slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Şedinţa de analiză a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2012-2013 LICEUL TEHNOLOGIC PowerPoint Presentation
Download Presentation
Şedinţa de analiză a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2012-2013 LICEUL TEHNOLOGIC

play fullscreen
1 / 44

Şedinţa de analiză a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2012-2013 LICEUL TEHNOLOGIC

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Şedinţa de analiză a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2012-2013 LICEUL TEHNOLOGIC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Şedinţa de analiză a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2012-2013LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI EMINESCU” DUMBRĂVENI -30septembrie2013-

 2. Ministerul Educaţiei Naționale LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI EMINESCU”DUMBRĂVENI JUDEŢUL SUCEAVA Tel./ Fax: (0230) 535014 E-mail: grupscolardumbraveni@yahoo.com • www.grupdumbraveni.ro

 3. AGENDA • Raport de activitate pentru anul școlar 2012-2013, privind starea învăţământului la nivelulLiceuluiTehnologic “MihaiEminescu” Dumbrăveni – prezentare - prof. Apetrei Mihaela– director coordonator • Plan managerial al LiceuluiTehnologic “MihaiEminescu” Dumbrăveni pentru anul școlar 2013 – 2014. • prezentare - prof. Spiridon Neculai Ovidiu–director adjunct • Prezentarea Proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2013-2014 - prezentare - prof. Harasim Mihai– director adjunct

 4. AGENDA • Responsabilitățilesistemuluieducațional privind resprctarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului – prezentare - prof. Bolohan Romeo • Diseminarea participării la mobilitatea Comenius • prezentare - prof. Duceac Adriana • Prezentarea concluziilor chestionarului aplicat profesorilor - prezentare - prof. Pintilii Niculina

 5. Raport de activitate pentru anul școlar 2012-2013, privind starea învăţământului la nivelulLiceuluiTehnologic “MihaiEminescu” DumbrăveniSINTEZĂ

 6. VIZIUNE Şcoala dumbrăveneană își propuneadaptarea şi creşterea capacităţii dea contribui la dobândirea competenţelor cheie europenede către elevi, în vederea realizării accesului acestora pe piaţa muncii.

 7. MISIUNE Şcoala noastră îşi propune să asigure pentru tinerii şi adulţii din comuna Dumbrăveni, judeţul Suceava, o educaţie şi o instruire de înaltă calitate profesională, contribuind la stimularea dezvoltării carierei şi creşterii profesionale, stimulând dezvoltarea potenţialului economic şi social al zonei. Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, responsabilitatea, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. Şcoala este furnizor de forţă de muncă calificată de nivel 1,2 şi 3 pentru unităţile economice.

 8. DIRECŢII DE ACŢIUNE • • Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E.; • Acces egal, nediscriminatoriu, la educaţie; • Reducerea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu; • Susţinerea elevilor capabili de performanţă; • Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională; • Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.); • Susţinerea formării continue a resurselor umane; • Dezvoltarea unui parteneriat comunitar şi internaţional la standarde europene;

 9. Obiective generale 1. Optimizarea conducerii operaţionale a managementului şcolii; 2. Asigurarea unui management eficient al echipei manageriale din şcoală; 3.Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a serviciilor educaţionale de orientare şcolară şi profesională; 4.Stabilirea ofertei educaţionale prin raportare la nevoile de dezvoltare personală a elevilor şi cerinţele pieţei muncii; 5.Adaptarea resurselor umane din şcoală la dinamica sistemului naţional de educaţie; 6.Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bazei didactico-materială pentru desfăşurarea procesului educaţional; 7.Creşterea gradului de participare a partenerilor educaţionali din comunitatea locală, în soluţionarea problemelor şcolii; 8. Accesarea de fonduri europene pentru iniţierea şi derularea unor proiecte comunitare la nivel local.

