slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akreditaciono tijelo Crne Gore PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akreditaciono tijelo Crne Gore

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation

Akreditaciono tijelo Crne Gore - PowerPoint PPT Presentation

winka
153 Views
Download Presentation

Akreditaciono tijelo Crne Gore

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Akreditaciono tijelo Crne Gore Jovana Tomaševića 1, 81000 Podgorica Tel.: (+382 81) 246 283, 246 279 Fax.: (+382 81) 246 283 E – mail: atcg@cg.yu Site: www.atcg.cg.yu

 2. Akreditaciono tijelo Crne Gore DOBRO DOŠLI NA PROSLAVU DANA AKREDITACIONOG TIJELA CRNE GORE I DODJELU PRVIH SERTIFIKATA O AKREDITACIJI

 3. Akreditaciono tijelo Crne Gore OSNIVANJE ATCG Nakon urađenog Elaborata o sistemu akreditacije u Crnoj Gori i saglasno Zakonu o akreditaciji SCG („Sl.list SCG 44/05) Vlada Crne Gore je 29.marta2007.godine donijela Odluku o osnivanju Akreditacionog tijela Crne Gore («Sl. List RCG», br.21/2007). Odlukom se utvrđuje naziv i sjedište Akreditacionog tijela, djelatnost, organi, finansiranje i nadzor nad radom Akreditacionog tijela.Odlukom o osnivanju i Statutom Akreditaciono tijelo Crne Gore definisano je kao pravno lice, samostalna neprofitna organizacija formirana radi utvrđivanja kompetentnosti organizacija za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti.

 4. Akreditaciono tijelo Crne Gore DJELATNOST ATCG Akreditaciono tijelo obavlja sljedeće poslove:1) utvrdjuje kompetentnost organizacija za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti: 2) utvrdjuje i objavljuje pravila akreditacije koja se moraju zasnivati na odgovarajućim crnogorskim, evropskim i drugim medjunarodnim standardima i dokumentima evropskih i drugih medjunarodnih organizacija za akreditaciju;3) učestvuje u radu evropskih i drugih medjunarodnih organizacija za akreditaciju i zastupa interese Crne Gore u njima u skladu sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima;

 5. Akreditaciono tijelo Crne Gore 4) vodi registar akreditovanih ogranizacija;5) organizuje i sprovodi obuku kadrova u oblasti akreditacije;6) organizuje seminare, kongrese, konferencije i savjetovanja i pruža informacije zainteresovanim korisnicima iz područja akreditacije;7) vrši promociju značaja i uloge akreditacije;8) priprema i izdaje knjige, časopise i publikacije iz oblasti značajnih za akreditaciju;9) obavlja i druge poslove iz oblasti akreditacije u skladu sa zakonom, osnivačkom odlukom i statutom.

 6. Akreditaciono tijelo Crne Gore MEĐUNARODNA SARADNJA ATCG-a Akreditaciono tijelo Crne Gore je sa Akreditacionim tijelom Srbije, Institutom za akreditaciju Republike Makedonije, Akreditacionim tijelom Albanije i Institutom za akreditiranje  Bosne i Hercegovine potpisala Sporazum o saradnji u oblasti akreditacije. U skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi ''CEFTA 2006'', ANEKS 1, poglavlje IV Tehničke prepreke u trgovini, u cilju otklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini (u smislu STO Sporazuma o tehničkim preprekama), akreditaciona tijela , potpisnici Sporazuma o saradnji u oblasti akreditacije , sarađuju i razmenjuju informacije u oblasti akreditacije postupajući prema principima i normama koje su usvojile evropske i međunarodne organizacije u ovoj oblasti.

 7. Akreditaciono tijelo Crne Gore

 8. Akreditaciono tijelo Crne Gore AD Institut za crnu metalurgiju, Nikšić (SEKTOR ZA LABORATORIJSKA I TEHNIČKA ISPITIVANJA) Vuka Karadžića bb. Nikšić www.jugoinspekt.org/institut/

 9. Akreditaciono tijelo Crne Gore Institut je osnovan je 1974 godine za potrebe naučno - istraživačkog rada i sopstvenog tehnološkog razvoja Željezare, kao i za potrebe nastave Metalurško - tehnološkog fakulteta. Izgradnja objekata završena je 1982. godine, a nabavka opreme odvijala se fazno zaključno sa 1986 godinom. Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić se bavi istraživanjem, razvojem i kontrolom kvaliteta metalnih i nemetalnih materijala i proizvodnjom specijalnih čelika i legura u obliku odlivaka i polufabrikata za kovanje i valjanje, kao i proizvodnjom hladno valjane žice.

