IES Celestí Bellera
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Updated On :

IES Celestí Bellera. Projecte de Direcció presentat per Santiago Llorens Calvet professor de llengua castellana i literatura IES CELESTÍ BELLERA (Granollers) codi centre 08045628. Reflexió : profunda i positiva sobre la meva tasca com a educador.

Related searches for

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wilmet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Presentaci

Projecte de Direcció

presentat per

Santiago Llorens Calvet

professor de llengua castellana i literatura

IES CELESTÍ BELLERA (Granollers)

codi centre 08045628


Per qu em presento

Reflexió:

profunda i positiva sobre la meva tasca com a educador.

maduresa professional que m’anima a compartir visions i experiències.

Il·lusió:

l’entorn professional on treballo m’engresca

un institut amb molt bons educadors, professionals amb compromís i empenta.

Per què em presento?

 • ...

 • Tinc el perfil necessari per aglutinar les persones que des de la gestió i la coordinació siguin motors de renovació de les dinàmiques de l’institut.

 • Cal eficàcia i eficiència. Eficàcia, qualitat de produir l’efecte volgut; eficiència, capacitat de fer-ho amb costos més baixos.

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Quin s el potencial que ofereixo

capacitat de planificació i organització

capacitat de decisió operativa i d’execució

recerca i gestió del consens

capacitat d’escoltar

coneixement de la realitat del centre

coneixement del seu entorn geogràfic, humà social i econòmic

experiència acreditada en la gestió de centres

experiència didàctica i pedagògica innovadora i pluralista

coneixement i aplicació de noves tecnologies

sensibilitat per temes de sostenibilitat i medi ambient

Quin és el potencial que ofereixo?

 • ...

en la manera de fer

hi ha la diferència

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Principis i fonaments del projecte

Un tarannà pluralista que articuli i defensi responsabilitats.

Una educació integral de la persona a nivell:

vital i corporal

afectiu

intel·lectual

social

ecològic

La recerca d’uns valors i unes actituds que siguin la nostra empremta.

Per assolir aquests principis fonamento el projecte en la participació, organització i coordinació d’esforços.

Principis i fonaments del projecte

 • ...

La pràctica participativa exigeix l’acceptació de la diversitat entre individus i el convenciment real que cadascú té aportacions a fer que ens enriqueixen.

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Diagn stic del centre

origen social, cultural i ètnic dels alumnes responsabilitats.

centres de procedència

resultats acadèmics

participació, implicació i col·laboració d’alumnes i mares i pares

projecte curricular de centre

pla d’acció tutorial

professorat

personal no docent

obertura del centre a l’entorn

relació del centre amb les administracions

projectes de l’institut

pla estratègic de centre

recursos del centre

trets que singularitzen

Diagnòstic del centre

 • ...

Fonts:

dades de matrícula, memòries, PEC, PCC,

PAT, RRI, enquestes detecció necessitats

(profes, c.departament, PND), entrevistes

(AMPA, Inspecció, direcció actual, profes)

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Participaci i implicaci d alumnes pares i mares ampa

Enquesta Clima Escolar: preocupa la percepció que tothom té que la participació d’alumnes i pares i mares en la dinàmica del centre és pràcticament nul·la.

Manquen estratègies dinamitzadores de la implicació de les famílies en la vida de l’institut.

PEC, RRI recullen la necessitat d’aquesta participació.

l’AMPA s’implica i vol consolidar i augmentar aquesta participació a molts nivells (menjador, cantina, esports, cursets, xerrades, informàtica, etc.)

es detecta mancança de canals efectius de coordinació amb la direcció del centre.

Participació i implicació d’alumnes, pares i mares, AMPA

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Professorat

plantilla força estable, amb anys d’experiència, té que la participació d’alumnes i pares i mares en la dinàmica del centre és pràcticament nul·la.

professionals que estimen l’IES com a seu,

compromesos en una educació integral dels alumnes (estudiant-persona)

preocupats per l’actual poc reconeixement de la tasca dels docents

i per l’augment de demandes socials cap els centres educatius.

Enquesta Clima Escolar:

Tracte de respecte amb l’alumnat i entre profes.

El centre elabora plans concrets d’ajut a alumnes.

No tots els alumnes han d’assolir el mateix nivell.

No té clar fins a quin punt s’atenen les seves idees.

Costa veure com es pot incidir en la programació.

