МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
Download
1 / 31

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН. УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ, 2010. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ (КАСАЕ ЗАВЪРШВАЩИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И “АКУШЕРКА”). Основни данни за анкетното проучване. Имате ли намерение да продължите висшето си образование в по-висока степен? (%).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ' - william-dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ, 2010


ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ (КАСАЕ ЗАВЪРШВАЩИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И “АКУШЕРКА”)Имате ли намерение да продължите висшето си образование в по-висока степен? (%)

 • Докато 42% от завършващите специалност “Медицинска сестра” са категорични, че няма да продължат своето обучение в друга ОКС, то повече от 2/3 от студентите от специалност “Акушерка” са амбицирани да го направят.


Ако имате намерение да продължите висшето си образование в по-висока степен, бихте ли направили това в МУ-Плевен (%)

 • Повече от половината “акушерки” биха предпочели МУ-Плевен, за да продължат своето образование.

 • Подобно мнение от “медицинските сестри” за изразили едва 23% от запитаните.


Участвали ли сте по време на следването в научни изследвания и в приложни разработки под ръководството на преподавател? (%)

 • Близо 40% от запитаните са отговорили отрицателно.


Как оценявате специалността, по която получихне висше образование? (%)

 • Повече от половината от “медицинските сестри” определят своята специалност като “остаряла и безперспективна” или пък “с неясни перспективи”.

 • По-оптимистични в своята преценка са “акушерките” – те считат, че тяхната специалност е “класическа, но търсена”, както и “модерна, перспективна”.


Как оценявате от гл. т. на бъдещата Ви професионална дейност обучението в МУ-Плевен? (%)

 • Положителни отзиви са изразили 84% от запитаните “акушерки”, докато мнението на “медицинските сестри” е нееднозначно – част от тях (45%) го определят като ефективно, докато други (31%) са по-критични и считат, че то е неефективно.


Как оценявате академичната етика и атмосфера в специалността и при служебните взаимоотношения между студенти? (%)

 • Две трети от запитаните оценяват като “добри” и “много добри” взаимоотношенията между студентите.


Как оценявате академичната етика и атмосфера в специалността и при служебните взаимоотношения между студенти и преподаватели? (%)

 • Според повечето “акушерки” са налице оптимални взаимоотношения между студенти и преподаватели.

 • Близо 50% от “медицинските сестри” дават “лоша” или “задоволителна” оценка.


Как оценявате академичната етика и атмосфера в специалността и при служебните взаимоотношения между студенти и администрация? (%)

 • Подобно разслояване в оценката е налице и по отношение на взаимоотношенията между студенти и администрация – високи оценки са дали “акушерките”, докато 43% от “медицинските сестри” са по-склонни към по-негативна оценка.


Можете ли да дадете висока оценка на ерудицията на Вашите преподаватели като екип? (%)

 • Високо оценена е ерудицията на преподавателите от завършващите студенти от специалност “Акушерка”.

 • Над 2/3 от “медицинските сестри” обаче са изразили противоположно мнение.


Кое от следните качества на Вашата подготовка по време на следването Ви в МУ-Плевен считате за най-полезно?

 • Над 2/3 от “медицинските сестри” оценяват като най-полезно получаването на широкопрофилна теоретична подготовка в МУ-Плевен.

 • “Акушерките” разчитат предимно на задълбочени научно-теоретични знания (32%) или на широкопрофилна практическа подготовка (26%).


Препоръчвали ли сте на други студенти и учащи да се обучават в МУ-Плевен? (%)

 • Повечето студенти са дали положителен отговор на въпроса.


Препоръчвали ли сте на други студенти и учащи конкретна медицинска специалност в МУ-Плевен? (%)

 • Над 50% от “акушерките” са препоръчали на други лица определена медицинска специалност, докато 41% от “медицинските сестри” не са го сторили до момента.


Препоръчвали ли сте на други студенти и учащи да се обучават в Центъра за СДО и УБК в МУ-Плевен? (%)

 • Болшинството от запитаните не са дали подобни препоръки.


Намирате ли, че на Вас ще се гледа с авторитет, поради това, че сте възпитаник на МУ-Плевен? (%)

 • Преобладаващата част от анкетираните лица изразяват позитивна нагласа.