 10. Akreditaciono tijelo Crne Gore Pored toga, vrši specijalistička ispitivanja fizičko – hemijskog stanja i karakterizacije materijala i procesne opreme na nivou ekspertiza, arbitraža i stručnih nalaza. Nakon sprovedene reorganizacije i restrukturiranja HK Željezara, ICM AD je registrovan kao samostalno privredno društvo sa definisanim vlasnicima kapitala.Institut danas ima 63 zaposlena, od kojih su: 5 doktora nauka, 2 magistra i 15 inženjera različitih struka,3 dipl.ecc,1 dipl. pravnik. Posjeduje odgovarajuće certifikate i ovlašćenja za proizvodnju i laboratorijske i druge usluge.

 11. Akreditaciono tijelo Crne Gore AKREDITACIJA Laboratorija za hemijska ispitivanja Laboratorija za ispitivanje metodama sa razaranjem Laboratorija za ispitivanje metodama bez razaranja Laboratorija za ispitivanje tehničke zaštite Područje akreditacije: Određivanje hemijskog sastava, Ispitivanje metodama sa razaranjem, Ispitivanje metodama bez razaranjai Ispitivanje u oblasti tehničke zaštite

 12. Akreditaciono tijelo Crne Gore

 13. Akreditaciono tijelo Crne Gore Zavod za građevinske materijale, geotehniku i hemijske analize A.D Nikšić ( LABORATORIJA ZA GRAĐEVINSKA, GEOMEHANIČKA I HEMIJSKA ISPITIVANJA) Marka Miljanova br. 5 Nikšić www.zigmamn.com

 14. Akreditaciono tijelo Crne Gore Zavod za gradevinske materijale i geotehniku A.D – Nikšić je osnovan 1959. godine kao firma za ispitivanje građevinskog materijala i imala je status republičke ustanove. Razvojem u okviru svoje djelatnosti Zavod je prerastao i registrovao se kao Zavod za građevinske materijale geotehniku i hemijske analize, što je i današnji naziv organizacije. Zavod je opremljen potrebnom laboratorijskom opremom za vršenje ispitivanja i kontrole kvaliteta cementa, agregata, betona, asfalta, betonskih elemenata i proizvoda od gline.

 15. Akreditaciono tijelo Crne Gore Za obavljanje geotehničkih ispitivanja i izradi projekata iz poslova geotehnike i hidrogeologije Zavod zapošljava i odgovarajući stručni kadar sa dužim radnim iskustvom i to: 2 diplomirana inženjera geotehnike, 2 diplomirana inženjera hidrogeologije,2 diplomirana inženjera građevine,1 diplomirani inženjer tehnologije,1 diplomirani inženjer hemije,2 dipl.ecc,1 inženjer građevine,1 inženjer opšte geologije, više geoloških tehničara – laboranata

 16. Akreditaciono tijelo Crne Gore AKREDITACIJA Laboratorija za građevinska, geomehanička i hemijska ispitivanja Područje akreditacije: Ispitivanje građevinskih materijala i geomehaničko ispitivanje

 17. Akreditaciono tijelo Crne Gore

 18. Akreditaciono tijelo Crne Gore Institut za transport d.o.o Meše Selimovića br 4, Podgorica www.intra.cg.yu

 19. Akreditaciono tijelo Crne Gore Društvo za istraživanje i razvoj transporta i njegovih sredstava "Institut za transport" d.o.o. Podgorica (skraćeni naziv INTRA ) je osnovano na bazi Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću zaključenog u Podgorici dana 16.02.2004. godine, izmedu osnivača Društva. INTRA je osnovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Član 64. (Službeni list CG, br. 6 od 08.02.2002, godine). Sjedište INTRA je u Podgorici, Meše Selimovića br.4,Podgorica.

