norges vassdrags og energidirektorat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Norges vassdrags- og energidirektorat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Norges vassdrags- og energidirektorat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Norges vassdrags- og energidirektorat - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Norges vassdrags- og energidirektorat. Godkjenning av planar for konsesjonspliktige og ikkje konsesjonspliktige anlegg Tone Israelsen. Vasskrafta og kraftbalansen (Energi- og miljøkomiteen: Innst. S. nr. 263 (2000-2001).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Norges vassdrags- og energidirektorat' - whilemina-harper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
norges vassdrags og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat

Godkjenning av planar for konsesjonspliktige og ikkje konsesjonspliktige anlegg

Tone Israelsen

vasskrafta og kraftbalansen energi og milj komiteen innst s nr 263 2000 2001
Vasskrafta og kraftbalansen (Energi- og miljøkomiteen: Innst. S. nr. 263 (2000-2001)

” Komiteen ønsker en større satsing på mikro- og minikraftverk, men forutsetter at en slik satsing ikke kommer i konflikt med allmenne hensyn og viktige naturverninteresser.”

viktige allmenne interesser i h ve til mikro og minikraftverk
Viktige allmenne interesser i høve til mikro - og minikraftverk

Diagrammet gir ei oversikt over omfanget av viktige allmenne interesser i vassdrag der det er planlagt mini og mikrokraftverk

Kilde. NVE Rapport /1999

ikke konsesjonspliktige anlegg
Ikke konsesjonspliktige anlegg –
 • Prosjekt som ikkje utløyser konsesjonsplikt, vil følgje vanleg byggesaksbehandling i kommunen.
 • Det er tiltakshavar kommunen sitt ansvar å sikre at føresetnadene i vedtaket for konsesjonsfritak vert følgt.
 • NVE har heimel til å føre tilsyn med at føresetnadene i vedtaket om konsesjonsfritak, og at § 5 i vassressurslova om plikt til å syne aktsemd, blir etterlevd. Vi ber difor om å få innsendt byggeteikningane, slik at vi ser at det som blir bygd er i samsvar med det som låg føre i meldinga.
ikkje konsesjonspliktige anlegg prosedyrar og plankrav
Ikkje konsesjonspliktige anlegg – prosedyrar og plankrav
 • Mange planlagde små kraftverk ligg i LNF -område i kommuneplanen sin arealdel, jf. Plan- og bygningslova § 20-4 fyrste ledd. I LNF - område vil det ikkje vere tillatt med annan utbygging enn den som har direkte tilknyting til landbruk/stadeigen næring
 • For andre utbyggingar kan det vere aktuelt at tiltakshavar/kommunen utarbeider reguleringsplan
 • Dersom kommunane skal sette av område innanfor eit LNF -område til utbygging av småskala vasskraft som ikkje vert rekna som stadbunden næring, vil kommunen kunne bruke § 20-4 andre ledd bokstav c.
vassdragsreguleringslandskapet
Vassdragsreguleringslandskapet

NVE tilrår anleggseigar å syte for at kraftverket vert lagt inn som ”Byggeområde med formål kraftproduksjon” i arealdelen til kommuneplanen

anlegg som har f tt konsesjon og tilh vet til planbestemmelsar etter pbl
Anlegg som har fått konsesjon og tilhøvet til planbestemmelsar etter pbl

Sidan ei konsesjonshandsaming i medhald av vassressurslova ivaretek dei same krava til medverknad og open saksbehandling som ei handsaming etter planbestemmelsane, har Miljøverndepartementet i medhald av pbl i brev av 3. oktober 2000 uttalt :

“ … det i forbindelse med konsesjonsbehandlingen i slike saker foretas en arealvurdering, og at denne etter en konkret vurdering vil være særlig grunn til å dispensere fra plankravet i medhold av § 7”.

slide9
Anlegg som er konsesjonsbehandla etter vassdragslovgjevinga er unnateke frå ei rekke av byggesaksreglane i plan- og bygningslova
 • For vasskraftanlegg vil heile anlegget med alle hjelpeanlegg vere unnateke slik behandling. Det gjeld til dømes dam, kraftstasjonsbygning, røyrgate, inntak, tippar, rigg mv.
 • NVE godkjenner plassering og landskapsmessig utforming
 • Konsesjonæren er sjølv ansvarleg for at det vert teke omsyn til tekniske krav til bygg og konstruksjonar
 • Kommunen skal ha høve til å uttale seg om planane for anleggsvegar, massetak og plassering av overskotsmassar.

Sjå Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker av 24.6.2003

med konsesjonspliktige anlegg f lgjer det eit sett med konsesjonsvilk r
Med konsesjonspliktige anlegg følgjer det eit sett med konsesjonsvilkår
 • Konsesjonæren pliktar å legge fram for NVE detaljerte planar med nødvendige opplysningar, berekningar og kostnadsoverslag for kraftanlegget
 • Arbeidet kan ikkje settast i gang før planane er godkjende.
 • Konsesjonæren pliktar å planlegge, utføre og vedlikehalde hoved- og hjelpeanlegg, slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultatet vert best mogeleg.
 • Anlegget skal utførast solid, så lite skjemmande som råd og det skal til ei kvar tid haldast i full driftsmessig stand
detaljplanar skal sendast nve sitt regionkontor seinast 3 mnd f r byggestart
Detaljplanar skal sendast NVE sittregionkontor seinast 3 mnd før byggestart
 • Hovedplan eller utbyggingsplan – skal vise heile vassdragsanlegget slik det er ferdig utbygd (i drift)
 • Byggeteikningar (inntak, lukehus, kraftstasjon mv)
 • Tekniske terrengplanar som viser korleis ulike typar bygg vert plassert inn i terrenget og korleis nytt terreng skal utformast og arronderast t.d. i forbindelse med inntaksområde, røyrgatetrase, kraftstasjonsområde ev. massetak eller tipp
 • Illustrasjonar – etterprøvbare visualiseringar i form av perspektivteikningar, modellar eller fotomontasjar
 • Planbeskriving (gjennomføring, avbøtande tiltak og istandsetting av anleggsområdet)
 • I prosjekt med minstevassføring eller reguleringsmagasin må arrangementet for å føre kontroll med regelverket beskrivast
milj m l milj plan gjennomf ring
Miljømål/Miljøplan - Gjennomføring

Anleggsperioden

 • Konkret og praktisk gjennomføring skal presiserast i detaljerte planar, teikningar og beskrivingar til desse
 • Kravspesifikasjonar i tilbodsførespurnader og kontaktar

Drift

1. Opprydding jf. konsesjonsvilkåra innan 2 år

2. Gjennomføring av eventuelle avbøtande tiltak

3. Evaluering av eventuelle avbøtande tiltak

forskrift om kvalifikasjoner hos den som forest r planlegging bygging og drift av vassdragsanlegg
Forskrift om kvalifikasjoner hos den som forestår planlegging, bygging og drift av vassdragsanlegg
 • Forskriften gjelder for alle klassifiserte anlegg (klasse 3, 2 og 1).
 • Det stilles krav til kvalifikasjoner for:
 • vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), leder og driftspersonell hos dameier. VTA skal godkjennes av NVE.
 • rådgivere som står for planlegging, prosjektering og revurdering av klassifiserte vassdragsanlegg. Rådgiverne skal være godkjent av NVE.
 • den som bygger/fornyer eller utfører kontroll med bygging/fornying
 • Godkjenning av rådgivere er inndelt i fagområder og klasser (3, 2 og 1)
  • Fagområde I - Betong-/murdammer inkl. fundament og flomløp
  • Fagområde II - Fyllingsdammer inkl. fundament og flomløp
  • Fagområde III - Tappe-/stengeorganer og rør
  • Fagområde IV - Flomhydrologi
 • Oversikt over godkjente rådgivere finnes på www.nve,no www.nve.no > Sikkerhet & tilsyn > Damsikkerhet > Godkjenning av kompetanse
vassressurslova 5 forvaltaransvar og plikt til aktsemd
Vassressurslova § 5 Forvaltaransvar og plikt til aktsemd:

”Vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser (…)”