Qu n tr ng n h ng th ng m i
Download
1 / 76

QUN TR NG N H NG THUONG MI - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Giảng viên : NGUYỄN TỪ NHU Email : [email protected] ĐT : 0982.293.054. MỤC TIÊU MÔN HỌC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'QUN TR NG N H NG THUONG MI' - werner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Qu n tr ng n h ng th ng m i

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Giảng viên : NGUYỄN TỪ NHU

Email : [email protected]

ĐT : 0982.293.054


M c ti u m n h c
MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Giới thiệu về mặt kỹ thuật quản trị ngân hàng ở các lĩnh vực như : Quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng, quản trị vốn, nợ, tài sản, rủi ro, kết quả tài chính, công tác quản lý nhân sự và Marketing ngân hàng

 • Từ đó giúp tiếp cận với các công nghệ ngân hàng và kỹ thuật quản trị ngân hàng.

 • Vận dụng kỹ thuật quản trị ngân hàng tiên tiến ở các nước phát triển vào thực tế hệ thống ngân hàng ở Việt Nam.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


C u tr c m n h c
CẤU TRÚC MÔN HỌC

 • Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG.

 • Chương 2 : QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA NGÂN HÀNG.

 • Chương 3 : QUẢN TRỊ TÀI SẢN NỢ.

 • Chương 4 : QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ (TÍCH SẢN).

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


C u tr c m n h c1
CẤU TRÚC MÔN HỌC

 • Chương 5 : QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG.

 • Chương 6 : DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG.

 • Chương 7 : CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN.

 • Chương 8 : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG.

 • Chương 9 : MARKETING NGÂN HÀNG.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


C s ph p l
CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật các Tổ chức tín dụng.

 • Luật Ngân hàng Nhà nước.

 • Nghị định 457.

 • Nghị định 493.

 • Thông tư 13, 19.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Ch ng 1 t ng quan v qu n tr ng n h ng
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

 • Nêu bật sự cần thiết của hoạt động quản trị ngân hàng.

 • Giới thiệu và làm rõ các khái niệm : quản trị, quản trị ngân hàng, chức năng của quản trị kinh doanh ngân hàng.

 • Phác họa bức tranh toàn diện về các lĩnh vực quản trị ngân hàng.

 • Đi sâu vào việc phân tích hoạt động hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng, các bước của quá trình này cũng như việc tổ chức công tác hoạch định trên như thế nào.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Ch ng 2 qu n tr v n t c v s an to n c a ng n h ng
Chương 2 : QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA NGÂN HÀNG

 • Hiểu rõ các vấn đề về vốn tự có : khái niệm, đặc điểm, chức năng, quản trị vốn tự có.

 • Nắm vững các hệ số an toàn của vốn tự có, từ đó có chiến lược thích hợp để điều chỉnh vốn tự có đạt được các hệ số an toàn này.

 • Trên cơ sở đó, phát triển các phương pháp tăng vốn tự có cho ngân hàng thương mại.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Ch ng 3 qu n tr t i s n n
Chương 3 : QUẢN TRỊ TÀI SẢN NỢ

 • Giúp sinh viên nắm các khái niệm, nguyên tắc về tài sản nợ và quản trị tài sản nợ.

 • Dựa và việc hiểu rõ về các thành phần của tài sản nợ để đưa ra ước tính về chi phí cho nguồn vốn huy động ở ngân hàng thương mại.

 • Đề xuất các giải pháp quản lý tài sản nợ của ngân hàng.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Ch ng 4 qu n tr t i s n c t ch s n
Chương 4 : QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ (TÍCH SẢN)

 • Học xong chương này, sinh viên nắm được các thành phần tài sản có được thể hiện trên bảng cân đối kế toán.

 • Vạch ra các yếu tố tác động đến quản trị tài sản có và ý nghĩa, nguyên tắc của việc quản trị vốn tự có ở ngân hàng thương mại.

 • Quan trọng nhất của chương này là hiểu và vận dụng các phương pháp quản trị tài sản có.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Ch ng 5 qu n tr r i ro trong kinh doanh ng n h ng
Chương 5 : QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG.

 • Chương này sẽ giới thiệu các loại rủi ro, nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.

 • Từ đó sẽ vạch ra các phương pháp quản lý cũng như phòng ngừa các loại rủi ro này.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Ch ng 6 doanh thu chi ph v l i nhu n c a ng n h ng
Chương 6 : DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG

 • Doanh thu và chi phí của ngân hàng được xác định như thế nào.

 • Việc tính toán và phân phối lợi nhuận của ngân hàng được tiến hành ra sao.

 • Các chỉ tiêu nào được dùng để đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Ch ng 7 c ng t c t ch c v qu n tr nh n vi n
Chương 7 : CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN.

 • Cơ cấu tổ chức nhân sự trong ngân hàng thương mại.

 • Bản chất, mục đích của công tác tổ chức và quản trị nhân viên.

 • Nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức nhân viên cũng như các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức và quản trị

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Ch ng 8 qu n tr ngu n nh n l c c a ng n h ng
Chương 8 : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG

 • Giới thiệu các quan điểm về quản trị nhân lực.

 • Liệt kê các loại nhân lực và vai trò của chúng, các cấp nhân lực và mối quan hệ phát sinh.

 • Đưa ra tiến trình quản trị nhân lực cơ bản.

