slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
จาก AFTA สู่ AEC PowerPoint Presentation
Download Presentation
จาก AFTA สู่ AEC

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 32
Download Presentation

จาก AFTA สู่ AEC - PowerPoint PPT Presentation

wells
313 Views
Download Presentation

จาก AFTA สู่ AEC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AEC จาก AFTA สู่ AEC การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการส่งออกและการใช้ประโยชน์จาก AFTA”มกราคม 2553

 2. อาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อะไรจะเปลี่ยนไปใน AEC FTA อาเซียนกับคู่ค้า AEC ได้หรือเสีย? ภาคเอกชนไทยพร้อมแล้วหรือยัง -- เตรียมรุกและรับ AEC สาระนำเสนอ

 3. AEC อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน One Vision, One Identity, One Community

 4. CAMBODIA ASEAN (Association of South East Asian Nations) อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1967(2510) ก่อตั้ง ASEAN • 1967(2510) ก่อตั้งโดย 5 ประเทศ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ • 1984(2527) ขยายสมาชิกบรูไน ASEAN - 6 • 1995(2538) ขยายสมาชิกเวียดนาม CLMV • 1997(2540) ขยายสมาชิกลาว พม่า • 1999(2542) ขยายสมาชิกกัมพูชา รวมสมาชิก ณ ปัจจุบัน 10 ประเทศประชากร 580 ล้านคน และกำลังมุ่งสู่………….. 2015(2558)ASEAN Economic Community A E C ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 5. ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ปี 2558 (2015) ประชาคม ความมั่นคง อาเซียน(ASC) กฎบัตรอาเซียน ASEAN Charter พิมพ์เขียว AEC AEC Blueprint ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน(AEC) ตารางดำเนินการStrategic Schedule ประชาคม สังคม-วัฒนธรรม อาเซียน (ASCC)

 6. พิมพ์เขียว AEC พิมพ์เขียว AEC AEC Blueprint

 7. AEC อะไรจะเปลี่ยนไปใน AEC ? One Vision, One Identity, One Community

 8. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ผ่านมาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ผ่านมา สินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) CEPT ลงนามปี 2535เริ่มปี 2536 ASEAN Free Trade Area (Common Effective Preferential Tariff) บริการ กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ (AFAS) เริ่มปี 2538 ASEAN Framework Agreement on Services ลงทุน เขตการลงทุนอาเซียน (AIA) เริ่มปี 2541 ASEAN Investment Area ความ ร่วมมือ ด้านเกษตร ป่าไม้ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน e-ASEAN ฯลฯ

 9. AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC ) 1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี e-ASEAN นโยบายภาษี เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี นโยบายการแข่งขัน เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี การคุ้มครองผู้บริโภค เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ปี 2015 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ลดช่องว่างการพัฒนา ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายการผลิต จำหน่าย สนับสนุนการพัฒนา SMEs จัดทำ FTA กับประเทศนอกภูมิภาค

 10. เคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี แผนงานในพิมพ์เขียว AEC 1 มค 2558 1 มค. 2553 ภาษี0% ภาษี0% ลดภาษีนำเข้าตามลำดับ ตั้งแต่ปี 2536 จนถึง สมาชิกใหม่ CLMV ลดภาษีนำเข้า สินค้าทุกรายการ อาเซียน 6 ลดภาษีนำเข้า สินค้าทุกรายการ 1. เปิดเสรีการค้าสินค้า • ปรับปรุงAFTA CEPTเป็นATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement) • ยืนยันการลดและยกเลิกภาษีนำเข้าให้กันและกันในอาเซียน ไทย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ส่งออก ไปยัง ภาษี0% ไทย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ภาษี0% ไทย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ส่งออก ไปยัง

 11. เคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี แผนงานในพิมพ์เขียว AEC ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว(Sensitive List ) ภาษีไม่ต้องเป็น0%แต่ต้องไม่เกิน5% ASEAN – 6 ภายใน 1 มค 2553 CLMV ภายใน 1 มค 2558