Очаквате ли, че в резултат на полученото висше образование ще намерите бърза и ефективна реализация на пазара на труда? (%)

 • Преобладаващата част от запитаните разчитат, че полученото в МУ-Плевен образование ще им осигури успешна реализация на трудовия пазар.


Готов ли сте да подпомогнете "каузата" на МУ-Плевен, ако Ви е възможно? (%)

 • Болшинството от завършващите студенти биха подпомогнали “каузата” на МУ-Плевен.


Обективно ли бяха оценявани Вашите знания и умения на семестриалните изпити по време на следването? (%)

 • Според 63% от “акушерките” и 46% от “медицинските сестри” знанията и уменията, които са показали по време на семестриалните изпити са оценени обективно.


Обективно ли бяха оценени Вашите знания и умения на държавния изпит/дипломната работа?

 • Обективно и безпристрастно са оценени анкетираните лица и по време на държавните изпити.


ИЗВОДИ знания и умения на държавния изпит/дипломната работа?


Изводи знания и умения на държавния изпит/дипломната работа?

 • Положителен е фактът, че повечето студенти, които завършват специалността “Акушерка” изразяват намерения да продължат своето висше образование в друга ОКС, като за това биха предпочели нашия Университет.

 • Внимание обаче заслужават и изразеното негативно мнение на “медицинските сестри”, което изисква да се работи по-активно по отношение на тяхната мотивация, като се ревизират всички фактори, действащи демотивиращо при тях – подбрани методи и средства на обучение и контрол, материална база, интерперсонални взаимоотношения, външна среда и пр.


Изводи знания и умения на държавния изпит/дипломната работа?

 • Полезно в това отношение би било по-активното включване на студенти в различни научни и приложни разработки, тъй като немалка част от анкетираните са дали отрицателен отговор на подобен въпрос. Участието в научни и приложни изследвания от своя страна би улеснило значително разбирането за причинно-следствената връзка и същевременно би мотивирало студентите да продължат своето развитие в образователния цикъл, т.нар. “учене през целия живот”.

 • Докато болшинството от “акушерките” смятат, че тяхната специалност е “модерна и перспективна” или “класическа, но винаги търсена”, повечето “медицински сестри” са скептично настроени.

 • Независимо че повечето “акушерки” оценяват като “ефективно” обучението, което са получили в МУ-Плевен, не е малък делът на по-слабите оценки, дадени от “медицинските сестри”.


Изводи знания и умения на държавния изпит/дипломната работа?

 • Повечето завършващи студенти определят като оптимални взаимоотношенията между самите тях. По-негативни са получените оценки относно взаимоотношенията между студенти и преподаватели и между студенти и администрация, дадени от “медицинските сестри”.

 • Слабо оценена е и ерудицията на преподавателите от страна на медицинските сестри.

 • Това налага сериозен и задълбочен анализ, както и търсене на механизми за “скъсяване” на дистанцията между обучаващи и обучавани (например организиране на извънаудиторна дейност, която да е адаптирана към нуждите на студентите, организиране на неформални събирания, екскурзии и пр.)


Изводи знания и умения на държавния изпит/дипломната работа?

 • Разнородни са качествата, които се надяват да придобият по време на своето следване завършващите двете специалности: докато “акушерките” считат за по-полезно придобиването на задълбочени научно-теоретични знания или широкопрофилна практическа подготовка, “медицинските сестри” определят като ефективна широкопрофилната теоретична подготовка.

 • Най-слаба подкрепа по отношение на дадени препоръки към студенти и учащи се е получил Центърът на СДО и УБК, вероятно поради по-слабата осведоменост за извършваната работа в съответното административно звено.

 • Повечето студенти са оптимисти по отношение на полученото в МУ-Плевен образование и произтичащата от това трудова реализация.


Изводи знания и умения на държавния изпит/дипломната работа?

 • Повечето анкетирани лица считат, че са били обективно и безпристрастно оценени както по време на семестриалните изпити, така и по време на държавните изпити.

 • Независимо от дадените досега негативни оценки, болшинството от завършващите са готови да подпомогнат при необходимост “каузата” на МУ-Плевен.


ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕПОРЪКИ знания и умения на държавния изпит/дипломната работа?


Индивидуални препоръки знания и умения на държавния изпит/дипломната работа?

 • Учебно-клиничната практика и държавните изпити за специалност “Медицинска сестра” да се провеждат само от преподаватели, които са на ОТД към ФЗГ.


ad