 • Đề xuất các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Ch ng 9 marketing ng n h ng
Chương 9 : MARKETING NGÂN HÀNG

 • Sinh viên hiểu rõ hơn về lĩnh vực Marketing ngân hàng, một lĩnh vực mới thâm nhập và phát triển.

 • Vai trò của Marketing ngân hàng và ứng dụng của nó trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

 • Hoạch định các chiến lược Marketing ngân hàng.

 • Giới thiệu chiến lược Marketing hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Ta i lie u tham kha o
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

1) PGS, TS. Traàn Huy Hoaøng, Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi. Nhaø xuaát baûn LĐ-XH, TP. HCM 2010.

2) TS. Hoà Dieäu, Quaûn trò Ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ, TP. HCM 2002.

3) Commercial Bank Management, Peter S. Rose, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Quoác daân Haø Noäi, Nhaø xuaát baûn Taøi chính, Haø Noäi 2001.

www.sbv.gov.vn


T ng quan v qu n tr ng n h ng

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

Chương I


I hoa t o ng kinh doanh cu a nhtm
I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM

1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi

1.1. Khaùi nieäm veà ngaân haøng thöông maïi

 • Luaät soá 47/2010/QH12 Luaät caùc toå chöùc tín duïng Vieät Nam Ñieàu 4:“NgaânhaøngthöôngmaïilaøloaïihìnhngaânhaøngñöôïcthöïchieäntaátcaûcaùchoaïtñoängngaânhaøngvaøcaùchoaïtñoängkinhdoanhkhaùctheoquyñònhcuûaLuaätnaøynhaèmmuïctieâulôïinhuaän”.


I hoa t o ng kinh doanh cu a nhtm1
I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM

1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi

1.1. Khaùi nieäm veà ngaân haøng thöông maïi

Hoaïtñoängngaânhaøng: Laøhoïatñoängkinhdoanhtieànteävaødòchvuïngaânhaøngvôùinoäi dung thöôøngxuyeânlaønhaäntieàngöûi, söûduïngsoátieànnaøyñeåcaáptínduïngvaøcungöùngcaùcdòchvuïthanhtoaùn.


I hoa t o ng kinh doanh cu a nhtm2
I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM

1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi

1.1. Khaùi nieäm veà ngaân haøng thöông maïi

Theo luaätcaùc TCTD, hoaïtñoängngaânhaønglaøvieäckinhdoanh, cungöùngthöôøngxuyeânmoäthoaëcmoätsoácaùcnghieäpvuïsauñaây :

 • Nhaäntieàngöûi.

 • Caáptínduïng.

 • Cungöùngdòchvuïthanhtoaùn qua taøikhoaûn.


I hoa t o ng kinh doanh cu a nhtm3
I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM

1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi

1.1. Khaùi nieäm veà ngaân haøng thöông maïi

Nghòñònh 59/2009/NÑ – Cp ngaøy 16 thaùng 7 naêm 2009 : NgaânhaøngthöôngmaïilaøngaânhaøngñöôïcthöïchieäntoaønboähoaïtñoängngaânhaøngvaøcaùchoaïtñoängkinhdoanhkhaùccoùlieânquanvìmuïctieâulôïinhuaäntheoquyñònhcuûaLuaätcaùctoåchöùctínduïngvaøcaùcquyñònhkhaùccuûaphaùpluaät


1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi

1.1. Khaùi nieäm veà ngaân haøng thöông maïi

Nhaänxeùt : Ngaân haøng thöông maïi laø moät loaïi hình doanhnghieäp.

Ngaân haøng thöông maïi laø moät doanh nghieäp ñaëc bieät.

Ngaân haøng thöông maïi laø moät trung gian tàichính.

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM


1 nh ng va n e chung ve nga n ha ng th ng ma i 1 1 kha i nie m ve nga n ha ng th ng ma i

1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi

1.1. Khaùi nieäm veà ngaân haøng thöông maïi

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM

 • NH làmộttrongnhữngđịnhchếtàichính.

 • Cungcấpđadạngdịchvụtàichínhvớimộtsốdịchvụđặctrưnglà:

  • Nhậntiềngửi

  • Cấptíndụng

  • Cungứngdịchvụthanhtoán

Commercial Bank


1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi:

1.2. Caùc loaïi hình ngaân haøng thöông maïi

1.2.1. Caên cöù vaøo hình thöùc sôû höõu: NHTM nhaønöôùc, coåphaàn, lieândoanh, chi nhaùnhnöôùcngoaøi, nöôùcngoaøi.

1.2.2. Caên cöù vaøo saûn phaåm ngaân haøng cung caáp cho khaùch haøng: Baùnbuoân, baùnleû, baùnbuoânvaøbaùnleû.

1.2.3. Caên cöù vaøo lónh vöïc hoaït ñoäng: Chuyeândoanh, kinhdoanhtoånghôïp

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM


1 nh ng va n e chung ve nga n ha ng th ng ma i 1 3 c ca u to ch c bo ma y nga n ha ng th ng ma i

1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi:

1.3 Côcaáutoåchöùcboämaùyngaânhaøngthöôngmaïi :

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM


2 maïi. Caùcnghieäpvuïcuûangaân haøng thöông maïi:

2.1. Caùc nghieäp vuï trong baûng toång keát taøi saûn:

2.1.1. Nghieäp vuï nguoàn voán (Nghieäp vuï nôï)

Ôû Vieät Nam, theo quyeát ñònh soá 457/2005/QÑ-NHNN ngaøy 19 thaùng 4 naêm 2005, QĐ 03 2007 thì Voán töï coù cuûa ngaân haøng thöông maïi bao goàm:

Voán töï coù cô baûn (Vốn cấp 1)

Voán töï coù boå sung (Vốn cấp 2)

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM


2 maïi. Caùcnghieäpvuïcuûangaân haøng thöông maïi:

2.1. Caùc nghieäp vuï trong baûng toång keát taøi saûn:

2.1.1. Nghieäp vuï nguoàn voán (Nghieäp vuï nôï)

a. Voán ñieàu leä vaø caùc quõy (Voántöïcoù, voánchuûsôûhöõu):

Voán töï coù cô baûn (Vốn cấp 1): Voán điều lệ thöïc coù (vốn ñaõ được cấp, vốn ñaõ goùp), quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phoøng taøi chính, quỹ đầu tư phaùt triển nghiệp vụ, lợi nhuận khoâng chia.

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM


2 maïi. Caùcnghieäpvuïcuûangaân haøng thöông maïi:

2.1. Caùc nghieäp vuï trong baûng toång keát taøi saûn:

2.1.1. Nghieäp vuï nguoàn voán (Nghieäp vuï nôï)

a. Voán ñieàu leä vaø caùc quõy (Voántöïcoù, voánchuûsôûhöõu):

Voán töï coù boå sung (Vốn cấp 2):Phần gía trị tăng theâm của taøi sản cố định vaø của caùc loại chứng khoùan đầu tư được định gía lại, Traùi phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu ñaõi do tổ chức tín dụng phaùt haønh coù thôøi haïn daøi, cácgiấynợthứcấp.

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM


2 maïi. Caùcnghieäpvuïcuûangaân haøng thöông maïi:

2.1. Caùc nghieäp vuï trong baûng toång keát taøi saûn:

2.1.1. Nghieäp vuï nguoàn voán (Nghieäp vuï nôï)

2.1.2. Nghieäpvuïsöûduïngvoán (Nghieäpvuïcoù).

2.1.3 Dòchvuïngaânhaøngvaøcaùchoaïtñoängkinhdoanhkhaùc: Dòch vuï ngaân quó, dòch vuï uyû thaùc, toå chöùc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët cho khaùch haøng, nhaän quaûn lyù taøi saûn quùy giaù theo yeâu caàu khaùch haøng, kinh doanh vaøng baïc, ñaù quùy, ngoaïi teä, mua baùn hoä chöùng khoaùn, phaùt haønh hoä coå phieáu, traùi phieáu cho caùc coâng ty, xí nghieäp, tö vaán veà taøi chính, ñaàu tö…

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM


D ch v y th c
Dịch vụ ủy thác maïi

TCTD làm theo sự ủy thác của khách hàng để thu tiền hoa hồng.

- Quản lý di sản: Loại ủy thác này được hình thành và áp dụng đối với tài sản của người đã mất theo chúc thư của họ.

- Quản lý tài sản theo hợp đồng đã ký kết: Là việc TCTD quản lý hộ tài sản theo một hợp đồng ủy quyền được ký kết với người ủy thác.

- Uỷ thác giám hộ: Là loại ủy thác mà TCTD quản lý toàn bộ tài sản cho một người không đủ khả năng về mặt pháp lý, như người chưa thành niên hay người bị bệnh tâm thần.

-


D ch v b o hi m bancassurance
Dịch vụ bảo hiểm maïi (BANCASSURANCE)

Các TCTD cung cấp các dịch vụ bảo hiểm và hưởng phí môi giới cho tất cả khách hàng qua các công ty con hoặc các nhà môi giới bảo hiểm. Các dịch vụ bảo hiểm mà TCTD có thể cung cấp cho khách hàng là: Bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản ... các dịch vụ ngày càng gắn kết với các dịch vụ khác của TCTD và phát triển.


D ch v y th c1
Dịch vụ ủy thác maïi

- Dịch vụ đại diện: Tiếp nhận và quản lý tài sản, như thu vốn gốc và lợi tức chứng khoán; đại lý về quản trị; đại diện tố tụng.

-Ủy thác quản lý ngân quỹ: trong dịch này ngân hàng sẽ đảm nhiệm việc thu, chi tiền mặt cho khách hàng thông qua hệ thống chi nhánh cũng như có thể cử nhân viên đến tận doanh nghiệp để thực hiện nghiệp vụ này. Mức phí thu từ dịch vụ này là không nhiều tuy nhiên đây là một trong các dịch vụ được ngân hàng cung cấp nhằm đảm bảo mức độ gắn kết của doanh nghiệp với ngân hàng.


D ch v th ng tin t v n
Dịch vụ thông tin tư vấn maïi

Ngân hàng chọn lọc và cung cấp cho khách hàng những thông tin như: giá cả hàng hóa, tỷ giá hối đoái, thì trường chứng khoán, tình hình tài chính của khách hàng chuẩn bị giao dịch với doanh nghiệp... Ngoài ra, hoạt động tư vấn của ngân hàng cho khách hàng còn có các dịch vụ: quản lý hiệu quả dòng tiền, xác định một cơ cấu vốn hiệu quả, tư vấn trong quản lý rủi ro trong kinh doanh...


D ch v phonebanking mobilebanking v homebanking
Dịch vụ Phonebanking, Mobilebanking và Homebanking maïi

Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại (Phonebanking): kết nối với ngân hàng qua điện thoại để truy cập tự động các thông tin về tỷ giá, lãi suất, số dư và giao dịch tài khoản ... 24/24 giờ, 07 ngày/tuần, kể cả ngày lễ hoàn toàn miễn phí.

Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động (Mobilebanking): dịch vụ mà ngân hàng cung cấp thông tin về tài khoản và các thông tin khác bằng hình thức tin nhắn đến các thuê bao điện thoại của khách hàng thông qua mạng điện thoại di động, chuyển tiền qua điện thoại di động.

Dịch vụ ngân hàng tại nhà (Homebanking): qua màn hình máy tính tại văn phòng làm việc, khách hàng có thể truy vấn các thông tin ngân hàng như tỷ giá, lãi suất, biểu phí... đặc biệt là các thông tin mới nhất về số dư tài khoản và thực hiện các dịch vụ chuyển tiền, chuyển khoản liên ngân hàng...


D ch v kh c
Dịch vụ khác maïi

Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận tại hợp đồng mua bán.

Phương thức bao thanh toán bao gồm: bao thanh toán từng lần, bao thanh toán theo hạn mức hợp đồng, đồng bao thanh toán.

Bảo lãnh là nghiệp vụ tín dụng không xuất vốn, nhưng lại có rủi ro, vì ngân hàng bảo lãnh buộc phải thực hiện cam kết bảo lãnh khi người bảo lãnh vì lý do nào đó đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình, nghĩa là ngân hàng bảo lãnh phải đứng ra trả tiền thay cho người được bảo lãnh.

Trong hoạt động kinh tế, thương mại, tài chính, các chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đều rất có uy tín, được tin tưởng không những trong phạm vi một nước mà cả trên phạm vi quốc tế.


D ch v kh c1
Dịch vụ khác maïi

Dịchvụgiữhộ (còngọilàdịchvụchothuêkétsắt): Dịchvụgiữhộlànghiệpvụmàcácngânhànggiữhộtàisảnquý, cáctàiliệuquantrọngchokháchhàngnhưvàng, đáquý, sổtiếtkiệm, giấytờnhà…

Dịchvụđịaốc:Đốivớicácgiaodịchmuabánnhàđất, ngânhàngcóthểcungcấpcácdịchvụtưvấnthủtụcthanhtoán an toànvàcungcấpdịchvụthanhtoán qua ngânhàng, baogồmcảtưvấntìnhtrạngpháplýcủanhàđất, thựchiệnthủtục sang tên, chuyểnnhượng, côngchứnggiaodịchđểhưởngphídịchvụ


D ch v l u k ch ng kho n
Dịch vụ lưu ký chứng khoán maïi

Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán. Thành viên lưu ký có thể là công ty chứng khoán hoặc ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam được ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được Trung tâm lưu ký chứng khoán chấp thuận trở thành thành viên lưu ký.


D ch v ng n h ng gi m s t
Dịch vụ ngân hàng giám sát maïi

Ngân hàng giám sát là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán có chức năng thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý quỹ đại chúng, công ty chứng khoán. Ngân hàng giám sát cung cấp các dịch vụ sau:

Thực hiện lưu ký tài sản, thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tiền, chứng khoán của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán; quản lý tách biệt tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán và các tài sản khác của ngân hàng giám sát.


D ch v ng n h ng gi m s t1
Dịch vụ ngân hàng giám sát maïi

Giám sát để đảm bảo công ty quản lý quỹ đại chúng, Giám Đốc hoặc Tổng giám đốc công ty đầu tư chứng khoán quản lý tài sản của công ty tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán và điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán.

Giám sát và báo cáo ủy ban chứng khoán Nhà nước khi phát hiện công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và các tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm pháp luật hoặc điều lệ của quỹ đầu tư chứng khoán, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán.

Định kỳ cùng công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đối chiếu sổ kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động giao dịch của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.


D ch v chi tr ki u h i
Dịch vụ chi trả kiều hối maïi

Đây là dịch vụ mà các ngân hàng là trung gian để chuyển nguồn tiền của kiều bào về nước cho thân nhân để đầu tư, mua nhà ở, tài sản…. Các ngân hàng thường liên kết với các tổ chức chuyên về dịch vụ chuyển tiền cá nhân quốc tế phục vụ nhu cầu chuyển tiền về nước của kiều bào (như Western Union, Moneygram…).

Đây là một trong loại hình dịch vụ phí khá hấp dẫn khi môi trường kinh tế xã hội của Việt Nam ngày càng ổn định làm an tâm kiều bào ở các nước, giúp cho doanh số chuyển tiền kiều hối qua hệ thống ngân hàng tăng dần qua các năm. Ngoài các khoản phí chuyển tiền kiều hối thu được, các ngân hàng có cơ hội thu lợi nhuận từ hoạt động chuyển đổi ngoại tệ trong các giao dịch kiều hối.


2 maïi. Caùcnghieäpvuïcuûangaân haøng thöông maïi:

2.2. Nghieäp vuï ngoaøi baûng toång keát taøi saûn:

Laø nhöõng giao dòch khoâng ñöôïc ghi cheùp treân baûng Caân ñoái keá toaùn cuûa ngaân haøng:

2.2.1. Caùc hôïp ñoàng baûo laõnh tín duïng, trong ñoù ngaân haøng cam keát ñaûm baûo hoaøn traû khoaûn vay cuûa khaùch haøng cho ngöôøi thứ ba laø ngöôøi cho vay.

2.2.2. Caùc hôïp ñoàng trao ñoåi laõi suaát, trong ñoù ngaân haøng cam keát trao ñoåi caùc khoaûn thanh toaùn laõi cuûa caùc chöùng khoaùn nôï vôùi moät beân khaùc.

