1 / 49

Spostrzeganie

Spostrzeganie. Odbiór wra żeń , percepcja identyfikacja i rozpoznawanie. Interpretowanie obrazów na siatkówce Rzeczywisto ść , wieloznaczno ść i zniekształcenia Nauki płyn ą ce ze złudze ń To co nabyte i wrodzone w spostrzeganiu. Percepcja. W szerokim rozumieniu:

weldon
Download Presentation

Spostrzeganie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Spostrzeganie

 2. Odbiór wrażeń, percepcja identyfikacja i rozpoznawanie • Interpretowanie obrazów na siatkówce • Rzeczywistość, wieloznaczność izniekształcenia • Nauki płynące ze złudzeń • To co nabyte i wrodzone w spostrzeganiu

 3. Percepcja • W szerokim rozumieniu: • Rejestracja (uchwycenie) przedmiotów i zdarzeń środowiska zewnętrznego: ich odbiór sensoryczny, zrozumienie, identyfikację i określenie werbalne oraz przygotowanie reakcji na nie.

 4. Percepcja jako proces • Odbiór wrażeń – energia fizyczna podlega transdukcji na aktywność nerwową komórek kory mózgowej • Percepcja (w wąskim rozumieniu) – kształtowanie wewnętrznej interpretacji obiektu i powstanie spostrzeżeń bodźców • Identyfikacja i rozpoznanie – przypisywanie znaczenia spostrzeżeniom

 5. Rodzaje zmysłów • Wzrok • Słuch • Smak • Węch • Dotyk (czucie skórne) • Zmysł równowagi

 6. Interpretacja obrazu na siatkówce

 7. Interpretacja obrazu na siatkówce – bodziec dystalny

 8. Interpretacja obrazu na siatkówce – bodziec proksymalny

 9. Bodziec dystalny i proksymalny

 10. Procesy organizujące percepcję 1 • Podział na regiony • Figura i tło • Zamykanie • Zasady grupowania percepcyjnego • Ramy odniesienia

 11. Zasady organizacjipercepcyjnej

 12. Procesy organizujące percepcję 2 • Integracja przestrzenna i czasowa • Spostrzeganie ruchu • Spostrzeganie głębi • Stałość spostrzegania

 13. Złudzenia percepcji

 14. Inne procesy umysłowe Przykład Procesy odgórne (sterowane pojęciowo) oczekiwania, przekonania wiedza, pamięć, język motywacja Identyfikacja i rozpoznanie „obrazek” analiza części Spostrzeżenia organizacja głębia stałość Procesy oddolne (sterowane danymi) Wrażenia procesy sensoryczne Bodźce środowiskowe Schemat procesu percepcji

 15. Złudzenia rozpoznawania

 16. Złudzenie góry cylindra – co jest większe: rondo, czy szczyt cylindra?

 17. Złudzenie Poggendorfa – czy linia ukośna jest łamana?

 18. Złudzenie Ebbinghausa – które z centralnych kół jest większe?

 19. Złudzenie Müllera-Lyera – która z linii poziomych jest dłuższa

 20. Złudzenie Zoellnera – czy linie pionowe są równoległe?

 21. Zasady organizacjipercepcyjnej

 22. Znajdź jelenia obok łani.

 23. Spostrzeganie głębi • Wskaźniki dwuoczne • Wskaźniki ruchu • Wskaźniki obrazowe

 24. Stałość spostrzegania • Stałość wielkości i kształtu • Stałość położenia • Wskaźniki obrazowe

 25. Percepcja jest procesem twórczym, polegającym na aktywnym odbiorze, analizie i interpretacji zjawisk zmysłowych. W procesie tym aktualnie nadchodzące informacje zmysłowe przetwarzane są w taki sposób, aby zgadzały się z zarejestrowaną w pamięci jednostki wiedzą o otaczającym świecie.

 26. Procesy uwagi • Przetwarzanie mimowolne • Funkcje uwagi • Mechanizmy uwagi

 27. Funkcje uwagi • Uwaga jako filtr bodźców: wstępna selekcja cech • Uwaga i selekcja reakcji: późna selekcja cech • Uwaga jako wrota świadomości

 28. Funkcje uwagi • Selektywność – zdolność wyboru jednego bodźca, źródła stymulacji czy ciągu myśli, kosztem innych • Czujność – zdolność do długotrwałego oczekiwania na pojawienie się ściśle określonego bodźca, zwanego sygnałem, a ignorowanie pozostałych bodźców, zwanych szumem • Przeszukiwanie – proces aktywny (w przeciwieństwie do czujności), polegający na systematycznym badaniu pola percepcyjnego w celu wykrycia obiektów spełniających założone kryterium • Kontrola myśli jednoczesnych np. teoria zasobów uwagi (D. Kahneman)

 29. Mechanizmy uwagi • Rozdział zasobów • Automatyzmy

 30. Zadanie Stroopa 1 • Zmierz swój czas czytania na głos wszystkich słów, nie zwracając uwagi na kolor, jakim są wydrukowane • Następnie zmierz swój czas wymieniania kolorów wszystkich słów bez zwracania uwagi na ich treść

 31. Zadanie Stroopa 2

 32. Zadanie Stroopa 3 • Prawdopodobnie wykonałeś zadanie pierwsze szybko i bez wysiłku, wcale lub tylko minimalnie zastanawiając się nad nim • Zadanie drugie wymagało twej pełnej, świadomej uwagi, ponieważ musiałeś poradzić sobie z interferencją poznawczą

 33. Ramy odniesienia

 34. Spostrzeganie głębi • Wskaźniki dwuoczne • Wskaźniki ruchu • Wskaźniki obrazowe

 35. Stałość spostrzegania • Stałość wielkości i kształtu • Stałość położenia • Wskaźniki obrazowe

 36. Procesy identyfikacji i rozpoznawania • Procesy oddolne i odgórne • Rozpoznawanie przez składniki • Wpływ kontekstu i oczekiwań • Rola czynników osobowościowych i społecznych • Twórcze gry percepcyjne

 37. Wpływ kontekstu i oczekiwań • Schematy • Nastawienie percepcyjne

More Related