slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTRIČNA I TOPLOTNA ENERGIJA U SRBIJI ANALIZA PROJEKTOVANOG STANJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMENU BIOMASE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTRIČNA I TOPLOTNA ENERGIJA U SRBIJI ANALIZA PROJEKTOVANOG STANJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMENU BIOMASE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

ELEKTRIČNA I TOPLOTNA ENERGIJA U SRBIJI ANALIZA PROJEKTOVANOG STANJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMENU BIOMASE - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

ELEKTRIČNA I TOPLOTNA ENERGIJA U SRBIJI ANALIZA PROJEKTOVANOG STANJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMENU BIOMASE. Niš, 23.Februar 2011.godine NACIONALNA KONFERENCIJA NA PROJEKTU “BIOGENERATOR”. Mirko Stojiljković. Uvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ELEKTRIČNA I TOPLOTNA ENERGIJA U SRBIJI ANALIZA PROJEKTOVANOG STANJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMENU BIOMASE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ELEKTRIČNA I TOPLOTNA ENERGIJAU SRBIJIANALIZA PROJEKTOVANOG STANJASA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMENU BIOMASE

Niš, 23.Februar 2011.godine

NACIONALNA KONFERENCIJA NA PROJEKTU

“BIOGENERATOR”

Mirko Stojiljković

slide2
Uvod
 • U Srbiji, biomasa, uzenergijuvodotokova, predstavljanajznačajnijiresursizgrupe OIE
 • Biomasa čini 63% ukupnog potencijala obnovljivihizvoraenergije u Srbiji
 • Može se koristiti:
  • za sagorevanje u sistemimakojiproizvodetoplotnuenergijui/ilielektričnuenergiju,
  • zaproizvodnjutečnihigasovitihgoriva: bioetanola, biodizelaibiogasa
slide3
Uvod
 • Najperspektivnijemogućnostizakorišćenjebiomase u Srbiji:
  • zagrevanjeprostora u domaćinstvimaizgradamakorišćenjempeletailibriketaodbiomase,
  • ko-sagorevanjeilipotpunazamenaloženjamazutailiuglja u toplanama,
  • proizvodnjaelektričneenergijekorišćenjemostatakaizpoljoprivredeioddrvetai
  • proizvodnjabiogorivazasaobraćaj
strategija razvoja energetike rs do 2015 godine
Strategija razvojaenergetike RSdo 2015. godine
 • Proizvodnjaipotrošnjaelektričneenergije u Srbijisuprojektovane do 2015. godine
 • Ova projekcija je rađena u uslovima
  • nepostojanjaStrategijeprivredno-ekonomskogiindustrijskograzvojaRepublikeSrbijei
  • odsustvapotpunihipouzdanihpodataka o strukturiiobimuproizvodnihaktivnosti, kaoiefektivnosti (ekonomske) upotrebljeneenergije u proizvodnimiuslužnimdelatnostimarelevantnihsektora
strategija razvoja energetike rs do 2015 godine1
Strategija razvojaenergetike RSdo 2015. godine

Nepostojanje podataka iz prethodnog perioda

Nije bilo moguće upotrebiti koncept tzv. Baznogscenarijazapredviđanjeenergetskihpotrebanaosnovuekstrapolacijetrendapotrošnjeizprotekledecenije

strategija razvoja energetike rs do 2015 godine2
Strategija razvojaenergetike RSdo 2015. godine
 • Energetskepotrebesuutvrđenedeterminističkimpristupom, naosnovuanalitičkezavisnostienergetskihpotrebaoduticajnijihmakro-ekonomskihidemografskihparametaraiproizvodno-energetskihindikatora
 • Energetskepotrebesuprocenjenezadvapretpostavljenascenarija:
  • dinamičan ekonomski razvoj zemlje (DER) i
  • usporen ekonomski razvoj zemlje (UER)
strategija razvoja energetike rs do 2015 godine3
Strategija razvojaenergetike RSdo 2015. godine
 • Usvojene su sledeće pretpostavke:
  • nećebitiznačajnijihdemografskihpromena,
  • nećebitiznačajnijihpromenaobimaistrukturestambenog prostora, a poslovneijavnezgradećedostićioko 45 miliona m2,
  • potrošnjadomaćinstavaostaćevisokaiiznosićeoko 70% BDP, saciljnompromenomstruktureenergenata,
  • doćiće do povećanjaproizvodnihaktivnosti u energetskineintenzivnim, ipostepenogpada u energetskiintenzivnimgranamaindustrije
strategija razvoja energetike rs do 2015 godine4
Strategija razvojaenergetike RSdo 2015. godine
 • Usvojene su sledeće pretpostavke:
  • reformaenergetskogsektora, politikacenabazirananaodrživomrazvojuistimulativnitarifnisistemi, pospešićeulaganja u mere zapovećanjeefikasnostikorišćenjaenergije, i time usporitirastpotrošnjeenergije,
  • energetskiintenzitet u celokupnomenergetskomsektoru ćeopadatigodišnje u prosekuza 2,2% (scenario DER) odnoso 1,1% (scenario UER), a u industrijiza 2,1% (DER), odnosno 1,6% (UER)
elektri na energija
Električna energija