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM


2 maïi. Caùcnghieäpvuïcuûangaân haøng thöông maïi:

2.2. Nghieäp vuï ngoaøi baûng toång keát taøi saûn:

2.2.3. Caùc hôïp ñoàng taøi chính töông lai vaø hôïp ñoàng quyeàn choïn laõi suaát, trong ñoù ngaân haøng ñoàng yù giao hay nhaän nhöõng chöùng khoaùn töø moät beân khaùc taïi moät möùc giaù ñöôïc baûo ñaûm.

2.2.4. Hôïp ñoàng cam keát cho vay, trong ñoù ngaân haøng cam keát cho vay toái ña tôùi moät soá voán nhaát ñònh tröôùc khi hôïp ñoàng heat hieäu löïc.

2.2.5. Caùc hôïp ñoàng tyû giaù hoái ñoaùi, trong ñoù ngaân haøng ñoàng yù giao hay nhaän moät löôïng ngoaïi teä nhaát ñònh.

Nhöõng loaïi hôïp ñoàng naøy taïi caùc ngaân haøng lôùn thöôøng coù giaù trò khoaûng treân 6 laàn toång taøi saûn cuûa ngaân haøng.

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM


3. Ñaëc ñieåm kinh doanh ngaân haøng : maïi

Ñieån hình vaø tieâu bieåu cuûa ñònh cheá taøi chính trung gian.

Chòu söï ñieàu tieát cuûa luaät vaø caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc.

Coù söï caïnh tranh ñaëc bieät (naêng löïc vaø thò tröôøng daønh rieâng)

Ruûi ro cao.

Hoaït ñoäng ngaân haøng thöôøng maïnh veà caáp tín duïng vaø yeáu veà huy ñoäng voán.

Thieáu ñaûm baûo tröôùc ñoåi môùi vaø khoâng coù söï öu ñaõi veà ra ñôøi tröôùc hoaëc sau.

Saûn phaåm ngaân haøng toàn taïi döôùi daïng dòch vuï vaø raát tröøu töôïng, phöùc taïp ñoái vôùi khaùch haøng

Quan heä vôùi khaùch haøng döïa treân söï tín nhieäm lieân tuïc vaø keùo daøi.

Cung caáp saûn phaåm tröïc tieáp, khoâng qua trung gian.

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM


4. maïiNhữngkhuynhhướngảnhhưởngđếnhoạtđộngkinhdoanh NH :

SÖÏNÔÙILOÛNGCAÙCQUYÑÒNHCUÛANHAØNÖÔÙC.

SOÁLÖÔÏNGNGAÂNHAØNGNGAØYCAØNGTAÊNG.

SÖÏNAÛYSINHNHANHCHOÙNGCAÙCDÒCHVUÏNGAÂNHAØNG.

SÖÏTHAØNHTHAÏOTRONGVIEÄCSÖÛDUÏNGCAÙCDÒCHVUÏNGAÂNHAØNGCUÛAKHAÙCHHAØNGNGAØYCAØNGGIATAÊNG.

SÖÏCAÛITIEÁNCOÂNGNGHEÄNGAÂNHAØNG

SÖÏGIATAÊNG CHI PHÍNGHIEÄPVUÏ.

SÖÏGIATAÊNGTÍNHNHAÏYCAÛMCUÛALAÕISUAÁTNGUOÀNVOÁNHUYÑOÄNG.

XU HÖÔÙNGSAÙTNHAÄPVAØHÔÏPNHAÁTNGAÂNHAØNG.

XU HÖÔÙNGQUOÁCTEÁHOAÙCAÙCHOAÏTÑOÄNGNGAÂNHAØNG.

I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM


II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

1. Kháiniệmvềquảntrị :

Quảntrịlàsựtácđộngcủacácchủthểquảntrịlênđốitượngquảntrịnhằmđạtđượccácmụctiêunhấtđịnhđãđặtratrongđiềukiệnbiếnđộngcủamôitrườngkinhdoanh.

Đặcđiểm :

Tácđộngquảntrị

Thông tin phảnhồi

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


1. maïiKháiniệmvềquảntrịvàquảntrịkinhdoanhngânhàng :

1.1 Kháiniệmvềquảntrị :Quaûn trò laø söï taùc ñoäng cuûa caùc chuû theå quaûn trò leân ñoái töôïng quaûn trò nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu nhaát ñònh ñaõ ñaët ra trong ñieàu kieän bieán ñoäng cuûa moâi tröôøng kinh doanh.

Qua khaùi nieäm treân ta coù moät soá nhaän xeùt nhö sau:

Quaûn trò laø moät quá trìnhkhoâng phaûi laø moät haønh vi nhaát thôøi

Muïc tieâu cuûa quaûn trò laø vôùi moät nguoàn taøi nguyeân saün coù phaûi ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu vôùi moät hieäu quûa cao nhaát

Quaûn trò phaûi gaén lieàn vôùi moâi tröôøng kinh doanh

Quaûntròvöøalaøkhoahoïc, vöøalaømoätngheäthuaät

II. QUẢNTRỊKINHDOANHNGÂNHÀNG


II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

Mục tiêu quản trị

 • Kháiniệmvềquảntrị :

  Đặcđiểm :

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

 • Kháiniệmvềquảntrị :

  Đặcđiểm :

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


1. maïiKháiniệmvềquảntrịvàquảntrịkinhdoanhngânhàng :

1.2 Kháiniệmvềquảntrịkinhdoanhngânhàng :

Quaûn trò kinh doanh ngaân haøng laø vieäc thieát laäp moät chöông trình hoaït ñoäng kinh doanh daøi haïn vaø ngaén haïn cho moät doanh nghieäp ngaân haøng, xaùc ñònh caùc nguoàn taøinguyeân saün coù töø ñoù laõnh ñaïo nhaân vieân ngaân haøng thöïc hieän caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra.

Quaûn trò ngaân haøng laø vieäc thieát laäp caùc chöông trình hoaït ñoäng kinh doanh ñeå ñaït caùc muïc ñích, muïc tieâu kinh doanh daøi haïn vaø ngaén haïn cuûa ngaân haøng, laø vieäc xaùc ñònh vaø ñieàu hoøa caùc nguoàn taøi nguyeân ñeå thöïc hieän chöông trình, caùc muïc tieâu kinh doanh, ñoù laø vieäc toå chöùc, laõnh ñaïo vaø kieåm tra nhaân vieân cuûa ngaân haøng thöïc hieän chöông trình, caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra.

II. QUẢNTRỊKINHDOANHNGÂNHÀNG


1. maïiKháiniệmvềquảntrịvàquảntrịkinhdoanhngânhàng :

1.2 Kháiniệmvềquảntrịkinhdoanhngânhàng :

QuaûntròkinhdoanhNgaânhaønglaøheäthoángcaùchoaïtñoängthoángnhaát, phoáiøhôïpvaølieânkeátcaùcquaùtrìnhlaoñoängcuûacaùcnhaânvieântrongmoãiNgaânhaøng, nhaèmñaïtñöôïccaùcmuïctieâukinhdoanhôûmoãithôøikyø, vôùiföôngchaâmtoáithieåuhoaùcaùc chi phívaøhaotoånveànguoànlöïcñöôïcsöûduïngtrongtoaønboäquaùtrìnhñoù.

II. QUẢNTRỊKINHDOANHNGÂNHÀNG


II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

 • Khái niệm về quản trị ngân hàng :

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


2. maïiCácnguyêntắcquảntrị :

Phaânchiacoângvieäc.

Thaåmquyeànvaøtraùchnhieäm.

Kyûluaät.

Thoángnhaátchæhuy.

Thoángnhaátñieàukhieån.

Caùnhaânthuoäclôïiíchchung.

Thuølao.

II. QUẢNTRỊKINHDOANHNGÂNHÀNG


2. maïiCácnguyêntắcquảntrị :

Taäptrungvaøphaântaùn.

Caápbaäc, tuyeánhoaëc “xíchlaõnhñaïo”.

Traättöïhoaëcsaépxeápngöôøivaøvaätñuùngchoãcaànthieát.

Coângbaèng.

Oånñònhnhieämvuï.

Saùngkieán.

Tinhthaànñoaønkeát.

II. QUẢNTRỊKINHDOANHNGÂNHÀNG


3. maïiĐặcđiểmcủaquảntrịkinhdoanhngânhàng :

Quaûn trò theo quan ñieåm truyeàn thoáng luoân bao goàm boán yeáu toá cô baûn:

1) Muïc ñích (höôùng tôùi caùc muïc ñích).

2) Con ngöôøi (vieäc thöïc hieän caùc muïc ñích luoân thoâng qua con ngöôøi).

3) Baèng nhöõng kyõ thuaät coâng ngheä nhaát ñònh;

4) vaø laø nhöõng hoaït ñoäng beân trong toå chöùc, thieát laäp vaø duy trì caùc quan heä, caùc quy taéc laøm vieäc beân trong toå chöùc nhaèm ñaûm baûo cho toå chöùc hoaït ñoäng coù hieäu quaû.

II. QUẢNTRỊKINHDOANHNGÂNHÀNG


3. maïiĐặcđiểmcủaquảntrịkinhdoanhngânhàng :

Vieäc chæ ra nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa quaûn trò trong lónh vöïc kinh doanh ngaân haøng laø coâng vieäc raát khoù khaên, tuy nhieân cuõng coù theå neâu ra vaøi ñieåm cô baûn:

Thöù nhaát: Quaûn trò ngaân haøng höôùng tôùi söï phoái, keát hôïp caùc nguoàn löïc con ngöôøi vaø vaät chaát trong caùc quaù trình saûn xuaát, cung öùng caùc dòch vuï ngaân haøng.

Thöù hai: Quaù trình cung caáp dòch vuï cuûa ngaân haøng laø vieäc tieán haønh nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau maø qua ñoù lôïi ích cuûa caùc beân lieân quan ñeán ngaân haøng ñöôïc ñaùp öùng. Nhöõng dòch vuï naøy khoâng toàn taïi höõu hình, khoâng toàn tröõ ñöôïc, deã thay ñoåi, gaén boù vaø khoâng taùch rôøi vôùi ngöôøi hoaëc thieát bò laøm ra dòch vuï.

II. QUẢNTRỊKINHDOANHNGÂNHÀNG


3. maïiĐặcđiểmcủaquảntrịkinhdoanhngânhàng :

Thöù ba: Trong thôøi ñaïi ngaøy nay trình ñoä kyõ thuaät, coâng ngheä trong lónh vöïc cung caáp dòch vuï ngaân haøng phaùt trieån ôû möùc ñoä cao, Nhaø quaûn trò ngaân haøng caàn nhìn nhaän coâng vieäc maø hoï phaûi thöïc hieän nhö laø quaù trình toå chöùc, laõnh ñaïo coâng vieäc saûn xuaát vaø cung caáp thoâng tin.

Thöù tö: Cuõng nhö nhieàu lónh vöïc quaûn trò khaùc, quaûn trò ngaân haøng veà maët lyù thuyeát cuõng laø moät lónh vöïc khoa hoïc môùi meû.

Ñieàu ñoù ñöôïc theå hieän treân nhieàu ñieåm nhö coù nhieàu khaùi nieäm vaø nguyeân taéc quaûn trò ñöôïc ñöa ra nhöng vaãn chöa coù söï thoáng nhaát, chöa chiû roõ phöông phaùp rieâng bieät vaø ñaëc thuø cuûa quaûn trò, tình hình thieáu huït kyõ naêng vaø kieán thöùc quaûn trò coù theå aùp duïng coù hieäu quaû vaø phoå bieán trong thöïc tieãn kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng.

II. QUẢNTRỊKINHDOANHNGÂNHÀNG


3 ch c n ng c a qu n tr kinh doanh ng n h ng

II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

3. Chức năng của quản trị kinh doanh ngân hàng :

HOẠCH ĐỊNH

TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO (ĐIỀU KHIỂN)

PHỐI HỢP

KIỂM TRA

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


3 ch c n ng c a qu n tr kinh doanh ng n h ng1

II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

3. Chức năng của quản trị kinh doanh ngân hàng :

HOẠCH ĐỊNH

XÁC ĐỊNH

CÁC MỤC TIÊU

LỰA CHỌN

CHIẾN LƯỢC,

SÁCH LƯỢC ĐỂ

THỰC HIỆN

MỤC TIÊU

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


3 ch c n ng c a qu n tr kinh doanh ng n h ng2

MỐI QUAN HỆ maïi

BỐ TRÍ QUẢN LÝ

TỔ CHỨC CÁC BỘ PHẬN

NGHIÊN CỨU

II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG

3. Chức năng của quản trị kinh doanh ngân hàng :

Các bộ phận, phòng ban gắn kết với nhau

hỗ trợ nhau hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu

TỔ CHỨC

Quản lý các bộ phận cùng với nhân viên,

gắn năng lực với công việc, nhiệm vụ

Trên cơ sở các công việc phải làm tổ

chức các bộ phận thực hiện công việc đó

Nghiên cứu lại các công việc

phải làm nhằm đạt mục tiêu

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


3 ch c n ng c a qu n tr kinh doanh ng n h ng3

LÃNH ĐẠO maïi

Nhà quản trị tác động lên đối tượng quản trị một cách có mục đích, làm cho họ tự nguyện, nhiệt tình phấn đấu để đạt mục tiêu của ngân hàng

Đưa ra các quyết định có tính nguyên tắc mà mọi người phải tuân theo, đồng thời tạo điều kiện cho mọi người phát huy khả năng của mình trong tập thể

Khả năng nhận thức

Khả năng khích lệ

Khả năng xây dựng

môi trường

ĐIỀU KHIỂN

II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG

3. Chức năng của quản trị kinh doanh ngân hàng :

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

3. Chứcnăngcủaquảntrịkinhdoanhngânhàng:

PHỐIHỢP

 • Sựliênkếthợplýcáckhảnăngriêngbiệtcủatừngngười, từngbộphận, từngyếutố.

 • Làmộtbộphậncủachứcnăngtổchứcđượcdiễnratrongngàyvớitấtcảcáccấpquảntrị.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Theo dõi đối tượng quản trị đang hoạt động. maïi

Thu thập thông tin về kết quả thực tế ngân hàng đạt được

II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG

3. Chức năng của quản trị kinh doanh ngân hàng:

KIỂM TRA

Tiến hành điều chỉnh, đảm bảo ngân hàng đi đúng quỹ đạo.

Đối chiếu kết quả với mục tiêu đề ra ban đầu

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

4. Sựcầnthiếtcủaquảntrịkinhdoanhngânhàng :

 • Vạchrachiếnlượckinhdoanhvàtổchứcbộmáyđểthựchiệntốtmốiquanhệvớikháchhàngnhằmtốiđahóalợinhuận.

 • Tậphợpkhảnăngcánhânthànhkhảnăngtậpthể, mụctiêuđạtđượcvìthếmàtănghiệuquảlêngấpnhiềulần.

 • Khảnăngquảntrịquyếtđịnhrấtnhiềuđểtạorasựthốngnhất ý chívàsựphốihợphàihòacủacácthànhviêntrongtổchức.

 • Quảntrịgiúpnângcaohiệuquảsửdụngnguồnlực (tàinguyên, nhânlực, vậtlực…)

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

4. Sựcầnthiếtcủaquảntrịkinhdoanhngânhàng :

 • Quaûntròlaømoätyeâucaàukhaùchquan do muïctieâuvaøsöïcaïnhtranhtrongneànkinhteáthòtröôøngquyeátñònh.

 • QuaûntrògiuùpphaâncoânglaoñoängtrongNgaânhaøngmoätcaùchhôïplyù

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


II. QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

5. Cáclĩnhvựccủaquảntrịngânhàng :

 • Quảntrịtổngquát.

 • Quảntrịtàichính.

 • Quảntrịsảnxuất – kinhdoanh.

 • Quảntrịtiếpthị.

 • Quảntrịnhânsự.

