beleidsdag 17 juni 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beleidsdag 17 juni 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beleidsdag 17 juni 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Beleidsdag 17 juni 2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Beleidsdag 17 juni 2011. Programma. 9:00 Welkom 9:15 Het jonge kind 10:15 Pauze 10:30 De plusfunctie 11:15 Beelden toekomstige brede scholen 12:00 Lunch 13:00 Presentatie resultaten van de brede school 13:30 Workshop 1 Het jonge kind (Thomas)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Beleidsdag 17 juni 2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma

Programma

9:00 Welkom

9:15 Het jonge kind

10:15 Pauze

10:30 De plusfunctie

11:15 Beelden toekomstige brede scholen

12:00 Lunch

13:00 Presentatie resultaten van de brede school

13:30 Workshop 1 Het jonge kind (Thomas)

14:30 Workshop 2 Plusfunctie (Peter)

15:30 Workshop 3 Uitwisseling oud en nieuw (Gemma)

16:30 Borrel

het jonge kind vve en doorgaande lijn

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijn

Wat doen we nu?

Waar gaan/willen we heen?

Stellingen: Wat is daar voor nodig?

het jonge kind vve en doorgaande lijn wat doen we nu

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnWat doen we nu?

Afgelopen jaren groei kinderopvang van 0-4 jaar.

Forse investering in methodisch werken bij kov en psz Surplus. Met expertise bibliotheek, consultatiebureau. Bereik doelgroep 97%.

Inzet ICPer.

Nadruk op taalontwikkeling.

Brede scholen sturen op samenwerking voor- en vroegschools. Blijft nog wat ad-hoc.

Overdracht via dit-kan-ik-al en ICPer. Aantal initiatieven warme overdracht kinderen.

Peuterspeelzaal basisingrediënt brede school

het jonge kind vve en doorgaande lijn wat doen we nu1

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnWat doen we nu?

Toeleiding naar VVE door consultatiebureau

Extra dagdelen en begeleiding voorschools

Scholing taallijn door bibliotheek

Boekstart, boekenpret, Jan Klaassen gaat op stap, taallijn, themakratten bibliotheek

VVE werkgroep

3+ mediatheek

Kennismaking met elkaar, gezamenlijke thema’s

Overdracht: dit kan ik al, ICP-er.

het jonge kind vve en doorgaande lijn conclusies ff checken

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnConclusies ff checken

Er gebeurt al veel.

Nadruk op taal, minder op de andere ontwikkelingsgebieden.

Nadruk op voorschoolse voorzieningen van Surplus.

Onduidelijk wat het aanbod is in de kleuterklassen. Beperkte uitwisseling van verwachtingen.

Doorgaande lijn in methodes beperkt.

Doorgaande lijn in (informatie-) overdracht beperkt.

Aantal brede school initiatieven wat ad-hoc.

het jonge kind vve en doorgaande lijn waar gaan we heen

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnWaar gaan we heen?

OKE wet

Beleidsplan VVE 2011-2014 “en nu is het OKE”

Ombuigingsbesluit peuterspeelzalen

Kwaliteitseisen onderwijsinspectie

Bezuinigingen Kinderopvang

het jonge kind vve en doorgaande lijn waar gaan we heen1

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnWaar gaan we heen?

OKE: Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

Alle leidsters SPW3 en scholing VVE

Afspraken maken over gegevensoverdracht naar PO

Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op VVE locaties

Gemeenten krijgt sterkere regierol:

verplicht voldoende aanbod doelgroepkinderen

afspraken maken over definiëring en toeleiding doelgroep, doorgaande lijn en resultaten VVE.

Ouderbijdrage wordt gemaximeerd.

het jonge kind vve en doorgaande lijn waar gaan we heen2

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnWaar gaan we heen?

Beleidsplan VVE 2011-2-14 “en nu is het OKE”:

Deelname doelgroepkinderen aan VVE prog, 4 dagdelen

Voorschoolse educatie van goede kwaliteit en fin. toegankelijk

Toezicht is goed geregeld

Tegengaan van segregatie

Doorgaande lijn naar vroegschoolse educatie, tevens samenwerking met ICP-er en JGZ

Concrete resultaatafspraken vroegschoolse educatie

het jonge kind vve en doorgaande lijn waar gaan we heen3

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnWaar gaan we heen?

Ombuigingsbesluit peuterspeelzalen

Er komt een geïntegreerde voorschoolse voorziening. (Peuterspeelzaal en kinderopvang gaan samen)

Doelgroepkinderen blijven deelnemen aan voorschoolse voorziening

Vanaf 2012 taakstelling €50.000 minder subsidie.

Geen m2 peuterspeelzaal meer bekostigd vanuit gemeente in Spoorzone, Hasselbraam, Centrum en Banakkers

het jonge kind vve en doorgaande lijn waar gaan we heen4

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnWaar gaan we heen?