Proizvodnja električne energije, u Mtoe. Projekcija do 2015. i vrednosti iz energetskih bilansa 2004-2008:

elektri na energija1
Električna energija

Potrošnja finalne električne energije, u Mtoe. Projekcija do 2015. i vrednosti iz energetskih bilansa 2004-2008:

goriva i toplotna energija
Goriva i toplotna energija

Energentizatoplanesuiskazani u okvirufinalneenergije u strukturienergenatajerpostojećastatistikanijeomogućilaposebanprikaztoplotneenergijekaofinalnuenergiju

Podacikoji se odnosena NOIE ne obuhvatajupotrošnjuogrevnogdrveta, većsamododatneobnovljiveizvore, kaoštosudodatnekoličinebiomaseiizvorigeotermalneisunčeveenergije

goriva i toplotna energija1
Goriva i toplotna energija

Struktura potrošnje finalne energije bez električne energije po gorivima za scenario DER, u Mtoe:

goriva i toplotna energija2
Goriva i toplotna energija

Struktura potrošnje finalne energije bez električne energije po gorivima za scenario UER, u Mtoe:

goriva i toplotna energija3
Goriva i toplotna energija

Struktura potrošnje finalne energije bez električne energije prema energetskim bilansima RS, u Mtoe:

strategija razvoja energetike rs do 2025 godine
Strategija razvojaenergetike RSdo 2025. godine
 • Nakon usvajanjaStrategijerazvojaenergetikeRepublikeSrbije do 2015. godinedošlo je do promenakoje u značajnojmeriutičunadaljirazvojenergetskogsektora RS:
  • poremećaja u snabdevanjuenergijomienergentima (npr. januar2009. godine),
  • svetskeekonomskekrize,
  • potrebezaštovećomdiversifikacijomizvorasnabdevanjaenergijom (izgradnjagasovodaJužnitok, povećanjekorišćenjaobnovljivihizvoraenergijeitd),
strategija razvoja energetike rs do 2025 godine1
Strategija razvojaenergetike RSdo 2025. godine
 • potrebezapovećanjemsigurnostisnabdevanjaenergijom,
 • potrebezasagledavanjemučešćanuklearneenergije u energetskombilansuRepublikeSrbije,
 • nedovoljnojasnodefinisanihciljeva u pogledupovećanjaenergetskeefikasnosti,
 • potrebezasagledavanjepostojećihibudućihobavezaenergetskogsektora u oblastizaštiteživotnesredine,
strategija razvoja energetike rs do 2025 godine2
Strategija razvojaenergetike RSdo 2025. godine
 • obavezakojeproističuizUgovora o Energetskojzajednici JIEidrugihmeđunarodnoprihvaćenihobavezai
 • potrebezajačanjemregionalnogimeđunarodnogpoložajaRepublikeSrbijeiuključenosti u međunarodneprojekteiinstitucije
energetski potencijal oie u srbiji
Energetski potencijal OIE u Srbiji
 • Srbijaraspolažeznačajnimenergetskimpotencijalomobnovljivihizvoraenergije:
  • biomasa,
  • vodotokovi,
  • geotermalna energija,
  • energijavetrai
  • energijaSunčevogzračenja
strate ki pristup oie u srbiji
Strateški pristup OIE u Srbiji

Upotrebaobnovljivihizvoraenergijepominje se u vezisasvimgrupamaciljevadefinisanih u Strategiji: osnovnih-energetskih, specifičnih-tehnološkihiekološkihiopštih-razvojnihistrateškihciljeva

