slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Princip syntézy bílkovin ( proteosyntézy ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Princip syntézy bílkovin ( proteosyntézy )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Princip syntézy bílkovin ( proteosyntézy ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

Princip syntézy bílkovin ( proteosyntézy ). V jádře - transkripce - vznik m RNA m RNA z jádra do cytoplazmy - seřazeny triplety N bází = kodony - naváže ribozómy  kodon ripletový = trojice nukleotidů ( bazí ) určuje 1 AK první triplet mRNA = iniciační = začátek syntézy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Princip syntézy bílkovin ( proteosyntézy )' - winter-shannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
princip synt zy b lkovin proteosynt zy

Princip syntézy bílkovin ( proteosyntézy)

V jádře - transkripce - vznik m RNA

m RNA z jádra do cytoplazmy - seřazeny triplety N bází = kodony - naváže ribozómy

 kodon ripletový= trojice nukleotidů (bazí) určuje 1 AK

první triplet mRNA= iniciační = začátek syntézy

poslední triplet = teminační= ukončení syntézy bíkovin

na vlákno m RNA se řadí triplety t RNA = antikodony

triplety t RNA se řadí podle příslušné AK

AK spojovány peptidovou vazbou

Ukončení přepisu = uvolnění bíkoviny

molekul rn z klady genetiky

Molekulární základy genetiky

Molekulární genetika zkoumá :

geny zakódované v nukleových kyselinách DNA ( RNA )

replikaci = zdvojování DNA v buněčném cyklu

realizace informací = exprimaci

transkripci = přepis DNA do RNA

translaci = překlad do proteinů

jak jsou tyto fyziologické molekulární procesy řízeny

jaké vlivy do nich zasahují rušivě

charakteristika molekul rn genetiky

Charakteristika molekulární genetiky

Molekulární genetika je genetika na úrovni molekul

Genetická informace = informace pro syntézu bílkovin

Proteinová skladba buněk = základ morfologických i funkčních znaků

Parametry proteinů jsou řízeny nukleovými kyselinami DNA, RNA

Nukleové kyseliny nesou genetické informace

slide5

DNA

V DNA je informace uložena a kopírována při replikaci

při mitóze přenášena do dceřinných buněk

při meiozepřenášena do pohlavních buněk

Jednotkou genetické informace je gen

Gen je přesně vymezenou částí makromolekuly DNA

Výjimka - ve virech je nositelkou genetické informace RNA

realizace genetick informace exprese genu

Realizace genetické informace ( exprese genu )

Transkripce translace

DNA--------------- RNA ------------- bílkoviny

charakteristika dna

Charakteristika DNA

DNA = deoxyribonukleová kyselina

= nositelka genetické informace

= v jádře buňky u eukaryot

= v cytoplazmě u prokyryot ( bakterie )

= kóduje a zadává buňkám jejich program

= předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu

= hlavní složka chromatinu= směs NK + proteinů

= 1 makromolekula DNA nese více genů

= 1 gen = 1 bíkovina

charakteristika rna

Charakteristika RNA

RNA = ribonukleová kyselina

= v jadérku buňky

mRNA = messenger RNA – přenos genetické informace z jádra do cytoplazmy

= nese informaci o začátku přepisu( iniciaci ), pořadí, počtu AK a ukončení přepisu ( terminaci)

tRNA = transferová

= přisouvá AK k místu syntézy bílkoviny

= tvar trojlístku, na 1 smyčce antikodon

=trojice bazí paralelní ke kodonu na mRNA

rRNA = ribozomální – funkce při syntéze bílkovin – součást ribozomů

struktura dna1

Struktura DNA

makromolekula - polymer

2 řetězce nukleotidů stočené do spirály

dvoušrobovice DNA

spojené vodíkovými můstky

vodíkové můstky spojují dusíkaté báze

základní stavební jednotkou je nukleotid ( 4 typy lišící se bázemi )

nukleotid

Nukleotid

= dusíkatá báze + cukr + fosfát

1. dusíkaté báze

a)– purinová : adenin (A), quanin( G)

b)pyrimidinová : cytozin (C), tymin (T)

2. cukr = deoxyribóza = pětiuhlíkatý = 5C

3. fosfát = zbytek kyseliny ortofosforečné

komplementarita b z

Komplementarita bází

Komplemetaritabazí = párování = doplňkovost 

A se páruje s T, T - A

(vzájemně jsou spojeny dvěma vodíkovými vazbami)

