slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nhoùm coû laï xin chuùc moïi ngöôøi cuoâùi tuaàn vui veû. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nhoùm coû laï xin chuùc moïi ngöôøi cuoâùi tuaàn vui veû.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Nhoùm coû laï xin chuùc moïi ngöôøi cuoâùi tuaàn vui veû. - PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on

Nhoùm coû laï xin chuùc moïi ngöôøi cuoâùi tuaàn vui veû. Coû laï. BAØI 1: SÖÏ ÑIEÄN LI. BAØI 2: PHAÂN LOÏAI CAÙC CHAÁT ÑIEÄN LI. BAØI 3: AXIT , BAZÔ VAØ MUOÁI. CHÖÔNG 1: SÖÏ ÑIEÄN LI. BAØI 4: SÖÏ ÑIEÄN LI CUÛA NÖÔÙC,PH, CHAÁT CHÆ THÒ AXIT- BAZÔ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nhoùm coû laï xin chuùc moïi ngöôøi cuoâùi tuaàn vui veû.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nhoùm coû laï

xin chuùc moïi ngöôøi

cuoâùi tuaàn vui veû.

Coû laï

slide2

BAØI 1: SÖÏ ÑIEÄN LI

BAØI 2: PHAÂN LOÏAI CAÙC CHAÁT ÑIEÄN LI

BAØI 3: AXIT , BAZÔ VAØ MUOÁI

CHÖÔNG 1:

SÖÏ ÑIEÄN LI

BAØI 4: SÖÏ ÑIEÄN LI CUÛA NÖÔÙC,PH, CHAÁT CHÆ THÒ AXIT- BAZÔ

BAØI 5: LUYEÄN TAÄP AXIT,BAZÔ VAØ MUOÁI

BAØI 6: PHAÛN ÖÙNG TRAO ÑOÅI ION TRONG DUNG DICH CAÙC CHAÁT ÑIEÄN LI

BAØI 7: LUYEÄN TAÄP PHAÛN ÖÙNG TRAO DOÅI ION TRONG DUNG DICH CAÙC CHAÁT ÑIEÄN LI

BAØI 8: THÖÏC HAØNH TÍNH AXIT-BAZÔ. PHAÛN ÖÙNG TRAO ÑOÅI ION TRONG DUNG DÒCH CAÙC

CHAÁT ÑIEÄN LI

Coû laï

slide3

Bieát caùc khaùi nieäm veà söï ñieän li vaø chaát ñieän li

BAØI 1: SÖÏ ÑIEÄN LI

Hieåu nguyeân nhaân tính daãn ñieän cuûa dung

dòch chaát ñieän li

laï

Coû laï

slide4

BAØI 2: PHAÂN LOÏAI

CAÙC CHAÁT ÑIEÄN LI

Hieåu theá naøo laø chaát ñieän

li maïnhvaø chaát ñieän li yeáu

Hieåu ñoä ñieän li,

caân baèng laø gì

Coû laï

slide5

Bieát theá naøo laø axit, bazô theo thuyeát A-Reâ-Ni-Ut

vaø theo thuyeát Bron-steât

BAØI 3: AXIT , BAZÔ

VAØ MUOÁI

Bieát vieát phöông trình ñieän li cuûa caùc axit,

bazô vaø muoái trong nöôùc

Bieát haèng soá phaân li axit, bieát haèng soá phaân li bazô

vaø söû duïng chuùng ñeå giaûi caùc baøi taäp ñôn giaûn

Coû laï

slide6

Bieát tích soá ion cuûa nöôùc laø gì?

BAØI 4: SÖÏ ÑIEÄN LI CUÛA

NÖÔÙC,PH,

CHAÁT CHÆ THÒ

AXIT- BAZÔ

Hieåu caùch ñaùnh giaù ñoä axit, ñoä kieàm cuûa caùc dung dòch

Theo noàng ñoä ion H+ vaø PH

Bieát maøu cuûa moät soá chaát chæ thò trong dung dòch ôû caùc

PH khaùc nhau

Coû laï

slide7

Cuûng coá kieán thöùc veà axit, bazô, muoái

BAØI 5: LUYEÄN TAÄP

AXIT,BAZÔ

VAØ MUOÁI

Reøn luyeãn kyõ naêng tính PH cuûa caùc dung dòch axit

1 naác vaø bazô 1 naác

Coû laï

slide8

Hieåu bieát veà baûn chaát vaø ñieàu kieän ñeå xaûy ra

phaûn öùng trao ñoåi ion trong dung dòch caùc

Chaát ñieän li

BAØI 6: PHAÛN ÖÙNG TRAO ÑOÅI

ION TRONG DUNG DICH

CAÙC CHAÁT ÑIEÄN LI

Vieát ñöôïc phöông trình ion ruùt gon cuûa caùc

phaûn öùng trong dung dòch caùc chaát ñieän li

Coû laï

slide9

BAØI 7: LUYEÄN TAÄP PHAÛN ÖÙNG TRAO DOÅI ION TRONG DUNG DICH CAÙC CHAÁT ÑIEÄN LI

Reøn luyeän kyõ naêng

vieát pöông trình ion

ruùt goïn cuûa caùc

phaûn öùng

Cuûng coá kieán thöùc

vaø ñieàu kieän xaûy

ra phaûn öùng trao

ñoåi ion trong caùc

dung dòch chaát ñieän li

Coû laï

slide10

BAØI 8: THÖÏC HAØNH TÍNH AXIT-BAZÔ. PHAÛN ÖÙNG TRAO ÑOÅI ION TRONG DUNG DÒCH CAÙC

CHAÁT ÑIEÄN LI

Reøn luyeän kyõ naêng

tieán haønh thí

nghieämtrong oáng

nghieâm vaø vôùi

löôïng nhoû hoaù chaát

Cuûng coá caùc kieán

thöùc veà axit_ bazô

vaø ñieàu kieän xaûy ra

phaûn öùng trao ñoåi

ion trong dung dòch

caùc chaát ñieän li

Coû laï

slide11

Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ

Bài 10: Nitơ

CHƯƠNG

2

NITƠ

Bài 11: Amoniac và muối amoni

Bài 12: Acid nitric va muối nitrat

Baøi 13: Luyeän Taäp: Tính chất của Nitơ veà hợp chất của Nitơ

Bài 14: Photpho

Bài 15: Acid Photphoric và muối Photphat

Bài 16; Phân bón hoá học

Bài 17: LuyeänTaäp: Tính chất của Photpho và các hợp chất

của Photpho

Bài 18: Thöïc haønh: Tính chất của một số hợp chất Nito Photpho

Coû laï

slide12

Biết được nhóm Nitơ gồm những nguyên tố nào

Bài 9

Khái

Quát

về

Nhóm

Nitơ

Biết được tính chất của các nguyên tố trong nhóm

liên quan như

thế nào với cấu hình electron nguyên tử,

bán kính nguyên tử và độ âm điện của nguên tố đó

Coû laï

slide13

Hiểu cấu tạo phân tử, các tính chất vật lý

và hoá học của nitơ

Bài 10:

Nitơ

Biết phương pháp điều chế khí Nitơ trong phòng

thí nghiệm,

trong công nghiệp và ứng dụng của Nitơ

Coû laï

slide14

Biết được tính chất vật lý, hoá học

của amoniac và muối amoni

Baøi 11:

Amoniac

Vaø

Muối

Amoni

Biết rõ vai trò quan trọng của amoniac và muối amoni

Trong đời sống và trong sản xuất

Vận dụng nguyên lý chuyển dịch cân bằng

để giải thích các điều kiện của phản ứng.

Tổng hợp amoniac từ Nitơ và Hidro

Coû laï

slide15

Biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lý và hiểu

Tính chất hoá học của acid Nitric và muối Nitrat

Bài 12:

Acid Nitric

muối Nitrat

Biết phương pháp điều chế acid Nitric

trong phòng thí nghiệm và

sản xuất acid Nitric trong công nghiệp

Rèn luyện kỹ năng viết phương trình hoá học

của phản ứng oxi hoá_khử

Coû laï

slide16

Nắm vững cấu tạo phân tử của Nitơ,

Amoniac va acid Nitric,

các tính chất hoá học cơ bản của

đơn chất Nitơ và một số hợp chất:

Amoniac, muối Amoni, acid Nitric, muối Nitrat

Bài 13:

Luyện tập

Biết cách nhận biết sự có mặt của Nitơ,

Amoniac, ion Amoni, ion Nitrat;

cácphương pháp điều chế Nitơ

và một số hợp chất của Nitơ

Rèn luyện kỹ năng viết phương trình hoá học

của các phản ứng ,

đặc biệt là phản ứng oxi hoá_khử,

giải các bài toán hoá học

Coû laï

slide17

Biết cấu tạo phân tử, các dạng thù hình

và hiểu tính chất hoá học của Photpho

Bài 14:

Photpho

Biết một số dạng tồn tại của Photpho trong tự nhiên,

phương pháp điều chế và ứng dụng

của Photpho trong đời sống và sản xuất

Coû laï

slide18

Biết cấu tạo phân tử,

tính chất vật lý và tính chất hoá học

của acid Photphoric;biết tính chất của

các muối Photphat và cách nhận biết ion Photphat

Bài 15:

Acid

Photphoric

Muối

Photphat

Biết những ứng dụng

và phương pháp điều chế acid Photphoric

Coû laï

slide19

Biết các nguyên tố dinh dưỡng chính

cần thiết cho cây trồng

Bài 16:

Phân bón

hoá học

Biết được thành phần hoá học của các loại

phân đạm, phân lân,

phân Kali, phân phức hợp,…

và cách điều chế các loại phân bón này

Coû laï

slide20

Biết tính chất của các dạng thù hình của Photpho

Của acid Photphoric và muối photphat

Bài 17:

Luyện tập

Tính chất

của

Photpho

Các hợp

Chất của

photpho

Biết những ứng dụng,

phương pháp điều chế Photpho

và các hợp chất của Photpho

Rèn luyện kỹ năng giải bài tập

Coû laï

slide21

Củng cố kiến thức về tính chất của Amoniac,

tính oxihoá mạnh của acid Nitric.

Biết cách phân biệt một số loại phân bón

hoá học

Bài 18:

Thực hành

Tính chất

của một số

hợp chất Nitơ.

Phân biệt

một số loại

phân bón hoá học

Rèn kỹ năng thực hành thí nghiệm

với lượng hoá chất đảm bảo

an toàn chính xác

Coû laï

slide22

Bài 19: khái quát về cacbon

Bài 20: CacBon

Chương

3

Nhóm

cacbon

Bài 21: Hợp chất của cacbon

Bài 22:Silic và hợp chất của silic

Bài 23: Công nghiệp silicat

Bài 24:Luyện tập tính chất củấcc bon, silic và hợp chất của chúng

Coû laï

slide23

Biết nhóm cacbon gồm những nguyên tố nào ?

Bài 19

Khái

Quát

về

Nhóm

cacbon

Biét cấu hình nguyên tử, bán kính nguyên tử, dộ âm điện,

Cacbon như thế nào với tính chất của các

Nguyên tố trong nhóm

Coû laï

slide24

Biết cấu trúc và tính chất vật lý của các

Dạng hình thù chính của cacbon

Bài 20:

CACBON

Biết các tính chất hoá học cơ bản của cacbon,

Vai trò quan trọng của quan trọng của

Cacbon dối với đời sống và

Sản xuất

Coû laï

slide25

Biết cấu tạo phân tử của cacbon monoxyt,

Cacbon đioxyt, các tính chất vật lý, hoá học ứng

Dụng và điều chế hai oxyt này

Bài 21:

Hợp

chất

của

Cacbon

Hợp chất của axit cacbonic và muối cacbônát

Coû laï

slide26

Biết tính chất đặc trưng, phương pháp điều chế

Và hợp chất của silic

Bài 22:

Silic

Tính

chất

Của

silic

Biết các ứng dụng của silic trong các nghành kỷ

Thuật như: luyện kim, bán dẩn, điện tử

Coû laï

slide27

Biết thành phần hoá học và tính chất của

thuỷ tinh, đồ gốm và xi măng

Bài 23:

Công

nghiệp

silicat

Biết phương pháp sản xuất các loại vật

liệu trên từ những nguyên liệu trong

tự nhiên.

Coû laï

slide28

Nắm vững các tính chát cơ bản của các bon, silic

Các hợp chất các bon monooxyt, các bon đioxyt,

Axit cacbonic, muối cacbonat, axitsilixic và muối

silicat

Bài 24:

Luyện tập

Tính chất

Của cac bon

Silic và các hợp

Chất của chúng

Vận dụng các kiến thức cơ bản nêu trên để giải

Bài tập

Coû laï

slide29

xin

chaân thaønh

Caûm oûn !

Coû laï