vzdel vacie programy e
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vzdelávacie programy EÚ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Vzdelávacie programy EÚ - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Vzdelávacie programy EÚ. Prednáška 3. Program je zameraný na:. rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci ES tak, aby sa stali svetovým štandardom. 2. Základné dokumenty :. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady č.1720/2006/ES

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vzdelávacie programy EÚ' - wei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Program je zameraný na:

rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci ES tak, aby sa stali svetovým štandardom

2

slide3
Základné dokumenty:
 • Rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady
 • č.1720/2006/ES
 • Výzva na podanie prihlášok a žiadostí
 • Priority pre Výzvu
 • Finančné a administratívne informácie pre
 • podávateľov projektov
 • Príručky pre podávateľov
 • Prihlášky
 • www.saaic.sk/llp

3

comenius
COMENIUS
 • Cieľové skupiny:
 • VŠ/ fakulty pripravujúce učiteľov
 • Pedagogické
 • Filozofické
 • Filologické
 • Prírodovedecké
 • Matematicko-fyzikálne

5

akcie
Akcie

COMENIUS

 • Mobilita jednotlivca
 • asistenti (VŠ študenti – budúci učitelia)
 • kurzy pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov (VŠ učitelia pripravujúci budúcich učiteľov)
 • Procedúra - decentralizovaná - NA LLP/prihlášky a výberová procedúra

6

akcie1
Akcie

COMENIUS

 • Multilaterálne projekty - Partnerstvá spolupracujúce na skvalitnení vzdelávania učiteľov a ďalších skupín pracovníkov v školskom vzdelávaní
 • Procedúra: centralizovaná– Výkonná agentúra
 • Trvanie: 2 roky
 • Minimálne partnerstvo: 3 z 3 krajín
 • Maximálny grant: 150 000 EUR
 • Financovanie EK: 75%

7

akcie2
Akcie

COMENIUS

Siete - Partnerstvá podporujúce prepojenie a spoluprácu vzdelávacích zariadení zapojených do multilaterálnych projektov so spoločným záujmom (tematicky, profilovo)

Procedúra: centralizovaná– Výkonná agentúra

Partnerstvo: minimálne 10 inštitúcií z 10 rôznych krajín

Trvanie: 3 roky

Maximálny grant: 150 000 EUR

8

cie ov skupiny
Cieľové skupiny

ERASMUS

študenti a účastníci odbornej prípravy na terciárnom stupni;

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania;

učitelia, školitelia v odbornej príprave a iní pracovníci týchto inštitúcií;

podniky, sociálni partneri a iní predstavitelia

pracovného života;

verejné a súkromné subjekty vrátane neziskových a mimovládnych organizácií

výskumné strediská a subjekty, ktoré sa zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania

9

akcie3
Akcie

ERASMUS

Mobilita jednotlivcov

mobilita študentov na účely štúdia alebo odbornej prípravy v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, ako aj stáže v podnikoch, strediskách odbornej prípravy, výskumných strediskách alebo iných organizáciách;

mobilita učiteľov v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania s cieľom vyučovať alebo absolvovať odbornú prípravu v partnerskej inštitúcii v zahraničí;

10

akcie4
Akcie

ERASMUS

Mobilita jednotlivcov

mobilita iných pracovníkov v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a pracovníkov podnikov na účely odbornej prípravy alebo vyučovania;

intenzívne programy Erasmus organizované na mnohostrannom základe.

11

akcie5
Akcie

ERASMUS

Multilaterálne partnerstvá

Procedúra: centralizovaná – Výkonná agentúra

Partnerstvo: minimálne 3 inštitúcie z 3 rôznych krajín

Trvanie: 3 roky

Maximálny grant: 150 000 EUR

12

akcie6
Akcie

ERASMUS

Siete

Procedúra: centralizovaná – Výkonná agentúra

Partnerstvo: minimálne 10 inštitúcií z 10 rôznych krajín

Trvanie: 3 roky

Maximálny grant: 150 000 EUR

13

grundtvig
GRUNDTVIG

Cieľové skupiny:

VŠ/katedry vzdelávania dospelých, inštitúty celoživotného vzdelávania, katedry sociálnej práce, univerzity tretieho veku

14

akcie7
Akcie

GRUNDTVIG

Mobilita jednotlivcov

účasť na kurzoch, prípravné návštevy decentralizovaná aktivita/NA LLP (granty a termínypodľa finančnej príručky)

