slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บรรยายสรุป PowerPoint Presentation
Download Presentation
บรรยายสรุป

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

บรรยายสรุป - PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on

บรรยายสรุป. ผลงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฆ้อง หมู่ที่ 4 บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ. ประวัติความเป็นมา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

บรรยายสรุป


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

บรรยายสรุป

ผลงานวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฆ้อง

หมู่ที่ 4 บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ

slide2
ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นการปลูกถั่วลิสงเพื่อจำหน่ายฝักสด ปัจจุบันพัฒนามาเป็นการรวมกลุ่มและแปรรูปถั่วลิสงที่มีคุณภาพให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาด สร้างรายได้ให้กลุ่มอย่างมั่นคงและถาวร และเป็นสินค้า OTOPห้าดาวของอำเภอกุดจับ

slide3
วิสัยทัศน์

สร้างคน สร้างงาน เพื่อชุมชนมีความเข้มแข็ง

พึ่งตนเองได้ ลดรายจ่าย ลดต้นทุนในการผลิต

และเพิ่มรายได้ โดยการใช้ทรัพยากร

และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

slide4
คณะกรรมการบริหารกลุ่มคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
  • นางสัว ไชยกอง ประธานกลุ่ม
  • นางทองสี จันทะแสง รองประธานกลุ่ม
  • นางทองลาน ไตรวรรณ เลขานุการกลุ่ม
  • นางนุ่น สำแดงชัย เหรัญญิกกลุ่ม
  • นางวิไลลักษณ์ บุญนาม ประชาสัมพันธ์กลุ่ม
slide5
1. กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม

1.1 ระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

- การเรียนรู้และพัฒนาขบวนการผลิต

- การเรียนรู้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์

- การเรียนรู้และพัฒนารสชาติและการเก็บรักษา

1.2 การจัดการทุน

- การระดมหุ้นจากสมาชิก

- ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

- หาแหล่งเงินทุนกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารออมสิน

และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

slide6
1.3 การจัดระบบวิสาหกิจชุมชน

- จัดระบบตามมาตรฐานการคัดเกรด

- จัดระบบตามความต้องการของตลาด

- จัดระบบให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชน

1.4 ระบบสวัสดิการ

- ช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวละ 500 บาท กรณีเสียชีวิต

- บริการสินเชื่อแก่สมาชิกดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท/เดือน

1.5 การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร

- ถั่วทอดสมุนไพร

- ถั่วตัดน้ำมะตูม

- ถั่วเคลือบโอวัลติน

slide7
2. การบริหารและการจัดการสถาบัน

2.1 การจัดทำแผน

- แผนการดำเนินงาน

- แผนกิจกรรม

2.2 ด้านทรัพยากรและการเงิน

- จัดหาทุนสนับสนุนแผน

- ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.3 ด้านระบบบัญชี

- มีการบันทึกและจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

- มีการเปิดเผยข้อมูลการเงินและบัญชีสมาชิกตรวจสอบได้

- มีการนำระบบบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต

และจำหน่าย

slide8
2.4 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่

- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมตามภารกิจ

- มีการบริหารจัดการคนให้เหมาะสมตามความสามารถ

2.5 กฎระเบียบของกลุ่ม

- มีกฎระเบียบและข้อตกลงที่ชัดเจน

- เป็นกฎระเบียบที่สมาชิกร่วมกำหนดและสามารถปฏิบัติได้

2.6 ด้านการบริหารธุรกิจ

- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า

- กำหนดราคาสินค้าตามเกรดและตลาด

- มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและการจัดสรรกำไรอย่างเป็นธรรม

slide9
2.7 ด้านการจัดการข้อมูล

- มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

- มีการนำข้อมูลมาใช้ในการประกอบการตัดสินในการผลิตและ

จำหน่าย

2.8 ด้านการสื่อสาร

- นำคณะกรรมการและสมาชิกเข้าอบรมตามโอกาสอันสมควร

- มีการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ในการจัดงาน OTOPต่าง ๆ

slide10
3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน

3.1 สมาชิกร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ

กระทำ

3.2 ร่วมกำหนดแผนสนับสนุนแผนและแก้ไขปัญหา/รับประโยชน์

ร่วมกัน

slide11
4. ความมั่นคงและสถานทางเศรษฐกิจของสถาบัน

4.1 รายได้จากการดำเนินกิจกรรมย้อนหลัง 3 ปี

- รายได้ ปี 2552 304,897 บาท

- รายได้ ปี 2553 462,328 บาท

- รายได้ ปี 2554 481,692 บาท

4.2 สร้างรายได้แก่สมาชิกต่อครอบครัวต่อเดือนรายละ 6,000 บาท

slide12
5. กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 นำต้นถั่วลิสงและกากถั่วลิสงทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

5.2 นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมทำบุญทุกเทศกาลของชุมชนทุกครั้ง

5.3 นำเยาวชนในโรงเรียนเข้าฝึกอบรมและทำงานเพื่อสร้างรายได้และ

ใช้ประโยชน์จากเวลาว่างของเยาวชน

5.4 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น วันเด็กแห่งชาติ และเทศกาล

งานบุญต่าง ๆ