arvutifonoloogia l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arvutifonoloogia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arvutifonoloogia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Arvutifonoloogia - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

Arvutifonoloogia. *Siin on kasutatud Einar Meistri kursuse Sissejuhatus kõnetehnoloogiasse materjale. Mõisteid. Foneetika (häälikuõpetus, hääldusõpetus) - teadus, mis uurib inimkõne üksusi ( häälikuid ) artikulatoorsest, akustilisest, tajumise aspektist.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Arvutifonoloogia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arvutifonoloogia

Arvutifonoloogia

*Siin on kasutatud Einar Meistri kursuse Sissejuhatus kõnetehnoloogiasse materjale

m isteid
Mõisteid
 • Foneetika (häälikuõpetus, hääldusõpetus) - teadus, mis uurib inimkõne üksusi (häälikuid)
  • artikulatoorsest,
  • akustilisest,
  • tajumise aspektist.
 • Foneetika põhiüksus (häälik) - väikseim kuuldeliselt eristatav artikulatoorsete ja / või akustiliste omadustega määratletav kõnesegment.
  • Häälikute hulk on lõpmatu.
  • Hääliku kvaliteeti mõjutavad tema positsioon, naaberhäälikud, kõneleja kõneorganite anatoomia, kõneleja emotsionaalne seisund.
m isteid3
Mõisteid
 • Häälikuklassi abstraktsioon - foneem.
 • Foneem on fonoloogia põhiüksus.
 • Fonoloogia uurib lõplikku hulka (põhimõtteliselt hääldatavaid) invariantseid üksusi, mis on piisavad ja tarvilikud uuritavas keeles kõigi erinevaiks peetavate sõnavormide, fraaside ja lausete eristamiseks.
  • Iga foneem realiseerub kõnes mingi häälikuna.
  • Foneemivariant e. allofoon - foneemi püsivate tunnuste miinimumkomplekt + positsioonist, häälikümbrusest või kõnelejast tingitud varieeruvad tunnused.
foneem
Foneem
 • Foneem on abstraktsioon, reaalsuses esineb ta variantide e. allofoonidena.
 • Foneem on ühe häälikuperekonna oluliste ühistunnuste miinimumkomplekt, mida konkreetses häälikümbruses täiendatakse liiaste tunnustega, mis sobitavad foneemivariandi tema häälikümbrusse.
 • Kõneleja ja kuulaja kas ei märka foneemivariantide erinevusi üldse või siis ei omista neile erinevustele mingit tähendust.
k ne produktsioon k neorganid
Kõne produktsioon: kõneorganid

kõva suulagi

ninaõõs

pehme suulagi

suuõõs

kõripealis

keel

keeleluu

sõrmuskõhr

kilpkõhr

häälekurrud

hingetoru

söögitoru

rinnak

kopsud

diafragma

k netrakti piiravad ja muutvad h lduselundid

3

7

8

6

5

1

16

2

10

17

9

13

14

15

12

1

18

2

11

4

Kõnetrakti piiravad ja muutvad häälduselundid

1 – huuled, 2 – hambad, 3 – ülalõualuu, 4 – alalõualuu, 5 – hambasombud, alveoolid, 6 – postalveolaarne häälduskoht, 7 – kõva suulagi, palaatum, 8 – pehme suulagi, veelum, 9 – kurgunibu, 10 – neelu tagasein, 11 – kõripealis, 12 - keel, 13 – keeletipp,14 – keelelaba, 15 – keeleselja eesosa, predorsum, 16 – keeleselja keskosa, mediodorsum, 17 – keeleselja tagaosa, postdorsum,18 – keelejuur, keelepära.

eesti h likus steem konsonandid
Eesti häälikusüsteem: konsonandid

Konsonandid:

(1) - helilised: l, r, m, n, h, v, j

- helitud: p, t, k, h, s, š, f, h

(2) moodustusviisi järgi:

- sulghäälikud e. klusiilid: k, p, t

- ninahäälikud e. nasaalid: m, n, h

- ahtushäälikud e. spirandid: w, v, f, s, r, l, j, š, h

(3)moodustuskoha järgi:

- huulhäälikud: p, m, v, f, w

- hammashäälikud: t, n, s, r, l

- suulaehäälikud: k, h, j, š

- kõrihäälik: h

kuulmise erip rad
Kuulmise eripärad

Helinivoo: 0 dB - 130 dB

Kuuldav sageduspiirkond: 20 Hz - 20 kHz

slide10

Lingvistiline tasand

mõtte kujunemine

mõtte keeleline väljendus

Füsioloogiline tasand

närviimpulsid

kõneorganite tegevus

Füsioloogiline tasand

närviimpulsid

kuulmisorganite tegevus

Akustiline tasand

Kõnekommunikatsiooni ahel

Kõneleja mõte i -> Kõnesignaal -> Kuulaja mõte i

Lingvistiline tasand

mõtte kujunemine

mõtte keeleline väljendus

SÜNTEES ANALÜÜS

k netehnoloogia
Kõnetehnoloogia

loob

 • tehnoloogilised lahendused kõnesignaalide salvestuseks, töötluseks, analüüsiks, sünteesiks ja tuvastuseks
 • kõneressursid (andmebaasid) uuringuteks, süsteemide treenimiseks ja testimiseks
 • Praktilised rakendused:
  • kõnesüntees
  • kõnetuvastus
  • kõne kodeerimine ja edastamine
  • keeleõppeprogrammid
  • dialoogsüsteemid
  • abivahendid puuetega inimestele
  • jne.
k netehnoloogia eestis
Kõnetehnoloogia Eestis
 • Tallinnas
  • TTÜ küberneetika instituut (dr Einar Meister, dr Tanel Alumäe)
  • Eesti Keele Instituut (dr Meelis Mihkla)
 • Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis tegeldakse foneetika-alaste uurimustega (prof. Karl Pajusalu)
j rgnevas k sitleme
Järgnevas käsitleme:
 • Kõnesüntees
 • Kõnetuvastus ja kõne analüüs
 • Kõnelejatuvastus
 • Kõneandmebaasid
 • Rakendusi
k nes ntees
Kõnesüntees
 • Tekst => tehiskõne
 • Vt HTM keeletalgud 2008: erinevate keelte kõnesüntesaatorid eesti keelt kõnelemas http://www.hm.ee/index.php?049818
k nes nteesi meetodid
Kõnesünteesi meetodid
 • Artikulatoorne süntees - põhineb kõneproduktsiooni füsioloogilisel mudelil ja kõnetraktis hääle tekkimise füüsikalisel kirjeldusel; modelleeritakse erinevate artikulatsiooniorganite kinemaatikat
 • Formantsüntees - põhineb kõnesignaali akustilis-foneetilisel kirjeldusel, kasutab allikas-filter mudelit
 • Kompilatiivne süntees - põhineb inimkõnest väljalõigatud signaalilõikude (difoonide, trifoonide, silpide jm.) sobival ühendamisel
artikulatoorne s ntees
Artikulatoorne süntees
 • pakub teoreetilist huvi kõneproduktsiooni uurimisel
 • kasutab röntgenipiltidelt saadud andmeid kõnetrakti kuju muutuste ja kõneorganite liikumistrajektooride kohta
 • arvutuslikult väga keerukas, ei toimi reaalajas
 • praktilisteks rakendusteks sobimatu
formants ntees
Formantsüntees

TTÜ Küberneetika Instituudis realiseeritud kõnetrakti formantmudel (1982)

kompilatiivne s ntees
Kompilatiivne süntees
 • Kõnesignaali genereerimine inimkõne lõikudest
 • Põhilised etapid:
  • kõnekorpuse salvestamine ja kompileerimiseks sobivate kõneüksuste väljalõikamine – offline
  • kõnelõikude järjestikune ühendamine – online
kompilatiivne s ntees19
Kompilatiivne süntees
 • Võimalikud kõnelõigud:
  • foneemid, allofoonid – 9 vokaali, 17 konsonanti
  • Difoonid – 1500-1700
  • trifoonid – umbes 5400 (5362 trifooni eestikeelses andmebaasis SpeechDat)
  • silbid
  • morfeemid
  • sõnad
  • laused
 • Millised kõneüksused on sobivaimad?
eesti keele tekst k ne s ntees
Eesti keele tekst-kõne süntees

Kompilatiivne süntees

 • 2003.a. riigi teaduspreemia laureaat tehnikateaduste alal

Meelis Mihkla (Eesti Keele Instituut)

Arvo Eek (TTÜ Küberneetika Instituut)

Einar Meister (TTÜ Küberneetika Instituut)

Heiki-Jaan Kaalep (Filosoft OÜ, Tartu Ülikool)

eesti keele tekst k ne s ntees21
Eesti keele tekst-kõne süntees

Kompilatiivne süntees

 • Eesti Keele Instituut
  • Eesti keele korpuspõhine kõnesüntees

http://www.eki.ee/keeletehnoloogia/projektid/syntees/tks.html

 • TTÜ küberneetika instituut
  • Audiovisuaalne kõnesüntees

Vastutav täitja: Einar MeisterProjekti kestus: 1.01.2011 - 31.12.2014

audio visuaalne k nes ntees n iteid
Audio-visuaalne kõnesüntees (näiteid)
 • KTH: http://www.speech.kth.se/multimodal/vocaltract.html
 • Baldi: http://mambo.ucsc.edu/
 • Lucia: http://www2.pd.istc.cnr.it/LUCIA/
 • Massy http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.1.6179
k nes nteesi aktuaalseid probleeme
Kõnesünteesi aktuaalseid probleeme
 • Kõne loomulikkus:
  • loomulik prosoodia
  • häälekvaliteedi juhtimine
  • emotsioonide süntees
  • suurel korpusel põhinev süntees
 • VoiceXML– keel “kõnelevate” veebilehtede loomiseks
 • SSML –Speech Synthesis Mark-up Language
k nes nteesi rasked lesanded
Kõnesünteesi rasked ülesanded
 • emotsionaalse kõne süntees