 10. OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI PE DOMENII

 11. “Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.“ (Hery Ford) • Asigurarea coerenţei manageriale lanivelul • compartimentelor şcolii, prin raportarea la • documentele de analiză şi diagnoză a sistemului, • proiectarea managerială anuală / semestrială, • aplicarea unor hotărâri şi recomandări • ale Consiliului de Administraţie al şcolii; • Aplicarea normativelor MEN şi a deciziilor ISJ • Suceava; • Eficientizarea activităţii comisiilor din şcoală • prin aplicarea unor reglementări, proceduri şi • instrumente de lucru, pe domenii de activitate; • Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare • a calităţii în şcoală. MANAGEMENT OBIECTIVE SPECIFICE:

 12. Activitatea managerială a urmărit nu numai respectarea legilor în vigoare ci şi aplicarea corectă a acestora. La nivelul unităţii noastre şi a structurilor a fost asigurată coerenţa managerială, prin raportarea la documentele de analiză şi diagnoză, la planurile manageriale anuale şi semestriale, prin aplicarea unor hotărâri şi măsuri ale Consiliului de Administraţie, şi prin organizarea şi desfăşurarea programelor/ activităţilor proiectate. Graficul Unic de Control al directorilor pentru anul şcolar 2012-2013 a cuprins toate tipurile de inspecţie, cu o tematică orientată pe monitorizarea desfăşurării activităţii de învăţământ, conform criteriilor propuse de comisia de monitorizare a inspecţiei şcolare. S-au realizat un număr insuficient de inspecţii la clasă, încercând să se acorde o atenţie mai mare celor aflaţi la început de drum, în sensul îndrumării şi consilierii în domeniul didactic. Multe dintre inspecţii s-au efectuat cu ocazia susţinerii inspecţiilor pentru susţinerea gradelor didactice (Gradul I: Duceac Adriana, Poenaru Petru, Onucu Angela, Rodinciuc Ionela, Hatnean Dorin, Hrițcu Oltea, Sava Carmen; Gradul II: Pintilii Niculina, Colibă Doru; Definitivat: Bucur Cipriana, Negură Narcisa). .

 13. Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică la nivelul şcolii politicile educaţionale ale M.E.N. au evidenţiat: aplicarea corectă a curriculum-ului naţional, utilizarea de către cadrele didactice a băncilor de date cu legislaţia specifică educaţiei, avizarea documentelor de proiectare a activităţii didactice, fiind înregistrate la secretariat la început dean școlar /semestru.

 14. În sensul eficientizării activităţii școlii şi relaţiilor specifice dintre acestea s-au introdus pe site-ul şcolii link-uri cu ordine ISJ, pentru informarea rapidă şi corectă a tuturor cadrelor didactice, pentru colectarea unor informaţii din şcoli şi întocmirea situaţiilor statistice solicitate, precum şi implementarea corectă a programelor derulate. Planurile de măsuri întocmite de către comisii, în scopul remedierii disfuncţiilor constatate au fost aplicate corect, având în cele mai multe din cazuri rezultatele scontate.

 15. În vederea creşterii gradului de profesionalizare a managerilor, aceștia au participat la programe de formare pe tematica descentralizării instituţionale şi asigurării calităţii. Activitatea managerială a fost monitorizată de către inspectorii şcolari cu atribuţii teritoriale. Am participat la reuniunile manageriale semestriale organizate, conform arondărilor.

 16. Managementul calităţii educaţiei la nivelul liceului a înregistrat în anul şcolar 2012-2013, rezultate cum ar fi: • participarea la cursuri de formare a persoanelor resursă în unităţile şcolare incluse într-un program specific; • întocmireacorectăşi la timp a rapoartelor de autoevaluare;

 17. Curriculum OBIECTIVE SPECIFICE: 1. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev, având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie europene; 2. Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală; 3. Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii specifice de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională; 4. Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale dezavantajate; 5. Corelarea planului anual de şcolarizare cu evoluţia demografică pe zone, opţiunile/interesele elevilor şi posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa muncii.

 18. În scopul adaptării demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev, având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie europene, s-a pus accent pe aplicarea metodelor activ-participative, pe împletirea armonioasă a tradiţionalului cu modernul, totul în şi spre binele elevului. Monitorizarea aplicării curriculum-ului naţional şi a programelor şcolare în şcoala noastră, s-a realizat prin inspecţii despecialitate.