 12. เคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี แผนงานในพิมพ์เขียว AEC และสินค้าในรายการอ่อนไหวสูงHighly Sensitive List ให้กำหนดภาษีได้เป็นพิเศษ แต่ต้องลดลงในระดับที่สมาชิกยอมรับได้ สินค้า : ข้าว และน้ำตาล ประเทศที่ขอไว้ : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยได้ชดเชย เป็นการนำเข้าขั้นต่ำ ปีละประมาณ 5.5 แสนตัน ยังต้องรอเจรจา

 13. ยกเลิกเป็นระยะ เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี แผนงานใน AEC Blueprint • ขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี NTBs NTBs ชุดที่ 1 NTBs ชุดที่ 2 NTBs ชุดที่ 3 ยกเลิกภายใน1มค.2551(2008) ยกเลิกภายใน1มค.2552(2009) อาเซียน5 ภายใน1มค.2553(2010) ฟิลิปปินส์ ภายใน1มค.2555(2012) CLMV ภายใน1มค.2558(2015) NTBs : Non-Tariff Barriers

 14. เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทุนสัญชาติอาเซียนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทุนสัญชาติอาเซียน แผนงานใน AEC Blueprint เคลื่อนย้ายบริการเสรี ปี 2551 (2008) ปี 2553 (2010) ปี 2549 (2006) ปี 2556 (2013) ปี 2558 (2015) 51% 70% สาขา PIS 49% 70% 70% PIS: Priority Integration Sectors(สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม) 2. เปิดเสรีการค้าบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)/สุขภาพ/ท่องเที่ยว/การบิน โลจิสติกส์ 49% 51% สาขาอื่นๆ 30% 49% 51%

 15. เคลื่อนย้ายลงทุนเสรี/เงินทุนเสรียิ่งขึ้นเคลื่อนย้ายลงทุนเสรี/เงินทุนเสรียิ่งขึ้น แผนงานใน AEC Blueprint ACIA: ASEAN Comprehensive Investment Agreement 3. เปิดเสรีลงทุน • ปฏิบัติกับนักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกับนักลงทุนตนเอง • ทบทวนความตกลงAIAให้เป็นข้อตกลงการลงทุนเต็มรูปแบบ (เปิดเสรี คุ้มครอง ส่งเสริมอำนวยความสะดวก) 4. เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น • ดำเนินการตามแผนงานที่เห็นชอบโดยรัฐมนตรีคลังอาเซียน

 16. AEC FTA อาเซียนกับคู่ค้า One Vision, One Identity, One Community

 17. India AIFTA ACFTA China AEC AJCEP AANZFTA Japan AKFTA Australia New Zealand Korea FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา -- ปัจจุบัน Plus 6 Plus 3 สินค้า : มีผล 2549 ~ บริการ : มีผล 2550 ~ ลงทุน :ลงนาม 13 สค 52 สินค้า: ลงนาม 13 สค. 52 มีผล 1 มค. 53 บริการ/ลงทุน :กำลังเจรจา สินค้า/บริการ/ลงทุน: ลงนาม 2551 สำหรับไทย มีผล2 มิย 52 สินค้า/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 26 กพ 52 มีผล 1 มค. 53 สินค้า /บริการ :อาเซียนอื่นมีผลแล้วตั้งแต่ปี 50 สำหรับไทยบริการ ลงนาม 26 กพ 52 มีผล 1 มิย 52 สำหรับสินค้ามีผล 1 ตค 52 ลงทุน:ทุกประเทศ ลงนาม 2 มิย.52 มีผล 31 ตค 52

 18. EU AEC ?? Russia GCC MERCOSUR FTA ของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา – อนาคต…. Mercado Comun del Surตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง Gulf Cooperation Councils บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาเจนตินา ปารากวัย บราซิล อุรุกวัย เวเนซูเอลา

