1 / 59

Terezín

Terezín. Gymnázium Mikulov, 2010. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Českého republiky. Terezín do 1. sv. války. l eží na řece Ohři, poblíž soutoku s Labem z aloženo r. 1780 císařem Josefem II.

webb
Download Presentation

Terezín

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Terezín Gymnázium Mikulov, 2010

 2. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Českého republiky.

 3. Terezín do 1. sv. války • leží na řece Ohři, poblíž soutoku s Labem • založeno r. 1780 císařem Josefem II. • sloužilo jako pevnost proti pruské armádě • typ bastionové pevnosti

 4. Josef II. • vládl 1780–1790 • syn Marie Terezie • tzv. osvícený panovník • toleranční patent, zrušení nevolnictví • pevnosti Terezín a Josefov

 5. Hlavní pevnost • zahrnuje samotné město • má osmiúhelníkový tvar • přes 3 km hradeb • obehnána příkopy • 29 km podzemních chodeb

 6. Malá pevnost • téměř obdélníkový tvar • původně vojenská trestnice, od 19. stol. vězení • vězněni hlavně političtí vězni • nelidské podmínky

 7. Terezín v době 1. sv. války

 8. František Ferdinand d‘ Este • následník rakousko-uherského trůnu • 28. června 1914 zavražděn v Sarajevu • atentát spáchaly organizace Černá ruka a Mladá Bosna • zavražděna i jeho žena Žofie Chotková • atentát vedl k rozpoutání 1. sv. války

 9. Gavrilo Princip • bosenský student • člen organizace Mladá Bosna • spáchal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d‘ Este • vězněn v Malé pevnosti v Terezíně • zemřel na tuberkulózu

 10. 1. sv. válka • Terezín již nefungoval jako pevnost • Malá pevnost sloužila jako vězení • političtí vězni a váleční zajatci • nejvýznamnějším vězněm byl Gavrilo Princip

 11. Terezín v době 2. sv. války • Velká pevnost sloužila jako židovské ghetto • Malá pevnost byla vězením gestapa • Židé z Terezína odesíláni • do koncentračních táborů, • hlavně do Osvětimi – „transporty smrti“

 12. Brána do 1.dvora Malé pevnosti

 13. Terezínské ghetto • sloužilo ke shromažd´ování Židů z protektorátu i z okolních zemí • prošlo jím asi 140 000 Židů • 63 transportů do koncentračních táborů = asi 87 000 lidí • přežilo asi 3000 z nich

 14. Terezín po 2. sv. válce • mnoho obětí skvrnitého tyfu • 1945–1948 věznice pro Němce, ze začátku podmínky srovnatelné s nacistickým koncentračním táborem • v r.1947 vytvořen Památník Terezín

 15. Památník TEREZÍN • vznik po skončení 2. sv. války • rozvinula se snaha o zachování a udržení míst utrpení a smutku • stálá připomínka i výstraha pro budoucí generace • jediná instituce svého druhu v ČR

 16. Památník TEREZÍN • Malá pevnost • Národní hřbitov • Muzeum ghetta • bývalá Magdeburská kasárna • Židovský hřbitov s krematoriem a Ruský hřbitov • Památník sovětských vojáků • Pamětní deska u bývalé železniční vlečky Pietní místo u Ohře • Kolumbárium s částí opevnění, obřadní místnosti a márnice • Bývalá podzemní továrna Richard v Litoměřicích s krematoriem

 17. Základní pojmy: • Holocaust • Genocida • Antisemitismus • Rasismus • Nacismus • Ghetto

 18. Holocaust • anglická odvozenina z řeckého holokauston (česky celopal) • označení pro náboženskou obětinu, která se celá spaluje • autorem názvu je nositel NC míru Elie Wiesel

 19. Genocida • zločin proti lidskosti • spočívá ve vyvražďování určité skupiny lidí na základě jejich etnika či rasy

 20. Antisemitismus • nepřátelství nebo předpojatost vůči Židům, jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase Formy antisemitismu: 1) Náboženský antijudaismus 2) Rasový antisemitismus 3) Nový antisemitismus