Es dedica massa temps als problemes quotidians.

professorat

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Personal d administraci i serveis

dues conserges i dos auxiliars administratius té que la participació d’alumnes i pares i mares en la dinàmica del centre és pràcticament nul·la.

porten uns anys al centre i coneixen bé les seves particularitats;

relació força cordial, positiva i correcta amb la gent de l’institut;

l’esperit de col.laboració i companyonia entre ells no és massa positiu, però.

Enquesta Clima Escolar:

Clima de respecte entre alumnat i professorat.

El suport que el centre ofereix a les necessitats diverses dels alumnes.

El centre sap resoldre les problemàtiques que van sorgint.

Els costa sentir-se partíceps de les decisions de centre.

Els manca informació puntual de temes laborals.

Mancances en dependències i espais de treball.

personal d’administració i serveis

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Obertura del centre a l entorn i relacions amb les administracions

L’institut està en un camí de creixent projecció cap al barri i cap a la ciutat i més enllà (Mostra artístic, Fòrum 2004, Exporecerca, projecte rius, encàrrecs disseny artístic des de l’ajuntament, etc.).

L’institut ha consolidat bones relacions amb l’administració municipal i comarcal, Departament d’Educació, CRP, etc.

Experiències educatives pioneres han començat i s’han difòs des de l’IES (mediació, competència social, fotovoltaica, TIC a l’aula, etc.).

obertura del centre a l’entorn i relacions amb les administracions

 • ...

Tot aquest potencial d’imatge i projecció l’hem de mantenir

i millorar amb projectes de qualitat integrats, i cessió al

barri i la ciutat d’espais i recursos del centre.

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Els projectes del bellera

Projecte Comenius barri i cap a la ciutat i més enllà

Projecte Orator

Projecte Aula d’Acollida

Projecte de Mediació i Competència Social

Projecte Millora de l’Escola (xarxa IES, UAB)

Voluntaris al centre cívic de Can Bassa

Espais sense fum

Intercanvis

Etc.

Pla Estratègic de Centre: criteri ambiental de la sostenibilitat, i utilització de les TIC. Es concreta en:

Escoles Verdes

XESCA (xarxa escoles solars)

“A l’escola, Juga Net”

Internet a tot el centre

Portal dinàmic de centre

Campus virtuals

Servidors P: i W:

@mail, agenda, webdisc

els projectes del Bellera

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Un enorme potencial que no s aprofita del tot

Manca contextualitzar la feina que es fa amb els procesos d’avaluació interna i externa.

Cal revisió immediata i consolidació del PAT, el PCC i el RRI.

Cal aprofundir en projectes i iniciatives, per dotar-los de contingut pedagògic concret

Manca confiança en la professionalitat del personal del centre.

No podem perdre els trets que ens distingeixen i singularitzen:

atenció a la diversitat

recursos i dotacions TIC

batxillerat artístic

bona gestió de conflictes

un enorme potencial que no s’aprofita del tot

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Visi de futur del centre

Objectius prioritaris i línies d’actuació en el marc del Programa 2004-2007“Una educació per a la Catalunya del s.XXI”.

Escola inclusiva, preocupada per l’ensenyament, l’aprenentatge, el rendiment i el benestar de tot l’alumnat;

amb tres funcions bàsiques:

cohesió social i igualtat d’oportunitats

educació ètica i ciutadana

transmissió de cultura, ciència i capacitats de ser autònoms amb el treball

amb un professorat laboralment reconegut, professionalment qualificat i socialment compromès.

visió de futur del centre

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Objectius de millora 1

Reciclar i consolidar tasca de caps de departament.

Incentivar mesures integradores d’atenció a la diversitat.

Imaginar nous canals de comunicació més oberts i transparents (estiu’05).

Revisar i millorar control d’assistència i puntualitat (setembre’05).

Revisar i actualitzar RRI (abans març’06).

Revisar i aprofundir en els procesos d’avaluació i seguiment d’alumnes (aval.inicial +3 avaluacions).

Cohesionar el PAT de tot el centre (abans juny’06).

Integrar l’educació en valors en el quefer diari.

Millorar les relacions de confiança interpersonal.

Integrar un nou sistema informatitzat de gestió acadèmica i comunicació amb les famílies.

objectius de millora (1)

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Objectius de millora i 2

Optimitzar la secretaria a nivell acadèmic, comptable i de serveis (abans abril’06).

Revisar contractes amb proveïdors habituals.

Planificar millores operatives i econòmiques en el servei de neteja.

Pressupostar serveis externs: manteniment de centre, xarxa informàtica.

Compartir els recursos de l’IES amb barri i ciutat.