Kwaliteitseisen onderwijsinspectie:

Ouderbetrokkenheid (verbinding met het gezin)

Kwaliteit educatie

Ontwikkeling, zorg en begeleiding

Kwaliteitszorg van voor- en vroegschool

Doorgaande lijn tussen voor en vroegschool

het jonge kind vve en doorgaande lijn waar gaan we heen5

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnWaar gaan we heen?

Kwaliteitseisen onderwijsinspectie doorgaande lijn:

Er is VVE coördinatie tussen de voor- en vroegschool.

Voldoende kinderen stromen door naar een vroegschool met een vergelijkbare VVE aanpak.

De voorschool zorgt voor doelmatige informatie voor de basisschool waar de peuters naartoe gaan.

Zeker bij zorgkinderen is er een warme overdracht.

De basisschool wint doelmatige informatie in bij de voorschool over de instromende peuters en maakt daar aantoonbaar gebruik van.

Het aanbod van de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd.

Het pedagogisch en educatief handelen van de voor en vroegschool zijn op elkaar afgestemd.

De voor- en vroegschool gaan op vergelijkbare wijze met ouders om.

De zorg en begeleiding is op de voor- en vroegschool op een vergelijkbare wijze georganiseerd.

het jonge kind vve en doorgaande lijn waar gaan we heen6

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnWaar gaan we heen?

Wat zijn de consequenties van de bezuinigingen op de kinderopvang?

het jonge kind vve en doorgaande lijn waar gaan we heen7

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnWaar gaan we heen?

Intermezzo (5 min)

http://www.youtube.com/watch?v=85sRsooIfik

het jonge kind vve en doorgaande lijn besluit

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnBesluit:

 Alle brede scholen in Etten-Leur hebben straks een aanbod voor kinderen van 0-12 jaar. Een geïntegreerde voorschoolse voorziening wordt een basisingrediënt.

Kanttekeningen:

het jonge kind vve en doorgaande lijn besluit1

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnBesluit:

 Er komt 1 VVE plan van 0-6 jaar. Een deel van dit plan wordt bekostigd vanuit de gemeente, het andere deel vanuit het onderwijs. Op deze manier hebben we inzicht in het gehele VVE beleid, van zowel peuterspeelzalen, kinderdagverblijven als het primair onderwijs.

het jonge kind vve en doorgaande lijn besluit2

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnBesluit:

 Elk kind heeft recht op deelname aan een voorschoolse voorziening. We moeten dan ook streven naar een bereik van 100% van de kinderen van 2,5- 4 jaar, niet alleen de doelgroepkinderen.

Kanttekeningen: Zijn er nu kinderen die tussen wal en schip vallen? Of is die toegang voor alle kinderen verzekerd?

het jonge kind vve en doorgaande lijn besluit3

Het jonge kind, VVE en doorgaande lijnBesluit:

 Alle voorschoolse instellingen aangesloten bij de brede scholen voldoen aan de wet OKE en dragen bij aan het VVE beleid zoals geformuleerd in het beleidsplan 2011-2014

 Kanttekeningen:

de plusfunctie

De Plusfunctie

Kaders

Wat doen we nu?

Waar gaan we heen?

de plusfunctie kaders

De PlusfunctieKaders

Accommodatienota

Elk cluster heeft:

Een brede school plus. Met ruimten opgenomen voor ontmoeting voor de wijk, en ruimte voor bijzondere doelgroepen. De ambitie is om in iedere cluster ontmoetingsplaatsen te creëren voor jong en oud.

Een zorgkruispunt: het centrum voor de wijk voor dienstverlening en zorg.

Beiden worden waar mogelijk in samenhang gerealiseerd.

de plusfunctie kaders1

De PlusfunctieKaders

Accommodatienota

“Met de komst van de brede school + liggen er voor de gemeente Etten-Leur veel kansen om het wijkgerichte werken in de vier clusters verder uit te bouwen (…). In de wijk kunnen we alle denkbare maatschappelijke vraagstukken vinden én ligt menig aanknopingspunt voor het aanpakken van die vraagstukken.”

“Een multifunctionele accommodatie in de wijk die voor bewoners- jong en oud- heel herkenbaar is en een spil vormt voor allerlei naschoolse en buurtoverstijgende activiteiten.”

“Het wordt eenvoudiger om de bewoners te activeren en te laten participeren bij wijkzaken, ook voor de netwerkpartners van het wijkgerichte werken – de wijkagent, opbouwwerk, jongerenwerk, zorginstanties, de woningcorporatie, scholen- vormt een brede school plus het hart van de wijk. Met de komst van een brede school plus kan de integrale benadering vanuit de verschillende disciplines gestalte krijgen door bijvoorbeeld het organiseren van spreekuren op locatie.”

de plusfunctie kaders2

De PlusfunctieKaders

Visie brede scholen. De brede school draagt bij aan:

Bevordering sociale competenties

Actieve deelname aan de samenleving

Vrije tijdsvoorzieningen

Zorg voor kwaliteit van de leefomgeving

de plusfunctie kaders3

De PlusfunctieKaders

Accommodatienota: geplande brede scholen PLUS

De Pijler (ism Avoord en Turfschip)

De Spoorzone

Hooghuis

Grauwe Polder

Mogelijk ook het Centrum (ism Palet, Appelgaarde)

de plusfunctie kaders in ontwikkeling

De PlusfunctieKaders in ontwikkeling

Uit gespreksnotitie woonservicegebieden Etten-Leur:

“Een woonservicegebied is een gewone wijk waarin optimale condities zijn geschapen waardoor mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen.”

