slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ارزشيابي تحت وب فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور PowerPoint Presentation
Download Presentation
ارزشيابي تحت وب فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 31
Download Presentation

ارزشيابي تحت وب فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور - PowerPoint PPT Presentation

whitney-osborn
112 Views
Download Presentation

ارزشيابي تحت وب فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ارزشيابيتحت وب فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور

 2. راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری در کشور

 3. راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری در کشور راهبرد کلان 1 اصلاح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگ سازی نظام تعلیم و تربیت ، در مراحل سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان راهبرد ملی شماره 6 : اصلاح فرایندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی علم ، فناوری و نوآوری ملی و تعیین استانداردهای بومی در حوزه علم و فناوری در چارچوب نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور

 4. پیشینه فرایند ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سال 1379 با طراحی فرم اولیه ارزشیابی بر اساس نتایج مطالعات انجام شده و شاخصهای جهانی ، ارزیابی پژوهش در سه محور ؛ حاکمیت و رهبری ، تولید دانش و توانمند سازی آغاز گردید. و از آن پس هر ساله متعاقب اعمال نمودن نقطه نظرهای ارشادی صاحبنظران و بر اساس سیاستهای پژوهشی مورد بازنگری با استفاده از فرمهاي مدون و دستورالعمل هاي مربوطه به اجرا در آمده است.

 5. محور هاي فعلی ارزشيابي محور كميته تحقيقات دانشجويي محور توانمندسازي محور حكميت و رهبري محور توليد دانش

 6. محور حاکمیت و رهبری • عملکرد دانشگاهها در خصوص اولويتهای پژوهشي •  سامانه علم و فناوری در سال 1390 • عملکرد دانشگاه در زمینه نشریات علمی پژوهشی • نحوه همکاری در اجرای ارزشیابی سالانه فعالیتهای پژوهشی دانشگاه • ارزیابی برنامه ماموریت مداری پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور یادآوری : لازم بذکر است که این محور فقط در دانشگاهها سنجیده میشوند.

 7. محور تولید دانش • چاپ مقالات در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی • ارائه مقاله در همایشهای داخلی و خارجی • تالیف کتاب • نوآوری ، اکتشاف ، اختراع • ارجاع به مقالات دانشگاه / مرکز در کتب مرجع • ارجاع به مقالات منتشر شده به نام مرکز • پایان نامه ( فقط برای مراکز )

 8. محور توانمندسازی • برگزاری همايش بين المللي يا منطقه اي • همايش كشوري • كسب رتبه هاي برتر در جشنواره هاي رازي و خوارزمي • ميزباني برگزاري تورهاي علمي وتحقيقاتي دانشجويي (مراکز) • همکاری رسمی مرکز بعنوان (Collaboration center ) با سازمانهای بينالمللي

 9. محور کمیته تحقیقات دانشجویی • همایشهای دانشجویی • كسب رتبه هاي برتر در جشنواره هاي رازي و خوارزمي • تورهای تحقیقاتی برگزار شده برای اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی با حمایت مالی دانشگاه • کارگاههاي برگزار شده توسط اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی • طرحهای مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی

 10. محورطرحهای تحقیقاتی • طرح هايي که بودجه آن از منابع خارج از کشور تامين شده باشد • جذب بودجه از سازمانهای دولتی و خصوصی داخل کشور • طرحهاي مداخله ای

 11. شاخص ها • 40 شاخص در 5 محور بررسی می گردند . • بررسی هر شاخص بر اساس متغیرهای متعددی می باشد . در مجموع بیش از 500 متغیر ارزیابی میگردد که به ازای هر متغیر فیلدهای متعددی تعریف شده است . • مثال : چاپ مقالات : یک شاخص ، دارای بیش از 10 متغیروبرای هر متغیر فیلدهای زیادی تعریف شده و در مجموع به صورت 100 مدل مختلف قابل محاسبه و امتیاز دهی خواهد بود.

 12. چالش های فرآیند • تعداد زیاد شاخص های مورد بررسی • جدید بودن و لزوم آموزش های مستمر • هماهنگی با 53 دانشگاه و موسسه و 403 مرکز تحقیقاتی • کمبود نیروی کارشناسی در سطح دانشگاه و مراکز ، تعدد مسئولیتها • اشکالات تکنولوژی • کاری بزرگ و فرصتی کوتاه

