Download
mustafa kemal n vers tes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

292 Views Download Presentation
Download Presentation

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Yurtsever SOYSAL 28 Mayıs 2013

 2. MYO’larda Mevcut Durum bbsmyo.mku.edu.tr • Listede adı olmayan MYO ? • MYO Müdürlükleri tarafından • Bildirim için: coflazoglu@mku.edu.tr

 3. İsmi değişen, hatalı yazılan programlar ? • Yeni açılan programlar ? • MYO Müdürlükleri tarafından Bildirim için: coflazoglu@mku.edu.tr

 4. İsmi değişen, hatalı yazılan programlar ? • Yeni açılan programlar ? • MYO Müdürlükleri tarafından • Bildirim için: coflazoglu@mku.edu.tr

 5. MYO ORTAK PROGRAMLAR BOLOGNA KOORDİNASYON KURULUGÖREVLERİListe Aynı isimli Bölüm ve/veya Programa sahip olan MYO’larının; • Bölüm/program amaçları, • Bölüm/Program Yeterliliklerinin (Öğrenme Çıktıları), • Bölüm/Program Vizyon ve Misyonları, • Kazanılanderece, dereceninseviyesi, çalışmaşekli,kayıtvekabulkoşulları, öncekiöğrenmenintanınması, mezuniyetkoşulları, program profili, sınavlar, ölçmevedeğerlendirme, mezunlarınistihdamolanakları, üstdereceprogramlarınageçiş, vb.), Dersplanı-AKTS Kredileri, ÖğrenmeÇıktılarıMatrisi, DersKatagorileri, gerekliiseBölüm/Program MüfredatlarınınBelirlenmesi/Revizyonu vb. konulardabirlikteliksağlanması, • Program Profillerinin sistemde ayrı tanımlanması gerekiyor – Çağlar Oflazoğlu ?

 6. MYO ORTAK PROGRAMLAR BOLOGNA KOORDİNASYON KURULUGÖREVLERİ • Bölüm/Program müfredatlarında yer alan her ders için ayrı ayrı doldurulması gereken “ders tanıtım ve uygulama formu”nun • Ders Bilgileri, Ön Koşul Dersleri, Dersin Dili, Dersin Seviyesi, Dersin Türü, Staj Durumu, Dersin Amacı, Dersin İçeriği, Dersin Öğrenme Çıktıları, Öğretim Yöntemleri, Ölçme Yöntemleri, Ders Akışı, Kaynaklar, Değerlendirme Sistemi, Ders Kategorisi, Dersin Program Çıktılarına Katkısı, AKTS/İş Yükü Tablosu, vb. bilgiler), • aynı isim ve içerikli dersler için ilgili MYO programlarının tamamında aynı olacak şekilde doldurulması için gerekli çalışmaları yürütmek ve Bologna Süreci Takvimine uygun olacak şekilde 01 Temmuz 2013 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.

 7. MYO ORTAK PROGRAMLAR BOLOGNA KOORDİNASYON KURULUGÖREVLERİ • MYO Koordinasyon Kurulu yukarıda belirtilen çalışmaların yürütülmesi sırasında bünyelerinde bulunan aynı isimli Bölüm ve/veya Programların Bölüm Başkanları/Bölüm Başkan Yardımcıları, Bologna (AKTS/DE) Koordinatörleri ve öğretim elemanlarından oluşan çalışma gurupları oluşturabilirler. • MYO Koordinasyon Kurulu, yukarıda belirtilen çalışmaların Bologna Süreci Takvimine uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılması hususunda, Mustafa Kemal Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu ve Rektörlüğüne karşı sorumludurlar.

 8. dib.mku.edu.tr

 9. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİBOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)29.03.2012 Tarihli Toplantı Kararları • 1) Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Bölüm/Program/Anabilim dallarında yer alan dersler ekte verilen kodlara ve aşağıda verilen esaslara göre kodlandırılacaktır. • a) Ekte verilen Bölüm/Program/Anabilim dalı harf kodlarının yanına 4 haneli sayısal ders kodu yazılacak olup, bu kodun yazılmasında 1. hane dersin verildiği yılı, son 3 hane dersin öğrenci işleri sistemindeki mevcut sayısal kodunun son 3 rakamında oluşacaktır. • Örneğin Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü (BSM) 2.sınıfında yer alan 0811412 kodlu Akışkanlar Mekaniği dersinin yeni kodu BSM-2412 olacaktır. Burada BSM, bölümün harf kodunu, 2, ikinci yıl dersi olduğunu, 412 ise dersin öğrenci işleri sistemindeki mevcut sayısal kodunun son 3 rakamıdır.

 10. b) Müfredatlarında sosyal seçimlik ders olan birimlerde bu derslerin harf kodu SSD olarak kullanılacaktır. • Örneğin 7.yarıyılda sosyal seçimlik listesinde yer alması planlanan Girişimcilik dersinin kodu SSD-4701 olacaktır. Burada, 4, dördüncü sınıf dersi olduğunu, 7, yedinci yarıyılda okutulacağını, 01 ise dersin listedeki sırasını göstermektedir. • Müfredata yeni eklenen dersler için de ilgili programın harf kodu ile başlayarak benzer şekilde yeni dersler kodlanacaktır.