http://emosamples.syntheticspeech.de

 • prosoodia modelleerimine
 • konkreetsele kasutajale häälestamine
k netuvastus
Kõnetuvastus
 • Inimkõne => tekst
 • Eeletapp: kõne akustiline analüüs: inimkõnest
  • helisignaalide segmenteerimine
  • segmentide tunnuste leidmine (F0, intensiivsus, spektrogramm, formandid jne.)
k netuvastuss steemide klassifikatsioon
Kõnetuvastussüsteemide klassifikatsioon
 • Piiratud sõnavaraga:
  • väike sõnastik (< 1000 sõna)
  • suur sõnastik (< 10000 sõna)
  • sõnakaupa hääldus
  • spontaanne kõne (dialoogsüsteemis)
 • Piiramata sõnavaraga (> 10000 sõna):
  • sõnakaupa hääldus (nimede, aadresside tuvastus)
  • sidus kõne (dikteerimissüsteem)
  • spontaanne kõne
automaatne k netuvastus
Automaatne kõnetuvastus
 • Mitmed alternatiivsed lähenemised…
  • Reeglipõhised vs andmepõhised
  • Statistilised meetodid vs tehisnärvivõrgud
 • Viimasel 20 aastal on edu saavutatud põhiliselt statistiliste meetodite kasutamisega
  • Hidden Markov Models (HMM)–Markovi peitmudelid
k nesignaali t tlus
Kõnesignaali töötlus
 • Kõnesignaal ise ei ole tuvastuseks sobiv
 • Kõnesignaalist on vaja eraldada tunnused, mis
  • sobivad foneetiliselt erinevate häälikute eristamiseks
  • on invariantsed kõnelejasisese ja kõnelejatevahelise variatiivsuse suhtes
  • on mürakindlad
  • sobivad kasutamiseks mustrituvastusalgoritmidega
k nesignaali t tlus29
Kõnesignaali töötlus
 • Eesmärk: leida kõnesignaalist tuvastuseks vajalikud tunnused fikseeritud ajaintervallide järel
  • Kõige sagedamini kasutatavateks akustilisteks tunnusteks mel-sageduse kepstri kordajad (Mel Frequency Cepstral Coefficients, MFCC)
edu k netuvastuses
Edu kõnetuvastuses?
 • 2008: Kui areng jätkub praeguses tempos, siis on automaatne kõnetuvastus võrdne inimvõimetega 2-52 aasta pärast:
  • etteloetud ajaleheteksti üleskirjutamine – 2010 ???
  • vabas stiilis kõne üleskirjutamine - 2017
  • numbrijada tuvastus - 2052
  • tähestiku tuvastus - 2060
k netuvastuse rasked lesanded
Kõnetuvastuse rasked ülesanded
 • Spontaanse kõne tuvastus
 • Ühe kõneleja jälgimine mitme kõneleja taustal
 • Kõnelejate vahetus
 • Müraprobleemid
eestikeelse k ne tuvastus
Eestikeelse kõne tuvastus

Vt. TTÜ küberneetika instituut

 • Kõnetuvastus

Projekti eemärgiks on olemasoleva eestikeelse kõnetuvastustehnoloogia täiustamine, tehnoloogia kättesaadavakstegemine uute rakenduste loomiseks, juba olemasolevate rakenduste täiendamine ning uute rakenduste loomine. Vastutav täitja: Tanel AlumäeProjekti kestus: 1.01.2011 - 31.12.2014

