slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VA ŠÍ BUDOUCNOSTI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Oblast podpory 1.2Rozvoj a dostupnost ICT služeb

PRAHA & EUINVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

struktura semin e
Struktura semináře

Obecné informace o programu OPPK

Rekapitulace 3.1

8. výzva 3.1 - podporované aktivity, oprávnění žadatelé

Rekapitulace 1.2

8. výzva 1.2 - podporované aktivity, oprávnění žadatelé

Způsobilé výdaje (obecně)

Partneři

Etapizace, místo realizace

Důležité lhůty

Povinné přílohy (k žádosti, ke smlouvě)

Harmonogram hodnocení

Změny oproti předchozím výzvám

obecn informace o programu oppk struktura oppk
Obecné informace o programu OPPKStruktura OPPK

Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Prioritní osa 2 - Životní prostředí

2.1 Revitalizace a ochrana území

2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí

3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí

3.3 Rozvoj malých a středních podniků

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

obecn informace o programu oppk alokace
Obecné informace o programu OPPKAlokace

Celkový objem fin. prostředků: 276,4 mil. EUR (7,46 mld. Kč)

Použitý kurz: 27 CZK/EUR

slide6

REKAPITULACE oblasti podpory 3.1

 • Počet podpořených žádostí

Při kurzu 24 Kč/EUR vyčerpáno 89% alokace oblasti podpory 3.1.

6

slide7

8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

Alokace na výzvu:

 • na 8. výzvu vyčleněno 100 000 000,- Kč

Termíny předkládání žádostí :

 • 4.5. 2011 - 30. 6. 2011 do 14 hodin

Místo předkládání žádostí:

 • Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1

Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 2. patro, dveře č. 203c

slide8

8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

Specifické cíle:

 • zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje,
 • posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města,
 • zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP,
 • přispět k realizaci Regionální inovační strategie pro Prahu (BRIS)

Podporované aktivity:

 • Pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace.
 • Vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje (inovační centra a podnikatelská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje).
slide9

8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

Oprávnění žadatelé:

 • Organizace výzkumu a vývoje (VŠ, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.)
 • Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky)
 • Nestátní neziskové organizace
 • Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)

Minimální hranice způsobilých výdajů

 • 1,0 mil. Kč na projekt
slide10

8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

Povinné indikátory:

 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV, (110300 výsledek)
 • Pracovní místo musí vzniknout do jednoho roku od ukončení investiční fáze, příjemce se zavazuje toto pracovní místo udržet do ukončení fáze udržitelnosti (3 nebo 5 let).
 • Vytvořená partnerství veřejného a soukromého sektoru (0002, výstup/výsledek)
 • Počet vytvořených partnerství veřejného a soukromého sektoru, které vzniknou během fáze realizace projektu (výstup) nebo během fáze udržitelnosti projektu (výsledek).
 • POZOR: Do tohoto indikátoru nelze zahrnout již uzavřená partnerství, která jsou do projektové žádosti dokládána v rámci přílohy ""smlouvy o partnerství"". Vždy musí jít o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Nelze uznat partnery pouze v rámci veřejného či soukromého sektoru.

10

slide11

8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Způsobilé výdaje

Časově způsobilé výdaje:

 • odedne předložení žádosti
 • do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě

Specifické způsobilé výdaje:

 • nákup a nájem strojů a zařízení, pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace
 • pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW,

náklady na zřízení připojení k internetu, tvorba webových stránek

 • pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu

(např.: know-how, patenty, licence)

 • osobní náklady pouze na projektové řízení
slide12

8. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Výše podpory a kofinancování

Projekty zakládající veřejnou podporu:

 • budou podpořeny pouze projekty zakládající veřejnou podporu a to v režimu de minimis, nebo dle nařízení komise (ES) č. 800/2008
 • DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele
 • NAŘÍZENÍ EK č. 800/2008, čl. 31 o obecných blokových výjimkách:
  • Průmyslový výzkum: spolufinancování ve výši 50%bez ohledu na subjekt žadatele

(„průmyslovým výzkumem“ se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo ke značnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb; zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů nezbytných pro průmyslový výzkum, zejména pro obecné ověřování technologie, kromě prototypů;“ Nařízení EK č. 800/2008, čl.30)

