УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ
Download
1 / 29

УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2010 г. - PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on

УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2010 г. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ: Хирургия, Нервни болести, Инфекциозни болести, Педиатрия с неонатология, Анатомия. Основни данни за анкетното проучване. Разпределение на студентите по пол.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2010 г.' - whilemina-lewis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ:Хирургия, Нервни болести, Инфекциозни болести, Педиатрия с неонатология, Анатомия
Първоначалният интерес на студентите към учебната дисциплина е налице най-вече по отношение на Инфекциозни болести (96%), Педиатрия с неонатология (75%) и Нервни болести (72%).

Проявявали ли са студентите интерес към дисциплината преди да започнат нейното изучаване? (%)


По отношение актуалността на учебното съдържание, най-висока оценка са получили преподавателите по Хирургия (м.с.) и Инфекциозни болести, съответно 89% и 88% от студентите са потвърдили това.

Актуално ли е учебното съдържание по дисциплината? (%)


Прави впечатление, че по-слабо проявявания в началото интерес към уч. дисциплина “Анатомия” не е променил своя характер и по време на нейното изучаване.

В същото време по-високите очаквания на студентите по отношение на уч. дисциплина “Педиатрияс неонатология” не са се оправдали по време на лекционните занятия.

Повишил ли се е интересът на студентите към съответната уч. дисциплина по време на нейното изучаване? (?)


Най-пълноценно се използва времето по уч. дисциплини: “Хирургия” (акуш.) и “Инфекциозни болести”.

Прави впечатление, че над 1/3 от студентите считат, че лекционните занятия по “Анатомия” и “Хирургия” (м.с.) не са организирани ефективно.

Рационално ли се използва учебното време? (%)


За умелото съчетаване на теорията с практиката най-убедени са студентите относно уч. дисциплини: “Нервни болести”, “Инфекциозни болести” и “Хирургия”.

Илюстрират ли се теоретичните проблеми по съответната учебна дисциплина с конкретни примери от практиката? (%)


Високо оценено е лекционното майсторство на преподавателя по “Хирургия” (акуш.) и “Инфекциозни болести”.

Ясно и разбираемо ли е изложението на преподавателя за студентите? (%)


С изключение на уч. дисциплини майсторство на преподавателя по “Анатомия” и “Педиатрия с неонатология”, болшинството от студентите са отговорили положително на въпроса.

Готов ли е преподавателят да прекъсне изложението на лекцията си, за да отговори на Ваши въпроси или да проведе дискусия? (%)


Преобладаващата част от студентите са удовлетворени от отговора на въпроса, който са получили от преподавателя.

Доволен ли сте от отговора, който сте получили на въпросите, зададени на преподавателя по време на лекцията? (%)


За съжаление евристичните методи на обучение са слабо застъпени по всяка една от 6-те учебни дисциплини, което превръща студента в пасивен участник в обучителния процес.

Възлага ли Ви се творческа задача в активен процес на самостоятелна работа под контрола и с конкретната помощ на преподавателя по дисциплината? (%)


Висока оценка на ерудицията е дадена на преподавателите по уч. дисциплини: “Нервни болести” и “Инфекциозни болести”.

По-слабо оценени са преподавателите по Педиатрияс неонатология, Анатомия и Хирургия (м.с.).

Можете ли да дадете висока оценка на ерудицията на преподавателя? (%)


Повечето студенти считат, че преподавателят по уч. дисциплина “Нервни болести”, Хирургия (акуш.) и “Инфекциозни болести” се отнася с уважение към тях.

Близо 40% от студентите са изразили противоположно мнение за преподавателите по Анатомия и Хирургия (м.с.).

Учтиво и колегиално ли е отношението на преподавателя към студентите? (%)


По-голяма част от анкетираните студенти са скептици по отношение на това, че преподавателят ще се съобрази с тяхното мнение.

Очаквате ли, че след запознаване с резултатите от анкетата, преподавателят ще се съобрази с Вашите оценки? (%)


При подготовката си за изпита най-често студентите разчитат на записките, които са водили през семестъра.

Предпочитан източник на информация се явяват също материалите, които им предоставя преподавателя или учебници, написани от друг автор.

От какви източници се готвихте за изпита? (%)


Средният успех на анкетираните от нас лица е в границите добър-отличен.

Среден успех на студента от следването му до момента (%)


Над 2/3 от студентите са получили високи оценки (мн. добра и отлична) по време на изпитите.

Внимание заслужава сравнително високият дял на слабите оценки по Анатомия – близо 50% от всички.

Получена оценка от изпита по учебната дисциплина (%)


Повечето студенти считат, че получената оценка по време на изпита съответства на знанията им.

Около 40% от студентите са споделили, че не са обективно оценени от преподавателите по уч. дисциплини “Анатомия” и “Хирургия” (м.с.).

Отговаря ли получената оценка от изпита на Вашите знания? (%)


Най-висока е посещаемостта (около и над 80%) на студентите по уч. дисциплини: “Педиатрия с неонатология”, “Нервни болести” и “Инфекциозни болести”.

Лично присъствие на студента на занятията по учебната дисциплина (%)


Според повечето студенти оценяването на преподавателите е полезно.

Близо 70 на 100 от акушерките обаче не одобряват подобна идея.

Полезна ли е идеята за оценяване на преподавателите от страна на студентите? (%)


ИЗВОДИ оценяването на преподавателите е полезно.


Преоценка налага липсата на интерес към дадена учебна дисциплина, най-вече в хода на нейното изучаване. Докато по уч. дисциплина “Анатомия” студентите са проявили слаб интерес към тематиката както в началото, така и в края на семестъра, то по отношение на “Педиатрия с неонатология” се отчита негативна тенденция: засиленият интерес на студентите преди изучаването на тази дисциплина е намалял значително по време на самото й изучаване. Това още веднъж потвърждава необходимостта от търсене на механизми за стимулиране на интереса на студента.

Актуално е най-вече учебното съдържание по “Хирургия” (м.с.) и “Инфекциозни болести”.


Недостатъчно рационално се използва учебното време по “Анатомия” и “Хирургия” (м.с.). Това от своя страна създава несериозно отношение на студентите към самата дисциплина, а впоследствие – по-трудна успеваемост. Вероятно с това могат да се обясни и по-високият дял на слабите резултати, показани от студентите по време на изпита и по двете учебни дисциплини.

Незадоволителните резултати по “Анатомия” и “Хирургия” (м.с.) може би се дължат и на трудности с усвояването на учебния материал.

По учебните дисциплини “Нервни болести”, “Инфекциозни болести” и “Хирургия”, теоретичните обосновки са подкрепени с конкретни примери от практиката.


Изложението на преподавателя по “Хирургия” (акуш.) и “Инфекциозни болести” е разбираемо и ясно за повечето студенти.

Немалка част от студентите споделят, че хабилитираните лица по “Анатомия” и “Педиатрия с неонатология” не са склонни да прекъснат своето лекционно изложение, за да отговорят на техни въпроси. С това се обясняват по-високото недоволство на получените след това отговори.

Оказа се, че в болшинството от случаите на студентите не е възлагана творческа задача.

Високо оценена е ерудицията на преподавателя по “Нервни болести” и “Инфекциозни болести”.

Част от студентите определят отношението на преподавателя по “Анатомия” и “Хирургия” (м.с.) като неучтиво и неколегиално.


Посещаемостта на лекционните занятия е най-висока по “Педиатрия с неонатология”, “Нервни болести” и “Инфекциозни болести”. Това може да е свързано с упражнявания от преподавателя контрол върху присъствието на студентите. Значение вероятно има и интересът към изнесения материал. Независимо че това няма как да бъде доказано статистически, преработването на въпросника с включването на въпроси, изясняващи мотивите на студента да посещава редовно лекционните часове, е необходимо.

Предпочитани източници от студентите при подготовката за изпита са: техните записки и материалите, предоставени им от преподавателя. Интересното в случая е по-слабо предпочитания авторски учебник на преподавателя пред учебника на друг автор.

Въпреки изразения скептицизъм към възможността преподавателя да се съобрази с оценката, дадена му от студентите, подобна идея се счита за полезна от повечето студенти.


Необходимо е да се търсят непрекъснати методи и средства, които да мотивират студентите в процеса на обучение и самообучение – актуализиране на учебното съдържание, ефективно организиране на учебния процес, упражняване на контрол върху присъствеността на студентите, включване на разнообразни методи на обучение, вкл. такива, които активизират участието на студента, засилване на интеракциите между обучаеми и обучители, акцентиране върху авторския учебник на преподавателя като предпочитано средство при подготовката преди изпита.

ПРЕПОРЪКИ


Необходимо е да се обърне особено внимание върху една очертаваща се тревожна тенденция: все по-трудното въвличане на студентите като респонденти.

При провеждането на анкетите и контактите ни след това, се оказа, че значителна част от студентите се отнасят несериозно при попълването на въпросника. Повечето се резервират да дават и конкретни индивидуални препоръки към учебния процес или преподавателя, тъй като не очакват, че след това наличните проблеми ще имат своя отзвук и ще бъдат направени съответните корекции.

ПРЕПОРЪКИ


ad