Multilaterálne projekty

Priority: Výzva

Procedúra: centralizovaná - Výkonná agentúra

Trvanie: 2 roky

Partnerstvo: minimálne 3 z 3 krajín

Maximálny grant: 150 000 EUR

Financovanie EK: 75 %

15

akcie8
Akcie

GRUNDTVIG

Siete

rozvoj vzdelávania dospelých

Procedúra: centralizovaná – Výkonná agentúra

Minimálne partnerstvo: 10 inštitúcií z 10 rôznych krajín

Trvanie: 2 roky

Maximálny grant: 150 000 EUR

Financovanie EK: 75%

16

slide17
Leonardo da Vinci
 • Podpora účastníkov odbornej prípravy a ďalšej odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností a kvalifikácií;
 • zvýšiť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy
 • Cieľová skupina: inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu (okrem terciárneho odborného vzdelávania)
 • VŠ sa môžu podieľať na tvorbe a prenose inovácií, ale nie do svojej vysokoškolskej odbornej prípravy – možnosť spolupráce pre iné inštitúcie alebo ďalšie vzdelávanie

17

slide18
LEONARDO DA VINCI

Multilaterálne projekty

 • Tvorba inovácií
 • centralizované aktivity – Výkonná agentúra
 • Projekty zamerané na skvalitnenie systémov odbornej prípravy prostredníctvom zamerania na vývoj inovácií a osvedčených postupov v konkrétnej oblasti na regionálnej / rezortnej úrovni
 • Priority: Výzva
 • Minimálne partnerstvo: 3 partneri z 3 krajín
 • Trvanie: 2 roky, Maximálny grant: 250 000 EUR
 • Financovanie EK: 75%

18

slide19
LEONARDO DA VINCI

Multilaterálne projekty

 • 2. Prenos inovácií – podávanie prihlášok – NA LLP
 • výberová procedúra – Výkonná agentúra
 • Ciele:
 • skvalitnenie systémov odbornej prípravy,
 • prispôsobenie inovačných výstupov a procesov vyvinutých v rôznych medzinárodných kontextoch národným potrebám
 • Európske a národné priority – Výzva 2007
 • Trvanie: 2 roky
 • Partnerstvo: 3 partneri z 3 krajín
 • Maximálny grant: 150 000 EUR
 • Finanovanie EK: 75%

19

slide20
LEONARDO DA VINCI

Siete

 • Procedúra centralizovaná – Výkonná agentúra
 • Ciele:
 • Zhromažďovanie poznatkov v konkrétnej oblasti na regionálnej/rezortnej úrovni;
 • identifikácie trendov a požiadaviek na odborné zručnosti;
 • publikovanie výsledkov
 • Priority: Výzva 2007
 • Minimálne partnerstvo: 3 partneri z 3 krajín
 • Trvanie: 3 roky, Maximálny grant: 150 000 EUR
 • Financovanie EK: 75%

20

slide21
TRANSVERZÁLNY PROGRAM

Transverzálny program

 • 1. Štúdie a analýzy(centralizovaná akcia)
 • 2.Jazyky – multilaterálne projekty a siete(centralizovaná akcia)
 • zamerané na vývoj nových materiálov pre
 • jazykové vzdelávanie (on-line kurzy a nástroje
 • pre jazykové skúšky)
 • vývoj nástrojov a kurzov na účely odbornej
 • prípravy učiteľov jazykov, školiteľov v odbornej
 • príprave a iných pracovníkov.

21

slide22
TRANSVERZÁLNY PROGRAM

Kľúčové aktivity

 • 3. IKT – multilaterálne projekty a siete
 • (centralizovaná aktivita) zamerané na:
 • rozvoj inovatívneho obsahu, služieb , teórie a
 • praxe v celoživotnom vzdelávaní podporovanom
 • IKT na všetkých stupňoch vzdelávania a vo
 • všetkých oblastiach
 • napomáhať začleneniu učenia podporovaného IKT
 • do systému vzdelávania a odbornej prípravy,
 • vrátane otvoreného a dištančného vzdelávania.

22

slide23
TRANSVERZÁLNY PROGRAM

Kľúčové aktivity

4.Diseminačné aktivity

(centralizovaná aktivita)

Formy – unilaterálne a národné projekty

- multilaterálne projekty

- referenčné materiály (štatistiky,

prehľady a iné štúdie)

Minimálne partnerstvo: 3 (okrem sietí 10)

Trvanie: 2-3 roky

Maximálny grant: 150 000 EUR

Financovanie EK: 75%

23

slide24
JEAN MONNET

JEAN MONNET program

 • Centralizovaný program LLP zameraný na výučbu, výskum a rozvoj v oblasti Európskych štúdií (EŠ)
 • Priority:
 • rozvoj Európskej únie (EÚ)
 • dialóg medzi ľuďmi a kultúrami;
 • európske právo, globalizácia a EÚ;
 • ekonomická prosperita, sociálna spravodlivosť;
 • zviditeľňovanie EÚ, odraz EÚ v médiách;
 • veda, energia udržateľný rozvoj;
 • európske občianstvo, kultúra a história.

