slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAKRESY PRZEWIDZIANE W ROZPORZĄDZENIU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAKRESY PRZEWIDZIANE W ROZPORZĄDZENIU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38
winola

ZAKRESY PRZEWIDZIANE W ROZPORZĄDZENIU - PowerPoint PPT Presentation

77 Views
Download Presentation
ZAKRESY PRZEWIDZIANE W ROZPORZĄDZENIU
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSRORWNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA

 2. ZAKRESY PRZEWIDZIANE W ROZPORZĄDZENIU

 3. ZAKRES 1 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH GŁÓWNIE OD RYBACTWA. PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU NR 1: 1) ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE MIEJSC, W KTÓRYCH BĘDĄ ŚWIADCZONE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.

 4. ZAKRES 1 2) POPRAWA FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZEZ BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ, REMONT LUB ODBUDOWĘ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY SŁUŻĄCYCH WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z TYM TRANSPORTEM. MAŁA ARCHITEKTURA JEST TO NIEWIELKI OBIEKT BUDOWLANY, KTÓREGO NIE MOŻNA ZAKWALIFIKOWAĆ JAKO BUDYNKU, BUDOWLI, TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB URZĄDZENIA BUDOWLANEGO. MAŁA ARCHITEKTURA SŁUŻĄCA DO WYKONYWANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO TO NP. WIATY PRZYSTANKOWE, BARIERKI, SŁUPKI PARKINGOWE.

 5. ZAKRES 1 3) REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PRZEZ REALIZACJĘ ZINTEGROWANEGO PROJEKTU POLEGAJĄCEGO W SZCZEGÓLNOŚCI NA REMONCIE CHODNIKÓW, PARKINGÓW, PLACÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, TERENÓW ZIELONYCH, PARKÓW, BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PUBLICZNYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNO-KULTURALNE, SPORTOWE, REKREACYJNE LUB ICH WYPOSAŻENIU. WYŻEJ WYMIENIONY KATALOG NIE WYKLUCZA INNYCH OBIEKTÓW, O ILE BĘDĄ SŁUŻYĆ REWITALIZACJI MIEJSCOWOŚCI. Operacje typu „rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu …” w zasadzie powinny ograniczać się do remontu istniejących obiektów, a tylko w specyficznych sytuacjach mogą dotyczyć budowy czy rozbudowy nowych obiektów. Formalnie nie ma wymogu załączenie do wniosku Planu Odnowy Miejscowości lub innego podobnego dokumentu, jednak urzędy marszałkowskie zapowiadają, że będą sprawdzać, czy planowana operacja jest częścią większego projektu dotyczącego rewitalizacji danego obszaru (np. planu odnowy miejscowości, wieloletniego planu inwestycyjnego).

 6. ZAKRES 1 4) REMONT, ODBUDOWA LUB PRZEBUDOWA OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB OBJĘTYCH WOJEWÓDZKĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW. W INTERPRETACJI MINISTERSTWA NIE MOGĄ TO BYĆ JEDNAK BUDYNKI MIESZKALE OSÓB PRYWATNYCH – MUSZĄ SŁUŻYĆ SZERSZEJ SPOŁECZNOŚCI, A PODMIOTEM REALIZUJĄCYM INWESTYCJĘ JEST PODMIOT PUBLICZNY LUB SPOŁECZNY W RAMACH SWOICH STATUTOWYCH LUB USTAWOWYCH ZADAŃ.

 7. ZAKRES 1 5) TWORZENIE MUZEÓW, IZB REGIONALNYCH, IZB PAMIĘCI LUB SKANSENÓW MAJĄCYCH NA CELU PREZENTOWANIE LOKALNEGO RZEMIOSŁA, SZTUKI I OBYCZAJÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TRADYCJAMI RYBACKIMI.

 8. ZAKRES 1 6) BUDOWA, REMONT LUB PRZEBUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSTANI, KĄPIELISK, PUNKTÓW WIDOKOWYCH, MIEJSC WYPOCZYNKOWYCH I BIWAKOWYCH, TRAS TURYSTYCZNYCH, ŁOWISK DLA WĘDKARZY, PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, ŁĄCZNIE ZE ŚCIEŻKAMI I DROGAMI DOJAZDOWYMI DO MIEJSC OBJĘTYCH INWESTYCJĄ. MAŁA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA JEST TO WSZELKIEGO RODZAJU OBIEKT, BUDYNEK, TEREN SŁUŻĄCY TURYSTOM W ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ.

 9. ZAKRES 1 7) DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 10. ZAKRES 1 8) ORGANIZOWANIE KÓŁ ZAINTERESOWAŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI: A) WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, B) EDUKACJA EKOLOGICZNA I PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH ORAZ ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. W INTERPRETACJI MRIRW POMOC W RAMACH TEGO ZAKRESU MOŻE BYĆ UDZIELONA NA PRZYGOTOWANIE DZIAŁALNOŚCI KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, CZYLI MOŻLIWY JEST NP. REMOT POMIESZCZEŃ, ICH WYPOSAŻENIE, ZAKUP STROJÓW, INSTRUMENTÓW, URZĄDZEŃ (NP. KAMER I PROJEKTORÓW DLA KÓŁKA FOTOGRAFICZNO-FILMOWEGO) . NIE BĘDZIE NATOMIAST MOŻLIWE FINANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH FUNKCJONOWANIA KÓŁ, TAKICH JAK WYNAGRODZENIA INSTRUKTORÓW, OPŁATY ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM POMIESZCZEŃ ITP. POMOC MOŻE DOTYCZYĆ ZARÓWNO TWORZENIA NOWYCH KÓŁ, JAK TEŻ ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KÓŁ JUŻ ISTNIEJĄCYCH.

 11. ZAKRES 1 9) REALIZACJA WYDARZEŃ PROMUJĄCYCH WALORY TURYSTYCZNE I KULTURALNE OBSZARU OBJĘTEGO LSROR – PROMOCJĘ OBSZARU LSROR. PRZYKŁADY: • PROMOCJA WALORÓW SZTUKI LUDOWEJ, RĘKODZIELNICTWA, KUCHNI REGIONALNEJ, KOLEKCJONERSKICH, WYSTAW ETNOGRAFICZNYCH, • FINANSOWANIE UDZIAŁU W TARGACH WYSTAWACH REGIONALNYCH, FESTYNACH, FESTIWALACH, OKOLICZNOŚCIOWYCH UROCZYSTOŚCIACH (NP. STOISK REGIONALNYCH), • WYDANIE PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO DLA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA LSROR, • PROMOCJA OBSZARU OBJĘTEGO STRATEGIĄ POPRZEZ SYSTEM INFORMACJI OBEJMUJĄCY CIEKAWE MIEJSCA NA TERENIE DZIAŁANIA

 12. ZAKRES 1 W RAMACH ZAKRESU 1 MOGĄ BYĆ REALIZOWANE OPERACJE O CHARAKTERZE KOMERCYJNYM, JEDNAK POD WARUNKIEM, ŻE ICH REALIZACJA SŁUŻY SZRSZEMU OGÓŁOWI MIESZKAŃCÓW

 13. ZAKRES 1 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 1 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? PODMIOTY OKREŚLONE W ART. 9 UST. 1 USTAWY ZAMELDOWANE NA POBYT STAŁY LUB PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMIN OBJĘTYCH LSROR TJ. OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄALBO PODMIOTOWI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONEMU NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW STATUTOWYCH LUB ZAŁOŻYCIELSKICH W STRUKTURZE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

 14. ZAKRES 1 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? W INTERPRETACJI MRIRW DO BENEFICJENTÓW PROGRAMU MOŻNA ZALICZYĆ M.IN.: - LASY PAŃSTWOWE ORAZ NADLEŚNICTWA (NALEŻĄ DO SEKTORA GOSPODARCZEGO), - SPÓŁKI WODNE (NALEŻĄ DO SEKTORA GOSPODARCZEGO), W ZAKRESIE JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH Z OSOBY PRAWNEJ NALEŻY KAŻDĄ WYODRĘBNIONĄ JEDNOSTKĘ TRAKTOWAĆ JAKO OSOBNY PODMIOT.

 15. ZAKRES 1 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? W ZAKRESIE PODMIOTÓW SEKTORA SPOŁECZNEGO WNIOSKODAWCAMI MOGĄ BYĆ M.IN. OSOBY FIZYCZNE, ZWIĄZKI ZAWODOWE, STOWARZYSZENIA ORAZ FUNDACJE DZIAŁAJĄCYM NA OBSZARZE OBJĘTYM LSROR. STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W REJESTRZE STAROSTY (ZWYKŁE) NIE MOGĄ BYĆ BENEFICJENTEM.

 16. ZAKRES 1 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 1 REFUNDACJA POMOC FINANSOWA W RAMACH KONKURSU PRZYZNAJE SIĘ W FORMIE ZWROTU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W WYSOKOŚCI DO 85%. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA.

 17. ZAKRES 1 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 1 LIMIT POMOCY NIE WIĘCEJ NIŻ 2 000 000 ZŁ. DLA JEDNEGO BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU Z TYM ŻE DOFINANSOWANIE NA JEDNĄ OPERACJĘ (PROJEKT) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1 000 000 ZŁ. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR - 7 880 000 zł w tym 4 300 000 dla sektora publicznego 3 580 000 dla sektora gospodarczego i społecznego

 18. ZAKRES 2 RESTRUKTURYZACJI I REORIENTACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJI ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM NA OBSZARACH ŚRÓDLĄDOWYCH O POMOC MOŻE UBIEGAĆ SIĘ: • PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE GMIN OBJĘTYCH LSROR JAKO UPRAWNIONY DO RYBACTWA • PODMIOT PROWADZĄCY NA OBSZARZE GMIN OBJĘTYCH LSROR DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA, OBROTU PRODUKTAMI RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY LUB UNIESZKODLIWIANIU ODPADÓW WYTWARZANYCH LUB POWSTAŁYCH W SEKTORZE RYBACTWA 3) PODMIOT PROWADZĄCY NA OBSZARZE GMIN OBJĘTYCH LSROR DZIAŁALNOŚĆZWIĄZANĄ Z OBSŁUGĄ SEKTORA RYBACTWA, WSZCZEGÓLNOŚCI PRODUKCJI, KONSERWACJI LUBNAPRAWY SPRZĘTU SŁUŻĄCEGO DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ

 19. ZAKRES 2 UPRAWNIONY DO RYBACTWA: - WŁADAJĄCY OBWODEM RYBACKIM NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCIWYM ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (RZGW), - WŁADAJĄCY WODAMI W SZTUCZNYM ZBIORNIKU WODNYM PRZEZNACZONYM DO CHOWU LUB HODOWLI RYB USYTUOWANYM NA PUBLICZNYCHŚRÓDLĄDOWYCHWODACH POWIERZCHNIOWYCH PŁYNĄCYCH, - WŁAŚCICIEL ALBO POSIADACZ GRUNTÓW POD WODAMI STOJĄCYMI LUB GRUNTÓW POD WODAMI, - WŁAŚCICIEL ALBO POSIADACZ GRUNTÓW POD STAWAMI RYBNYMI LUB INNYMI URZĄDZENIAMI W GOSPODARSTWIE ROLNYM PRZEZNACZONYM DO CHOWU LUB HODOWLI RYB,

 20. ZAKRES 2 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 2: 1) BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB ROZBIÓRKA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MA BYĆ LUB JEST PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, LUB UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI. 2) ZAGOSPODAROWANIE TERENU, NA KTÓRYM MA BYĆ PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. 3) WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW, W KTÓRYM MA BYĆ LUB JEST PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO JEJ PROWADZENIA. 4) UDZIAŁ W KURSACH, SZKOLENIACH, STUDIACH, STAŻACH I INNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA MAJĄCEGO NA CELU ZMIANĘ KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB ZWIĄZANYCH Z SEKTOREM RYBACKIM

 21. ZAKRES 2 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 2: PONIEWAŻ ZGODNIE Z INTERPRETACJĄ MRiRW CHÓW I HODOWLA RYB JEST RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, WIĘC W RAMACH ZAKRESU 3 JEST MOŻLIWE REALIZOWANIE OPERACJI POLEGAJĄCYCH NA RESTRUKTURYZOWANIU LUB REORIENTACJI DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE CHOWU I HODOWLI RYB. OPIS OPERACJI POWINIEN WSKAZYWAĆ, ŻE NIE JEST TO OPERACJA KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO WSPARCIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 2. WSPARCIE W RAMACH OSI 2 – ROZWÓJ I MODERNIZACJA OBIEKTÓW AKWAKULTURY

 22. ZAKRES 2 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 2 REFUNDACJA POMOC FINANSOWA W RAMACH KONKURSU PRZYZNAJE SIĘ W FORMIE ZWROTU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W WYSOKOŚCI DO 60%. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY NIE WIĘCEJ NIŻ 600 000 ZŁ. DLA JEDNEGO BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU Z TYM ŻE NA JEDNĄ OPERACJĘ (PROJEKT) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 300 000 ZŁ. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – 1 793 000 zł

 23. ZAKRES 3 PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWOJU USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: 1) TWORZENIE I ROZWÓJ SYSTEMÓW SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRODUKTÓW RYBACTWA. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA OZNACZA SPRZEDAŻ PRZEZ UPRAWNIONEGO DO RYBACTWA LUB WYKONUJACEGO RYBOŁÓWSTWO MORSKIE ŻYWYCH LUB SCHŁODZONYCH PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA, NIEPODDANYCH CZYNNOŚCIOM NARUSZAJĄCYM ICH PIERWOTNĄ BUDOWĘ ANATOMICZNĄ A TAKŻE UŚMIERCONYCH, PODDANYCH WYKRWAWIANIU, ODGŁOWIONYCH, WYPATROSZONYCH PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA M.IN. W GOSPODARSTWACH RYBACKICH, NA TARGOWISKACH LUB DO ZAKŁADÓW PROWADZĄCYCH HANDEL DETALICZNY Z PRZEZNACZENIEM DLA KONSUMENTA KOŃCOWEGO.

 24. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: 2) PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE: A) KONSERWACJI I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI); B) NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW I ŁODZI;

 25. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: C) HANDLU DETALICZNEGO (Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI) ZGODNIE Z PKD DOTYCZY TO SKLEPÓW WYSPECJALIZOWANYCH I NIEWYSPECJALIZOWANYCH NP. HANDLU W PUNKTACH SPRZEDAŻY DETALICZNEJ, W SKLEPACH, KIOSKACH, NA STRAGANACH I KRAMACH, PRZEZ DOSTAWĘ DO MIESZKAŃ. PRZYKŁADY: SKLEP SPOŻYWCZY, STACJA PALIW, SKLEP WĘDKARSKI, APTEKA, SKLEP OBUWNICZY, ODZIEŻOWY, KOMPUTEROWY, AGD.

 26. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: D) DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ZWIĄZANEJ Z WYŻYWIENIEM; WEDŁUG PKD JEST TO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ŻYWNOŚCIĄ DO SPOŻYCIA „NA MIEJSCU” A TAKŻE USŁUGI CATERINGOWE ORAZ PROWADZENIE BARÓW Z NAPOJAMI.

 27. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: E) DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANEJ; W/G PKD OBEJMUJE: ROZBUDOWĘ, TWORZENIE, DOSTARCZANIE ORAZ DOKUMENTACJĘ OPROGRAMOWANIA WYKONANEGO NA ZLECENIE OKREŚLONEGO UŻYTKOWNIKA, PISANIE PROGRAMÓW NA ZLECENIE UŻYTKOWNIKA, PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH, PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, KTÓRE ŁĄCZĄ SPRZĘT KOMPUTEROWY, OPROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE, WŁĄCZAJĄC SZKOLENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW.

 28. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: F) DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ, RACHUNKOWO-KSIĘGOWEJ I DORADZTWA PODATKOWEGO; G) DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII, BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH;

 29. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: H) OPIEKI ZDROWOTNEJ; W/G PKD OBEJMUJE PODSTAWOWĄ OPIEKĘ SZPITALNĄ ORAZ PRAKTYKI LEKARSKIE, A PONADTO INDYWIDUALNĄ LUB ZESPOŁOWĄ DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTÓW (DIAGNOSTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA, FIZYKOTERAPIA, HYDROTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY, TERAPIA RUCHOWA ), PRAKTYKĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - PRYWATNE GABINETY ORAZ ŚWIADCZENIA W DOMU PACJENTA; DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNĄ PROWADZONĄ W TAKICH DZIEDZINACH JAK: IRYDOLOGIA, HOMEOPATIA, AKUPUNKTURA, AKUPRESURA; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z PROWADZENIEM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA.

 30. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: I) DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ, ROZRYWKOWEJ I REKREACYJNEJ; DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA (W KLASYFIKACJI PKD OZNACZONA JAKO M 93.1) TO M.IN. DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH (NP. BASEN, KORT, POLE GOLFOWE), DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH ZAWODOWYCH LUB AMATORSKICH (NP. PŁYWACKI, SZACHOWY, SPORTÓW ZIMOWYCH) , DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ (NP. FITNESS, KULTURYSTYKA). DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA (M. 93.2) OBEJMUJE M.IN. DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI,      ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH ATRAKCJI ROZRYWKOWYCH I REKREACYJNYCH, TAKICH JAK: REJSY WODNE, GRY, POKAZY, WYSTAWY TEMATYCZNE I IMPREZY PLENEROWE.

 31. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: J) NAPRAWY I KONSERWACJIKOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO; OBEJMUJE (PKD S 95. 2): NAPRAWĘ I UTRZYMANIE PERYFERYJNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, NAPRAWĘ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO: FAKSY, KRÓTKOFALÓWKI ORAZ ELEKTRONICZNEGO JAK: RTV-RADIOODBIORNIKI I TELEWIZORY, NAPRAWĘ SPRZĘTU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO, TAKIEGO JAK: AGD, KOSIARKI DO TRAWY I DMUCHAWY; NAPRAWĘ OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH, MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMU, ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH, INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH, ARTYKUŁÓW HOBBYSTYCZNYCH I INNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.