Dissenyar amb l’AMPA pla d’activitats extraescolars adreçat a alumnes i obert als pares i gent del barri.

Ampliar la coordinació d’actuacions amb centres escolars de la zona i les institucions locals.

Planificar i lluitar l’urgent ampliació d’espais a l’IES (aules, despatxos, sala d’actes).

Recordar de no perdre la capacitat d’il·lusionar i d’il·lusionar-nos.

objectius de millora (i 2)

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Estructura i funcionament dels rgans de govern i coordinaci

Equip directiu sòlid, plural i d’avalada qualificació. serveis

Reunions d’equip directiu ampliades a coordinació informàtica i relacions externes d’artístic.

Cinc equips docents de nivell (1r, 2n, 3r, 4t, Batx) amb reunió setmanal.

Consell Pedagògic de Centre amb reunions de treball quinzenals.

Consell Pedagògic:

Caps de departament coordinats des de coord. pedagògica, amb cap d’estudis i psicopedagoga

Capacitat d’intervenció, participació i decisió en PEC, PCC, diversitat.

Responsables de c.nivell, competències bàsiques i avaluació interna, intercanvis i projectes, pla de formació.

estructura i funcionament dels òrgans de govern i coordinació

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Grans l nies d actuaci

L’ampliació dels agents participants en el serveis debat, la discussió i la decisió de la dinàmica de l’institut ens ajudarà a avançar de manera més oberta, transparent i positiva.

L’acció de l’equip directiu ha de respondre a una programació i planificació molt concretes dels diferents àmbits de treball i a la seva revisió i avaluació periòdiques.

grans línies d’actuació

 • ...

L’objectiu de tot plegat és cercar la manera

de ser eficaços i eficients en la nostra feina,

particularment en la gestió i la coordinació.

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Els motors d aquesta din mica participativa

Roser Castiñeira serveis Palou (cap d’estudis)

Carme Catot Soplà(coordinadora pedagògica)

Jordi Valls Masclans(secretari)

* * *

Àlvar Álvarez (coordinador batxillerat)

Jordi Valiente, Margarida Illa, (+?), Marga Malàs (coordinadors/res de nivell ESO)

Elvira Durán (psicopedagoga)

Josep Pujadas (coordinador TIC)

Anna Estany (projecció de l’artístic)

els motors d’aquesta dinàmica participativa

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Implementaci del projecte

Implementar és realitzar una idea, un projecte, fins a convertir-lo en objecte concret o en un estat operatiu.

La majoria dels objectius d’aquest projecte han d’estar implementats en un període no superior als 3 anys.

Els Objectius Generals de Centre, a inici de cada curs, concretaran temps, metodologia i nivell d’assoliment.

Hem d’establir models de seguiment i control que permetin avaluar i modificar la planificació, quan calgui.

A mi em pertoca marcar i pautar el camí cap a una millor qualitat educativa al Bellera, però el camí el fem entre tots i amb cadascú.

implementació del projecte

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Processos d avaluaci

Avaluació de progrés convertir-lo en objecte concret o en un estat operatiu.

per objectius de millora

gener i juny, cada any

cal dissenyar-ne els instruments d’avaluació

cal concretar persones responsables d’avaluar-los (consellers pedagògics, coordinadors, equips docents, equip directiu...)

síntesi de resultats i propostes de modificació.

Avaluació de resultats

final 3r any, 6è, 9è, 12è

avaluació concreta de cada objectiu de millora

avaluació global sobre:

dinamització òrgans govern

gestió dels recursos

obertura de l’IES a l’entorn

atenció i informació als alumnes i les seves famílies

iniciatives d’innovació.

processos d’avaluació

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Som hi doncs

Us he presentat un convertir-lo en objecte concret o en un estat operatiu.Projecte Programàticque és, alhora, un Projecte Executiuperquè harmonitza i articula els processos de millora educativa que plantejo per l’IES Celestí Bellera.

La Comissió de selecció n’haurà de valorar: coneixement de centre, coherència d’anàlisi i d’actuacions, simplicitat i rigor del procés, realisme i optimització de recursos.

Reflexió i il·lusió.

En la manera de fer hi ha la diferència.

Granollers, gener-abril de 2005

...som-hi, doncs!

 • ...

IES CELESTÍ BELLERA

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció

IES CELESTÍ BELLERA


Presentaci

IES Celestí Bellera convertir-lo en objecte concret o en un estat operatiu.

Santiago Llorens Calvet projecte de direcció