 11. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİBOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)29.03.2012 Tarihli Toplantı Kararları • c) Üniversite genelinde okutulan genel dersler (5i) için kod verme işlemi MYO K K - Bologna Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecektir. • Üniversite genelinde okutulan genel dersler (5i) için kodlandırma Bologna Koordinatörlüğü tarafından Bologna Eşgüdüm Komisyonunun (BEK) 12.04.2012 Tarihli Toplantı Kararları doğrultusunda düzenlenmiştir (http://dib.mku.edu.tr/tr/bologna.htm). Buna göre tüm ön lisans programlarında Üniversite genelinde verilen 5i derslerinin (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) kod çalışması ekte verildiği şekilde (EK 1) uygulanacaktır. Buna göre, İngilizce I ve İngilizce II şeklindeki dersler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II şeklinde isimlendirilecektir. • Üniversite genelinde verilen 5i dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin kod çalışması ekte verildiği şekilde (EK 1) oy birliği ile karara bağlanmıştır. Buna göre, İngilizce I ve İngilizce II şeklindeki dersler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II şeklinde, Bilgisayara Giriş, vb gibi içeriği temel bilgi teknolojileri kullanımı olan dersler ise Temel Bilgi Teknolojileri olarak isimlendirilecektir. Temel Bilgi Teknolojileri dersi MYO dersi olarak tanımlanacaktır.

 12. Üniversite genelinde okutulan 5i dersleri için Kodlar

 13. Bilgisayara Giriş, vb gibi içeriği temel bilgi teknolojileri kullanımı olan dersler ise Temel Bilgi Teknolojileri olarak isimlendirilecektir. Temel Bilgi Teknolojileri dersi Fakülte / YO dersi olarak tanımlanacaktır.

 14. Bilgi paketinde bilgiler eksik • Bu bilgilerden bazılarının sadece “dolu” görülsün diye doldurulmuş • Bazı bölümlerde program yeterlilikleri (çıktıları) sayısının gereğinden fazla girildiği tespit edilmiştir. • İdeal program yeterlilikleri (çıktıları) sayısı 10-12 adettir. Maksimum sayı ise 14-15 adet olmalıdır. Tüm birimler bu konuya dikkat edecektir.

 15. Program Bilgileri • Amaç Bir cümle ile genel bir ifade • Kazanılan Derece Gıda Teknolojisi Teknikeri • Qualification Awarded Food Technologies Technician • Derece Seviyesi Ön lisans • Level of Qualification Short Cycle (Associate’s Degree) • Kabul ve Kayıt Koşulları • Önceki Öğrenmenin Tanınması • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları • Mezuniyet Koşulları

 16. Program Bilgileri • Program Profili her bir program için bağımsız girilebilir olacak • Program Yeterlilikleri (Çıktıları) tyyc.yok.gov.tr • İstihdam Olanakları • Üst Derece Programlarına Geçiş – Tanımlandı- Tartışalım • Dersler ve AKTS Kredileri dönemlik 30 AKTS • Ders Kategori Listesi bütün dersler yer alacak • Ders ve Program Yeterlilikleri Matrisi Her ders için • Ölçme ve Değerlendirme Önlisans Yönetmeliği ile değişecek Lisans ibaresi Önlisans olarak değişiyor • Eğitim Şekli Tam zamanlı – full time • Bölüm Bşk. ve AKTS Koord. Adres ve iletişim bilgileri olacak

 17. Access to further studies- Üst Derece Programlarına Geçiş • The graduates holding Short Cycle (Associate's) Degree are eligible to apply to First Cycle (Bachelor’s) Degree programmes at national level and /or international level both in the same and in related disciplines. • Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler. • Çağlar bey ?

 18. DoctorateDegree in BiosystemsEngineering Third Cycle (DoctorateDegree) Doktora Doktora

 19. Yazımda Geniş zaman –Format Kontrolü

 20. Course structure diagram with credits (30 per semester, 60 per full-time academic year) - KONTROL

 21. Course structure diagram with credits (30 per semester, 60 per full-time academic year) - KONTROL

 22. Ölçme ve DeğerlendirmeExamination regulations, assessment and grading MYO KK tarafından TamamlanacakÖnlisansYönetmeliği ile değişecek Lisans ibaresi Önlisans olarak değişiyor

 23. Programmedirectororequivalent • Boş, • Sorumlu kişi adı, Adres ve iletişim bilgileri eksik

 24. Burada akademik danışmanlık kapsamında öğrenciler için bir görüşme gün ve saatinin belirtilmesi gerekli • MYO Koord. K. belirleyecek

 25. Ders Bilgilerinin kontrolü • Verilen kontrol şablonuna göre yapılacaktır.