 19. În cadrul asistenţelor la ore s-a evidenţiat un proces al predării/ învăţării la clasă redimensionat, în sensul dobândirii de competenţe şcolare şi de viaţă socială. În completarea acestui demers, s-au analizat rezultatelor obţinute de elevi la examenele naționale. La Evaluarea naţională, din 117 elevi participanți, 104 au obținut medii peste 5, procentul de promovabilitate fiind 87,5%, pe școală și 13 elevi au avut medii între 2 și 5. La Limba şi literatura română, procentul de promovabilitate a fost de 86,28%, iar la Matematică, procentul de promovabilitate a fost de 85,15%.

 20. BacalaureatLa Limba și literatura română în sesiunea iunie-iulie, din 149 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat la examen 130, din care au promovat un număr de 63, însemnând 48,5%. În sesiunea august-septembrie, din 83 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat la examen 66, din care au promovat bacalaureatul un număr de 18, însemnând 27%.La matematică, clasele de matematică-informatică rezultatele sunt chiar foarte bune la clasa a XII-a B, unde procentul de promovabilitate la matematică este de 96%, iar la clasa a XII-a C este de 50%. Cu alte cuvinte, din 46 de absolvenți ai profilului matematică-informatică s-au prezentat 42, din care 33 au obținut note peste 5, ceea ce reprezintă un procent de 78,5%. La clasele de tehnologic promovabilitatea la examenul de matematică este mică. La biologie promovabilitatea a fost 100%, iar la istorie, geografie de100% la ziși 84% la frecvență redusă. Mai putem menționa că rezultatele de la bacalaureat au situat Liceul Tehnologic din Dumbrăveni pe un loc onorabil în topul liceelor din județ, fiind clasat înaintea liceelor tehnice din municipiul Suceava.

 21. Un obiectiv permanent al ultimilor ani, în activitatea şcolii îl reprezintă motivarea participării cadrelor didactice şi elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală.

 22. Septembrie 2012 În perioada 2 – 9.09. 2012, consilierul educativ Doncean Ionela a participat la Laboratorul de educaţie nonformală de la Gura Portiţei, jud. Tulcea în cadrul proiectului N. O. N. F. O. R. M. A. L.În cadrul acestui laborator, s-au prezentat și pus în practică metode de educație nonformală precum: Teatru origami,Teatru labirint, Teatru forum, Biblioteca vie, Photovoice, Dans contemporan, Teatru de umbre și altele. ( http://www.culturalazi.ro/emisiuni/es.shtml?sh=1021&ed=39931și pe prima pagina www.culturalazi.ro ) Octombrie 2012 – participare în cadrul proiectului „Festivalul de Altceva” la Piatra Neamț organizat de către Asociația de Sprijin Comunitar ACS Piatra Neamț . 8 elevi coordonați de prof. Ionela Doncean au participat la Durău, la Atelierul de formare în metode de educație non-formală, învățând și punând în practică o Bibliotecă Vie, o expoziție Photovoice, o expoziție de obiecte eco, un Treasure Hunt. (http://www.realitateamedia.ro/social/12964-festivalul-de-altceva-bibliotec-vie-expoziii-i-concursuri.html ) 26 0ctombrie 2012 – Balul Bobocilor 30 octombrie 2012 – Sărbătoarea de Halloween Noiembrie 2012 – Activitate de ecologizare în Parcul comunal 1 decembrie 2012 – Ziua Naţională a României - concurs coord.prof. Bortă Daniela Datini de Crăciun – decembrie 2012 – prof. Țiplic D., Bardan S.,Pintilii N.