 19. CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia) (ASEAN +6) EAFTA (East Asia FTA) (ASEAN +3) Australia New Zealand China Japan AEC Korea India การขยาย FTA ของอาเซียน – อนาคต… ASEAN10 : 583 ล้านคน( 9% ของประชากรโลก ) GDP 1,275 พันล้าน US$( 2% ของ GDP โลก) EAFTA (ASEAN +3) : ประชากร 2,068 ล้านคน( 31% ของประชากรโลก ) GDP 9,901 พันล้าน US$ (18% ของ GDP โลก) CEPEA(ASEAN +6) :ประชากร 3,284 ล้านคน (50% ของประชากรโลก ) GDP 12,250 พันล้าน US$ (22% ของ GDP โลก)

 20. ประโยชน์ของการทำข้อตกลงการค้าเสรี(FTA)ร่วมกันของอาเซียนประโยชน์ของการทำข้อตกลงการค้าเสรี(FTA)ร่วมกันของอาเซียน อาเซียน กรณีใช้ความตกลงทวิภาคี ไทย-คู่ค้า ส่งไปปักในกัมพูชา คอปกลูกไม้ถักฟิลิปปินส์ กระดุมจากเวียดนาม ผ้าจากมาเลเซีย โรงงานผลิตในไทย JTEPA TAFTA TNZCEP ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

 21. ประโยชน์ของการทำข้อตกลงการค้าเสรี(FTA)ร่วมกันของอาเซียนประโยชน์ของการทำข้อตกลงการค้าเสรี(FTA)ร่วมกันของอาเซียน AEC กรณีใช้ความตกลง อาเซียน-คู่ค้า การใช้ประโยชน์การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า ส่งไปปักในกัมพูชา คอปกลูกไม้ถักฟิลิปปินส์ ฐานการผลิตร่วม กระดุมจากเวียดนาม ผ้าจากมาเลเซีย โรงงานผลิตในไทย สหภาพยุโรป EU AIFTA AJCEP อินเดีย ACFTA ญี่ปุ่น AANZFTA AKFTA ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี

 22. AEC AEC ได้หรือเสีย? One Vision, One Identity, One Community

 23. สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน AEC และผลดีที่จะได้ นำเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตใน AEC ที่มีความได้เปรียบด้าน ราคา/คุณภาพ ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป ตลาดใหญ่ขึ้น:economy of scale ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต การลงทุนในอาเซียนทำได้โดยเสรี ใช้CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AECเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานะLeast Developed Countries : LDCs เป็นฐานการผลิตร่วม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

 24. สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน AEC และผลดีที่จะได้ ความร่วมมือด้าน การอำนวยความสะดวกทางการค้า ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง ฐานธุรกิจอยู่ที่ใดก็ได้ในอาเซียน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ ทำธุรกิจบริการได้โดยเสรี มีความได้เปรียบทางภาษีนำเข้ากว่าคู่แข่งอื่นนอกอาเซียน FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆ ASEAN+1, +3, +6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

 25. สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน AEC และผลกระทบ ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง ต้นทุนของคู่แข่งอาจต่ำลง บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมรองรับ หรือ เคยผลิตส่งบริษัทแม่ อาจถูกแย่งลูกค้า โดยคู่แข่งในประเทศอื่นที่ได้เปรียบกว่าในการเป็นฐานการผลิต เป็นฐานการผลิตร่วม การลงทุนในอาเซียนทำได้โดยเสรี คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา ทำธุรกิจบริการได้โดยเสรี อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

 26. สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน AEC และผลกระทบ นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้วยังมีเพิ่มอีก 3 หรือ 6 FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆ ASEAN+1, +3, +6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