 13. اقدامات • طراحی و تعریف محورها ، شاخص ها و متغیرهای فعالیتهای پژوهشی مورد ارزیابی در قالب بیش از 50 جلسه کارشناسی و مشورتی که همچنان ادامه دارد. • برگزاری کارگاههای آموزشی جهت تمامی دانشگاههای علوم پزشکی • پایلوت اولیه اطلاعات برخی از محورها • تعیین برنامه زمانبندی • ایجاد دسترسی برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی توسط تیم فنی • تکمیل Affiliation توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی • تکمیل اطلاعات نیروی انسانی توسط مراکز (350 مرکز اطلاعات را وارد کرده اند و 20 مرکز هم اطلاعات را ناقص وارد کرده و یا اصلا تکمیل نکرده اند ) • ورود اطلاعات مقالات توسط مراکز تحقیقاتی

 14. مرور نتایجAffiliation • تعدد آدرس دهی مقالات : برخی از دانشگاههای علوم پزشکی بیش از 100 وابستگی سازمانی را اعلام نمودند . • تعدد در نحوه نگارش آدرس : برخی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دیکته انگلیسی آدرس را به شیوه های مختلف نگارش کرده اند • تعداد معدودی از دانشگاهها حوزه مورد ارزیابی را مشخص نکرده اند . برای مثال دربرخی از دانشگاهها ، تنها دانشکده پزشکی ارزشیابی میشود • تعدادی از مراکز تحقیقاتی با Affiliation هایی بجز مصوبه شورای گسترش آدرس دهی نموده اند . تنها مصوبه شورای گسترش مورد قبول می باشد . • در برخی از مراکز تحقیقاتی affiliation فارسی و انگلیسی همخوانی نداشته است . • در برخی موارد دو مرکز با یک affiliation اطلاعات را وارد کرده اند مانند مراکز همنام دانشگاه تهران و ایران که ادغام شده اند .

 15. چالشهای مربوط به نحوه آدرس دهی در مقالات : • عدم آشنایی دقیق گروههای هدف ( پژوهشگران ، اعضای هیات علمی ، ...) • لزوم تعریف و ابلاغ آدرس دهی استاندارد (در سطح ملی ، دانشگاهها و مراکز) • تدبیر ضمانتهای اجرایی برای رعایت استانداردهای آدرس دهی مقالات : • مزایای تشویقی چاپ مقالات • ارتقاء • ‌ گرنت پژوهشی و ...

 16. ابلاغ آدرس دهی استاندارد در مقالات دستورالعمل شماره 1067/3/پ89ص مورخ : در خصوص کلیه شاخصها و مستندات در دانشگاههای علوم پزشکی کشور امتیازات صرفا به مواردی تعلق مي‌گيرند كه در آن‌ها نام و عنوان كامل دانشگاه مطابق با دستورالعمل فوق الذکر درج شده باشد : نام دانشگاه علوم پزشکی University of Medical Sciences, نام شهر, Iran به عنوان نمونه : Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas, Iran. Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas, I.R.Iran. در مواردی که نویسنده یا نویسندگان بیش از یک affiliation را در مقاله ذکر کرده باشند ، تنها نخستین مورد ملاک تصمیم گیری خواهد بود به استثنای مواردی که نخستین آدرس ذکر شده مربوط به دانشگاهها یا موسسات علمی پژوهشی خارج از کشور و یل دانشگاههای داخلی باشد  که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار نمی گیرند . در این صورت نخستین آدرس داخلی در نظر گرفته خواهد شد.

 17. تعدد آدرس دهی مقالات

 18. تعدد در نحوه نگارش نام دانشگاه ( دیکته)

 19. حوزه آدرس دهی در سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت

 20. اقدامات • طراحی و تعریف محورها ، شاخص ها و متغیرهای فعالیتهای پژوهشی مورد ارزیابی در قالب بیش از 50 جلسه کارشناسی و مشورتی که همچنان ادامه دارد. • برگزاری کارگاههای آموزشی جهت تمامی دانشگاههای علوم پزشکی • پایلوت اولیه اطلاعات برخی از محورها • تعیین برنامه زمانبندی • ایجاد دسترسی برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی توسط تیم فنی • تکمیل Affiliation توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی • تکمیل اطلاعات نیروی انسانی توسط مراکز (350 مرکز اطلاعات را وارد کرده اند و 20 مرکز هم اطلاعات را ناقص وارد کرده و یا اصلا تکمیل نکرده اند ) • ورود اطلاعات مقالات توسط مراکز تحقیقاتی

 21. برنامه زمانبندی تحت وب شدن فرایند ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور(1)

 22. برنامه زمانبندی تحت وب شدن فرایند ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور(2)

 23. برنامه زمانبندی تحت وب شدن فرایند ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور(3)

 24. برنامه زمانبندی تحت وب شدن فرایند ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور(4)

 25. برنامه زمانبندی تحت وب شدن فرایند ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور(5)

 26. برنامه زمانبندی تحت وب شدن فرایند ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور(6)