marketingov mix n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketingový mix PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketingový mix

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Marketingový mix - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Marketingový mix. Marketingový mix. Marketingový mix = 4 P? nebo 4C? Marketingový mix = 7 P? MM spojován se jmény Jerry McCarthyho, Neila H. Bordena. Poprvé toto označení použil James Culliton již ve 40. letech 20. století Definice:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marketingový mix' - whitney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marketingov mix1
Marketingový mix

Marketingový mix = 4 P? nebo 4C?

Marketingový mix = 7 P?

MM spojován se jmény Jerry McCarthyho, Neila H. Bordena.

Poprvé toto označení použil James Culliton již ve 40. letech 20. století

Definice:

"Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." (Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing. 2004)

„…… soubor marketingových nástrojů, jež používají firmy k dosažení svých marketingových cílů.“

(Kotler, Keller: Marketing Management 2007)

marketingov mix tradi n pojet 4p
Marketingový mix – tradiční pojetí 4P
 • Výrobkový mix (Product)
 • Cenový mix (Price)
 • Distribuční mix (Place)
 • Komunikační mix (Promotion)
marketingov mix roz en o dal p
Marketingový mix – rozšíření o další „P“
 • Person
 • People
 • Package
 • Power
 • Partnership
 • Processing
 • Programming
harmonizace mm
Harmonizace MM
 • Intenzita zapojení jednotlivých nástrojů, jejich vzájemný poměr a načasování, případné zvýraznění úlohy některého z nich je závislé vždy na konkrétní situaci – jak uvnitř podniku, tak na trhu – a je proměnlivé v čase v závislosti na měnících se podmínkách.
 • Dosažení maximálního (synergického) efektu – vytvoření konzistentní marketingové nabídky – je závislé na harmonizaci všech nástrojů MM
v robkov mix osnova
Výrobkový mix - osnova
 • Marketingové pojetí výrobku
 • Životní cyklus výrobku
 • Výrobkové inovace
 • Podnikatelské hodnocení výrobku
 • Výrobková media
marketingov pojet v robku
Marketingové pojetí výrobku
 • Široké pojetí
 • Komplexní výrobek
 • Spotřebitelské vnímání
 • Posuzování v kontextu
 • Nejdůležitější nástroj m. mixu
 • Základní nástroj výrobce
ivotn cyklus v robku
Životní cyklus výrobku

nasycení

Q

t

zavádění růst zralost pokles

v robkov portfolio bcg
Výrobkové portfolio BCG

růst trhu v %

hvězdy

otazníky

0

dojné krávy

hladoví psi

10

0,1

1

relativní tržní podíl

proces v voje nov ho v robku
Proces vývoje nového výrobku
 • Výzkum

Definice produktu + kumulace nápadů

Filtrace nápadů / možné ukončení či návrat

 • Vývoj

Konstrukce a testování jádra výrobku / možné ukončení či návrat

 • Komercializace

Dokončení komplexního výrobku

Harmonizace marketingového mixu

Testování komerčních vlastností

Rozhodnutí o zavedení na trh / možné ukončení či návrat

rozd len populace podle postoje k inovac m difusn proces
Rozdělení populace podle postoje k inovacím – difusní proces

Gaussovo V Gompertzovo rozdělení četností

Q

t

2,5% 13,5% 34% 34% 16%

v robkov m dia
Výrobková média
 • Značka - způsob identifikace výrobku s firmou. Umožňuje výrobku vystoupit z anonymity a učinit z něj něco neopakovatelného, originálního.
 • Obal - 5. P marketingového mixu (packaging).
 • Design - označení vnějšího vzhledu či tvaru nějakého objektu. Jde o dosažení maximálního sladění 4 prvků, a to funkčnosti, estetiky, elegance a ergonomie.
z kladn funkce zna ky
Základní funkce značky
 • Identifikační
 • Komunikační
 • Ochranná
po adavky na zna ku
Požadavky na značku

Typickými požadavky na značku jsou:

 • disponibilita (je právně volná),
 • vyvolává pozitivní asociace,
 • vyslovitelnost a zapamatovatelnost,
 • originalita,
 • kompatibilita s ostatními, je-li to žádoucí.
druhy zna ek zna kov strategie
Druhy značek –značkové strategie
 • Individuální značka výrobku
 • Všeobecná značka rodinná slunečníková
 • Individuální značka rodinná
funkce obalu
Funkce obalu
 • Ochranná
 • Ekonomická
 • Komunikační
 • Komfortní
 • Ekologická
cenov mix osnova
Cenový mix – osnova
 • Konstitutivní charakter
 • Nejzřetelnější
 • Ohnisko zájmu zákl. tržních subjektů
 • Nejpružnější
 • Je přímo spojena se ziskovostí
 • Citlivost na cenu
cena jako marketingov kategorie
Cena jako marketingová kategorie

V ceně se promítá

 • Ocenění užitku produktu pro zákazníka
 • Určení nákladů a tvorba zisku
 • Ocenění konkurenčních faktorů
 • Interakce marketingového mixu
cena a kupn rozhodovac proces
Cena a kupní rozhodovací proces

Přizpůsobení ceny kupnímu rozhodovacímu procesu zákazníka:

 • U běžného spotřebního zboží má spotřebitel orientační představu o ceně
 • U pravého rozhodování (úplný kupní rozhodovací proces) je cena jedním ze srovnávacích kritérií
tvorba ceny vn j faktory
Tvorba ceny – vnější faktory
 • Celková hospodářská situace
 • Legislativa a hospodářská politika
 • Typ trhu a konkurence
 • Poptávka
vn j faktory cenov elasticita
Vnější faktory - cenová elasticita

Obloukový koeficient elasticity:

O kolik % se změní poptávka, jestliže se cena změní o 1%

vn j faktory cenov elasticita1
Vnější faktory - cenová elasticita

Křížová cenová elasticita

O kolik % se změní poptávka po zboží i, jestliže se změní cena zboží j o 1 %

tvorba ceny vnit n faktory
Tvorba ceny – vnitřní faktory
 • Náklady
 • Kapacita výroby
 • Charakter výrobku, fáze životního cyklu
 • Marketingová strategie
metody tvorby cen
Metody tvorby cen
 • Nákladová
 • Odvozená od konkurence
 • Odvozená od poptávky

Vždy ve vzájemné kombinaci!

cena v marketingu
Cena v marketingu

Správná cena v marketingu

 • nemaximalizuje zisk
 • nemaximalizuje obrat

alezajišťuje rozvoj podniku formou dostatečné poptávky.

distribu n mix osnova
Distribuční mix - osnova
 • Charakteristika distribuce
 • Funkce distribuce
 • Typy distribučních cest
 • Distribuční strategie
 • Faktory volby distribuční cesty
charakteristika distribuce
Charakteristika distribuce
 • Úkolem je zajistit účinné a efektivní setkání nabídky s poptávkou
 • Rozhodnutí
  • Jak dlouhá bude cesta (přímá, nepřímá)
  • Jaká bude četnost distribuce (intenzivní, selektivní, exkluzivní)
funkce distribuce
Funkce distribuce
 • Doprava
 • Tvorba sortimentu
 • Transformace množství
 • Skladování
 • Kontaktování
 • Informování
uspo d n distribu n ch cest
Uspořádání distribučních cest
 • Přímá

Výrobce(dodavatel) => spotřebitel (uživatel)

 • Nepřímá

Výrobce(dodavatel) => distribuční mezičlánek => spotřebitel (uživatel)

nep m distribu n cesty
Nepřímé distribuční cesty

Charakterizuje je:

 • Typ distribučních mezičlánků
 • Jejich počet
 • Funkce, které vykonávají
 • Činnosti, na kterých participují v rámci distribuční cesty
formy p m distribu n cesty
Formy přímé distribuční cesty
 • Prodej ve vlastní prodejně
 • „Podomní“ prodej
 • Automaty
 • Přímý marketing
p m marketing
Přímý marketing

