slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TOÅNG ÑOAØN SAO BAÉC ÑAÅU XIN CHAØO CAÙC BAÏN! PowerPoint Presentation
Download Presentation
TOÅNG ÑOAØN SAO BAÉC ÑAÅU XIN CHAØO CAÙC BAÏN!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
willa-dale

TOÅNG ÑOAØN SAO BAÉC ÑAÅU XIN CHAØO CAÙC BAÏN! - PowerPoint PPT Presentation

151 Views
Download Presentation
TOÅNG ÑOAØN SAO BAÉC ÑAÅU XIN CHAØO CAÙC BAÏN!
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TOÅNG ÑOAØN SAO BAÉC ÑAÅUXIN CHAØO CAÙC BAÏN!

  2. Một chút để nhớ TRƯỜNG ĐOÀN THÂN YÊU

  3. TRƯỜNG ĐOÀN THÂN YÊU Trường Đoàn thân yêu – Giờ đây giã từ. Còn lại trong tôi buồn vương thương nhớ. Bạn bè bên nhau – Bên nhau từng ngày. Và giờ chia tay – Đến rồi ai hay Trường Đoàn thân yêu – Còn đâu những ngày. Bạn bè bên nhau truyền tay hơi ấm. Từng giọt mưa rơi - Giăng giăng ngoài trời. Lòng tôi chơi vơi – Đến rồi ai hay.

  4. TRƯỜNG ĐOÀN THÂN YÊU ĐK: Làm sao không nhớ - Tháng ngày bên nhau. Bên ánh lửa hồng – Bập bùng đêm đêm. Làm sao không nhớ - Dáng hình thân thương. Thầy cô yêu mến – Suốt đời không quên.

  5. TOÅNG ÑOAØN SAO BAÉC ÑAÅUCHUÙC CAÙC BAÏN HAÏNH PHUÙC