 27. AEC ภาคเอกชนไทยพร้อมหรือยัง --- เตรียมรุกและรับ AEC ---

 28. สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน AEC และผลดีที่จะได้ เตรียมรุก AEC นำเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตใน AEC ที่มีความได้เปรียบด้าน ราคา/คุณภาพ ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป ศึกษาเสาะหาแหล่งวัตถุดิบใน AEC ขายให้ตลาดใหญ่ขึ้นและใช้ประโยชน์economy of scale ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง ศึกษารสนิยมความต้องการใน AEC สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต การลงทุนในอาเซียนทำได้โดยเสรี ดูความเป็นไปได้การย้ายฐานผลิต ใช้CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AECเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานะLeast Developed Countries : LDCs เป็นฐานการผลิตร่วม หันมามอง CLMV โดยวิสัยทัศน์ใหม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

 29. สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน AEC และผลดีที่จะได้ เตรียมรุก AEC ความร่วมมือด้าน การอำนวยความสะดวกทางการค้า พัฒนา/ปรับตัว ระบบต่างๆของบริษัท ให้ใช้ประโยชน์โลจิสติกส์ได้เต็มที่ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคทำให้สะดวกและถูกลง ฐานธุรกิจอยู่ที่ใดก็ได้ในอาเซียน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ ทำธุรกิจบริการได้โดยเสรี ศึกษา/เสาะหาความเป็นไปได้ การตั้งธุรกิจใน / ใช้แรงงานจาก AEC มีความได้เปรียบทางภาษีนำเข้ากว่าคู่แข่งอื่นนอกอาเซียน FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆ ASEAN+1, +3, +6 เปิด/เจาะตลาดคู่ค้าของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

 30. สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน AEC และผลกระทบ เตรียมรับ AEC ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป เรียนรู้คู่แข่ง เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน ต้นทุนของคู่แข่งอาจต่ำลง ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง ไม่ละเลยการลดต้นทุน การลงทุนในอาเซียนทำได้โดยเสรี เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมรองรับ หรือ เคยผลิตส่งบริษัทแม่ อาจถูกแย่งลูกค้า โดยคู่แข่งในประเทศอื่นที่ได้เปรียบกว่าในการเป็นฐานการผลิต เป็นฐานการผลิตร่วม ผูกมัดใจลูกค้าในทุกรูปแบบ ทำธุรกิจบริการได้โดยเสรี ต้องคิด “ทำอย่างไรให้เขาอยู่(กับเรา)” อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้วยังมีเพิ่มอีก 3 หรือ 6 FTA ASEAN+1, +3, +6 เรียนรู้คู่แข่งทุกคน /วิเคราะห์ SWOT ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

 31. สรุป อาเซียนจะกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปี 2558 (2015) ไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของตลาดและฐานการผลิตร่วมของอาเซียน ภาษีนำเข้าจะเป็นศูนย์ ในอาเซียนุ-6 ณ 1 มค 2553 ใน CLMV ณ 1 มค 2558 จะไปทำธุรกิจภาคบริการ หรือไปลงทุนในอาเซียนอื่นๆได้อย่างเสรี ขณะเดียวกัน ไทยจะต้องเปิดเสรีถึง 70% ในปี 2558 สิ่งแรกคือ ต้องให้ทุกภาคส่วนตระหนัก(รู้) แต่อย่า(ตื่น)ตระหนก ผลที่จะเกิดขึ้นมีทั้งได้และเสีย ต้องกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัว แนะการเตรียมตัวรับมือ ให้กับผู้ที่อาจเสีย/ได้รับผลกระทบ แนะลู่ทางการใช้ประโยชน์ให้กับผู้ที่จะได้ประโยชน์ ควรแนะให้ภาคเอกชนใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก มากกว่าคิดแต่จะรับ

 32. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลอาเซียนโดยรวม / ข้อมูลการค้า / กฏระเบียบการค้า / การลงทุน • www.thaifta.com(กรมเจรจาฯ) และเข้าไปที่ “ASEAN Conner” • www.asean.org(เวปไซต์ของสำนักเลขาธิการอาเซียน) • สายด่วนกรมเจรจาฯ 02-507-7555 สอบถาม/ปรึกษา/ขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ในเรื่องเกี่ยวกับASEAN • กรมการค้าต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการ “AFTA Hotline” 1385 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558