Objednání zboží zákazníkem po provedení reklamní kampaně pomocí různých médií

 • Prodej poštou
 • Zásilkový prodej
 • Telemarketing
 • Teleshopping
 • Internetový
typy distribu n ch mezi l nk
Typy distribučních mezičlánků
 • Prostředníci – na určité časové období na ně přecházejí vlastnická práva ke zboží
 • Zprostředkovatelé – vyhledávají kontakty, nestávají se vlastníky zboží
 • Podpůrné distribuční mezičlánky – usnadňují směnu (dopravní organizace, banky)
distribu n strategie
Distribuční strategie
 • Intenzivní – zboží je k dispozici na všech možných prodejních místech
 • Selektivní – omezený počet prodejních míst
 • Exkluzivní – jeden výhradní distributor
faktory ovliv uj c volbu distribu n ch cest
Faktory ovlivňující volbu distribučních cest
 • Trhy a jejich charakteristika
 • Výrobek (jeho charakter)
 • Podmínky firmy
 • Distribuce
 • Faktory prostředí
komunika n mix osnova
Komunikační mix - osnova
 • Zařazení marketingové komunikace do marketingového mixu
 • Schéma komunikačního procesu
 • Jednotlivé složky komunikačního mixu
 • Faktory ovlivňující použití jednotlivých nástrojů
 • Základní komunikační strategie
 • Shrnutí
marketingov komunikace
Marketingová komunikace
 • Jediný oddělitelný nástroj MM
 • Primární, sekundární komunikace
charakteristika mk
Charakteristika MK

Definice: „Proces sdílení určité informace s cílem odstranit či snížit nejistotu na obou komunikujících stranách“

Zdroj =>sdělení => médium => příjemce

Zdroj <= sdělení<= médium <= příjemce

marketingov komunikace1
Marketingová komunikace

Je třeba překonat komunikační spektrum ze stavu nevědomosti do stavu akce:

 • Nevědomost
 • Známost
 • Porozumění
 • Přesvědčení
 • Akce
komunika n sd len
Komunikační sdělení
 • Musí upoutat pozornost
 • Musí být srozumitelné
 • Musí odpovídat potřebám a přáním příjemce a přinášet vhodnou možnost jejich uspokojení
 • Tzv. AIDA model
c le komunikace
Cíle komunikace
 • Poskytnutí informací (o výrobku, firmě,..)
 • Zvýšení poptávky
 • Odlišení výrobku
 • Zdůraznění užitku a hodnoty výrobku
 • Stabilizace obratu
komunika n mix
Komunikační mix
 • Reklama
 • Podpora prodeje
 • Osobní prodej
 • Public relations
 • Direct marketing
reklama
Reklama
 • Zaměření na široké publikum
 • Vysoké celkové náklady X náklady na 1 kontakt nízké
 • Založena na opakování
 • Sdělení: jednoduché, silné, jedinečné
 • Sdělení perfektně kontrolováno zdrojem
 • Používá masmédia
podpora prodeje
Podpora prodeje
 • Dočasné spojení výrobku s nějakou výhodou, která usnadňuje nákup, spotřebu nebo distribuci
 • Zaměřená na spotřebitele
 • Zaměřena na prostředníky
c le podpory prodeje
Cíle podpory prodeje
 • Nechat vyzkoušet výrobek spotřebiteli
 • Vytvořit nákupní zvyklost
 • Vyvolat 1. nákup
 • Ovlivnit nerozhodné
 • Zvýšit prodej
vyu it podpory prodeje
Využití podpory prodeje
 • U málo diferencovaných výrobků
 • Tam, kde je potřeba blízká nasycení
 • Kde je třeba bezprostřední efekty
 • Její využití je jednodušší
 • Je vyžadována obchodníky
osobn prodej
Osobní prodej

Taková forma komunikace, ke které dochází mezi zákazníkem a tím pracovníkem firmy, jehož hlavním posláním je zajišťování prodeje prostřednictvím přímých kontaktů se zákazníkem (prodavač, dealer, prodejní tým,…)

public relations
Public relations
 • Systematické zlepšování vzájemného porozumění mezi firmou a veřejností

Hlavní úkoly:

 • Poznat reálnou image
 • Formulovat žádoucí image
 • Posunout reálnou image žádoucím směrem
public relations1
Public relations

Formy:

 • Publicita
 • Firemní tiskoviny
 • Sponzoring
 • Výstavy
 • Exkurze
 • ………….
p m marketing1
Přímý marketing
 • Přímá komunikace se spotřebitelem prostřednictvím některého komunikačního média
 • Katalogový, zásilkový, telemarketing, teleshopping, …
komunika n strategie
Komunikační strategie
 • Strategie tlaku
 • Strategie vleku
marketingov komunikace2
Marketingová komunikace
 • Podpůrný charakter komunikačního mixu
 • Účinný do té míry, jak plní svou funkci ostatní nástroje