“De zorg wordt gecoördineerd vanuit een wijkservicepunt of zorgkruispunt”

“Aan elk wijkservicepunt wordt een sociaal wijkteam gekoppeld, met mensen uit verschillende disciplines: welzijn, GGZ, vrijwilligers, woningcorporatie etc…”

“Daarnaast moet een collectief dienstenaanbod worden gedaan op het gebied van

Ontmoeting, recreatie en ontspanning

Informatie en advies over wonen welzijn en zorg

Gezamenlijke maaltijden.”

“Voor de ontmoetingsactiviteiten kijken we in eerste instantie naar de brede scholen plus”

de plusfunctie kaders in ontwikkeling1

De PlusfunctieKaders in ontwikkeling

Wijkgericht werken gemeente Etten-Leur

Elke wijk krijgt een WijkOntwikkelPlan (WOP)

Hieraan gekoppeld een wijkagenda

Hierin kunnen ook voor de brede school plus belangrijke opdrachten geformuleerd worden (Zie hooghuis).

de plusfunctie kaders in ontwikkeling2

De PlusfunctieKaders in ontwikkeling

Gemeente verantwoordelijk voor beleid plusfunctie

Uitvoering door partners zoals Surplus Welzijn en Avoord

Afstemming met brede schoolpartners noodzakelijk

Het is niet alleen een kwestie van huisvesting, ook van kruisbestuiving van functies

de plusfunctie wat doen we nu

De PlusfunctieWat doen we nu?

Verlevendiging van de wijk door grote deelname naschoolse activiteiten. Samenwerking met wijkorganisaties.

Combifunctie sociaal-cultureel werk en brede schoolcoördinator in Zuid met kantoor in wijkgebouw. Dit werkt uitstekend. Maar: beperkte inbreng van andere partners.

Samenwerking met Avoord in Pijler en Zuid.

WOP Hooghuis belangrijke leidraad voor beleid brede school plus. Betrokkenheid bij ontwikkeling pand en park.

de plusfunctie waar gaan we heen1

De PlusfunctieWaar gaan we heen?

Brede school plus Hooghuis

Hooghuis ParkKoersbal MASS inloopKindermiddag Solo moeders samenOecomenische inloop Frans BergmansWOP Wijkagent WELJongensavondMeidenwerk berging Frituur Volleybaltoernooi JOP

de plusfunctie waar gaan we heen2

De PlusfunctieWaar gaan we heen?

Groepsbrainstorm (Flap)

Welke elementen moet de PLUS bevatten om bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van de wijk?

Wat hoort er niet in thuis?

toekomstige brede scholen

Toekomstige brede scholen (+)

Hoe zien wij het campusmodel? (Centrum en Grauwe Polder)

Kunnen we basisingrediënten garanderen bij kleinere schaal (Centrum, Beukenlaan)

toekomstige brede scholen campusmodel

Toekomstige brede scholen (+)Campusmodel

Centrum, Cluster Zuidwest

Locatie: Lambertusstraat, verbouwing d’n Overkant, Appelgaarde en stationsstraat.

Partners: Vincent van Goghschool, Kober Kinderopvang, Ouderensociëteit dn Appelgaarde en wijkvereniging Centrum Oost.

Status: voorbereidende gesprekken

Gereed: eind 2014?

Bijzonderheden:

Campus met school, gymzaal en kinderopvang op 1 terrein, plusfunctie aan de andere kant van de straat.

Brede school met maar 1 onderwijsrichting.

Streven naar Integraal kindcentrum met 1 directeur.

toekomstige brede scholen campusmodel1

Toekomstige brede scholen (+)Campusmodel

Grauwe Polder, Cluster Zuidwest

Locatie: Hobodreef

Partners: Melodie, Klankhof, Carillon, Surplus Welzijn, Surplus Kinderopvang

Status: onderzoek locatie

Gereed: onbekend

Vragen:

Hoe is ons beeld bij het campus model?

Gong en gymzaal blijven gehandhaafd, worden scholen uitgebreid of nieuw gebouwd?

Blijft kindercentrum DoReMi op afstand, of willen we deze ook op locatie? Geldt dit voor BSO, PSZ en KDV?

toekomstige brede scholen schaalgrootte

Toekomstige brede scholen (+)Schaalgrootte

Kunnen we basisingrediënten garanderen bij de brede scholen met een kleiner schaalniveau?

(Centrum, Beukenlaan)