Upotreba OIE inovihenergetskiefikasnijihiekološkoprihvatljivihenergetskihtehnologijaiuređaja/opremezakorišćenjeenergijedefinisana je kaotreći, posebni prioritet razvojaenergetike RS (definisano je 5 prioriteta)

strate ki pristup oie u srbiji1
Strateški pristup OIE u Srbiji
 • ProgramomostvarivanjaStrategijerazvojaenergetikeRepublikeSrbije do 2015. godineza period od 2007. do 2012. godinedefinisanasu tri ciljavezanazaintenzivnijekorišćenje OIE:
  • kreiranjepodsticajnogregulatornogokvirazavećekorišćenje OIE,
  • donošenjeisprovođenjefinansijskihmeraradipodsticanjakorišćenja OIE i
  • donošenjeisprovođenjenefinansijskihmeraiaktivnostiradipodsticanjakorišćenja OIE
kratkoro ni ciljevi oie
Kratkoročni ciljevi – OIE
 • VladaRepublikeSrbije je postavilaciljda do kraja 2012. godine:
  • povećaučešćeelektričneenergijeproizvedeneiz OIE za 2,2%, posmatrano u odnosunaukupnupotrošnjuelektričneenergije u 2007. godini I
  • dazastupljenostbiogorivaiostalihgorivaizobnovljivihizvoranatržištuiznosinajmanje 2,2% u odnosunaukupnupotrošnjugoriva u saobraćajuračunatonaosnovuenergetskogsadržaja
kratkoro ni ciljevi biomasa
Kratkoročni ciljevi – biomasa
 • Glavniciljeviprograma u vezisabiomasomsu (Uredba o izmenamaidopunamaUredbe o utvrđivanjuProgramaostvarivanjaStrategijerazvojaenergetikeRepublikeSrbije do 2015. godineza period od 2007. do 2012. godine):
  • efikasnokorišćenjeraspoloživihresursazaproizvodnjuenergije,
  • smanjenjeemisijegasovasaefektomstaklenebašte,
  • smanjenjeuvoznezavisnostii
  • otvaranjenovihradnihmesta
me unarodni okvir
Međunarodni okvir
 • Ugovor o osnivanjuenergetskezajednicepotpisanizmeđu EU izemalja JI Evrope
 • Direktiva 2009/28/EC
  • promoviše korišćenjeenergijeiz OIE iutvrđuje
  • zajedničkiokvirzapromovisanje OIE
  • obavezujućinacionalniciljevi do 2020.zaukupnoučešćeenergijeiz OIE u finalnojpotrošnjienergije (20 %) izaučešće OIE u saobraćaju (10 %)
  • ustanovljenisukriterijumiodrživostizabiogorivaitečnabiogoriva
me unarodni okvir1
Međunarodni okvir

Energetsko označavanje zgrada

Izgradnja zgrada sa nultom potrošnjom energije ili nultom emisijom CO2 od 2018/2020. godine

potencijal biomase u srbiji
Potencijalbiomase u Srbiji

Prema akcionom planu zabiomasuod 2010. do 2012. godineVlade RS, potencijalbiomase u RS je procenjennapreko 3 Mtoe (t.i. 2,7 Mtoe)

potencijal biomase u srbiji1
Potencijalbiomase u Srbiji
 • Dominantandeobiomaseizdrveta bi mogaoda se koristiza:
  • proizvodnjupeleta (procenjuje se mogućnost proizvodnje 100000 t u 2012) i
  • proizvodnjutoplotneenergije,
 • Poljoprivrednabiomasabi mogla da se koristiza:
  • kogeneracijuelektričneitoplotneenergijei
  • proizvodnjubiogasa
kratkoro ni ciljevi republike srbije u vezi kori enja biomase
Kratkoročni ciljevi RepublikeSrbije u vezikorišćenjabiomase
 • Akcionimplanomzabiomasu 2010-2012. godinesudefinisanisledećiciljevi:
  • količinabiomasezaproizvodnjuelektričneenergije do kraja 2012. godinetrebadadostigne4000 toe,
  • količina biogasa zaproizvodnjuelektričneenergije do kraja 2012. godinetrebadadostigne10660 toe,
  • udeobiogoriva u saobraćaju do kraja 2012. godinetrebadabude 2,2% u energetskomsmislu, tj.oko58390 toe izbiogorivaidrugihgorivanabaziOIE,
kratkoro ni ciljevi republike srbije u vezi kori enja biomase1
Kratkoročni ciljevi RepublikeSrbije u vezikorišćenjabiomase
 • Akcionimplanomzabiomasu 2010-2012. godinesudefinisanisledećiciljevi:
  • do kraja 2012. godinetrebakoristitienergetskipotencijalod 4772 toe izbiomase od šumskih otpadakai
  • do kraja 2012. godinetrebakoristitienergetskipotencijalod 3100 toe biomaseiz prerade drveta od drvećaizvanšuma
podsticajni mehanizmi
Podsticajni mehanizmi
 • Zakon o energetici
  • Uvode se kategorijepovlašćenihproizvođačaelektrične/toplotneenergijekoji, izmeđuostalog, u procesuproizvodnjeenergijekoriste OIE
 • Uredba o meramapodsticajazaproizvodnjuelektričneenergijekorišćenjem OIE ikombinovanomproizvodnjomelektričneitoplotneenergije.
  • Definisane su podsticajneceneelektričneenergijeproizvedenekorišćenjem OIE ikogenerativnihpostrojenja
podsticajni mehanizmi1
Podsticajni mehanizmi
 • Fond za energetsku efikasnost – u pripremi
  • Finansiranje projekata EE i OIE pod povoljnim uslovima
 • Akcioni plan zabiomasu 2010-2012. Vlade RS
  • Cilj: da se definišuproblemiikonkretneaktivnostizanjihovorešavanje, a u skladusaobavezamaRepublikeSrbijeproisteklihizizUgovora o energetskojzajednicii u duhuDirektive 2009/28/EC
akcioni plan za biomasu
Akcioni plan za biomasu
 • Identifikovani suuslovikoje je potrebnostvoritiipreprekei problemi koje je potrebnoprevazićiipodeljeni su u šestkategorija:
  • sigurnostsnabdevanjaiobezbeđivanjesirovina:
   • nepostojanjezvaničnousvojenihdefinicijatermina,
   • nepostojanjezvaničneproceneraspoloživostibiomasepremameđunarodnopriznatojmetodologiji,
   • nedostataktransparentnogtržišnogmehanizmai
   • nepostojanjetehničkihstandardauključujućiilistusirovinaiostataka;
akcioni plan za biomasu1
Akcioni plan za biomasu
 • dozvoleisaglasnosti:
  • nedostatakjasnihprocedurazadobijanjedozvolaisaglasnostii
  • nepostojanjeobavezezasertifikacijuuređajaiaparataibiogoriva;
 • komuniciranje:
  • nedovoljnorazumevanjajavnostii
  • nepostojanjeprofesionalneasocijacijezabiomasu;
akcioni plan za biomasu2
Akcioni plan za biomasu
 • naukaitehnološkirazvoj:
  • nepostojanjedemonstracionihprojekatazakorišćenjebiomase,
  • neučestvovanje u međunarodnimprojektima,
  • raznolikostisloženosttehnologijai
  • nedostataklaboratorijaiopremezaistraživanjairazvoj;
 • finansijskiiekonomskiaspekti:
  • nedostatakkonkurentnihmikro-kredita,
  • nedostatakefikasnogmehanizmapodrškei
  • nekorišćenjeraspoloživihfondovaifinansijskihsredstavazarazvojsektorabiomase;
akcioni plan za biomasu3
Akcioni plan za biomasu
 • realizacijaipraćenje:
  • nepostojanjetelazapraćenjei
  • razlike u primeni, poštovanjuisprovođenjupravne regulative/propisa o emisijamaiupravljanjuotpadom u odnosunazemlje EU
zaklju ak
Zaključak
 • Energijabiomasepredstavlja veoma značajan resursizgrupeobnovljivihizvoraenergije
 • Do sada je biomasa u Srbijikorišćenjauglavnom u viduogrevnogdrveta
 • Izazovi:
 • racionalno i održivo korišćenje šumske biomase u vidu ogrevnog drveta
 • iskorišćenje biomase iz poljoprivrede
 • korišćenje za proizvodnju električne energije
 • korišćenje u saobraćaju
zaklju ak1
Zaključak
 • Preduslovi za ostvarivanje ciljeva:
 • podsticajne mere države,
 • edukacijastručnjaka, privrednika, političaraiširejavnosti,
 • podizanjesvesti,
 • izgradnja i održavanje čitavogsistemaplaniranja, delovanja, nadzora, praćenjaipostavljanaciljeva u vezisakorišćenjembiomasezaenergetskesvrhe.
 • zvanična procena raspoloživostibiomasepremameđunarodnopriznatojmetodologiji,
zaklju ak2
Zaključak
 • Preduslovi za ostvarivanje ciljeva:
 • tehnički standardi,
 • efikasno izdavanje dozvolazagradnjupostrojenjanabiomasu,
 • obavezazasertifikacijuuređajaiaparataibiogoriva,
 • demonstracioni projekti zakorišćenjebiomase,
 • učešće u međunarodnimprojektima,
 • ulaganje u istraživanjairazvoj
hvala na pa nji
Hvala na pažnji!

Dipl. Ing. Mirko Stojiljković

Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu

Regionalni centar za energetsku efikasnost Niš

energy@energy.mirkostojiljkovic.com