slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
หน่วยที่ 15 นโยบายทางด้านเกษตร PowerPoint Presentation
Download Presentation
หน่วยที่ 15 นโยบายทางด้านเกษตร

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

หน่วยที่ 15 นโยบายทางด้านเกษตร - PowerPoint PPT Presentation


  • 153 Views
  • Uploaded on

หน่วยที่ 15 นโยบายทางด้านเกษตร.  ความหมายของนโยบายเกษตร หมายถึง แนวทางปฏิบัติในสาขาเกษตร เพื่อให้ได้มาในสิ่งซึ่งสังคมคาดหวังหรือต้องการ หมายถึง แนวทางพัฒนาการเกษตรที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนระยะเวลาดำเนินงานโดยแน่ชัด.  ปัญหาของสาขาเกษตร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'หน่วยที่ 15 นโยบายทางด้านเกษตร' - wei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
หน่วยที่ 15นโยบายทางด้านเกษตร
slide2
ความหมายของนโยบายเกษตร

หมายถึง แนวทางปฏิบัติในสาขาเกษตร เพื่อให้ได้มาในสิ่งซึ่งสังคมคาดหวังหรือต้องการ

หมายถึง แนวทางพัฒนาการเกษตรที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนระยะเวลาดำเนินงานโดยแน่ชัด

slide3
 ปัญหาของสาขาเกษตร

ปัญหาของสาขาเกษตรเป็นปัญหาของชนบท ซึ่งพบว่าเป็นเรื่องของปัญหาความยากจน โดยมีสาเหตุมาจาก

1. สาขาเกษตรมีอัตราการขยายตัวต่ำกว่าสาขาอื่น ๆ

2. การผลิตในสาขาเกษตรขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ

3. ปัจจัยพื้นฐานความเป็นอยู่ยังด้อยคุณภาพ

4. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

slide4

นโยบายและการแทรกแซง

การใช้นโยบายเป็นการแทรกแซงมีหลายประการ เช่น

1. การออกไปรับซื้อมะนาว แล้วนำไปขายผู้บริโภค

2. การจัดหาปุ๋ยให้แก่เกษตรกร

3. การแทรกแซงทางการตลาด

4. การส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

slide5

การแทรกแซงด้านการผลิต

1. การอุดหนุนด้านปัจจัยการผลิต เช่น จัดหาปุ๋ย พันธุ์

2. การปรับปรุงที่ดินให้ทำการเพาะปลูกได้ เช่น ทำชลประทาน

3. การให้ความช่วยเหลือด้านการแนะนำส่งเสริม การวิจัย

4. การหาเครื่องมือเกษตรมาจำหน่ายในราคาต่ำ

นอกเหนือจากการแทรกแซงด้านการผลิตแล้ว อาจมี

การแทรกแซงด้านราคาด้วย เช่น การประสานราคาขั้นต่ำ เป็นต้น

slide6

การแทรกแซงทางด้านการตลาด

ด้วยการกำหนดราคาพืชผลการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดระดับความแปรปรวนของระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตร

2. ยกระดับรายได้ของเกษตรกร

3. ป้องกันมิให้ราคาสินค้าอาหารสูงเกินไป

4. เพื่อจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าออกมาจำหน่าย

วิธีการแทรกแซงก็คือ การเข้าไปพยุงราคา (Price support)

ประกันราคา (guaranteed price)

slide7

P

S1

S0

2.50

2

D

0

Q

Q2

Q0

P

S

A

B

2.50

2

D

0

Q

Q1

Q0

Q2

slide8

การแทรกแซงเพื่อปรับปรุงการทำงานของ

ระบบ ตลาดทำได้โดยการ

1. ให้สินเชื่อ

2. การจัดหาสินค้าเพื่อการบริโภคและบริการอื่น ๆ

3. จัดหาปัจจัยการผลิต

4. การจัดตั้งตลาดกลางในหมู่บ้าน

5. การบริการข้อมูลข่าวสารการเกษตร

slide9

 นโยบายเกษตรในอดีต

นโยบายเกษตรในอดีตที่ทำกันมากก็คือ การพัฒนาระบบการชลประทาน การให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต การพัฒนาด้านการผลิตพืชและสัตว์ชนิดใหม่

slide10

นโยบายเกษตรในปัจจุบัน

1. พัฒนาศักยภาพของการเกษตร

2. สนับสนุนเกษตรกรให้ทำกิจกรรมเกษตรยั่งยืน

3. ปรับระบบและวิธีการส่งเสริมของรัฐ

4. ประสานงานกับองค์กรเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องการเกษตรยั่งยืน

slide11

นโยบายด้านสนับสนุนด้านการผลิตในปัจจุบัน

1. การจำกัดเนื้อที่เพาะปลูก

2. การอุดหนุนให้เกษตรซื้อปุ๋ยในราคาถูกพันธุ์พืชสัตว์

ราคาถูก

3. จัดหาสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

4. พัฒนาระบบชลประทาน การค้นคว้าวิจัย และอื่น ๆ

5. การช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน

slide12

นโยบายราคาสินค้าเกษตรในปัจจุบัน

1. การแทรกแซงตลาด โดยการรับซื้อผลผลิต

2. การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตร

3. การรับจำนำพืชผล เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด

4. การปรับปรุงระบบตลาด เช่น การจัดตั้งตลาดกลาง การสนับสนุนเกษตรกรในรูปของเครื่องมือและอุปกรณ์

slide13

แนวโน้มนโยบายในอนาคต

1. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรต้องเน้นพัฒนาแหล่งน้ำทำการเกษตรแบบผสมผสานหรือการเกษตรยั่งยืน ให้เกษตรกรผลิตสินค้าเพื่อป้อนตลาด

2. ผู้มีอาชีพอื่นนอกการเกษตรให้การศึกษา ฝึกทักษะ ฝึกอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ และทักษะวิชาชีพ

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวิจัยพัฒนาพันธุ์พัฒนาประสิทธิภาพในการแปรรูป หาตลาดใหม่ ๆ