G se páruje s C , C - G

(vzájemně jsou spojeny třemi vodíkovými vazbami)

struktura rna

Struktura RNA

1 polynukleotidový řetězec stočený do spirály = jednoduchá šroubovice

typy RNA se prostorově od sebe liší

základní stavební jednotkou = nukleotid

1. dusíkaté báze =

a) purinová : adenin (A),

quanin( G)

b) pyrimidinová cytozin (C),

uracyl( U )

2. cukr = ribóza = pětiuhlíkatý = 5C

3. fosfát = zbytek kyseliny ortofosforečné

replikace dna

Replikace DNA

zdvojení existující molekuly DNA = reduplikace = syntéza DNA = vytvoření kopie DNA

šíří se oběma směry

probíhá v jádře buňky

kopírování genetické informace, umožňuje přenos z generace na generaci

replikace DNA  následuje dělení buňky

začíná na mnoha místech současně (uEukaryot)

Začíná na jednom místě kruhové DNA ( u Prokaryot )

Vzor = matrice pro nová vlákna = mateřská molekula DNA

Nová molekula DNA = jeden řetězec z původní DNA + jeden nový syntetizovaný

princip replikace

Princip replikace

Replikace DNA probíhá z jednoho místa a šíří se oběma směry

3 základní kroky :

Iniciace

Elongace

Terminace

iniciace

Iniciace

DNA helikáza rozplétá šroubovici

oddělení vodíkových můstků

elongace

Elongace

přidávání nukleotidů

DNA polymeráza syntetizuje komplementární řetězce DNA

pracuje jen ve směru 5'—>3',  od pátého uhlíku deoxyribózy.

umí připojit nové nukleotidy pouze na 3' uhlík deoxyribózy.

DNA polymeráza není schopna replikovat koncové části chromozomů = telomery replikovaná DNA je kratší

Během meiózy se velikost telomer obnovuje pomocí telomeráz

Komplementarita N bází při přepisu z DNA do DNA = A - T, T - A, C - G, G - C

terminace

Terminace

ukončení replikace

řetězce nukleotidů se spojují enzymem ligáza

vytváři 2 nová vlákna DNA

p klad 1 komplementarity

Příklad 1 komplementarity

Máš jedno vlákno DNA , přiřaď k němu

komplementární báze druhého vlákna

a)AGCTCCTA

e en 1

Řešení1

Řešení :

T C G A G G A T

p klad 2

Příklad 2

Máš jedno vlákno DNA , přiřaď k němu

komplementární báze druhého vlákna DNA

b) C C G T A T G

e en 2

Řešení 2:

G G C A T A C

transkripce

Transkripce

Na základě jednoho řetězce DNA vytváří vlákno jiné

Přepis DNA do některých struktur RNA ( m - RNA, t- RNA, r - RNA )

Transkripce probíhá v jádře podle DNA ( ale i v mitochondriích a chloroplastech )

Tvrzení = proteiny v těle vznikají na základě vzoru zapsaného v genech v DNA.

Tyto geny = primární transkript, jsou v procesu transkripce přepsány do RNA,

Souhrn všech RNA vznikajících v buňce se nazývá transkriptom

Většinou vzniká mRNA

nek duj c rna

Nekódující RNA

Někdy vznikají i jiné druhy RNA tzv. nekódující RNA = nekódují proteiny, přesto jsou však nezbytné:

rRNA (ribozomální RNA)– stavební funkce v ribozomu (tRNA)

tRNA (transferová RNA)– zajišťuje transport aminokyselin k ribozomu

miRNA (microRNA) – regulace genové exprese některých genů

siRNA (smallinterfering RNA)– role v procesu RNA interference

snRNA (smallnuclear RNA) – podílí se na splicingu

1 f ze transkripce

1. Fáze transkripce

Dependentní RNA polymeráza - naváže se na oblast DNA = promotor

čte matrici DNA ve směru 3´ - 5

´ (od třetího k pátému uhlíku, na pátém je promotor )

