Download
novela knihovn ho z kona co je nov ho n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novela Knihovního zákona Co je nového? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Novela Knihovního zákona Co je nového?

Novela Knihovního zákona Co je nového?

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Novela Knihovního zákona Co je nového?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Novela Knihovního zákona Co je nového? Iva Prochásková, UK UPa CPVŠK, České Budějovice

 2. Rekapitulace iniciativy AKVŠ • Potřeba upravit postavení knihoven v zákoně podle skutečnosti • Evidence vysokoškolské knihovny • Spolupráce se zdravotními a muzejními knihovnami • Návrh novelizace § 13 • Zdůvodňování CPVŠK, České Budějovice

 3. Usnesení celostátní porady vysokoškolských knihoven 22.-23. října 2002 Účastníci souhlasí s návrhem výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol (dále AKVŠ), připravit novelizaci knihovního zákona v §3 a §§ souvisejících tak, aby zákon reflektoval skutečné postavení a funkci vysokoškolské knihovny v systému veřejných knihovnických a informačních služeb. Pověřují VV, aby se vážně zabýval návrhem formulace novely a aby učinil všechny kroky vedoucí k jejímu prosazení. CPVŠK, České Budějovice

 4. Evidence vysokoškolských knihoven • Podzim 2002 – problém, jak se zaevidovat • Podzim 2004 • Knihovnu (knihovny) zapsalo do evidence dvacet dva veřejných vysokých škol • jedenáct jako knihovnu základní se specializovaným fondem • jedenáct jako knihovnu specializovanou • Dvě veřejné vysoké školy své knihovny zatím nezapsaly CPVŠK, České Budějovice

 5. Novela navrhovaná AKVŠ v § 13 § 13 Specializovaná knihovna (1) Specializovaná knihovna (vysokoškolská, muzejní, lékařská … možno libovolně doplnit ) je knihovnou se specializovaným fondem zaměřeným na vědu výzkum a vzdělávání. (2) Specializovaná knihovna je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci zejména ... 3) Specializovaná knihovna může být zřizována jako knihovna s celostátní působností. (4) Specializovaná knihovna s celostátní působností trvale uchovává historický a konzervační fond, vykonává činnosti ... CPVŠK, České Budějovice

 6. Změny v § 13 promítnuté do dalších paragrafů zákona §3 Systém knihoven • vypouští se celý odst. 2 §12 Základní knihovna • změna v odst. 1, vypouští se text ... „nebo se specializovaným knihovním fondem.“ CPVŠK, České Budějovice

 7. Knihovny současnosti 2004 • První den jednání: Knihovní zákon – systém knihoven • Koncepce rozvoje knihoven na léta 2004-2010 • Vztah jednotlivých typů knihoven ke KZ • Rozbor zákona z knihovnického hlediska Novela je potřeba! CPVŠK, České Budějovice

 8. Náměty na novelu KZ dle zápisu z jednání ÚKR dne 21.9.2004 • Užívání rodných čísel • Revize knihovních fondů • Správa a ochrana historických a konzervačních fondů • Termín připojení knihoven k Internetu • Typologie knihoven ?! • Podle zřizovatele • Podle fondu • Podle funkce CPVŠK, České Budějovice

 9. Adresář evidovaných knihoven - pokus MK o typologii? • Vysokoškolská knihovna (Z i S) – typ „univerzitní“ • Státní technická knihovna (S) - typ „vědecká“ • Knihovna Akademie věd ČR (S) - typ „ústavní“ • Knihovna Nejvyššího soudu (S) - typ „ostatní“ • Parlamentní knihovna (S) - typ „administrativní“ • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana – podle zákona „národní“, v evidenci (S), typ „ostatní" CPVŠK, České Budějovice

 10. Typologie podle funkce § 3 Systém knihoven (1) Systém knihoven tvoří • Knihovny s funkcí národní (celostátní) • Knihovny s funkcí krajskou • Knihovny s funkcí základní • Knihovny s funkcí specializovanou (2) Odstavec je zrušen (3) Odstavec je beze změny CPVŠK, České Budějovice

 11. CPVŠK, České Budějovice

 12. Pracovní skupina pro novelu KZ • PhDr. Ramajzlová (koordinátor skupiny) • PhDr. Balík • PhDr. Okrouhlíková • PhDr. Vyčichlo • Návrh novelizovaného textu bude předložen na dalším zasedání ÚKR (18. 1. 2005) • Diskusní seminář k návrhu – jaro 2005 • V legislativním plánu MK ČR je novela KZ na rok 2006 (Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004-2010, oddíl 4 A: Formování knihovního systému, bod 2) CPVŠK, České Budějovice

 13. Děkuji za pozornost iva.prochaskova@upce.cz CPVŠK, České Budějovice