 20. Akreditaciono tijelo Crne Gore Stalno zaposleni: 2 doktora nauka 2 magistra nauka 5 diplomiranih ing. 1 stažista sa BSc 1 tehničar

 21. Akreditaciono tijelo Crne Gore AKREDITACIJA Kontrolna organizacija za kontrolisanje ispravnosti ugradnje uređaja i opreme za pogon motornih vozila na tečno-naftni gas Područje akreditacije: Kontrolisanje ispravnosti ugradnje uređaja i opreme za pogon motornih vozila na tečno-naftni gas

 22. Akreditaciono tijelo Crne Gore

 23. Akreditaciono tijelo Crne Gore Javna ustanova Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore (Laboratorija za ekotoksikološka ispitivanja i zaštitu od zračenja) Put Radomira Ivanovića br. 2 www.ceti.cg.yu

 24. Akreditaciono tijelo Crne Gore Javna ustanova Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore ( u daljem tekstu CETI) osnovan je saglasno politici Vlade Republike Crne Gore u cilju vršenja kontrole kvaliteta životne sredine za potrebe Republike i kao referentna ustanova za kontrolu hrane i drugih proizvoda i dijagnostiku toksikanata. CETI je osnovan Odlukom Vlade Republike Crne Gore od 20.12.1996. godine. U okviru Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore nalazi se najsavremenija oprema za identifikaciju toksikanata u vazduhu, vodama, zemljištu, biološkom i humanom materijalu.

 25. Akreditaciono tijelo Crne Gore U Centru za ekotoksikološka istraživanja je u okviru Upravnog odbora, Menadžmenta organizacije i po pojedinim sektorima zaposleno više kompetentnih profesora, doktora nauka, magistara i drugog visokoobrazovanog osoblja i tehničara.

 26. Akreditaciono tijelo Crne Gore AKREDITACIJA Laboratorija za ekotoksikološka ispitivanja i zaštitu od zračenja Područje akreditacije: Fizičko hemijska ispitivanja vode za piće i leda, riba i proizvoda od riba, mesa, mlijeka, voda i otpadnih voda, zemlje, sedimenata i vazduha. Radiološka ispitivanja voda vazduha, zemljuišta, hrane, građevinskog materijala izvora zračenja Akustična ispitivanja buke Uzorkovanje površinskih voda i voda za piće, zemlje, sedimenata, tečnosti i zapaljivih tečnosti

 27. Akreditaciono tijelo Crne Gore

 28. Akreditaciono tijelo Crne Gore Univerzitet Crne Gore Mašinski fakultet Podgorica Cetinjski put bb, Podgorica Zgrada Tehničkih fakulteta www.mf.cg.ac.yu

 29. Akreditaciono tijelo Crne Gore U okviru Tehničkog fakulteta 1970. godine osnovan je Mašinski odsjek, tako da je školske 1970/71. godine upisana prva generacija studenata mašinstva. Mašinski odsjek Tehničkog Fakulteta 1978. godine prerasta u Mašinski fakultet. Od 1992. godine Mašinski fakultet je samostalna univerzitetska jedinica Univerziteta Crne Gore. Studijski programi na Mašinskom fakultetu su:Proizvodno mašinstvo, Mehanizacija, Energetika, Primijenjena mehanika i konstruisanje, Drumski saobraćaj i Mehanička prerada drveta.Broj nastavnog osoblja na Fakultetu u školskoj 2006/07. godini je bio: 28 Doktoraprofesora, 9 magistara i inženjera.

 30. Akreditaciono tijelo Crne Gore Bitna karakteristika Mašinskog fakulteta je progresivni nemir institucije i pojedinaca što je uslovilo vrlo široku lepezu saradnje u više od tri decenije postojanja sa veoma poznatim univerzitetskim institucijama u svijetu. Pomenućemo: Lomonosov, Stanford, Birmingem, Merilend, Ahen, Karlsrue, Viskonsin, Lublin, Košice, Institut elektrolučnog zavarivanja E.O.Paton-Kijev i druge. Mašinski fakultet raspolaže sa veoma prestižnim infrastrukturnim objektima: učionice, biblioteka, laboratorije kao i sa najsevremenijom opremom uz stalnu izraženu tendenciju nabavke najsavremenije opreme za laboratorije, nastavu i biblioteku.

 31. Akreditaciono tijelo Crne Gore AKREDITACIJA Laboratorija za pregled mjerila u drumskom saobraćaju (Laboratorija za kalibraciju) Područje akreditacije: Kalibracija mjerila na liniji tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila