preromantismus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREROMANTISMUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREROMANTISMUS

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

PREROMANTISMUS - PowerPoint PPT Presentation

wendy-sargent
161 Views
Download Presentation

PREROMANTISMUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PREROMANTISMUS CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk

 2. P R E R O M A N T I S M U S • od pol. 18. stol., poč. 19. stol. • umělecký styl a životní postoj nově nastupující třídy – měšťanstva • přechodné období mezi klasicismem a romantismem • orientuje se na posílení emocionální působivosti uměleckých děl - sentimentalismus

 3. ZNAKY PREROMANTISMU • odpor k osvícenství a klasicismu • zdůraznění citovosti v literární tvorbě • návrat k přírodě • prostý venkovský způsob života = prostředí vhodné pro rozvíjení citu i rozumu člověka • požadavek originality a svobody • záliba v určitých typických přírodních sceneriích (jezero, hřbitov, zřícenina, měsíc) a v postavách (poutník, vězeň, mnich, poustevník) • hrdinové nejsou buřiči • vlastenectví • zájem o lidovou slovesnost (inspirační zdroj)

 4. JEAN-JACQUES ROUSSEAU(1712 – 1778) • francouzský filozof a spisovatel švýcarského původu • pocházel z rodiny hodináře • učil se u notáře, u ryteckého mistra, v letech 1730 – 1732 se učil hudbě • přátelil se s D. Diderotem, spolupracoval na Encyklopedii (články o hudbě a politické ekonomii) • žil neuspořádaným rodinným životem, s negramotnou švadlenou měl pět dětí, které dal do sirotčince • zvítězil v soutěži o nejlepší filozofické pojednání • jeho pedagogické dílo bylo odsouzeno pařížským parlamentem a zakázáno i v Ženevě • požadoval návrat k neporušené přírodě, jen příroda zachová člověka v jeho svobodném, přirozeném stavu (člověk je od přírody dobrý), civilizace ho kazí

 5. ROUSSEAUOVO DÍLO Emil čili O výchově – pedagogický román o nutnosti přirozeného vývoje a citově bohatém životě, kniha je rozdělena do pěti částí, v každé části se věnuje určitému věkovému období dítěte a v páté části se zabývá výchovou ženy, tedy budoucí Emilovy manželky Julie aneb Nová Héloisa– sentimentální román v dopisech o lásce domácího učitele k dívce šlechtického původu Julii

 6. ANTOINE-FRANCOIS PRÉVOST(1697 – 1763) • francouzský spisovatel a romanopisec • studoval u jezuitů • r. 1717 vstoupil do armády, nakonec složil slib v Řádu svatého Benedikta • r. 1727 nuceně odešel do Anglie a o dva roky později do Nizozemí, zde byl obviněn z podvodů, a proto se vrátil do Anglie • r. 1733 se mu podařilo vrátit do Francie, kde se nakonec smířil i s církví • dílo: • MANON LESCAUT – milostný příběh, autobiografická zpověď šlechtice, jeho láska ke krásné Manon, román byl pro údajnou nemorálnost ve Francii odsouzen ke spálení, vydán až po 20 letech, veršovaná dramatizace (V. Nezval)

 7. STURM UND DRANG • Bouře a vzdor • název hnutí podle hry německého dramatika Friedricha Klingera • německé preromantické literární hnutí, působící v letech 1767 – 1785 • mladí tvůrci vyjadřovali odpor k společenské nespravedlnosti, útlaku • reakce na racionalismus a osvícenství • návrat k emocím, důraz na cit a fantazii • požadavek originality • inspirace – příroda a lidová slovesnost • vzpoura mladé generace proti konvencím

 8. JOHANN WOLFGANG GOETHE(1749 – 1832) • nejvýznamnější představitel německé klasické literatury, byl univerzálním umělcem (básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel) • narodil se v rodině císařského rady • studoval na univerzitě v Lipsku (přírodní vědy) a ve Štrasburku, kde získal titul doktora práv • působil jako právník, ministr a rádce výmarského vévody Karla Augusta • od r. 1775 se trvale usadil ve Výmaru, odkud často zajížděl do západočeských lázní, které si zamiloval (Čechy navštívil 17krát) • při léčení v Karlových Varech se 74letý autor zamiloval do 17leté Ulriky von Levetzow • hodně cestoval, při návštěvě Itálie se seznámil s antikou, kterou pokládal za vrchol kultury • politicky se angažoval v programu literárního hnutí Sturm und Drang

 9. GOETHOVO DÍLO Prometheus– báseň Král duchů, Čarodějův učeň – balady Heřman a Dorotea – idylická pastorela Utrpení mladého Werthera – 2dílný román v dopisech, ich-formou psané deníkové záznamy (o vnitřní krizi hrdiny, zklamání v lásce) Viléma Meistera léta učednická, Viléma Meistera léta tovaryšská – 2 díly vývojového výchovného románu o životní cestě chlapce Götz von Berlichingen, Egmont, TorquatoTasso– tragédie Faust– vrcholné dílo, dvojdílná filozoficko-dramatická báseň, pověst o dr. Faustovi a jeho smlouvě s ďáblem (Faustova touha po poznání a nespokojenost ho vede k přijetí Mefistofelovy služby, v případě uspokojení mu propadne Faustova duše)

 10. FRIEDRICH SCHILLER(1759 – 1805) • - německý básník, dramatik a překladatel • narodil se jako syn vojenského lékaře • původně chtěl studovat teologii, vystudoval ale medicínu (na škole založil tajný spolek poezie), krátce pracoval jako plukovní lékař • byl dramaturgem divadla v Mannheimu, kde pracoval také jako novinář • šest let žil ve Výmaru (přátelství s Goethem) • stal se profesorem pro světové dějiny na univerzitě v Jeně • r. 1797 je nazýván rokem balad - Schiller i Goethe vytvořili mnoho balad každý sám i dohromady • v divadle spatřoval důležitý prostředek k výchově člověka • zemřel na tuberkulózu

 11. SCHILLEROVO DÍLO Balady – tajemné dramatické příběhy Óda na radost – báseň oslavující štěstí, přátelství, v závěru Beethovenovy 9. symfonie (hymna Evropské unie) Loupežníci – tragédie, konflikt dvou bratrů šlechticů, povahově protikladných Úklady a láska – tragédie, o lásce chudé dívky a šlechtického syna Don Carlos, trilogie Valdštejn, Marie Stuartovna, Panna orleánská, Nevěsta messinská, Vilém Tell– historická dramata

 12. IVAN ANDREJEVIČ KRYLOV(1769 – 1844) • ruský autor bajek • pocházel z chudé důstojnické rodiny • od osmi let pracoval jako kancelářský poslíček a živil matku a sourozence • měl pouze základní vzdělání • většinu života pracoval jako knihovník • psal satirické divadelní hry, založil několik časopisů • dílo: • BAJKY – veršované, 9 knih (přes 200 bajek), kritizuje špatné lidské vlastnosti i nastavuje zrcadlo tehdejší ruské společnosti, např. Vlk a beránek, Orel a slepice, Rybí tanec, Statečný osel, Mravenec

 13. DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732 – 1799) – francouzský dramatik Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos (1741 – 1803) – francouzský prozaik, román Nebezpečné známosti Samuel Richardson (1689 – 1761) – anglický prozaik Horace Walpole (1717 – 1797) – anglický prozaik, román Otrantský zámek Thomas Percy (1729 – 1811) – anglický básník James Macpherson (1736 – 1796) – anglický básník Robert Burns (1759 – 1796) – anglický básník Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) – německý filozof, básník a dramatik Johann Gottfried Herder (1744 – 1803) – německý básník Gottfried August Bürger (1747 – 1794) – německý básník, satirická próza Baron Prášil Alexandr Nikolajevič Radiščev (1749 – 1802) – ruský filozof a spisovatel

 14. ZDROJE • http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau • http://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_Fran%C3%A7ois_Pr%C3%A9vost • http://cs.wikipedia.org/wiki/Goethe • http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Andrejevi%C4%8D_Krylov • http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=49606&s_lang=2&detail=1