 21. Rasismus • ideologie • tvrdí, že lidské vlastnosti jsou biologicky - rasově podmíněné • způsob myšlení a jednání • vyskytuje se téměř všude ve světě

 22. Nacismus • nacionální socialismus z německého Nationalsozialismus • totalitní ideologie • oficiálně uplatňován diktaturou v Německu v letech 1933–1945 prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany vedené Adolfem Hitlerem

 23. Ghetto • část města • žijí zde lidé stejného náboženského či rasového původu • dobrovolně, nebo nedobrovolně

 24. Koncentrační tábor • v češtině hovorově koncentrák nebo lágr (z něm. Lager = tábor) • místo sloužící k hromadnému věznění lidí • lidé jsou sem umísťováni bez řádného soudu nebo jiného právního důvodu

 25. Malá pevnost • účel • denní rozvrh, jídlo, režim • hlavní velitel, život dozorců • život na celách • pracovní režim a jeho účel • kolik lidí tudy prošlo, z jakých států, kolik Židů

 26. Ghetto TEREZÍN • všední den ghetta • transporty • nouze o místo • hlad • staří lidé • nejmladší vězni • nemoci a umírání

 27. Umění Dětské kresby • hodiny kreslení většinou tajné – vedla Friedl Dickerová • dvě hlavní témata • výjev z terezínského tábora • vzpomínky na šťastné dětství před 2. sv. válkou • 4500 kreseb uchovaných ve dvou kufrech • kresby mnohdy jedinou památkou na své autory • často chyběl papír na kreslení, proto se kreslilo na kartony nebo formuláře

 28. Autor: Hana Kohnová, Dům v Terezíně

 29. Autor: Eva Pickova, Strach

 30. Autor: Jiří Beutler, Nacista hrozící Židovi

 31. Autor: Hana Grünfeldova, Obydlí v Terezíně

 32. Petr Ginz (1. 2. 1928–1944)‏ • matka nežidovka • otec významným esperantistou • Petr esperantem mluvil už od raného dětství • Esperantsko-český slovník • první román ve 12 letech Návštěva v pravěku • 24. 10. 1942 deportován do Terezína • vydával časopis Vedem • psal si deník, jeho sestra ho vydala pod názvem Deník mého bratra • 28. 9. 1944 odvezen do Osvětimi, kde zemřel

 33. Petr Ginz s rodinou Petr Ginz se svou sestrou Evou

 34. Ilan Ramon Ginzova kresba: Měsíční krajina

 35. Obálka anglického vydání Deníku Petra Ginze Známka s kresbou Petra Ginze

 36. VEDEM  • psali a ilustrovali výhradně chlapci (12–15 let) • eseje, vtipy, dialogy, lit. kritiky, povídky a kresby • ručně se opisovaly a četly po ubikacích • přežilo 15 těchto chlapců (Zdeněk Taussig) • v roce 1944 většina obyvatel bloku L417 • deportována do plynových komor Osvětimi • výňatky z časopisu publikovány s úvodem Václava Havla v roce 1995

 37. "... vytrhli nás nespravedlivě ze živné půdy práce, radosti a kultury, z níž se mělo napájeti naše mládí. Tím sledují jediný cíl – nás zničit ne tělesně, ale duševně a mravně. Podaří se jim to? Nikdy!"

 38. Ivan Klíma (14. 9. 1931)

 39. Karel Poláček(22. 3. 1892–21. 1. 1945)

 40. Arnošt Lustig (21. 12. 1926)

 41. PhDr. Richard Feder (26. 8. 1875–18. 11. 1970)

 42. Pavel Kohn (14. 10. 1929)

 43. Jaroslav Maria (24. 2. 1870–3. 11. 1942)

 44. Jiří Robert Pick (4. 5. 1925–17. 3. 1983)

 45. Norbert Frýd ( 21. 3. 1913–18. 3. 1976)

 46. Karel Ančerl (11. 4. 1908–3. 7. 1973)‏

 47. Zuzana Růžičková (14. 1. 1927)

 48. s houslistou Josefem Sukem Zuzana Růžičková se svým manželem Viktorem Kalabisem

More Related