24

slide25
JEAN MONNET

Cieľové skupiny a žiadatelia

 • Vysokoškolské inštitúcie v EÚ a mimo EÚ
 • Asociácie vysokoškolských učiteľov a
 • výskumných pracovníkov zameraných na EŠ
 • Verejnoprávne a súkromné subjekty zodpovedné
 • za organizovanie a poskytovanie vzdelávania v
 • oblasti EŠ
 • Výskumné strediská a subjekty, ktoré sa
 • zaoberajú problematikou európskej integrácie v
 • Spoločenstve i mimo neho

25

akcie9
Akcie

JEAN MONNET

1) Jean Monnet katedry a katedry na meno (Ad personam)

 • sú to miesta riadnych profesorov/VŠ učiteľov so špecializáciou na Európske štúdiá
 • minimálne rozsah odučených hodín 120/akademický rok

(centralizovaná aktivita)

Trvanie projektu: maximálne 5 rokov

Partnerstvo: unilaterálne

Maximálny grant: 45 000 EUR Financovanie EK: 75%

26

akcie10
Akcie

JEAN MONNET

 • 2) Jean Monnet centrá excelentnosti
 • združujú vedecké, ľudské a faktografické
 • zdroje pre EŠ v rámci jednej alebo viacerých
 • inštitúcií;
 • akademickú zodpovednosť za centrá majú Jean Monnet katedry
 • Trvanie projektu: maximálne 5 rokov
 • Partnerstvo: unilaterálne
 • Maximálny grant: 75 000 EUR Financovanie EK: 75%

27

akcie11
Akcie

JEAN MONNET

 • 3) Jean Monnet učebné moduly
 • krátkodobé kurzy v oblasti EŠ s minimálnym
 • počtom 30 hodín;
 • forma všeobecných, vysoko špecializovaných
 • kurzov alebo letných škôl;
 • multidisciplinárny charakter
 • Trvanie: maximálne 5 rokov
 • Partnerstvo: unilaterálne
 • Maximálny grant: 21 000 EUR
 • Financovanie EK: 75 % EK

28

akcie12
Akcie

JEAN MONNET

 • 4) Asociácie profesorov, VŠ učiteľov a výskumných pracovníkov špecializovaných na EŠ
 • riadne zaregistrovaná (samostatný právny subjekt);
 • zameranie na EŠ na národnej alebo medzinárodnej úrovni
 • multidisciplinárny charakter;
 • otvorená pre všetkých učiteľov a výskumných pracovníkov
 • v oblasti EŠ;
 • prihlášky podpísané rektorom/prezidentom.
 • Trvanie: maximálne 5 rokov
 • Partnerstvo: unilaterálne
 • Maximálny grant : 25 000 EUR Financovanie EK: 75%

29

akcie13
Akcie

JEAN MONNET

 • 5) Informačné a výskumné aktivity zamerané na EŠ
 • žiadateľ – VŠ alebo národné, regionálne alebo
 • medzinárodné asociácie;
 • aktivity: konferencie, semináre, okrúhle stoly,
 • letné školy v oblasti EŠ;
 • prihlášky podpísané rektorom/prezidentom
 • asociácie.
 • Trvanie: 1 rok
 • Partnerstvo: minimálne unilaterálne
 • Maximálny grant: 50 000 EUR Financovanie EK: 75%

30

akcie14
Akcie

JEAN MONNET

 • 6) Medzinárodné výskumné skupiny v oblasti EŠ
 • Cieľ:
 • vytvorenie akademickej siete so spoločným
 • výskumným plánom a organizáciou
 • spoločných aktivít (semináre, publikácie, šírenie
 • informácií);
 • prihlášky musia byť podpísané rektorom/
 • prezidentom.
 • Trvanie: 2 roky
 • Partnerstvo: 3 Jean Monnet katedry z 3 rôznych krajín
 • Maximálny grant: 100 000 EUR Financovanie EK: 75%

31

slide32
Administrácia programu

Procedúry:

Decentralizované – podávanie prihlášok a schvaľovanie

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania

Centralizované – podávanie prihlášok a schvaľovanie

Výkonná agentúra

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp

32

ad