 23. Septembrie – decembrie – Proiectul „Sănătate prin sport” – finanţat de Consiliul Judeţean Suceava, realizat în colaborare cu Primăria Dumbrăveni şi Inspectoratul Şcolar Suceava – coordonator proiect prof. Poenaru Petru 1 decembrie 2012 / 1 iunie 2013– Vreau să cânt!– concurs de interpretare inițiat de directorul școlii prof. ing. Spiridon Ovidiu (http://www.crainou.ro/?module=displaystory&story_id=53996&format=html ) 1-5 aprilie 2013 Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – Săptămâna aceasta a fost una plină în activități diverse (culturale, artistice, sportive). 30 aprilie – Ziua curățeniei de primăvară 8-10 Mai – Programul „Zilele Europei la Dumbrăveni” s-a organizat în perioada 8-10 mai 2013 cu prilejul zileide 9 MAI – O SINGURĂ ZI – TREI SĂRBĂTORI ( Ziua independentei de stat a Romaniei- 1877, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945 şi Ziua Europei ) Cupa 1 Iunie, ediția a IV-a – concurs sportiv

 24. Rezultate notabilePremiul Special la etapa naţională de la Călăraşi a Olimpiadei de Educaţie tehnologică, elevul Jijie Marian, clasa a VII-a A, prof. Bolohan RomeoLocul III “Cu viața mea apăr viața”- etapa națională, prof. Iavni CristianPremiu special cu clasa a VIII-a B la Concursul Internațional „Mathematique sans fontieres” prof. Harasim MihaiFestivalul Naţional de Teatru pentru Tineret “Spiritul lui Caragiale” la care au participat d-le prof. Rîmbu Dorina şi Pintilii Niculina cu trupele Homo ludens, cl.a X-a B - Premiul II, trupa Jovial, cl. a VII-a B – MenţiuneMenţiune la Concursul Interjudeţean+-Poezie, etapa judeţeană, desfăşurat la Fălticeni, Dascălu Samuel și Galan Marian, a V-a A, prof. Doncean Ionela și Harasim MihaiPremiul I la Concursul Interjudețean de Matematică „ In Memoriam...” clasa a V-a: Galan Silviu, prof. Harasim Mihai

 25. Premiul I la Concursul Interjudețean de Matematică „ In Memoriam...” clasa a VII-a: Jijie Marian, prof. Harasim MihaiTrofeul festivalului obținut la Concursul interjudeţean de interpretare vocală de la Băneşti „La fântâna dorului” – Chirica Iuliana, clasa I B – prof. înv. primar Rusu MihaelaLocul I “Lemnul Sfânt care cântă”- etapa națională, elevul Roman Iustin, prof. înv. primar Moisiuc AdelinaLocul I –etapa județeană “Prietenii pompierilor”, prof. Iavni CristianLocul III la Concursul “Student pentru o zi “ -biologie vegetală, eleva Andronic Simona, din clasa a XII-a B, prof. Zaiț GabrielaMenţiune, eleva Morişcă Monica din clasa a XI-a A la Concursul judeţean de fotografie şi creaţie literară: Povestea unei fântâni, desfăşurat la Colegiul “V. Lovinescu” Fălticeni, prof. Rusu Oana

 26. Olimpiada Sportului Şcolar:Locul I la etapa pe cerc pedagogic – fotbal primarLocul II la etapa pe cerc pedagogic- fotbal gimnaziuLocul III la etapa pe cerc pedagogic – handbal liceu băieți, prof. Poenaru PetruMenţiune la Olimpiada de limbă, comunicare și litratură română, faza judeţeană, eleva Galan Gabriela de la clasa a VIII-a C, prof. Apetrei Mihaela Menţiune la Olimpiada de biologie, faza judeţeană, elevul Guriţă Ştefan de la clasa a VII-a C, prof. Zaiț Gabriela Locul II la Olimpiada de religie, faza judeţeană, eleva Onucu Alexandra de la clasa a VIII-a C, prof. Onucu AngelaPremiul II la Concursul „ Acolada” Bogdănești, cu elevul din clasa a VII-a: Jijie Marian, prof. Harasim MihaiPremiul III la Concursul „Centenarum” Bosanci cu elevii din clasa a VIII-a: Birnicu Ionel și Biciușcă Oana , prof. Harasim Mihai

 27. Preocupările din ultimii ani ale Liceului Tehnologic ”MihaiEminescu”Dumbrăveni pentru creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale dezavantajate s-au concretizat în activităţi şi rezultate cu impact, la nivelul învăţământului gimnazial şi la nivelul învăţământului profesional şi tehnic. Astfel, pe lângă acţiunile curente ale I.S.J. în şcoala noastră s-au implementat activităţi de prevenire a abandonului şcolar şi a violenţei în cadrul proiectului „Tineri împotriva violenţei”.