Maximální výše podpory (dotace) na projekt 35 mil. Kč

slide14

REKAPITULACE oblasti podpory 1.2

 • Počet podpořených žádostí

Z celkové alokace na oblast podpory 1.2 vyčerpáno 54,5 mil Kč

14

slide15

8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2

Alokace na výzvu:

 • na 8. výzvu vyčleněno 190 000 000,- Kč

Termíny předkládání žádostí :

 • 4.5. 2011 - 30. 6. 2011 do 14 hodin

Místo předkládání žádostí:

 • Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1

Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 2. patro, dveře č. 203c

15

slide16

8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2

Specifické cíle

 • zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government),
 • zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany,
 • podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování,
 • podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství.

Podporované aktivity

 • rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, zřizování veřejných internetových terminálů)
 • rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnostii využívání
 • projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb

16

slide17

8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2

Oprávnění žadatelé

 • Hlavní město Praha
 • Městské části
 • Nestátní neziskové organizace

Minimální hranice způsobilých výdajů

 • 0,5 mil. Kč na projekt

Povinné indikátory:

 • Počet nově elektrizovaných agend veřejné správy (153511, výstup)
 • Agendy jsou činnosti, které vykonávají konkrétní úřady (odbory, oddělení) veřejné správy ve vztahu k občanovi.
 • Elektronizovanou agendou se rozumí komplexní převedení/úprava stávající agendy úřadu do elektronické podoby ve smyslu eGovernment.
 • Jedná se o využití prostředků ICT a jejich vhodné propojení pro zefektivnění/zrychlení činnosti úřadu, převedení z ""papírové"" do elektronické podoby (jde např. o využití elektronických formulářů, vzdálených přístupů a dokumentů v elektronické podobě pro komunikaci občan – úředník).

17

slide18

8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2 Způsobilé výdaje

Časově způsobilé výdaje:

 • ode dne vyhlášení výzvy, tj. od 3. 5. 2011 včetně
 • do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě

Specifické způsobilé výdaje:

 • vybudování místních komunikačních sítí umožňujících širokopásmové připojení
 • pořízení technologie umožňující zvýšení využívání e-Governmentu
 • digitalizace vybraných dat umožňující efektivní přístup veřejnosti k informacím
 • pořízení informačních a komunikačních technologií, pořízení a implementace informačních systémů (HW a SW), náklady na vysokorychlostní připojení k internetu, tvorba webových stránek

18

slide19

8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2 Výše podpory a kofinancování

Projekty nezakládající veřejnou podporu:

Z celkových způsobilých výdajů

 • 100% = HMP
 • 92,5 % = veřejnoprávní subjekty (spolufinancování 7,5%)
 • 90% = soukromoprávní subjekty (10% spolufinancování)

Projekty zakládající veřejnou podporu:

 • DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele

19

slide20
Čl. 87-88 Smlouvy o založení ES

Jakákoliv forma podpory z veřejných zdrojů, která může narušit hospodářskou soutěž Společenství tím, že zvýhodní podnikání nebo odvětví výroby, které ovlivní obchod mezi ČR a členskými státy EU.

V programu OPPK se posuzuje poskytování veřejné podpory dle charakteru činnosti*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* tj. např. i veřejnoprávní subjekt (jako např. MČ či příspěvková organizace MČ) může být posuzován jako podnikatelský subjekt ve vztahu k dané činnosti a s tím se mu bude přirozeně krátit míra poskytnuté podpory.

8. výzva OPPK, oblast podpory 1.2 Veřejná podpora

20

slide21

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (obecně)

 • Způsobilé výdaje (společné)
 • pořízení samostatných movitých věcí
 • odpisy; DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu
 • výdaje na publicitu projektu
 • finanční služby (poplatky), výdaje na zřízení a vedení účtu projektu
 • výdaje na účetní audit (u projektů s celk. náklady vč. DPH nad 90 mil.Kč)
 • kompletní administracespojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecképosudky do 3 % celkových způsobilých výdajů

21

partne i
PARTNEŘI

za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu, ale nejsou založené či zřízené žadatelem nebo naopak nejsou zakládající organizací žadatele

statutární zástupce příjemce nemůže být současně statutárním zástupcem partnera

způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů

zapojení partnera je nutno doložitsmlouvou nebo dohodou, vztahující se přímo k projektu. Role partnera je konkrétní a jasně specifikována.

etapizace m sto realizace
Etapizace, místo realizace

Jedno-etapový projekt

Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč

Doba realizace je kratší než 6 měsíců

Více-etapový projekt

Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč

Doba realizace je delší než 6 měsíců

Jsou –li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat.