 32. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: K) WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH. OBEJMUJE: WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH (W/G PKD F 43.3) OBEJMUJE: POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN, TYNKOWANIE, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ, MALOWANIE I SZKLENIE, POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE.

 33. ZAKRES 3 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? SEKTOR GOSPODARCZY, PRZEDSIĘBIORSTWA, OSOBY FIZYCZNE PODEJMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ A TAKŻE RYBACY. REFUNDACJA POMOC FINANSOWA W RAMACH KONKURSU PRZYZNAJE SIĘ W FORMIE ZWROTU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W WYSOKOŚCI DO 60%. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY NIE WIĘCEJ NIŻ 400 000 ZŁ. DLA JEDNEGO BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU Z TYM ŻE NA JEDNĄ OPERACJĘ (PROJEKT) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 200 000 ZŁ. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – 2 696 000 zł

 34. ZAKRES 4 OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWARACANIE POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ. PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 4: 1) INWESTYCJE MELIORACYJNE ZWIĄZANE Z: A) REKULTYWACJĄ, W TYM RENATURYZACJĄ I UTRZYMANIEM ZBIORNIKÓW WODNYCH, B) OCHRONĄ PRZECIWPOWODZIOWĄ, C) REGULACJĄ MOŻLIWOŚCI RETENCYJNYCH WÓD POPRZEZ PROGRAM MAŁEJ RETENCJI, D) RACJONALNYM GOSPODAROWANIEM ZASOBAMI WODNYMI, E) UKSZTAŁTOWANIEM TRASY REGULACYJNEJ LINII BRZEGOWEJ - Z WYŁĄCZENIEM INWESTYCJI MELIORACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW CHOWU I HODOWLI.

 35. ZAKRES 4 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 4: 2) BUDOWA, ODBUDOWA LUB ZABEZPIECZENIE SZLAKÓW WODNYCH. 3) ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I CHRONIONYCH GATUNKÓW RYB LUB INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH. 4) ZACHOWANIE I ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI FORMAMI OCHRONY PRZYRODY, W TYM NATURA 2000. 5) RENOWACJĘ, ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE KĄPIELISK. 6) ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE POMNIKÓW PRZYRODY.

 36. ZAKRES 4 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 4: 7) REMONT LUB ODBUDOWĘ BUDYNKÓW LUB BUDOWLI, WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI RYBACKIEJ, USZKODZONYCH ALBO ZNISZCZONYCH W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, W ROZUMIENIU ART. 3 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. O STANIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (DZ. U. NR 62, POZ. 558, Z PÓŹN. ZM.), LUB ICH WYPOSAŻENIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI RYBACKIEJ, LUB 8) ZABIEGI ZWIĄZANE Z USUWANIEM SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH ORAZ ODTWORZENIE PIERWOTNEGO STANU ŚRODOWISKA TYCH OBSZARÓW. ZGODNIE Z INTERPRETACJĄ MRIRW MOGĄ BYĆ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE NA OBSZARACH, DLA KTÓRYCH OGŁOSZONY ZOSTAŁ STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

 37. ZAKRES 4 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? PODMIOTY OKREŚLONE W ART. 9 UST. 1 USTAWY ZAMELDOWANE NA POBYT STAŁY LUB PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMIN OBJĘTYCH LSROR TJ. OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄALBO PODMIOTOWI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONEMU NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW STATUTOWYCH LUB ZAŁOŻYCIELSKICH W STRUKTURZE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ. WYBRANE PRZYKŁADY PODMIOTÓW: GMINY, STAROSTWA, PRZEDSIĘBIORSTWA, SPÓŁKI, STOWARZYSZENIA – FUNDACJE - KLUBY (ZAREJESTROWANE W KRS), MUZEA, INSTYTUCJE KULTURY, SZKOŁY, NADLEŚNICTWA.

 38. ZAKRES 4 REFUNDACJA POMOC FINANSOWA W RAMACH KONKURSU PRZYZNAJE SIĘ W FORMIE ZWROTU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W WYSOKOŚCI DO 100%. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY NIE WIĘCEJ NIŻ 2 000 000 ZŁ. DLA JEDNEGO BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU Z TYM ŻE DOFINANSOWANIE NA JEDNĄ OPERACJĘ (PROJEKT) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1 000 000 ZŁ. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – 2 690 000 ZŁ w tym 1 790 000 zł dla sektora publicznego 900 000 zł dla sektora społecznego i gospodarczego