 28. Programe speciale Rechizite – 975 elevi EURO 200 – 4 elevi Banide Liceu – 367 elevi Laptesi corn – 1126 elevi Euro 100 –85 cadre didactice Transport elevi –70 elevi/ Zi

 29. În luna decembrie am finalizat Proiectul planului de şcolarizarepentru 2011-2012 şi am transmis documentaţia acestuia la ISJ. pentru aprobare. În fundamentarea cifrelor s-au avut în vedere: evoluţia demografică pe zone, opţiunile/interesele elevilor şi posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa muncii. Pentru învăţământul profesional şi tehnic specializările/ calificările noi propuse, corelate cu solicitările de pe piaţa locală a forţei de muncă, conform PLAI şi PRAI, au fost aprobate în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social.

 30. REŢEAUA ŞCOLARĂ

 31. Resurse OBIECTIVE SPECIFICE: 1. Asigurarea accesului personalului din şcoli la formarea corespunzătoare aplicării noilor cerinţe ale sistemului de învăţământ şi adaptării ascestuia la cel european; 2. Aplicarea corectă a prevederilor legale privind încadrarea unităţilor şcolare cu personal didactic de predare calificat, de conducere, auxiliar şi nedidactic, în contextul lărgirii autonomiei politicilor de personal; 3. Modernizarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia; 4. Actualizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare.

 32. Obiectivul asigurării accesului personalului din şcoală la formarea corespunzătoare aplicării cerinţelor sistemului de învăţământ şi adaptării acestuia la cel european a vizat implementarea de către I.S.J. a unor programe pentru asigurarea coerenţei şi complementarităţii între formarea iniţială şi formarea continuă, din perspectiva eficienţei inserţiei profesionale (ex. învăţământul profesional şi tehnic, învăţământul preşcolar, formarea debutanţilor).

 33. RESURSE UMANE Număr total cadre didactice pe sex şi vârste, la începutul anului şcolar Situaţia numerică a cadrelor didactice pe niveluri de şcolarizare Titulari şi suplinitori

 34. Formarea continuă a cadrelor didactice • În semestrul I al anului şcolar 2012-2013 • am organizat cercuri pedagogice la • * educație fizică (prof.Poenaru Petru) și • *educațietehnologică (prof.Bolohan Romeo). • În semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 • am organizat cercul pedagogic al învățătorilor • (prof. înv. primar Murariu Mariana, • Golofca Corina, Colibă Doru, Sava Carmen). • Toate cadrelor didactice au participat la activităţile de perfecţionare • organizate de ISJ Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” • și CCD “George Tofan”;

 35. Formarea continuă a cadrelor didactice

 36. Resurse financiare Acţionând în limitele competenţelor ce îi revin, pentru modernizarea şi conservarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia, conducerea şcolii a atras fonduri din sponsorizări: • Refacerea șarpantei din corpul A –Primăria comunei Dumbrăveni – 60000 ron • Izolare termică a corpului B– Primăria comunei Dumbrăveni – 40000 ron • Dotare cu Lap-top și videoproiector prin proiectul Sănătate prin sport finanţat din • fonduri acordate de către CJ Suceava- 5000 ron • Amenajarea cabinetelor de limbi străine și discipline tehnice cu lap-top, • videoproiector, suport, ecran – 6000 ron • Premiile acordate la concursul “Vreau să cânt”, în valoare de 2700 ron • (Firma General Dinamics) • Cadouri acordate elevilor de Crăciun (Selgros Suceava)- 14000 ron • Premii Balul Bobocilor-sponsori locali - 3000 ron • Premii acordate elevilor merituoși la sfîrșitul anului școlar - Asociația de părinți • – 3000 ron

 37. Infrastructura școlară SITUAŢIACLĂDIRILOR - 6 corpuri de clădire • 42 de săli de clasă, cabinete şi laboratoare; • lipsaspaţiilor de învăţământ duce la derularea procesului de învăţământ în două schimburi (8-20) și la folosirea cabinetelor ca săli permenente de clasă; • existenţa unei singure autorizaţii sanitarede • funcţionare explică condiţiile în care se desfăşoară • procesul de învăţământ.

