ivice ramena, sa blago rotiranim palcem na dole radi smanjenja otpora, šaka, podlaktica i nadlaktica putuju kroz ‘rupu’ koju su napravili prsti. Ruka se tada opruža.
 • Za bolje kliženje kroz vodu – telo se rotira na stranu ruke koja je ušla u vodu
 • Ruka koja završava zaveslaj vrši efikasniji pokret jer se to izvodi istovremeno sa rotacijom tela...
 • Kretanje ruke koja ulazi u vodu se usporava u ovoj fazi do potpunog opružanja (druga ruka koja vrši zaveslaj ’’gura’’ telo i opruženu ruku napred!!!!!!!
slide28

DRUGA FAZA (Downsweep) Zamah na dole – ručni zglob ostaje opružen a lakatni zglob se blago savija i vrši pritisak na dole i upolje do tačke koja je šira od ramena

 • U ovoj fazi – jako je važno da ruka nastavlja da se kreće napred (svaki pokušaj guranja vode dole – usporavanje i slabljenje sile propulzije)
 • Ova faza počinje u momentu kada suprotna ruka prestane da vrši pritisak na vodu!
 • Ruka lagano ubrzava, ali ne preterano
 • U ovoj fazi telo nastavlja da se rotira, a druga ruka napušta vodu i prelazi u fazu oporavka
slide29

TREĆA FAZA ‘Hvatanje’ – zglog lakta pod uglom od 90˚

 • Šaka se postavlja na dubinu od oko 50 do 70 cm
 • Ruka i šaka se nalaze sa ispred i sa strane ramena i kreću se prema nazad i blago van
 • Ova faza predstavlja prvu propulzivnu fazu zaveslaja!!!!!!!!
 • Ruka ne sme biti previše opružena, i u toj poziciji nadlaktice se nalazi bočno, dok se dlan i podlaktica nalaze bliže ramenu...
slide30

ČETVRTA FAZA (Insweep) Zamah ka unutra

 • Početak ove faze počinje sa hvatom
 • Zatim, polukružni pokret u zglogu ramena sve dok šaka ne dođe ispod grudi
 • U zaveslaju treba da učestvuju veliki mišići leđa i ramena dok se voda gura unazad
 • Dlan stalno usmeren ka nazad
 • Ruka ubrzava kretanje ka nazad
 • Ova faza se poklapa sa rotacijom tela na drugu stranu.
slide31

PETA FAZA (upsweep) ’Zamah nagore’, ’Finiširanje’, ’Otiskivanje’ – šaka menja pravac ka spolja i unazad, pomerajući se od središnje linije ka površini vode sa strane tela

 • Zglob lakta probija površinu, i snažno se opruža
 • Drugi propulzivni deo zaveslaja
 • Faza u kojoj je brzina ruke najveća!
 • Faza oporavka – kada šaka napusti vodu i obuhvata interval od izlaska šake do ulaska prstiju u vodu. Tokom ove faze lakat je savijen i postavljen visoko, i ruka je relaksirana
rotacija tela
Rotacija tela
 • 160° - prilikom aktivne faze postavljanje ruku dublje, a prilikom faze oporavka podizanje ramena van vode
 • Ovo doprinosi povećanju snage zaveslaja, uključivanjem u rad velikih, snažnih mišića leđa
 • Ovo je potpomognuto udarcima nogama, što poboljšava rotaciju
rad nogama1
Rad nogama
 • 2 udarni i 6-to udarni
 • 3 udara nogama tokom jednog saveslaja ruke

Položaj glave

 • Glava u produžetku kičme
 • Uzimanje vazduha na stranu, na svaki 3 zaveslaj, u trenutku završne faze, trudeći se da glava izađe iz vode rotiranjem tela a ne glave!