 • QuảntrịtàisảnNợ - tàisảnCó.

 • Quảntrịvốntựcóvàsự an toàncủangânhàng.

 • Quảntrịrủirotrongkinhdoanhngânhàng.

 • Quảntrịkếtquảtàichính.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

 • Tổngquanvềhoạchđịnhchiếnlượckinhdoanhngânhàng

 • Chiếnlượckinhdoanhngânhàng: làchươngtrìnhhànhđộngdàihạnnhằmđạtđượcnhữngmụctiêukinhdoanhngắnhạnhoặcdàihạncủangânhàng.

 • Mụctiêucủangânhàng : mụctiêuđịnhtính, mụctiêuđịnhlượng.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

 • Tổngquanvềhoạchđịnhchiếnlượckinhdoanhngânhàng

 • Hoạchđịnhchiếnlượckinhdoanhngânhàng: làtấtcảcáccôngviệcnhằmpháchọaphươnghướnghoạtđộngvàchuẩnbịchotươnglaicủamộtngânhàngtrêncơsởsửdụngtốiưucácnguồnlựchiệncóvàsẽcótrongphạm vi củamôitrườngđượcdựđoánnhằmđạtđượctấtcảcácmụctiêuđềra.

 • Giảiđápbacâuhỏi : ngânhàngđang ở đâu? Ngânhàngmuốnđếnđâu? Đạtđếnđóbằngcáchnào?

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Hoạch định chiến lược maïi

Hoạch định tác nghiệp

 • Chiến lược ổn định.

 • Chiến lược phát triển.

 • Chiến lược cắt giảm để tiết kiệm.

 • Chiến lược phối hợp.

 • MỤC TIÊU NGẮN HẠN.

 • PHẠM VI Ở NHỮNG LĨNH VỰC CỤ THỂ.

III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG

 • Tổngquanvềhoạchđịnhchiếnlượckinhdoanhngânhàng

  Phânloạihoạchđịnh :

MỤC TIÊU DÀI HẠN

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

2. Tácdụngcủahoạchđịnhchiếnlượckinhdoanhngânhàng :

 • Cầunốigiữaviệchìnhthànhmộtchiếnlượchiệuquảvàmộtkếtquảmongmuốn.

 • Nhậndạngvàtậndụngcáccơhội; thíchnghivàứngphóvớicácthayđổicủamôitrườngkinhdoanh.

 • Địnhhướngphươnghướnghoạtđộngchongânhàng.

 • Côngcụkiểmtrahoạtđộngquảntrịcủangânhàng.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG maïi

3. Cơsởđểxâydựngchiếnlượckinhdoanhngânhàng

 • Độingũnhânviênvớitrìnhđộ, kinhnghiệmvàđạođứcnghềnghiệp.

 • Nguồnvốncủangânhàng.

 • Cơsởvậtchấtkỹthuật.

 • Tàisảnvôhìnhcủangânhàng.

 • Vịtríhiệntạivàmụctiêucủangânhàngtrongtươnglai.

 • Môitrườngkinhdoanh.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


Chiến lược của NHTW maïi

Chiến lược của NHTM

 • Chi phối về quy mô và định hướng hoạt động.

 • Mang tính tổng quát, thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách phát triển KT - XH của Đảng và Nhà nước

Bộ phận thực hiện chiến lược của NHTW.

Phục vụ cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất thực hiện chiến lược kinh doanh của họ.

III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG

4. MốiliênhệgiữachiếnlượckinhdoanhcủaNHTMvớichiếnlượccủaNHTW :

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


III. CÁC BƯỚC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG

DÀIHẠN

NGẮN HẠN

 • Xác định mục tiêu.

 • Phân tích các căn cứ

 • để xây dựng chiến lược.

 • Vạch chính sách để

 • thực hiện mục tiêu.

 • Thiết kế mục tiêu.

 • Hoạch định chính sách

 • kinh doanh.

 • Hoạch định các nghiệp

 • vụ hàng ngày.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • Phân cấp hoạch định :

  Quản trị viên cấp cao nhất (HĐQT) :

 • Xác định mục tiêu, đường lối của chính sách dài hạn.

 • Tài nguyên (số lượng, chất lượng).

 • Kinh phí thực hiện.

 • Người kiểm soát, chịu trách nhiệm.

 • Kết quả mong muốn.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • Phân cấp hoạch định :

  Quản trị viên cấp trung gian (Ban điều hành ngân hàng) :

 • Xác định mục tiêu ngắn hạn.

 • Xây dựng chiến lược thực hiện.

 • Kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện.

 • Cách thức phối hợp các bộ phận.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • Phân cấp hoạch định :

  Cấp cơ sở (quản trị viên) :

 • Xác định khối lượng công việc.

 • Phân giao quyền hạn đến từng cá nhân.

 • Lập tiến trình.

 • Tiện nghi, cơ sở vật chất cung cấp chi tiết.

 • Huấn luyện chỉ đạo thực hiện.

 • Báo cáo công việc, xác định kết quả, đưa ra biện pháp sửa chữa.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

2. Xây dựng mối quan hệ giữa các cấp hoạc định :

 • Quan hệ chuyển giao nhiệm vụ và quyền hạn.

 • Quan hệ phê duyệt và kiểm soát.

 • Quan hệ báo cá tiến trinh và cho ý kiến điều chỉnh.

  3. Thông báo kế hoạch.

  4. Tổ chức kiểm tra và điều chỉnh.

QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu


The end. KINH DOANH


ad