Maximální délka etapy je 6 měsíců.

Místo realizace projektů:

území hl. m. Prahy (místo fyzické realizace projektu)

projekty d le it lh ty
Projekty – důležité lhůty

Doba realizace projektu

Maximální délka realizace projektu je 30 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

Udržitelnost projektu

Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti letode dne ukončení realizace; u MSP po dobu tří letode dne ukončení realizace

Uzavření smlouvy o financování / vydání Podmínek usnesení

Doložení povinných příloh projektu k podpisu smlouvy do 10ti pracovních dnůod odeslání dopisu o získání podpory

Podpis smlouvy do 2 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

povinn p lohy projektov dost
Povinné přílohy - projektová žádost

Předkládané v rámci žádosti:

Společné:

Čestné prohlášení

Doklady o právní subjektivitěžadatele

Rozpočet projektu

Doklad o prokázání vlastnických vztahů

Podklady pro posouzení finančního zdraví

Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (SP, CBA)

Seznam příloh

Dle charakteru projektu:

Doklad o partnerství

Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí

Příslib spolufinancování z rozpočtů městských částí/státních fondů

povinn p lohy ostatn
Povinné přílohy - ostatní

Předkládané před podpisem smlouvy:

Čestné prohlášení o podpoře de minimis

Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy

Kopie smlouvy o bankovním účtu

Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu:

Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH)

p jem projekt
Příjem projektů

Elektronický formulář v programu Benefit7

k dispozici na stránkách: https://eu-zadost.eu

vyplňuje žadatel on-line

V řádně zalepené obálce:

vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele

listy žádosti musí být pevně spojeny

stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma (Benefit 7)

přílohy (povinné i nepovinné), na CD Studie proveditelnosti a CBA

Na obálce musí být uvedeno:

název/číslo oblasti podpory OPPK

název žadatele

název projektu, příp. číslo výzvy

unikátní kód žádosti

zm ny oproti p edchoz m v zv m
Změny oproti předchozím výzvám
 • Projekty v oblasti podpory 3.1 - pouze v režimu veřejné podpory
 • de minimis
 • nařízení EK č. 800/2008 (průmyslový výzkum)
 • Maximální částka dotace u oblasti podpory 3.1 (35 mil. Kč)
 • Osobní náklady – pro oblast 3.1 pouze pro projektové řízení
 • Povinné indikátory !
 • Povinnost zpracovat CBA u projektů s celkovými výdaji nižšími než 50 mil. Kč:
 • oblast podpory 1.2 -10 mil. Kč
 • oblast podpory 3.1 - 20 mil. Kč

29

slide30

Změny oproti předchozím výzvám

 • kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky do 3 % celkových způsobilých výdajů
 • Nezpůsobilé výdaje: na projektovou dokumentaci, výdaje na výběrová řízení, na nákup staveb (pozemků), stavební úpravy a rekonstrukce (dále cestovné, režijní náklady, výdaje na konference a semináře) a výdaje partnera
 • Nezpůsobilé specifické výdaje v oblasti podpory 1.2 : výdaje na zřízení prostor pro využití jako informačního a komunikačního centra pro veřejnost, na základní vybavení a zařízení veřejných center s veřejně přístupným internetem

30

kontakt
KONTAKT

Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů Evropské unie

oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj

Jungmannova 29/35, Praha 1

fax.: +420 236 007 110

Mgr. Karolína Ochranová- programová manažerka 1.2, 3.1. a 3.2

E-mail: karolina.ochranova@cityofprague.cz

Tel.: 236 002 549

Bc. Klára Slapničková - projektová manažerka 1.2, 3.1. a 3.2

E-mail: klara.slapnickova@cityofprague.cz

Tel.: 236 002 030