http://www.phon.ioc.ee/dokuwiki/doku.php?id=projektid:tuvastus2:tuvastus2.et

http://www.phon.ioc.ee/dokuwiki/doku.php?id=projektid:tuvastus2:tulemused2011.et

http://www.phon.ioc.ee/dokuwiki/doku.php?id=projektid:tuvastus2:tulemused2012.et

k nelejatuvastus
Kõnelejatuvastus
 • inimkõne => kes rääkis?
k nelejatuvastus34
Kõnelejatuvastus
 • Millistes akustilistes tunnustes väljendub kõneleja isikupära?
  • Tunnuste kõnelejasisesed ja kõnelejatevahelised piirid
  • Tunnuste eristusvõime
  • Tunnuste sõltuvus tekstist ja keelest
rakendusn ide kohtufoneetika
Rakendusnäide: kohtufoneetika
 • Kõnelejatuvastus: kõneleja identifitseerimine või eristamine, kõneleja isiku kirjeldamine (sugu, vanus, häälekvaliteet, keel, murdetaust, sotsiaalne päritolu, …)
 • Salvestuse kvaliteedi parandamine: müradest puhastamine, filtreerimine, võimendamine
 • Salvestuse sisu analüüs: salvestuses osalevate isikute arvu ja nende poolt kõneldu kirjalik fikseerimine
 • Tausthelide analüüs: sündmuse koha ja aja määramine
 • Salvestuse autentsuse analüüs: koopia-originaal, mehaaniline ja digitaalne töötlus, salvestuse sisu muutmine
k neandmebaasid
Kõneandmebaasid
 • Kõnetehnoloogia arendamiseks vajalikud kõneandmete kogumid
k neandmebaasid37
Kõneandmebaasid
 • Vajalikud uurimistöös:
  • foneetika-fonoloogia
  • suuline suhtlus
  • tehnoloogia, signaalitöötlusmeetodid
 • Rakendused:
  • tehnoloogiliste süsteemide (eelkõige kõne- ja kõnelejatuvastus) treenimine ja testimine
  • suulist dialoogi võimaldavate teenuste arendamine
eesti keele foneetiline andmebaas
Eesti keele foneetilineandmebaas
 • Eesti keele foneetiline andmebaas on eesti keele foneetilisteks, fonoloogilisteks ja kõnetehnoloogilisteks uuringuteks loodav representatiivne ja süstematiseeritud kõnekorpus vastavas tehnoloogilises keskkonnas.
 • Vajadus:
  • senised eestikeelse kõne uuringud on tuginenud piiratud ja sageli juhuslikku laadi algmaterjalil, mistõttu erinevate uurijate poolt saadud tulemused ei ole alati omavahel kooskõlas,
  • ulatuslik ja süstemaatiline kõnematerjal on vajalik :
  • eesti keele foneetilisteks baasuuringuteks,
  • foneetika õppimisel-õpetamisel,
  • eesti keele kui võõrkeele õppimisel-õpetamisel,
  • kõnetehnoloogilisteks rakendusuuringuteks,
  • kõnetehnoloogiliste seadmete testimiseks ja võrdlemiseks.
babel a multi language database
BABEL: A Multi-LanguageDatabase
 • Eesmärk oli: bulgaaria, eesti, ungari, poola ja rumeenia keele foneetiliste andmebaaside loomine foneetilisteks uuringuteks ja kõnetehnoloogiliste seadmete väljatöötamiseks ning testimiseks
 • Osalesid:
  • 6 partnerit EL maadest ja 6 partnerit Kesk- ja Ida-Euroopast
  • 1995-1998
 • Tulemus: 2-3 CD-ROMi iga keele kohta
eesti keele k neandmebaasid
Eesti keele kõneandmebaasid
 • Eesti keele spontaanse kõne foneetiline

korpus – TÜ (eesti ja üldkeeleteaduse inst)

 • Eesti emotsionaalse kõne korpus – EKI
 • Kõnekeele ressursid ja kõnetehnoloogia

andmebaasid – TTÜ KübI

  • Kõne- ja multimodaalsed korpused

Vastutav täitja: Einar MeisterProjekti kestus: 1.01.2011 - 31.12.2014 – aktsendikorpus

– loengukõne korpus

– uudistekorpus

rakendused
Rakendused
 • Kõnesünteesi rakendused
 • Kõnetuvastuse rakendused
k nes nteesi rakendusi
Kõnesünteesi rakendusi
 • Abivahendid nägemis- ja kõnepuuetega inimestele
 • Keeleõppevahendid
 • Dialoogsüsteemid
 • Infosüsteemid, IVR (interactive voice response)
 • Mobiiltelefoni teenused:
  • tekstisõnumite ettelugemine
  • e-kirjade ettelugemine
  • infosüsteemide teated:

– ilmateade, liiklusinfo

– kasutajajuhised

– visuaalse ja audioinfo kombineerimine

k netuvastuse rakendusi
Kõnetuvastuse rakendusi
 • Teksti dikteerimine:
  • Dragon Naturally Speaking

http://www.nuance.com/naturallyspeaking/

 • Infootsing audiofailides, audiofailide transkribeerimine
k nedialoogs steemid
Kõnedialoogsüsteemid
 • MASK

http://www.limsi.fr/tlp/kiosk-sncf.html

 • SmartKom (DFKI)

http://www.smartkom.org/start_en.html

n ide smartkom
Näide: SmartKom
 • User: I want to drive to Heidelberg.
 • Smartakus: Do you want to take the

fastest or the shortest route?

 • User: The fastest.
 • Smartakus: Here you see a map with your route from Saarbrücken to Heidelberg.