2 f ze iniciace

2. Fáze = iniciace

- enzym helikázavlákno DNA rozdělí

- odpojení H můstků

DNA matrice

paměťové vlákno - směr 5´- 3

pracovní vlákno - z něho se syntetizuje RNA´- směr 3´- 5

tvorba vlákna RNA podle komplementarity N bází ve směru 5´- 3´

Páruje se : A - U, G - C, C - G, T - A

princip transkripce synt za rna

Princip transkripce = syntéza RNA

Tvorba RNA podle matrice DNA = 4 fáze

RNA polymeráza naváže promotor

Iniciace

Elongace

Terminace

3 f ze elongace

3. Fáze Elongace

přidávání nukleotidů = prodlužování řetězce

RNA

- RNA polymeráza ( RNAP ) se posunuje podle řetězce DNA a syntetizuje vlákno RNA

4 f ze terminace

4. Fáze Terminace

- ukončení ´transkripce

- uvolnění molekuly RNA

= otisk části molekuly DNA + nadbytečné části - nutno vystřihnout

Sestřih 

introny vyjmuty ( nepotřebné úseky RNA ), zůstávají v jádře

exony spojeny ( funkční úseky RNA ), podle nich syntéza Bílkovin

 spojení vláken DNA po skončení transkripce

synt za b lkovin

Syntéza bílkovin

podstatou je sestavení bílkoviny podlé kódu DNA

podstatou jsou 2 kroky

přepis = transkripce z DNA do RNA

překlad = translace a tvorba bílkovin

Transkripce = probíhá v jádře podle DNA ( ale i v mitochondriích a chloroplastech )

Translace = probíhá v cytoplazmě buňky na ribozomech

= překlad pořadí nukleotidů do pořadí aminokyselin

Aminokyselina = základní stavební jednotka bílkovin

genetick k d

Genetický kód

Pravidlo = překlad informace o pořadí nukleotidů v m RNA ( otisk DNA ) do pořadí AK v bílkovinách

Pro výstavbu bíkovin využíváno 20 AK

m - RNA obsahuje jen 4 nukleotidy 

genetický kód je tripletový

pro 1 AK existuje více tripletů ( kódována více triplety )

trojice nukleotidů ( triplet ) určuje zařazení v AK

existuje 64 tripletů

genetický kód je univerzální = využívají ho všechna organismy

definice genu

Definice genu

Gen = úsek DNA molekuly kódující bílkovinu

Svojí primární strukturou (pořadím nukleotidů, resp.tripletů) určuje primární strukturu jiné

makromolekuly (polypeptidu, tRNA, rRNA)

p klad 1

Příklad 1:

Máte zadaný úsek vlákna DNA. Dopište k

zadanému vláknu komplementární vlákno RNA.

3' C A T T G A G T 5'

z sady

Zásady :

Přepis z DNA do RNA  k adeninu DNA je komplementární uracyl RNA

Přepis provádí enzym DNA dependentní RNA

polymerasa čte matrici (vlákno DNA) ve směru 3' → 5', zatímco syntéza RNA řetězce probíhá ve směru 5' → 3'.

Geny jsou umístěny na obou vláknech DNA.

Z hlediska jednoho přepisovaného genu můžeme vlákna dvoušroubovice DNA rozdělit na kódující ( paměťové ) vlákno a pracovní vlákno.

slide46

Řešení:

předpokládáme, že uvedené vlákno je vlákno pracovní  provede se přepis dle komplementarity

Výsledek:

3' C A T T G A G T 5' DNA - pracovní vlákno

5' G U A A C U C A 3' mRNA

zad n 2

Zadání 2:

Máte zadané paměťové vlákno DNA. Napište

sekvenci mRNA, vzniklé transkripcí tohoto genu.

5' C A T T G A G T 3'

e en 2 rychlej

Řešení 2 rychlejší

vlákno paměťové (má stejnou sekvenci jako mRNA - viz výše),

stačí přepsat tuto sekvenci a všechna T nahradit za U.

Polarita zůstane zachována (Paměťové vlákno DNA je orientováno stejně jako vzniklé vlákno mRNA).

5' C A U U G A G U 3' mRNA

e en 2 slo it j

Řešení 2 složitější

Paměťové vlákno má sekvenci jako m RNA  polarizace 5' → 3' nemůže sloužit jako matrice

Proto znovu přepis do pracovního vlákna = má sekvenci jako DNA polarizace 3' → 5' slouží jako matrice

Trankripce do m RNA polarizace 5' → 3'

Výsledek:

5' C A T T G A G T 3' DNA - paměťové vlákno

3' G T A A C T C A 5' DNA - pracovní vlákno

5' C A U U G A G U 3' mRNA

slide50

Zdroje :

HANČOVÁ, Hana. Biologie v kostce I: Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie, genetika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, 112 s. ISBN 80-720-0059-4.NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Genetika. Praha, 1979.

JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.

ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 420 s. ISBN 978-80-7367-343-7.

Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, xxii, 797 s. ISBN 80-718-3268-5.

Genetika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-2013 [cit. 2013-06-09].

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika