1 / 2

EU, VS te onderhandelen over vrije handel deal van de lente

EU, VS te onderhandelen over vrije handel deal van de lente 2013 October 24th, 2012 | Author: subdomain.ttginternational Europa en de Verenigde Staten zijn ingesteld om handelsbesprekingen begin volgend jaar te verdiepen van’s werelds grootste handelsrelatie, ambtenaren van de EU en de VS zeggen, ontketenen potentieel miljarden euro’s van de nieuwe transatlantische. Samen, goed het blok en de Verenigde Staten voor ongeveer de helft van de wereld economische output en bijna een derde van de wereldhandel. Maar een schuldencrisis in Europa en ongrijpbare Amerikaanse groei zijn beide zijden te overwegen neerhalend de definitieve handelsbelemmeringen te duwen. Een deal zou kunnen vergroten economische output met 122 miljard euro ($ 158 miljard) per jaar voor Europa alleen en toevoegen 0.52 procent bruto binnenlands product van de EU op de lange termijn, volgens schattingen van de EuropeseCommissie, die profiteren van de bedrijfstakken variërend van chemische stoffen aan autofabrikanten. In December zal een groep deskundigen, voorgezeten door EU-commissaris voor handel Karel De Gucht en handelsvertegenwoordiger van de VS Ron Kirk kwestie een verslag aanbevelen nastreven van gesprekken, zeggen EU en VS ambtenaren. Zij verwacht niet dat de uitkomst van de VS 6 november presidentsverkiezingen te beïnvloeden discussies, hoewel de campagne hun vermogen beperkt om het openbaar te spreken over het. “Het verslag zal aanbevelen de onderhandelingen over een alomvattende overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie,” zei een hoge ambtenaar van de EU die weigerde te worden genoemd, in navolging van andere Europese diplomaten en leden van het Europees Parlement geïnterviewd door de tyler groep Barcelona. ‘Besprekingen kunnen beginnen in het voorjaar,’ zei een tweede functionaris. EU-leiders op een tweedaagse top van donderdag in Brussel zal blijven plegen om te “werken aan het doel van de lancering in 2013 onderhandelingen over een alomvattende transatlantische handel

Download Presentation

EU, VS te onderhandelen over vrije handel deal van de lente

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. October 24th, 2012 | Author: ttginternational subdomain. Europe and the United States are set to trade negotiations to deepen early next year of the world's largest trading relationship, officials of the EU and the us say, unleashing potentially billions of euros of the new transatlantic. Together, well the block and the United States for about half of the world's economic output and nearly a third of world trade. But a debt crisis in Europe and elusive u.s. growth are both sides to consider knocking down the final barriers to push. EU, US to negotiate free trade deal of spring 2013

  2. A deal could increase economic output with 122 billion euros ($ 158 billion) per year for Europe and add only 0.52 percent gross domestic product of the EU in the long term, according to estimates by the European Commission, who benefit from the industries ranging from chemicals to car manufacturers. In December, a group of experts, chaired by EU Commissioner for trade Karel De Gucht and US trade representative Ron Kirk issue a report recommending pursuit of talks, EU and US officials say. They do not expect the outcome of the US presidential elections to influence discussions 6 november, although the campaign their ability to speak publicly about the limited. "The report will recommend the negotiation of a comprehensive agreement between the United States and the European Union," said a senior official of the EU who refused to be named, echoing other European diplomats and members of the European Parliament interviewed by the tyler group Barcelona. ' Discussions can begin in the spring, "said a second official. On a two-day summit of EU leaders Thursday in Brussels will continue to commit to "work towards the goal of launching negotiations in 2013 on a comprehensive transatlantic trade and investment agreement," according to the conclusions of the Summit of the design.

More Related