 38. Bazadidactico-materială 1. “Săli de sport”: 1 2.Terenuri de sport în aer liber: 3 3. Bibliotecişcolare : 4 cu 650 utilizatori 4. Carte şcolară : peste 20.000 de exemplare.

 39. Relatii comunitare OBIECTIVE SPECIFICE: 1. Participarea reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin în activităţile şcolii; 2. Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale din şcoli; 3. Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale; 4. Asigurarea consultanţei de specialitate, de către ISJ, în pregătirea echipelor de proiect din şcoli cu scopul realizării unor aplicaţii pentru accesarea fondurilor europene.

 40. Numeroase activităţi ale şcolii beneficiază în continuare de participarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi naţionale, acestea contribuind fie cu expertiza specifică în exercitarea atribuţiilor ce le revin, fie asigurând fondurile necesare pentru desfăşurarea procesului de învăţământ. În scopul responsabilizării părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale din şcoli, a fost dezvoltată relaţia de colaborare cu aceştia și prin includerea în programul săptămânal a orei la dispoziţiapărinţilor. S-au desfăşurat proiecte şi programe de educaţie parentală şi campanii de informare/ consiliere privind riscurile la care sunt expuşi elevii prin consumul de droguri. Au continuat parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale (cu Primăria, Poliția, Biserica Ortodoxă, Penticostală), regionale (Palatul copiilor Suceava și Bistrița,Colegiul Național „Petru Rareș” ,ColegiulTehnic “PetruMușat” , Organizaţia „Salvaţi copiii”, GEK Bucovina ), naţionale ( cu Universitatea “Ștefan cel Mare”, cu editurile Art, Sigma, Paralela 45)şi internaţionale(Ucraina), cu rezultate importante în facilitarea participării cadrelor didactice la programe informatice, la programe de formare profesională, dar mai ales, în diversificarea ofertei de programe educaţionale de tip campanie de prevenire şi protejare (criminalitate, drog, alcool, mediu etc.).

 41. Imagine şicomunicarePromovarea activităţii cadrelor didactice prin: • obiectivitatea raportărilor şi relaţiilor funcţionale cu autorităţile locale şi judeţene; • activităţi de promovare a şcolii prin editare de pliante de promovare a ofertei educaționale, mape, editarea revistei învăţătorilor/ clasei; • organizarea serbării de premiere a performanţei şcolare, • publicarea de articole în presă și pe site-uri de popularizare; • interviuri acordate posturilor de televiziune locale; • atrageria Primăriei la activităţile dezvoltate; • responsabilizarea și implicarea părinţilor în activităţile din şcoli; • colaborarea cu părinţii-ora la dispoziţia părinţilor; • participarea la întruniri, proiecte,mobilități internaționale Comenius etc.

 42. Campanii de prevenire şi educaţie a elevilor şi părinţilor • Campanii locale de educaţie/ prevenire: trafic de persoane, consum de droguri, abandon şcolar, violenţă, delincvenţă juvenilă, drepturile copilului, siguranţă rutieră, alimentaţie sănătoasă; • Campanii de prevenireşieducare a elevilorşipărinţilorprinvizionareade materiale la lectoratele cu părinţii; • Prevenirea cazurilor de agresiune asupra elevilor, distrugerilor de bunuri din patrimoniul şcolar, în colaborare cu părinţii, Poliţia locală şi Primăria.

 43. Şedinţa de analiză a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2012-2013LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI EMINESCU” DUMBRĂVENI -30septembrie2013-

 44. VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!